Thông tin tổng quan của Infinitrack

Nhìn chung

Đó là một cuộc diễu hành của robot có thể nuốt chửng mọi thứ.

Infinitrack, nghĩa đen là "Infinite Ignition" là một nguyên mẫu của quái thú EARTH Machine được giới thiệu trong Deck Build Pack: Infinity Chasers (TCG & OCG). Nó được mô tả là một "chủ đề Máy sử dụng Link và Quái thú Xyz quy mô lớn."

Infinitrack tập trung vào việc Triệu hồi nhanh chóng các quái thú EARTH Machine để thực hiện các Triệu hồi Xyz cấp cao. Hầu hết Infinitrack của Main Deck đều là Cấp độ 5 và có thể Triệu hồi Đặc biệt từ tay bằng cách hiến tế quái thú EARTH Machine.  

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Infinitrack Anchor Drill
SR Rarity
Infinitrack Anchor Drill
SR Rarity
Infinitrack Anchor Drill
EARTH 4
Infinitrack Anchor Drill
Máy đào khoan đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.

SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
EARTH 5
Infinitrack Brutal Dozer
Máy ủi tàn bạo đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Brutal Dozer", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại lần lượt, trừ quái thú Máy móc ĐẤT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Brutal Dozer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. If this card is Special Summoned from the hand, you can: Special Summon 1 "Infinitrack" monster from your Deck in Defense Position, except "Infinitrack Brutal Dozer", but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use each effect of "Infinitrack Brutal Dozer" once per turn.

N Rarity
Infinitrack Crab Crane
N Rarity
Infinitrack Crab Crane
N Rarity
Infinitrack Crab Crane
EARTH 5
Infinitrack Crab Crane
Máy cẩu cua đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Máy khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Outrigger Extension" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Crab Crane" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 "Outrigger Extension" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infinitrack Crab Crane" once per turn.

SR Rarity
Infinitrack Harvester
SR Rarity
Infinitrack Harvester
SR Rarity
Infinitrack Harvester
EARTH 2
Infinitrack Harvester
Máy gặt đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.

R Rarity
Infinitrack Trencher
R Rarity
Infinitrack Trencher
R Rarity
Infinitrack Trencher
EARTH 5
Infinitrack Trencher
Máy đào rãnh đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Trencher"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Trencher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower "Infinitrack" monster in your GY, except "Infinitrack Trencher"; Special Summon that monster in Defense Position. You can only use each effect of "Infinitrack Trencher" once per turn.

N Rarity
Infinitrack Tunneller
N Rarity
Infinitrack Tunneller
N Rarity
Infinitrack Tunneller
EARTH 5
Infinitrack Tunneller
Máy đào hầm đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Heavy Forward
  SR Rarity
  Heavy Forward
  SR Rarity
  Heavy Forward
  Spell Continuous
  Heavy Forward
  Siêu xe xuất kích

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
   ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.

   N Rarity
   Outrigger Extension
   N Rarity
   Outrigger Extension
   N Rarity
   Outrigger Extension
   Spell Continuous
   Outrigger Extension
   Mở rộng dầm gánh

    Hiệu ứng (VN):

    Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Máy cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH (ngay cả khi lá bài này rời khỏi đồng sân). (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Your opponent cannot target Machine Xyz Monsters you control with card effects. Once per turn: You can target 1 "Infinitrack" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Machine monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as material, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters (even if this card leaves the field). (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.)

    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    Trap Normal
    Ice Dragon's Prison
    Rồng băng giam cầm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     EARTH
     Infinitrack Goliath
     Máy đào đường ray vô hạn Goliath
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú "Infinitrack" không Link
     Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
     ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.

     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     EARTH
     Infinitrack Earth Slicer
     Máy cắt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 3100

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 9
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     EARTH
     Infinitrack Mountain Smasher
     Máy nghiền núi đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 3100


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 7
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Mountain Smasher" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; nó nhận được 1000 ATK.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 7 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Mountain Smasher" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; it gains 1000 ATK. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     EARTH
     Infinitrack River Stormer
     Máy thổi sông đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 5
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack River Stormer" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Máy EARTH từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 5 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack River Stormer" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; take 1 EARTH Machine monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     EARTH
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 4000


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 11
     Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Level 5 Reload: 100%
     Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
     Level 5 Reload: 100%
     Level 5 Reload
     Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
     Level 5 Reload

     Cần 12 UR

     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison

     Main: 21 Extra: 8

     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     Infinitrack Anchor Drill
     EARTH 4
     Infinitrack Anchor Drill
     Máy đào khoan đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Brutal Dozer
     SR Rarity
     Infinitrack Brutal Dozer
     Infinitrack Brutal Dozer
     EARTH 5
     Infinitrack Brutal Dozer
     Máy ủi tàn bạo đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Brutal Dozer", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại lần lượt, trừ quái thú Máy móc ĐẤT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Brutal Dozer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. If this card is Special Summoned from the hand, you can: Special Summon 1 "Infinitrack" monster from your Deck in Defense Position, except "Infinitrack Brutal Dozer", but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use each effect of "Infinitrack Brutal Dozer" once per turn.


     N Rarity
     Infinitrack Crab Crane
     N Rarity
     Infinitrack Crab Crane
     Infinitrack Crab Crane
     EARTH 5
     Infinitrack Crab Crane
     Máy cẩu cua đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Máy khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Outrigger Extension" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Crab Crane" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 "Outrigger Extension" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infinitrack Crab Crane" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     Infinitrack Harvester
     EARTH 2
     Infinitrack Harvester
     Máy gặt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     Infinitrack Harvester
     EARTH 2
     Infinitrack Harvester
     Máy gặt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     Infinitrack Harvester
     EARTH 2
     Infinitrack Harvester
     Máy gặt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


     R Rarity
     Infinitrack Trencher
     R Rarity
     Infinitrack Trencher
     Infinitrack Trencher
     EARTH 5
     Infinitrack Trencher
     Máy đào rãnh đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Trencher"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Trencher" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower "Infinitrack" monster in your GY, except "Infinitrack Trencher"; Special Summon that monster in Defense Position. You can only use each effect of "Infinitrack Trencher" once per turn.


     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     Infinitrack Tunneller
     EARTH 5
     Infinitrack Tunneller
     Máy đào hầm đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          Cosmic Cyclone
          Spell Quick
          Cosmic Cyclone
          Xoáy vũ trụ

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


           SR Rarity
           Heavy Forward
           SR Rarity
           Heavy Forward
           Heavy Forward
           Spell Continuous
           Heavy Forward
           Siêu xe xuất kích

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
            ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
            ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


            SR Rarity
            Heavy Forward
            SR Rarity
            Heavy Forward
            Heavy Forward
            Spell Continuous
            Heavy Forward
            Siêu xe xuất kích

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
             ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


             SR Rarity
             Heavy Forward
             SR Rarity
             Heavy Forward
             Heavy Forward
             Spell Continuous
             Heavy Forward
             Siêu xe xuất kích

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
              ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


              N Rarity
              Outrigger Extension
              N Rarity
              Outrigger Extension
              Outrigger Extension
              Spell Continuous
              Outrigger Extension
              Mở rộng dầm gánh

               Hiệu ứng (VN):

               Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Máy cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH (ngay cả khi lá bài này rời khỏi đồng sân). (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.)


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Your opponent cannot target Machine Xyz Monsters you control with card effects. Once per turn: You can target 1 "Infinitrack" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Machine monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as material, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters (even if this card leaves the field). (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.)


               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               Ice Dragon's Prison
               Trap Normal
               Ice Dragon's Prison
               Rồng băng giam cầm

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                Ice Dragon's Prison
                Trap Normal
                Ice Dragon's Prison
                Rồng băng giam cầm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 Ice Dragon's Prison
                 Trap Normal
                 Ice Dragon's Prison
                 Rồng băng giam cầm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  Infinitrack Goliath
                  EARTH
                  Infinitrack Goliath
                  Máy đào đường ray vô hạn Goliath
                  • ATK:

                  • 1000

                  • LINK-1

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú "Infinitrack" không Link
                  Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
                  ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  Infinitrack Goliath
                  EARTH
                  Infinitrack Goliath
                  Máy đào đường ray vô hạn Goliath
                  • ATK:

                  • 1000

                  • LINK-1

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú "Infinitrack" không Link
                  Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
                  ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  R Rarity
                  Infinitrack Goliath
                  Infinitrack Goliath
                  EARTH
                  Infinitrack Goliath
                  Máy đào đường ray vô hạn Goliath
                  • ATK:

                  • 1000

                  • LINK-1

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú "Infinitrack" không Link
                  Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
                  ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


                  UR Rarity
                  Infinitrack Earth Slicer
                  UR Rarity
                  Infinitrack Earth Slicer
                  Infinitrack Earth Slicer
                  EARTH
                  Infinitrack Earth Slicer
                  Máy cắt đường ray vô hạn
                  • ATK:

                  • 3100

                  • DEF:

                  • 2100


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 9
                  Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
                  ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
                  ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


                  UR Rarity
                  Infinitrack Earth Slicer
                  UR Rarity
                  Infinitrack Earth Slicer
                  Infinitrack Earth Slicer
                  EARTH
                  Infinitrack Earth Slicer
                  Máy cắt đường ray vô hạn
                  • ATK:

                  • 3100

                  • DEF:

                  • 2100


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 9
                  Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
                  ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
                  ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


                  R Rarity
                  Infinitrack Mountain Smasher
                  R Rarity
                  Infinitrack Mountain Smasher
                  Infinitrack Mountain Smasher
                  EARTH
                  Infinitrack Mountain Smasher
                  Máy nghiền núi đường ray vô hạn
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 3100


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 7
                  Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Mountain Smasher" một lần mỗi lượt.
                  ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; nó nhận được 1000 ATK.
                  ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 7 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Mountain Smasher" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; it gains 1000 ATK. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


                  SR Rarity
                  Infinitrack River Stormer
                  SR Rarity
                  Infinitrack River Stormer
                  Infinitrack River Stormer
                  EARTH
                  Infinitrack River Stormer
                  Máy thổi sông đường ray vô hạn
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 500


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 5
                  Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack River Stormer" một lần mỗi lượt.
                  ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Máy EARTH từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ.
                  ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 5 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack River Stormer" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; take 1 EARTH Machine monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


                  UR Rarity
                  Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                  UR Rarity
                  Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                  Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                  EARTH
                  Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                  Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 4000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú Cấp 11
                  Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.                  Deck của INFINITRACK trong DUEL LINKS