Thông tin tổng quan của Machina

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
EARTH 10
Heavy Freight Train Derricrane
Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.

R Rarity
Machina Air Raider
R Rarity
Machina Air Raider
R Rarity
Machina Air Raider
EARTH 8
Machina Air Raider
Không quân đoàn máy
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Machina" có tên khác và có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Air Raider" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your Deck, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Air Raider" once per turn.

SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
EARTH 10
Machina Citadel
Thượng tá quân đoàn máy
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.

UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
EARTH 7
Machina Fortress
Pháo đài quân đoàn máy
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.

R Rarity
Machina Irradiator
R Rarity
Machina Irradiator
R Rarity
Machina Irradiator
EARTH 8
Machina Irradiator
Quân đoàn máy phát xạ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn, 1 "Machina" với tên khác và Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Irradiator" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your GY, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Irradiator" once per turn.

N Rarity
Ruffian Railcar
N Rarity
Ruffian Railcar
N Rarity
Ruffian Railcar
EARTH 4
Ruffian Railcar
Tàu tốc hành vô lại Battrain
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ruffian Railcar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can inflict 500 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ruffian Railcar" once per turn.

SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
EARTH 10
Super Express Bullet Train
Tàu ga đạn tốc hành
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.

SR Rarity
Machina Gearframe
SR Rarity
Machina Gearframe
SR Rarity
Machina Gearframe
EARTH 4
Machina Gearframe
Bộ khung quân đoàn máy
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.

UR Rarity
Machina Redeployment
UR Rarity
Machina Redeployment
UR Rarity
Machina Redeployment
Spell Normal
Machina Redeployment
Quân đoàn máy tái triển khai

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
  ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.

  SR Rarity
  Revolving Switchyard
  SR Rarity
  Revolving Switchyard
  SR Rarity
  Revolving Switchyard
  Spell Field
  Revolving Switchyard
  Xưởng sửa tàu theo vòng

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Double Headed Anger Knuckle
   UR Rarity
   Double Headed Anger Knuckle
   UR Rarity
   Double Headed Anger Knuckle
   EARTH
   Double Headed Anger Knuckle
   Động cơ hai càng tay tức giận
   • ATK:

   • 1500

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú máy
   Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
   ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   UR Rarity
   Shooting Star Dragon T.G. EX
   UR Rarity
   Shooting Star Dragon T.G. EX
   UR Rarity
   Shooting Star Dragon T.G. EX
   WIND 10
   Shooting Star Dragon T.G. EX
   Rồng bắn sao băng T.G. - Bản mở rộng
   • ATK:

   • 3300

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Synchro bộ chỉnh + 1+ quái thú Synchro không chỉnh
   Khi một hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào (các) quái thú mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Shooting Star Dragon TG EX" một lần mỗi lượt.
   ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể vô hiệu hóa lần tấn công.
   ● Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú Synchro; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner Synchro Monster + 1+ non-Tuner Synchro Monsters When a monster effect is activated that targets a monster(s) you control (Quick Effect): You can banish 1 Tuner from your GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each of the following effects of "Shooting Star Dragon T.G. EX" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can negate the attack. ● During your opponent's turn, if this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 2 Synchro Monsters; Special Summon this card.

   R Rarity
   Skypalace Gangaridai
   R Rarity
   Skypalace Gangaridai
   R Rarity
   Skypalace Gangaridai
   WIND
   Skypalace Gangaridai
   Cung điện trời cực to Gangaridai
   • ATK:

   • 3400

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 10
   Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
   EARTH
   Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
   Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 10
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.

   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
   EARTH
   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
   Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
   • ATK:

   • 4000

   • DEF:

   • 4000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 11
   Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Synchro Stormraze: 100%
   Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
   1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
   2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
   Synchro Stormraze: 100%
   Synchro Stormraze
   Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
   1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
   2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
   Synchro Stormraze

   Cần 13 UR

   UR Rarity
   Heavy Freight Train Derricrane1 card
   UR Rarity
   Machina Fortress3 card
   UR Rarity
   Double Headed Anger Knuckle1 card
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn1 card
   UR Rarity
   Shooting Star Dragon T.G. EX1 card
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max1 card
   UR Rarity
   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe2 card
   UR Rarity
   Machina Redeployment3 card

   Main: 22 Extra: 8

   UR Rarity
   Heavy Freight Train Derricrane
   UR Rarity
   Heavy Freight Train Derricrane
   Heavy Freight Train Derricrane
   EARTH 10
   Heavy Freight Train Derricrane
   Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


   R Rarity
   Machina Air Raider
   R Rarity
   Machina Air Raider
   Machina Air Raider
   EARTH 8
   Machina Air Raider
   Không quân đoàn máy
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Machina" có tên khác và có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Air Raider" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your Deck, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Air Raider" once per turn.


   SR Rarity
   Machina Citadel
   SR Rarity
   Machina Citadel
   Machina Citadel
   EARTH 10
   Machina Citadel
   Thượng tá quân đoàn máy
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


   SR Rarity
   Machina Citadel
   SR Rarity
   Machina Citadel
   Machina Citadel
   EARTH 10
   Machina Citadel
   Thượng tá quân đoàn máy
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


   SR Rarity
   Machina Citadel
   SR Rarity
   Machina Citadel
   Machina Citadel
   EARTH 10
   Machina Citadel
   Thượng tá quân đoàn máy
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


   UR Rarity
   Machina Fortress
   UR Rarity
   Machina Fortress
   Machina Fortress
   EARTH 7
   Machina Fortress
   Pháo đài quân đoàn máy
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


   UR Rarity
   Machina Fortress
   UR Rarity
   Machina Fortress
   Machina Fortress
   EARTH 7
   Machina Fortress
   Pháo đài quân đoàn máy
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


   UR Rarity
   Machina Fortress
   UR Rarity
   Machina Fortress
   Machina Fortress
   EARTH 7
   Machina Fortress
   Pháo đài quân đoàn máy
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


   R Rarity
   Machina Irradiator
   R Rarity
   Machina Irradiator
   Machina Irradiator
   EARTH 8
   Machina Irradiator
   Quân đoàn máy phát xạ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn, 1 "Machina" với tên khác và Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Irradiator" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your GY, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Irradiator" once per turn.


   N Rarity
   Ruffian Railcar
   N Rarity
   Ruffian Railcar
   Ruffian Railcar
   EARTH 4
   Ruffian Railcar
   Tàu tốc hành vô lại Battrain
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ruffian Railcar" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can inflict 500 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ruffian Railcar" once per turn.


   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   Super Express Bullet Train
   EARTH 10
   Super Express Bullet Train
   Tàu ga đạn tốc hành
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   Super Express Bullet Train
   EARTH 10
   Super Express Bullet Train
   Tàu ga đạn tốc hành
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   SR Rarity
   Super Express Bullet Train
   Super Express Bullet Train
   EARTH 10
   Super Express Bullet Train
   Tàu ga đạn tốc hành
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


   SR Rarity
   Machina Gearframe
   SR Rarity
   Machina Gearframe
   Machina Gearframe
   EARTH 4
   Machina Gearframe
   Bộ khung quân đoàn máy
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


   SR Rarity
   Machina Gearframe
   SR Rarity
   Machina Gearframe
   Machina Gearframe
   EARTH 4
   Machina Gearframe
   Bộ khung quân đoàn máy
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


   SR Rarity
   Machina Gearframe
   SR Rarity
   Machina Gearframe
   Machina Gearframe
   EARTH 4
   Machina Gearframe
   Bộ khung quân đoàn máy
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


   UR Rarity
   Machina Redeployment
   UR Rarity
   Machina Redeployment
   Machina Redeployment
   Spell Normal
   Machina Redeployment
   Quân đoàn máy tái triển khai

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.


    UR Rarity
    Machina Redeployment
    UR Rarity
    Machina Redeployment
    Machina Redeployment
    Spell Normal
    Machina Redeployment
    Quân đoàn máy tái triển khai

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.


     UR Rarity
     Machina Redeployment
     UR Rarity
     Machina Redeployment
     Machina Redeployment
     Spell Normal
     Machina Redeployment
     Quân đoàn máy tái triển khai

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
      ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.


      SR Rarity
      Revolving Switchyard
      SR Rarity
      Revolving Switchyard
      Revolving Switchyard
      Spell Field
      Revolving Switchyard
      Xưởng sửa tàu theo vòng

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


       SR Rarity
       Revolving Switchyard
       SR Rarity
       Revolving Switchyard
       Revolving Switchyard
       Spell Field
       Revolving Switchyard
       Xưởng sửa tàu theo vòng

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


        SR Rarity
        Revolving Switchyard
        SR Rarity
        Revolving Switchyard
        Revolving Switchyard
        Spell Field
        Revolving Switchyard
        Xưởng sửa tàu theo vòng

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle
         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle
         Double Headed Anger Knuckle
         EARTH
         Double Headed Anger Knuckle
         Động cơ hai càng tay tức giận
         • ATK:

         • 1500

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú máy
         Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
         ● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
         ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.


         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


         UR Rarity
         Shooting Star Dragon T.G. EX
         UR Rarity
         Shooting Star Dragon T.G. EX
         Shooting Star Dragon T.G. EX
         WIND 10
         Shooting Star Dragon T.G. EX
         Rồng bắn sao băng T.G. - Bản mở rộng
         • ATK:

         • 3300

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Synchro bộ chỉnh + 1+ quái thú Synchro không chỉnh
         Khi một hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào (các) quái thú mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Shooting Star Dragon TG EX" một lần mỗi lượt.
         ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể vô hiệu hóa lần tấn công.
         ● Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú Synchro; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner Synchro Monster + 1+ non-Tuner Synchro Monsters When a monster effect is activated that targets a monster(s) you control (Quick Effect): You can banish 1 Tuner from your GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each of the following effects of "Shooting Star Dragon T.G. EX" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can negate the attack. ● During your opponent's turn, if this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 2 Synchro Monsters; Special Summon this card.


         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         Skypalace Gangaridai
         WIND
         Skypalace Gangaridai
         Cung điện trời cực to Gangaridai
         • ATK:

         • 3400

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 10
         Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 10
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.


         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
         • ATK:

         • 4000

         • DEF:

         • 4000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 11
         Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.


         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
         • ATK:

         • 4000

         • DEF:

         • 4000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 11
         Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.         Deck của MACHINA trong DUEL LINKS