Thông tin tổng quan của Lunalight

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Lunalight Black Sheep
SR Rarity
Lunalight Black Sheep
SR Rarity
Lunalight Black Sheep
DARK 2
Lunalight Black Sheep
Cừu đen ánh trăng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".

N Rarity
Lunalight Crimson Fox
N Rarity
Lunalight Crimson Fox
N Rarity
Lunalight Crimson Fox
DARK 4
Lunalight Crimson Fox
Cáo đỏ ánh trăng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Lunalight" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, mỗi người chơi sẽ nhận được 1000 LP.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. When a card or effect is activated that targets a "Lunalight" monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your GY; negate the activation, and if you do, each player gains 1000 LP.

N Rarity
Lunalight Emerald Bird
N Rarity
Lunalight Emerald Bird
N Rarity
Lunalight Emerald Bird
DARK 4
Lunalight Emerald Bird
Chim lục bảo ánh trăng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.

 Rarity
Lunalight Kaleido Chick
 Rarity
Lunalight Kaleido Chick
 Rarity
Lunalight Kaleido Chick
DARK 4
Lunalight Kaleido Chick
Gà con vạn hoa ánh trăng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.

SR Rarity
Lunalight Yellow Marten
SR Rarity
Lunalight Yellow Marten
SR Rarity
Lunalight Yellow Marten
DARK 4
Lunalight Yellow Marten
Chồn họng vàng ánh trăng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.

 Rarity
Lunalight Tiger
 Rarity
Lunalight Tiger
 Rarity
Lunalight Tiger
LIGHT 35
Lunalight Tiger
Hổ ánh trăng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.

UR Rarity
Lunalight Wolf
UR Rarity
Lunalight Wolf
UR Rarity
Lunalight Wolf
LIGHT 61
Lunalight Wolf
Sói ánh trăng
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

UR Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Allure of Darkness
Spell Normal
Allure of Darkness
Bóng tối mê hoặc

  Hiệu ứng (VN):

  Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.

  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  Spell Continuous
  Fire Formation - Tenki
  Vũ điệu cháy - Thiên Ki

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Lunalight Leo Dancer
   UR Rarity
   Lunalight Leo Dancer
   UR Rarity
   Lunalight Leo Dancer
   DARK 10
   Lunalight Leo Dancer
   Vũ công sư tử ánh trăng
   • ATK:

   • 3500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
   Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.

   UR Rarity
   Lunalight Panther Dancer
   UR Rarity
   Lunalight Panther Dancer
   UR Rarity
   Lunalight Panther Dancer
   DARK 8
   Lunalight Panther Dancer
   Vũ công beo ánh trăng
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
   Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.

   SR Rarity
   Lunalight Sabre Dancer
   SR Rarity
   Lunalight Sabre Dancer
   SR Rarity
   Lunalight Sabre Dancer
   DARK 9
   Lunalight Sabre Dancer
   Vũ công kiếm ánh trăng
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú "Lunalight"
   Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Chiến binh-Thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 3000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Sabre Dancer" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned. Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is banished or in the GYs. Your opponent cannot target this card with card effects. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Sabre Dancer" once per turn.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
   UR Rarity
   Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
   UR Rarity
   Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
   FIRE
   Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
   Ngôi sao cháy - Tống Hổ
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
   Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.

   SR Rarity
   Bujintei Kagutsuchi
   SR Rarity
   Bujintei Kagutsuchi
   SR Rarity
   Bujintei Kagutsuchi
   LIGHT
   Bujintei Kagutsuchi
   Võ thần đế Kagu-tsuchi
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú-Chiến binh Cấp 4
   Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Gửi 5 lá trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của bạn, nếu ít hơn 5), lá bài này cũng nhận được 100 ATK cho mỗi "Bujin" được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Nếu "Bujin" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này thay vì phá huỷ 1 trong những quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Kagutsuchi".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 Beast-Warrior-Type monsters When this card is Xyz Summoned: Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard (or your entire Deck, if less than 5), also this card gains 100 ATK for each "Bujin" card sent to the Graveyard by this effect. If a "Bujin" Beast-Warrior-Type monster(s) you control would be destroyed by battle or by card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. You can only control 1 "Bujintei Kagutsuchi".

   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   WIND
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   Tay súng trời, chim Castel
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

   SR Rarity
   Evilswarm Nightmare
   SR Rarity
   Evilswarm Nightmare
   SR Rarity
   Evilswarm Nightmare
   DARK
   Evilswarm Nightmare
   Vai-rớt Nightmare
   • ATK:

   • 950

   • DEF:

   • 1950


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú DARK Cấp 4
   Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Lunalight Alleviation: 100%
   Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bạn đã gửi vào Mộ hoặc các lá bài có cùng tên.
     ● Đưa 1 quái thú "Lunalight" từ tay bạn vào Mộ. Đổi 1 Polymerization trên tay thành 1 Lunalight Fusion.
     ● Đưa 1 quái thú "Lunalight" từ tay bạn vào Mộ. Gửi 1 quái thú "Lunalight" từ Bộ bài hoặc Bộ bài Phụ của bạn vào Mộ.
   Lunalight Alleviation: 100%
   Lunalight Alleviation
   Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần trong một Trận đấu. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bạn đã gửi vào Mộ hoặc các lá bài có cùng tên.
     ● Đưa 1 quái thú "Lunalight" từ tay bạn vào Mộ. Đổi 1 Polymerization trên tay thành 1 Lunalight Fusion.
     ● Đưa 1 quái thú "Lunalight" từ tay bạn vào Mộ. Gửi 1 quái thú "Lunalight" từ Bộ bài hoặc Bộ bài Phụ của bạn vào Mộ.
   Lunalight Alleviation

   Cần 15 UR

   UR Rarity
   Artifact Lancea2 card
    Rarity
   Lunalight Kaleido Chick3 card
   UR Rarity
   Lunalight Leo Dancer1 card
   UR Rarity
   Lunalight Panther Dancer1 card
    Rarity
   Lunalight Tiger3 card
   UR Rarity
   Lunalight Wolf2 card
   UR Rarity
   Abyss Dweller1 card
   UR Rarity
   Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King1 card
   UR Rarity
   Allure of Darkness1 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   Artifact Lancea
   UR Rarity
   Artifact Lancea
   Artifact Lancea
   LIGHT 5
   Artifact Lancea
   Hiện vật Lancea
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 2300


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Lunalight Black Sheep
   SR Rarity
   Lunalight Black Sheep
   Lunalight Black Sheep
   DARK 2
   Lunalight Black Sheep
   Cừu đen ánh trăng
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
   ● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".


   N Rarity
   Lunalight Crimson Fox
   N Rarity
   Lunalight Crimson Fox
   Lunalight Crimson Fox
   DARK 4
   Lunalight Crimson Fox
   Cáo đỏ ánh trăng
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Lunalight" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, mỗi người chơi sẽ nhận được 1000 LP.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. When a card or effect is activated that targets a "Lunalight" monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your GY; negate the activation, and if you do, each player gains 1000 LP.


   N Rarity
   Lunalight Emerald Bird
   N Rarity
   Lunalight Emerald Bird
   Lunalight Emerald Bird
   DARK 4
   Lunalight Emerald Bird
   Chim lục bảo ánh trăng
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.


    Rarity
   Lunalight Kaleido Chick
    Rarity
   Lunalight Kaleido Chick
   Lunalight Kaleido Chick
   DARK 4
   Lunalight Kaleido Chick
   Gà con vạn hoa ánh trăng
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


   SR Rarity
   Lunalight Yellow Marten
   SR Rarity
   Lunalight Yellow Marten
   Lunalight Yellow Marten
   DARK 4
   Lunalight Yellow Marten
   Chồn họng vàng ánh trăng
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


    Rarity
   Lunalight Tiger
    Rarity
   Lunalight Tiger
   Lunalight Tiger
   LIGHT 35
   Lunalight Tiger
   Hổ ánh trăng
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


   UR Rarity
   Lunalight Wolf
   UR Rarity
   Lunalight Wolf
   Lunalight Wolf
   LIGHT 61
   Lunalight Wolf
   Sói ánh trăng
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


   UR Rarity
   Allure of Darkness
   UR Rarity
   Allure of Darkness
   Allure of Darkness
   Spell Normal
   Allure of Darkness
   Bóng tối mê hoặc

    Hiệu ứng (VN):

    Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.


    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    Fire Formation - Tenki
    Spell Continuous
    Fire Formation - Tenki
    Vũ điệu cháy - Thiên Ki

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


     R Rarity
     Lunalight Fusion
     R Rarity
     Lunalight Fusion
     Lunalight Fusion
     Spell Normal
     Lunalight Fusion
     Ánh trăng kết hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng 1 "Lunalight" trong Deck hoặc Extra Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lunalight Fusion" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use 1 "Lunalight" monster in your Deck or Extra Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Lunalight Fusion" per turn.


      SR Rarity
      Lunalight Cat Dancer
      SR Rarity
      Lunalight Cat Dancer
      Lunalight Cat Dancer
      DARK 7
      Lunalight Cat Dancer
      Vũ công mèo ánh trăng
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "Lunalight"
      Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


      UR Rarity
      Lunalight Leo Dancer
      UR Rarity
      Lunalight Leo Dancer
      Lunalight Leo Dancer
      DARK 10
      Lunalight Leo Dancer
      Vũ công sư tử ánh trăng
      • ATK:

      • 3500

      • DEF:

      • 3000


      Hiệu ứng (VN):

      "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
      Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


      UR Rarity
      Lunalight Panther Dancer
      UR Rarity
      Lunalight Panther Dancer
      Lunalight Panther Dancer
      DARK 8
      Lunalight Panther Dancer
      Vũ công beo ánh trăng
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


      SR Rarity
      Lunalight Sabre Dancer
      SR Rarity
      Lunalight Sabre Dancer
      Lunalight Sabre Dancer
      DARK 9
      Lunalight Sabre Dancer
      Vũ công kiếm ánh trăng
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2600


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú "Lunalight"
      Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Chiến binh-Thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 3000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Sabre Dancer" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned. Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is banished or in the GYs. Your opponent cannot target this card with card effects. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Sabre Dancer" once per turn.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      FIRE
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      Ngôi sao cháy - Tống Hổ
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


      SR Rarity
      Evilswarm Nightmare
      SR Rarity
      Evilswarm Nightmare
      Evilswarm Nightmare
      DARK
      Evilswarm Nightmare
      Vai-rớt Nightmare
      • ATK:

      • 950

      • DEF:

      • 1950


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú DARK Cấp 4
      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.      Deck của LUNALIGHT trong DUEL LINKS