Thông tin tổng quan của Magician Girls

Magician Girls
ATK của quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển được tăng thêm 300 cho mỗi quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển.
Magician Girls

Cần 12 UR

UR Rarity
Chocolate Magician Girl2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Linkuriboh1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Pot of Duality3 card
UR Rarity
Floodgate Trap Hole1 card
UR Rarity
Lost Wind1 card

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Apple Magician Girl
R Rarity
Apple Magician Girl
Apple Magician Girl
FIRE 3
Apple Magician Girl
Nữ pháp sư táo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 5 hoặc thấp hơn quái thú Loại Pháp sư từ tay của bạn, sau đó thay đổi mục tiêu tấn công thành nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành một nửa ATK hiện tại của nó. Nếu lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Magician Girl" có tên khác nhau trong Mộ của mình; thêm chúng lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, if this card is targeted for an attack: You can Special Summon 1 Level 5 or lower Spellcaster-Type monster from your hand, then change the attack target to it, and if you do, the attacking monster's ATK becomes half its current ATK. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target up to 3 other "Magician Girl" monsters with different names in your Graveyard; add them to your hand.


SR Rarity
Berry Magician Girl
SR Rarity
Berry Magician Girl
Berry Magician Girl
EARTH 1
Berry Magician Girl
Nữ pháp sư quả mọng
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Magician Girl" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào lá bài này hoặc chọn mục tiêu vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magician Girl" quái thú từ Deck của bạn, ngoại trừ "Berry Magician Girl".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 "Magician Girl" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets this card, or targets this card for an attack: You can change this card's battle position, and if you do, Special Summon 1 "Magician Girl" monster from your Deck, except "Berry Magician Girl".


SR Rarity
Berry Magician Girl
SR Rarity
Berry Magician Girl
Berry Magician Girl
EARTH 1
Berry Magician Girl
Nữ pháp sư quả mọng
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Magician Girl" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào lá bài này hoặc chọn mục tiêu vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magician Girl" quái thú từ Deck của bạn, ngoại trừ "Berry Magician Girl".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 "Magician Girl" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets this card, or targets this card for an attack: You can change this card's battle position, and if you do, Special Summon 1 "Magician Girl" monster from your Deck, except "Berry Magician Girl".


SR Rarity
Berry Magician Girl
SR Rarity
Berry Magician Girl
Berry Magician Girl
EARTH 1
Berry Magician Girl
Nữ pháp sư quả mọng
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Magician Girl" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào lá bài này hoặc chọn mục tiêu vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magician Girl" quái thú từ Deck của bạn, ngoại trừ "Berry Magician Girl".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 "Magician Girl" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets this card, or targets this card for an attack: You can change this card's battle position, and if you do, Special Summon 1 "Magician Girl" monster from your Deck, except "Berry Magician Girl".


UR Rarity
Chocolate Magician Girl
UR Rarity
Chocolate Magician Girl
Chocolate Magician Girl
WATER 4
Chocolate Magician Girl
Nữ pháp sư sô-cô-la
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Spellcaster; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Spellcaster trong Mộ của mình, ngoại trừ "Chocolate Magician Girl"; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó thay đổi mục tiêu tấn công sang nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành một nửa ATK hiện tại của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 Spellcaster-Type monster; draw 1 card. Once per turn, if this card is targeted for an attack: You can target 1 Spellcaster-Type monster in your Graveyard, except "Chocolate Magician Girl"; Special Summon it, then change the attack target to it, and if you do, the attacking monster's ATK becomes half its current ATK.


UR Rarity
Chocolate Magician Girl
UR Rarity
Chocolate Magician Girl
Chocolate Magician Girl
WATER 4
Chocolate Magician Girl
Nữ pháp sư sô-cô-la
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Spellcaster; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Spellcaster trong Mộ của mình, ngoại trừ "Chocolate Magician Girl"; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó thay đổi mục tiêu tấn công sang nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành một nửa ATK hiện tại của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 Spellcaster-Type monster; draw 1 card. Once per turn, if this card is targeted for an attack: You can target 1 Spellcaster-Type monster in your Graveyard, except "Chocolate Magician Girl"; Special Summon it, then change the attack target to it, and if you do, the attacking monster's ATK becomes half its current ATK.


N Rarity
Kiwi Magician Girl
N Rarity
Kiwi Magician Girl
Kiwi Magician Girl
WIND 5
Kiwi Magician Girl
Nữ pháp sư Kiwi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; "Magician Girl" mà bạn đang điều khiển nhận được 300 ATK và DEF cho mỗi "Magician Girl" có tên khác nhau trên sân và trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú thuộc loại Spellcaster mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu chúng bằng hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can discard this card; "Magician Girl" monsters you currently control gain 300 ATK and DEF for each "Magician Girl" monster with different names on the field and in the Graveyards, until the end of this turn. Spellcaster-Type monsters you control cannot be destroyed by card effects, and your opponent cannot target them with card effects.


N Rarity
Kiwi Magician Girl
N Rarity
Kiwi Magician Girl
Kiwi Magician Girl
WIND 5
Kiwi Magician Girl
Nữ pháp sư Kiwi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; "Magician Girl" mà bạn đang điều khiển nhận được 300 ATK và DEF cho mỗi "Magician Girl" có tên khác nhau trên sân và trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú thuộc loại Spellcaster mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu chúng bằng hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can discard this card; "Magician Girl" monsters you currently control gain 300 ATK and DEF for each "Magician Girl" monster with different names on the field and in the Graveyards, until the end of this turn. Spellcaster-Type monsters you control cannot be destroyed by card effects, and your opponent cannot target them with card effects.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    SR Rarity
    Dark Hole
    SR Rarity
    Dark Hole
    Dark Hole
    Spell Normal
    Dark Hole
    HỐ đen

     Hiệu ứng (VN):

     Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy all monsters on the field.


     UR Rarity
     Pot of Duality
     UR Rarity
     Pot of Duality
     Pot of Duality
     Spell Normal
     Pot of Duality
     Hũ nhường tham

      Hiệu ứng (VN):

      Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Pot of Duality
      UR Rarity
      Pot of Duality
      Pot of Duality
      Spell Normal
      Pot of Duality
      Hũ nhường tham

       Hiệu ứng (VN):

       Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Pot of Duality
       UR Rarity
       Pot of Duality
       Pot of Duality
       Spell Normal
       Pot of Duality
       Hũ nhường tham

        Hiệu ứng (VN):

        Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
        Phân loại:

        SR Rarity
        Call of the Haunted
        SR Rarity
        Call of the Haunted
        Call of the Haunted
        Trap Continuous
        Call of the Haunted
        Tiếng gọi của người đã khuất

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Tấn công. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 monster in your GY; Special Summon that target in Attack Position. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.


         SR Rarity
         Call of the Haunted
         SR Rarity
         Call of the Haunted
         Call of the Haunted
         Trap Continuous
         Call of the Haunted
         Tiếng gọi của người đã khuất

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Tấn công. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate this card by targeting 1 monster in your GY; Special Summon that target in Attack Position. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.


          UR Rarity
          Floodgate Trap Hole
          UR Rarity
          Floodgate Trap Hole
          Floodgate Trap Hole
          Trap Normal
          Floodgate Trap Hole
          Hang rơi không đáy

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
           Phân loại:

           UR Rarity
           Lost Wind
           UR Rarity
           Lost Wind
           Lost Wind
           Trap Normal
           Lost Wind
           Ngọn gió thất lạc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


            SR Rarity
            Treacherous Trap Hole
            SR Rarity
            Treacherous Trap Hole
            Treacherous Trap Hole
            Trap Normal
            Treacherous Trap Hole
            Hang rơi lươn lẹo

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


             R Rarity
             Draco Masters of the Tenyi
             R Rarity
             Draco Masters of the Tenyi
             Draco Masters of the Tenyi
             LIGHT
             Draco Masters of the Tenyi
             Thiên uy long quyền thánh
             • ATK:

             • 2600

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link
             Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Hiệu ứng. Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào khác: Bạn có thể phá huỷ quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú không có Hiệu ứng mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Draco Masters of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters, including a Link Monster Cannot be destroyed by battle with an Effect Monster. If you control no other Effect Monsters: You can destroy Effect Monsters your opponent controls, up to the number of non-Effect Monsters you control and/or in your GY. You can only use this effect of "Draco Masters of the Tenyi" once per turn.


             SR Rarity
             Knightmare Cerberus
             SR Rarity
             Knightmare Cerberus
             Knightmare Cerberus
             EARTH
             Knightmare Cerberus
             Cerberus khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             Knightmare Unicorn
             DARK
             Knightmare Unicorn
             Kỳ lân khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 2200

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú với các tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


             N Rarity
             LANphorhynchus
             N Rarity
             LANphorhynchus
             LANphorhynchus
             LIGHT
             LANphorhynchus
             LANphorhynchus
             • ATK:

             • 1200

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters


             UR Rarity
             Linkuriboh
             UR Rarity
             Linkuriboh
             Linkuriboh
             DARK
             Linkuriboh
             Kuriboh liên kết
             • ATK:

             • 300

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Dưới


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú Cấp 1
             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             Number 70: Malevolent Sin
             DARK
             Number 70: Malevolent Sin
             Con số 70: Tội ác tử thần
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


             SR Rarity
             Sylvan Princessprite
             SR Rarity
             Sylvan Princessprite
             Sylvan Princessprite
             LIGHT
             Sylvan Princessprite
             Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 100


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 1
             Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.             Deck của MAGICIAN GIRLS trong DUEL LINKS