Thông tin tổng quan của Krawler

Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance

Cần 13 UR

UR Rarity
Deus X-Krawler1 card
UR Rarity
Krawler Spine3 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Cursed Javelin1 card
UR Rarity
Pot of Duality3 card
UR Rarity
Crackdown2 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card
UR Rarity
Ring of Destruction1 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler
EARTH 9
Deus X-Krawler
Bọ báy mò Deus-X
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


SR Rarity
Krawler Axon
SR Rarity
Krawler Axon
Krawler Axon
EARTH 2
Krawler Axon
Bọ báy mò sợi trục
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.
Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Axon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Axon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Axon". You can only use each effect of "Krawler Axon" once per turn.


R Rarity
Krawler Glial
R Rarity
Krawler Glial
Krawler Glial
EARTH 2
Krawler Glial
Bọ báy mò sợi đệm
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Krawler" từ tay hoặc Mộ của bạn, ở Tư thế tấn công ngửa hoặc Tư thế phòng thủ Mặt úp, ngoại trừ "Krawler Glial".
Nếu lá bài ngửa này nằm trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Glial". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Glial" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can Special Summon 1 "Krawler" monster from your hand or GY, in face-up Attack Position or face-down Defense Position, except "Krawler Glial". If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Glial". You can only use each effect of "Krawler Glial" once per turn.


R Rarity
Krawler Glial
R Rarity
Krawler Glial
Krawler Glial
EARTH 2
Krawler Glial
Bọ báy mò sợi đệm
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Krawler" từ tay hoặc Mộ của bạn, ở Tư thế tấn công ngửa hoặc Tư thế phòng thủ Mặt úp, ngoại trừ "Krawler Glial".
Nếu lá bài ngửa này nằm trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Glial". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Glial" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can Special Summon 1 "Krawler" monster from your hand or GY, in face-up Attack Position or face-down Defense Position, except "Krawler Glial". If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Glial". You can only use each effect of "Krawler Glial" once per turn.


UR Rarity
Krawler Spine
UR Rarity
Krawler Spine
Krawler Spine
EARTH 2
Krawler Spine
Bọ báy mò sợi sống lưng
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá huỷ quái thú đó.
Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Spine". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Spine" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy that monster. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Spine". You can only use each effect of "Krawler Spine" once per turn.


UR Rarity
Krawler Spine
UR Rarity
Krawler Spine
Krawler Spine
EARTH 2
Krawler Spine
Bọ báy mò sợi sống lưng
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá huỷ quái thú đó.
Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Spine". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Spine" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy that monster. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Spine". You can only use each effect of "Krawler Spine" once per turn.


UR Rarity
Krawler Spine
UR Rarity
Krawler Spine
Krawler Spine
EARTH 2
Krawler Spine
Bọ báy mò sợi sống lưng
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá huỷ quái thú đó.
Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Krawler" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Krawler Spine". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Krawler Spine" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy that monster. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 2 "Krawler" monsters with different names from your Deck in face-down Defense Position, except "Krawler Spine". You can only use each effect of "Krawler Spine" once per turn.


SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
Enemy Controller
Spell Quick
Enemy Controller
Điều khiển địch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
  ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


  UR Rarity
  Pot of Duality
  UR Rarity
  Pot of Duality
  Pot of Duality
  Spell Normal
  Pot of Duality
  Hũ nhường tham

   Hiệu ứng (VN):

   Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
   Phân loại:

   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   Pot of Duality
   Spell Normal
   Pot of Duality
   Hũ nhường tham

    Hiệu ứng (VN):

    Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    Pot of Duality
    Spell Normal
    Pot of Duality
    Hũ nhường tham

     Hiệu ứng (VN):

     Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
     Phân loại:

     N Rarity
     World Legacy in Shadow
     N Rarity
     World Legacy in Shadow
     World Legacy in Shadow
     Spell Field
     World Legacy in Shadow
     Bóng rình trong di vật vì sao

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả "Krawler" trên sân nhận được 300 ATK / DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn côn trùng từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt xuống. Khi quái thú Flip của bạn bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi quái thú của đối thủ đó đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All "Krawler" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Insect monster from your hand in face-up or face-down Defense Position. When your Flip monster is destroyed by battle with an opponent's monster: You can send that opponent's monster to the GY.


      N Rarity
      World Legacy in Shadow
      N Rarity
      World Legacy in Shadow
      World Legacy in Shadow
      Spell Field
      World Legacy in Shadow
      Bóng rình trong di vật vì sao

       Hiệu ứng (VN):

       Tất cả "Krawler" trên sân nhận được 300 ATK / DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn côn trùng từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt xuống. Khi quái thú Flip của bạn bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi quái thú của đối thủ đó đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       All "Krawler" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Insect monster from your hand in face-up or face-down Defense Position. When your Flip monster is destroyed by battle with an opponent's monster: You can send that opponent's monster to the GY.


       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          UR Rarity
          Ring of Destruction
          UR Rarity
          Ring of Destruction
          Ring of Destruction
          Trap Normal
          Ring of Destruction
          Vòng tròn hủy diệt

           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng LP của chúng; phá huỷ quái thú ngửa đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó, sau đó gây sát thương cho đối thủ của bạn, bằng với sát thương bạn đã nhận. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ring of Destruction" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your opponent's turn: Target 1 face-up monster your opponent controls whose ATK is less than or equal to their LP; destroy that face-up monster, and if you do, take damage equal to its original ATK, then inflict damage to your opponent, equal to the damage you took. You can only activate 1 "Ring of Destruction" per turn.


           SR Rarity
           World Legacy Pawns
           SR Rarity
           World Legacy Pawns
           World Legacy Pawns
           Trap Continuous
           World Legacy Pawns
           Di vật vì sao thí tốt

            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


            SR Rarity
            World Legacy Pawns
            SR Rarity
            World Legacy Pawns
            World Legacy Pawns
            Trap Continuous
            World Legacy Pawns
            Di vật vì sao thí tốt

             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


             SR Rarity
             World Legacy Pawns
             SR Rarity
             World Legacy Pawns
             World Legacy Pawns
             Trap Continuous
             World Legacy Pawns
             Di vật vì sao thí tốt

              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              Knightmare Cerberus
              EARTH
              Knightmare Cerberus
              Cerberus khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1600

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              R Rarity
              Missus Radiant
              R Rarity
              Missus Radiant
              Missus Radiant
              EARTH
              Missus Radiant
              Chó cực rạng rỡ Missus
              • ATK:

              • 1400

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú EARTH
              Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


              R Rarity
              X-Krawler Neurogos
              R Rarity
              X-Krawler Neurogos
              X-Krawler Neurogos
              EARTH
              X-Krawler Neurogos
              Bọ báy mò X-Neurogos
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú côn trùng
              "Krawler"
              lá bài này chỉ đến rằng không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, nhận được 300 ATK / DEF và nếu chúng chiến đấu với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà chúng gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nếu lá bài ngửa này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ trong khi chủ nhân của nó điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Krawler" có tên khác nhau trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Insect monsters "Krawler" monsters this card points to cannot be destroyed by battle, gain 300 ATK/DEF, and if they battle your opponent's monster, any battle damage they inflict to your opponent is doubled. If this face-up card is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect while its owner controls it: You can target 2 "Krawler" monsters with different names in your GY; Special Summon them in face-down Defense Position.


              N Rarity
              X-Krawler Synaphysis
              N Rarity
              X-Krawler Synaphysis
              X-Krawler Synaphysis
              EARTH
              X-Krawler Synaphysis
              Bọ báy mò X-Synap
              • ATK:

              • 1800

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú EARTH
              "Krawler"
              lá bài này chỉ đến rằng không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, nhận được 300 ATK / DEF và có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ trong khi chủ nhân của nó điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Krawler" có tên khác nhau trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 EARTH monsters "Krawler" monsters this card points to cannot be destroyed by battle, gain 300 ATK/DEF, and can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. If this face-up card is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect while its owner controls it: You can target 2 "Krawler" monsters with different names in your GY; Special Summon them in face-down Defense Position.


              SR Rarity
              Daigusto Phoenix
              SR Rarity
              Daigusto Phoenix
              Daigusto Phoenix
              WIND
              Daigusto Phoenix
              Phượng hoàng đại gió dật
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1100


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 2
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


              UR Rarity
              The Phantom Knights of Cursed Javelin
              UR Rarity
              The Phantom Knights of Cursed Javelin
              The Phantom Knights of Cursed Javelin
              DARK
              The Phantom Knights of Cursed Javelin
              Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
              • ATK:

              • 1600

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 2
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.              Deck của KRAWLER trong DUEL LINKS
              https://ygovietnam.com/
              Top