Thông tin tổng quan của Live☆Twin

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
LIGHT 2
Live☆Twin Ki-sikil
Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.

UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
DARK 2
Live☆Twin Lil-la
Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.

SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
Spell Quick
Enemy Controller
Điều khiển địch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
  ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

  R Rarity
  Live☆Twin Home
  R Rarity
  Live☆Twin Home
  R Rarity
  Live☆Twin Home
  Spell Quick
  Live☆Twin Home
  Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.

   R Rarity
   Secret Password
   R Rarity
   Secret Password
   R Rarity
   Secret Password
   Spell Normal
   Secret Password
   Câu khẩu hiệu bí mật

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.

    UR Rarity
    Ballista Squad
    UR Rarity
    Ballista Squad
    UR Rarity
    Ballista Squad
    Trap Normal
    Ballista Squad
    Toán lính bắn đá

     Hiệu ứng (VN):

     Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.

     R Rarity
     Evil★Twin Present
     R Rarity
     Evil★Twin Present
     R Rarity
     Evil★Twin Present
     Trap Normal
     Evil★Twin Present
     Quà tặng song sinh★xấu xa

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển "Ki-sikil" và điều khiển quái thú "Lil-la" : Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Chọn mục tiêu 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú.
      ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil★Twin Present" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster: Activate 1 of these effects; ● Target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster you control and 1 face-up monster your opponent controls; switch control of those monsters. ● Target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; shuffle it into the Deck. You can only activate 1 "Evil★Twin Present" per turn.

      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       SR Rarity
       Evil★Twin Ki-sikil
       SR Rarity
       Evil★Twin Ki-sikil
       SR Rarity
       Evil★Twin Ki-sikil
       LIGHT
       Evil★Twin Ki-sikil
       Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
       • ATK:

       • 1100

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Phải

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.

       SR Rarity
       Evil★Twin Lil-la
       SR Rarity
       Evil★Twin Lil-la
       SR Rarity
       Evil★Twin Lil-la
       DARK
       Evil★Twin Lil-la
       Song sinh★Xấu xa Lil-la
       • ATK:

       • 1100

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       The Legend of the Heroes: 100%
       Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
       ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
       ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
       Mekk-Knight Crusadia Avramax
       The Legend of the Heroes: 100%
       The Legend of the Heroes
       Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
       ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
       ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
       Mekk-Knight Crusadia Avramax
       The Legend of the Heroes

       Cần 20 UR

       UR Rarity
       Artifact Lancea2 card
       UR Rarity
       D.D. Crow2 card
       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil3 card
       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la3 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
       UR Rarity
       Book of Moon2 card
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon2 card
       UR Rarity
       Ballista Squad1 card
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device1 card
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison2 card
       UR Rarity
       Warning Point1 card

       Main: 23 Extra: 8

       UR Rarity
       Artifact Lancea
       UR Rarity
       Artifact Lancea
       Artifact Lancea
       LIGHT 5
       Artifact Lancea
       Hiện vật Lancea
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 2300


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Artifact Lancea
       UR Rarity
       Artifact Lancea
       Artifact Lancea
       LIGHT 5
       Artifact Lancea
       Hiện vật Lancea
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 2300


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       Live☆Twin Ki-sikil
       LIGHT 2
       Live☆Twin Ki-sikil
       Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       Live☆Twin Ki-sikil
       LIGHT 2
       Live☆Twin Ki-sikil
       Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       UR Rarity
       Live☆Twin Ki-sikil
       Live☆Twin Ki-sikil
       LIGHT 2
       Live☆Twin Ki-sikil
       Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       Live☆Twin Lil-la
       DARK 2
       Live☆Twin Lil-la
       Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       Live☆Twin Lil-la
       DARK 2
       Live☆Twin Lil-la
       Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       UR Rarity
       Live☆Twin Lil-la
       Live☆Twin Lil-la
       DARK 2
       Live☆Twin Lil-la
       Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Book of Moon
        UR Rarity
        Book of Moon
        Book of Moon
        Spell Quick
        Book of Moon
        Sách mặt trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         SR Rarity
         Enemy Controller
         SR Rarity
         Enemy Controller
         Enemy Controller
         Spell Quick
         Enemy Controller
         Điều khiển địch

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
          ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


          N Rarity
          Live☆Twin Channel
          N Rarity
          Live☆Twin Channel
          Live☆Twin Channel
          Spell Field
          Live☆Twin Channel
          Kênh Song sinh☆Trực tiếp

           Hiệu ứng (VN):

           Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" ; vô hiệu hoá lần tấn công đó. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck hoặc, nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể thêm nó lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Live☆Twin Channel" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a monster declares an attack: You can Tribute 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster; negate that attack. During the End Phase: You can target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster in your GY; shuffle it into the Deck, or, if you control no monsters, you can add it to your hand instead. You can only use each effect of "Live☆Twin Channel" once per turn.


           R Rarity
           Live☆Twin Home
           R Rarity
           Live☆Twin Home
           Live☆Twin Home
           Spell Quick
           Live☆Twin Home
           Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.


            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            Mystical Space Typhoon
            Spell Quick
            Mystical Space Typhoon
            Cơn lốc thần bí

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             Mystical Space Typhoon
             Spell Quick
             Mystical Space Typhoon
             Cơn lốc thần bí

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


              R Rarity
              Secret Password
              R Rarity
              Secret Password
              Secret Password
              Spell Normal
              Secret Password
              Câu khẩu hiệu bí mật

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.


               UR Rarity
               Ballista Squad
               UR Rarity
               Ballista Squad
               Ballista Squad
               Trap Normal
               Ballista Squad
               Toán lính bắn đá

                Hiệu ứng (VN):

                Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.


                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                Compulsory Evacuation Device
                Trap Normal
                Compulsory Evacuation Device
                Thiết bị sơ tán bắt buộc

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 Ice Dragon's Prison
                 Trap Normal
                 Ice Dragon's Prison
                 Rồng băng giam cầm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  Ice Dragon's Prison
                  Trap Normal
                  Ice Dragon's Prison
                  Rồng băng giam cầm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                   UR Rarity
                   Warning Point
                   UR Rarity
                   Warning Point
                   Warning Point
                   Trap Normal
                   Warning Point
                   Điểm cảnh cáo

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    LIGHT
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Phải

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    LIGHT
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Phải

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    LIGHT
                    Evil★Twin Ki-sikil
                    Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Phải

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    Evil★Twin Lil-la
                    DARK
                    Evil★Twin Lil-la
                    Song sinh★Xấu xa Lil-la
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    Evil★Twin Lil-la
                    DARK
                    Evil★Twin Lil-la
                    Song sinh★Xấu xa Lil-la
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    SR Rarity
                    Evil★Twin Lil-la
                    Evil★Twin Lil-la
                    DARK
                    Evil★Twin Lil-la
                    Song sinh★Xấu xa Lil-la
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    Knightmare Phoenix
                    FIRE
                    Knightmare Phoenix
                    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1900

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    Knightmare Unicorn
                    DARK
                    Knightmare Unicorn
                    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 2200

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú với các tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.                    Deck của LIVE☆TWIN trong DUEL LINKS