Thông tin tổng quan của Magikey

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.

SR Rarity
Clavkiys, the Magikey Skyblaster
SR Rarity
Clavkiys, the Magikey Skyblaster
SR Rarity
Clavkiys, the Magikey Skyblaster
DARK 4
Clavkiys, the Magikey Skyblaster
Tay súng trời chìa khoá phép. Clavkiys
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

'' Mọi người đều có đầy đủ khả năng. Mọi thứ bạn làm, tiến lên, dừng lại, đóng, mở, đều nằm trong tay bạn.
Có rất nhiều cánh cửa trên thế giới này. Để mở chúng cần có Magic Key .. 2 chìa khóa và 1 cánh cửa .. 2 di chúc và 1 thể xác. Một khi cánh cửa được mở ra, các thế giới sẽ được kết nối và sức mạnh vĩ đại được tiết lộ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Everyone is full of possibilities. Everything you do, moving forwards, stopping, closing, opening, is all in your hands. There are many doors in this world. To open them requires the Magic Key... 2 keys and 1 door... 2 wills and 1 body. Once the doors are opened, the worlds will be connected and the great power revealed.''

R Rarity
Gunkan Suship Shari
R Rarity
Gunkan Suship Shari
R Rarity
Gunkan Suship Shari
FIRE 4
Gunkan Suship Shari
Thuyền sushi gạo Gunkan
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

'' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''

R Rarity
Luster Dragon
R Rarity
Luster Dragon
R Rarity
Luster Dragon
WIND 4
Luster Dragon
Rồng Sa-phia
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một con rồng rất đẹp được bao phủ bởi sapphire. Nó không thích chiến đấu, nhưng có sức tấn công cực kỳ cao.


Hiệu ứng gốc (EN):

A very beautiful dragon covered with sapphire. It does not like fights, but has incredibly high attack power.

UR Rarity
Shiny Black "C" Squadder
UR Rarity
Shiny Black "C" Squadder
UR Rarity
Shiny Black "C" Squadder
EARTH 4
Shiny Black "C" Squadder
Chiến đội “G” chói đen
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

'' Bất cứ nơi nào có bóng, bạn sẽ tìm thấy Biệt đội "C" ! Khả năng bay tiềm ẩn của họ cho phép họ đối đầu với những người khổng lồ ngang bằng! ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Wherever there are shadows, you'll find the "C" Squad! Their hidden flying abilities let them confront the giants on equal terms!''

R Rarity
Magikey Mechmortar - Garesglasser
R Rarity
Magikey Mechmortar - Garesglasser
R Rarity
Magikey Mechmortar - Garesglasser
EARTH 8
Magikey Mechmortar - Garesglasser
Pháo chìa khóa phép - Garesglasser
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Magikey Maftea". Nhận 300 ATK cho mỗi thuộc tính khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Magikey Mechmortar - Garesglasser" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn, nếu ít nhất 2 Thuộc tính của quái thú được sử dụng cho Triệu hồi Ritual của lá bài này (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó đó, phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Magikey Maftea". Gains 300 ATK for each different Attribute in your GY. You can only use each of the following effects of "Magikey Mechmortar - Garesglasser" once per turn. When your opponent activates an effect of a monster with the same Attribute as a monster in your GY, if at least 2 Attributes of monsters were used for this card's Ritual Summon (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand.

N Rarity
Magikey Mechmusket - Batosbuster
N Rarity
Magikey Mechmusket - Batosbuster
N Rarity
Magikey Mechmusket - Batosbuster
DARK 4
Magikey Mechmusket - Batosbuster
Súng chìa khóa phép - Batosbuster
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Magikey Maftea". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey Mechmusket - Batosbuster" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của mình xuống dưới cùng của Deck , và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ cho đến khi kết thúc lượt này, sau đó rút cùng một số lá bài được đặt dưới Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Magikey Maftea". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Magikey" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Magikey Mechmusket - Batosbuster" once per turn. Once per turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster that has the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can place any number of cards from your hand on the bottom of the Deck, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn, then draw the same number of cards placed under the Deck.

SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
LIGHT 4
Maginificent Magikey Mafteal
Chìa khoá phép vĩ đại Mafteal
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.

UR Rarity
Advanced Ritual Art
UR Rarity
Advanced Ritual Art
UR Rarity
Advanced Ritual Art
Spell Normal
Advanced Ritual Art
Thuật nghi lễ tân tiến

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ 1 quái thú Ritual nào. Bạn cũng phải gửi các quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ sao cho tổng Cấp độ của các quái thú bằng với cấp độ của quái thú Ritual đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon any 1 Ritual Monster. You must also send Normal Monsters from your Deck to the GY whose total Levels equal the Level of that Ritual Monster.

  R Rarity
  Magikey Battle
  R Rarity
  Magikey Battle
  R Rarity
  Magikey Battle
  Spell Quick
  Magikey Battle
  Trận chiến chìa khóa phép

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú bình thường, 1 quái thú "Magikey" hoặc 1 "Magikey Maftea" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn kích hoạt lá bài này để đáp lại với việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, thì quái thú Thường và quái thú "Magikey" mà bạn điều khiển (ngoại trừ Token) sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Normal Monster, 1 "Magikey" monster, or 1 "Magikey Maftea" in your GY; shuffle it into the Deck, then if you activated this card in response to your opponent's card or effect activation, Normal Monsters and "Magikey" monsters you control (except Tokens) are unaffected by that opponent's card effect.

   N Rarity
   Magikey Maftea
   N Rarity
   Magikey Maftea
   N Rarity
   Magikey Maftea
   Spell Normal
   Magikey Maftea
   Chìa khóa phép Maftea

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Magikey" hợp "Magikey" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp, HOẶC Triệu hồi Ritual 1 "Magikey" từ tay bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân có tổng Cấp bằng hoặc vượt quá Mức của nó. Nếu bạn điều khiển một quái thú Thường, bạn cũng có thể gửi 1 quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ để làm nguyên liệu hoặc Hiến tế.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Magikey" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material, OR Ritual Summon 1 "Magikey" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If you control a Normal Monster, you can also send 1 Normal Monster from your Deck to the GY as material or Tribute.

    UR Rarity
    Magikey World
    UR Rarity
    Magikey World
    UR Rarity
    Magikey World
    Spell Field
    Magikey World
    Thế giới chìa khoá phép

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lần đầu tiên mỗi quái thú Thường không phải Token mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài mỗi lượt, nó sẽ không bị phá huỷ. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey World" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magikey World" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand. The first time each non-Token Normal Monster you control would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. During your Main Phase: You can add 1 "Magikey Maftea" from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Magikey World" once per turn. You can only activate 1 "Magikey World" per turn.

     UR Rarity
     Preparation of Rites
     UR Rarity
     Preparation of Rites
     UR Rarity
     Preparation of Rites
     Spell Normal
     Preparation of Rites
     Chuẩn bị cho nghi lễ

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.

      R Rarity
      Magikey Unlocking
      R Rarity
      Magikey Unlocking
      R Rarity
      Magikey Unlocking
      Trap Counter
      Magikey Unlocking
      Chìa khoá phép mở khóa

       Hiệu ứng (VN):

       Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy trong khi bạn điều khiển một quái thú Ritual "Magikey" "Magikey" Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính, và nếu bạn làm điều đó, trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ trở thành Thuộc tính đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Magikey Unlocking" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When your opponent activates a Spell/Trap Card while you control a "Magikey" Ritual Monster or a "Magikey" monster Special Summoned from the Extra Deck: Negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can declare 1 Attribute, and if you do that, for the rest of this turn all face-up monsters your opponent controls become that Attribute. You can only activate 1 "Magikey Unlocking" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       N Rarity
       Magikey Beast - Ansyalabolas
       N Rarity
       Magikey Beast - Ansyalabolas
       N Rarity
       Magikey Beast - Ansyalabolas
       DARK 4
       Magikey Beast - Ansyalabolas
       Quái thú chìa khóa phép - Ansyalabolas
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 "Magikey" + 1 quái thú thường, ngoại trừ Token
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey Beast - Ansyalabolas" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ mất 1000 DEF. Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 "Magikey" monster + 1 Normal Monster, except a Token If this card is Fusion Summoned: You can add 1 "Magikey Maftea" from your GY to your hand. You can only use this effect of "Magikey Beast - Ansyalabolas" once per turn. Once per turn: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls with the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY; change it to Defense Position, and if you do, it loses 1000 DEF. Banish any monster destroyed by battle with this card.

       R Rarity
       Magikey Dragon - Andrabime
       R Rarity
       Magikey Dragon - Andrabime
       R Rarity
       Magikey Dragon - Andrabime
       WIND 8
       Magikey Dragon - Andrabime
       Rồng chìa khóa phép - Andrabime
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 "Magikey" + 1 quái thú Thường, ngoại trừ Token
       Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bằng Thuộc tính của quái thú đó. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 2 Thuộc tính khác nhau làm nguyên liệu: Bạn có thể rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 "Magikey" Effect Monster + 1 Normal Monster, except a Token When this card is Fusion Summoned, your opponent cannot activate cards or effects. Once per turn: You can target 1 Normal Monster or "Magikey" monster in your GY; destroy all monsters your opponent controls with that monster's Attribute. Once per turn, if an opponent's monster with the same Attribute as a monster in your GY is destroyed by battle or card effect, if this card was Fusion Summoned using 2 different Attributes as material: You can draw 1 card.

       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       DARK 8
       Draco Berserker of the Tenyi
       Thiên uy long quỷ thần
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.

       R Rarity
       Magikey Fiend - Transfurlmine
       R Rarity
       Magikey Fiend - Transfurlmine
       R Rarity
       Magikey Fiend - Transfurlmine
       FIRE 8
       Magikey Fiend - Transfurlmine
       Quỷ chìa khóa phép - Transfurlmine
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner "Magikey" + 1+ quái thú Thường non-Tuner
       Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Magikey Fiend - Transfurlmine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Synchro này bằng cách sử dụng ít nhất 2 Thuộc tính của quái thú: Bạn có thể Úp 1 Lá Bài phép / Bẫy "Magikey" trực tiếp từ Deck vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá huỷ (các) quái thú đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 "Magikey" Tuner + 1+ non-Tuner Normal Monsters This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Magikey Fiend - Transfurlmine" once per turn. If you control this card that was Synchro Summoned using at least 2 Attributes of monsters: You can Set 1 "Magikey" Spell/Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) with the same Attribute as a monster in your GY (except during the Damage Step): You can destroy that monster(s).

       SR Rarity
       Void Ogre Dragon
       SR Rarity
       Void Ogre Dragon
       SR Rarity
       Void Ogre Dragon
       DARK 8
       Void Ogre Dragon
       Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.

       N Rarity
       Magikey Spirit - Vepartu
       N Rarity
       Magikey Spirit - Vepartu
       N Rarity
       Magikey Spirit - Vepartu
       WATER
       Magikey Spirit - Vepartu
       Ma chìa khoá phép - Vepartu
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này có quái thú Thường làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
       ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn phải gửi quái thú đó đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 or higher Normal Monster from your Deck or GY to your hand. If this card has a Normal Monster as material, it gains this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster with the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can detach 1 material from this card; your opponent must send that monster to the GY.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Prescience: 100%
       Bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi cho đến khi kết thúc lượt thứ 5.
       Prescience: 100%
       Prescience
       Bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi cho đến khi kết thúc lượt thứ 5.
       Prescience

       Cần 9 UR

       UR Rarity
       Shiny Black "C" Squadder
       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Advanced Ritual Art
       UR Rarity
       Advanced Ritual Art
       UR Rarity
       Magikey World
       UR Rarity
       Magikey World
       UR Rarity
       Magikey World
       UR Rarity
       Preparation of Rites
       UR Rarity
       Preparation of Rites

       Main: 22 Extra: 8

       SR Rarity
       Manju of the Ten Thousand Hands
       SR Rarity
       Manju of the Ten Thousand Hands
       Manju of the Ten Thousand Hands
       LIGHT 4
       Manju of the Ten Thousand Hands
       Thần mười nghìn tay
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


       SR Rarity
       Manju of the Ten Thousand Hands
       SR Rarity
       Manju of the Ten Thousand Hands
       Manju of the Ten Thousand Hands
       LIGHT 4
       Manju of the Ten Thousand Hands
       Thần mười nghìn tay
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


       SR Rarity
       Clavkiys, the Magikey Skyblaster
       SR Rarity
       Clavkiys, the Magikey Skyblaster
       Clavkiys, the Magikey Skyblaster
       DARK 4
       Clavkiys, the Magikey Skyblaster
       Tay súng trời chìa khoá phép. Clavkiys
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 1900


       Hiệu ứng (VN):

       '' Mọi người đều có đầy đủ khả năng. Mọi thứ bạn làm, tiến lên, dừng lại, đóng, mở, đều nằm trong tay bạn.
       Có rất nhiều cánh cửa trên thế giới này. Để mở chúng cần có Magic Key .. 2 chìa khóa và 1 cánh cửa .. 2 di chúc và 1 thể xác. Một khi cánh cửa được mở ra, các thế giới sẽ được kết nối và sức mạnh vĩ đại được tiết lộ. ''


       Hiệu ứng gốc (EN):

       ''Everyone is full of possibilities. Everything you do, moving forwards, stopping, closing, opening, is all in your hands. There are many doors in this world. To open them requires the Magic Key... 2 keys and 1 door... 2 wills and 1 body. Once the doors are opened, the worlds will be connected and the great power revealed.''


       R Rarity
       Gunkan Suship Shari
       R Rarity
       Gunkan Suship Shari
       Gunkan Suship Shari
       FIRE 4
       Gunkan Suship Shari
       Thuyền sushi gạo Gunkan
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


       Hiệu ứng gốc (EN):

       ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


       R Rarity
       Luster Dragon
       R Rarity
       Luster Dragon
       Luster Dragon
       WIND 4
       Luster Dragon
       Rồng Sa-phia
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Một con rồng rất đẹp được bao phủ bởi sapphire. Nó không thích chiến đấu, nhưng có sức tấn công cực kỳ cao.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       A very beautiful dragon covered with sapphire. It does not like fights, but has incredibly high attack power.


       UR Rarity
       Shiny Black "C" Squadder
       UR Rarity
       Shiny Black "C" Squadder
       Shiny Black "C" Squadder
       EARTH 4
       Shiny Black "C" Squadder
       Chiến đội “G” chói đen
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       '' Bất cứ nơi nào có bóng, bạn sẽ tìm thấy Biệt đội "C" ! Khả năng bay tiềm ẩn của họ cho phép họ đối đầu với những người khổng lồ ngang bằng! ''


       Hiệu ứng gốc (EN):

       ''Wherever there are shadows, you'll find the "C" Squad! Their hidden flying abilities let them confront the giants on equal terms!''


       R Rarity
       Magikey Mechmortar - Garesglasser
       R Rarity
       Magikey Mechmortar - Garesglasser
       Magikey Mechmortar - Garesglasser
       EARTH 8
       Magikey Mechmortar - Garesglasser
       Pháo chìa khóa phép - Garesglasser
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Magikey Maftea". Nhận 300 ATK cho mỗi thuộc tính khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Magikey Mechmortar - Garesglasser" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn, nếu ít nhất 2 Thuộc tính của quái thú được sử dụng cho Triệu hồi Ritual của lá bài này (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó đó, phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của mình lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Magikey Maftea". Gains 300 ATK for each different Attribute in your GY. You can only use each of the following effects of "Magikey Mechmortar - Garesglasser" once per turn. When your opponent activates an effect of a monster with the same Attribute as a monster in your GY, if at least 2 Attributes of monsters were used for this card's Ritual Summon (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand.


       N Rarity
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       N Rarity
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       DARK 4
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       Súng chìa khóa phép - Batosbuster
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Magikey Maftea". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey Mechmusket - Batosbuster" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của mình xuống dưới cùng của Deck , và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ cho đến khi kết thúc lượt này, sau đó rút cùng một số lá bài được đặt dưới Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Magikey Maftea". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Magikey" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Magikey Mechmusket - Batosbuster" once per turn. Once per turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster that has the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can place any number of cards from your hand on the bottom of the Deck, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn, then draw the same number of cards placed under the Deck.


       N Rarity
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       N Rarity
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       DARK 4
       Magikey Mechmusket - Batosbuster
       Súng chìa khóa phép - Batosbuster
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Magikey Maftea". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey Mechmusket - Batosbuster" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của mình xuống dưới cùng của Deck , và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ cho đến khi kết thúc lượt này, sau đó rút cùng một số lá bài được đặt dưới Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Magikey Maftea". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Magikey" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Magikey Mechmusket - Batosbuster" once per turn. Once per turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster that has the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can place any number of cards from your hand on the bottom of the Deck, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn, then draw the same number of cards placed under the Deck.


       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       Maginificent Magikey Mafteal
       LIGHT 4
       Maginificent Magikey Mafteal
       Chìa khoá phép vĩ đại Mafteal
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.


       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       Maginificent Magikey Mafteal
       LIGHT 4
       Maginificent Magikey Mafteal
       Chìa khoá phép vĩ đại Mafteal
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.


       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       SR Rarity
       Maginificent Magikey Mafteal
       Maginificent Magikey Mafteal
       LIGHT 4
       Maginificent Magikey Mafteal
       Chìa khoá phép vĩ đại Mafteal
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.


       UR Rarity
       Advanced Ritual Art
       UR Rarity
       Advanced Ritual Art
       Advanced Ritual Art
       Spell Normal
       Advanced Ritual Art
       Thuật nghi lễ tân tiến

        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ 1 quái thú Ritual nào. Bạn cũng phải gửi các quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ sao cho tổng Cấp độ của các quái thú bằng với cấp độ của quái thú Ritual đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card is used to Ritual Summon any 1 Ritual Monster. You must also send Normal Monsters from your Deck to the GY whose total Levels equal the Level of that Ritual Monster.


        UR Rarity
        Advanced Ritual Art
        UR Rarity
        Advanced Ritual Art
        Advanced Ritual Art
        Spell Normal
        Advanced Ritual Art
        Thuật nghi lễ tân tiến

         Hiệu ứng (VN):

         Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ 1 quái thú Ritual nào. Bạn cũng phải gửi các quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ sao cho tổng Cấp độ của các quái thú bằng với cấp độ của quái thú Ritual đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card is used to Ritual Summon any 1 Ritual Monster. You must also send Normal Monsters from your Deck to the GY whose total Levels equal the Level of that Ritual Monster.


         R Rarity
         Magikey Battle
         R Rarity
         Magikey Battle
         Magikey Battle
         Spell Quick
         Magikey Battle
         Trận chiến chìa khóa phép

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú bình thường, 1 quái thú "Magikey" hoặc 1 "Magikey Maftea" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn kích hoạt lá bài này để đáp lại với việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, thì quái thú Thường và quái thú "Magikey" mà bạn điều khiển (ngoại trừ Token) sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 Normal Monster, 1 "Magikey" monster, or 1 "Magikey Maftea" in your GY; shuffle it into the Deck, then if you activated this card in response to your opponent's card or effect activation, Normal Monsters and "Magikey" monsters you control (except Tokens) are unaffected by that opponent's card effect.


          N Rarity
          Magikey Maftea
          N Rarity
          Magikey Maftea
          Magikey Maftea
          Spell Normal
          Magikey Maftea
          Chìa khóa phép Maftea

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 "Magikey" hợp "Magikey" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp, HOẶC Triệu hồi Ritual 1 "Magikey" từ tay bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân có tổng Cấp bằng hoặc vượt quá Mức của nó. Nếu bạn điều khiển một quái thú Thường, bạn cũng có thể gửi 1 quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ để làm nguyên liệu hoặc Hiến tế.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 "Magikey" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material, OR Ritual Summon 1 "Magikey" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If you control a Normal Monster, you can also send 1 Normal Monster from your Deck to the GY as material or Tribute.


           UR Rarity
           Magikey World
           UR Rarity
           Magikey World
           Magikey World
           Spell Field
           Magikey World
           Thế giới chìa khoá phép

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lần đầu tiên mỗi quái thú Thường không phải Token mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài mỗi lượt, nó sẽ không bị phá huỷ. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey World" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magikey World" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand. The first time each non-Token Normal Monster you control would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. During your Main Phase: You can add 1 "Magikey Maftea" from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Magikey World" once per turn. You can only activate 1 "Magikey World" per turn.


            UR Rarity
            Magikey World
            UR Rarity
            Magikey World
            Magikey World
            Spell Field
            Magikey World
            Thế giới chìa khoá phép

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lần đầu tiên mỗi quái thú Thường không phải Token mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài mỗi lượt, nó sẽ không bị phá huỷ. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey World" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magikey World" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand. The first time each non-Token Normal Monster you control would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. During your Main Phase: You can add 1 "Magikey Maftea" from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Magikey World" once per turn. You can only activate 1 "Magikey World" per turn.


             UR Rarity
             Magikey World
             UR Rarity
             Magikey World
             Magikey World
             Spell Field
             Magikey World
             Thế giới chìa khoá phép

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Magikey" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lần đầu tiên mỗi quái thú Thường không phải Token mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài mỗi lượt, nó sẽ không bị phá huỷ. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey World" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magikey World" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Magikey" monster from your Deck to your hand. The first time each non-Token Normal Monster you control would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. During your Main Phase: You can add 1 "Magikey Maftea" from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Magikey World" once per turn. You can only activate 1 "Magikey World" per turn.


              UR Rarity
              Preparation of Rites
              UR Rarity
              Preparation of Rites
              Preparation of Rites
              Spell Normal
              Preparation of Rites
              Chuẩn bị cho nghi lễ

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


               UR Rarity
               Preparation of Rites
               UR Rarity
               Preparation of Rites
               Preparation of Rites
               Spell Normal
               Preparation of Rites
               Chuẩn bị cho nghi lễ

                Hiệu ứng (VN):

                Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


                R Rarity
                Magikey Unlocking
                R Rarity
                Magikey Unlocking
                Magikey Unlocking
                Trap Counter
                Magikey Unlocking
                Chìa khoá phép mở khóa

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy trong khi bạn điều khiển một quái thú Ritual "Magikey" "Magikey" Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính, và nếu bạn làm điều đó, trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ trở thành Thuộc tính đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Magikey Unlocking" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When your opponent activates a Spell/Trap Card while you control a "Magikey" Ritual Monster or a "Magikey" monster Special Summoned from the Extra Deck: Negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can declare 1 Attribute, and if you do that, for the rest of this turn all face-up monsters your opponent controls become that Attribute. You can only activate 1 "Magikey Unlocking" per turn.


                 N Rarity
                 Magikey Beast - Ansyalabolas
                 N Rarity
                 Magikey Beast - Ansyalabolas
                 Magikey Beast - Ansyalabolas
                 DARK 4
                 Magikey Beast - Ansyalabolas
                 Quái thú chìa khóa phép - Ansyalabolas
                 • ATK:

                 • 2200

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Magikey" + 1 quái thú thường, ngoại trừ Token
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Magikey Maftea" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magikey Beast - Ansyalabolas" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ mất 1000 DEF. Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Magikey" monster + 1 Normal Monster, except a Token If this card is Fusion Summoned: You can add 1 "Magikey Maftea" from your GY to your hand. You can only use this effect of "Magikey Beast - Ansyalabolas" once per turn. Once per turn: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls with the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY; change it to Defense Position, and if you do, it loses 1000 DEF. Banish any monster destroyed by battle with this card.


                 R Rarity
                 Magikey Dragon - Andrabime
                 R Rarity
                 Magikey Dragon - Andrabime
                 Magikey Dragon - Andrabime
                 WIND 8
                 Magikey Dragon - Andrabime
                 Rồng chìa khóa phép - Andrabime
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Magikey" + 1 quái thú Thường, ngoại trừ Token
                 Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bằng Thuộc tính của quái thú đó. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 2 Thuộc tính khác nhau làm nguyên liệu: Bạn có thể rút 1 lá bài.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Magikey" Effect Monster + 1 Normal Monster, except a Token When this card is Fusion Summoned, your opponent cannot activate cards or effects. Once per turn: You can target 1 Normal Monster or "Magikey" monster in your GY; destroy all monsters your opponent controls with that monster's Attribute. Once per turn, if an opponent's monster with the same Attribute as a monster in your GY is destroyed by battle or card effect, if this card was Fusion Summoned using 2 different Attributes as material: You can draw 1 card.


                 UR Rarity
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 UR Rarity
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 DARK 8
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 Thiên uy long quỷ thần
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


                 R Rarity
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 R Rarity
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 FIRE 8
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 Quỷ chìa khóa phép - Transfurlmine
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2800


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner "Magikey" + 1+ quái thú Thường non-Tuner
                 Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Magikey Fiend - Transfurlmine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Synchro này bằng cách sử dụng ít nhất 2 Thuộc tính của quái thú: Bạn có thể Úp 1 Lá Bài phép / Bẫy "Magikey" trực tiếp từ Deck vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá huỷ (các) quái thú đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Magikey" Tuner + 1+ non-Tuner Normal Monsters This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Magikey Fiend - Transfurlmine" once per turn. If you control this card that was Synchro Summoned using at least 2 Attributes of monsters: You can Set 1 "Magikey" Spell/Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) with the same Attribute as a monster in your GY (except during the Damage Step): You can destroy that monster(s).


                 R Rarity
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 R Rarity
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 FIRE 8
                 Magikey Fiend - Transfurlmine
                 Quỷ chìa khóa phép - Transfurlmine
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2800


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner "Magikey" + 1+ quái thú Thường non-Tuner
                 Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Magikey Fiend - Transfurlmine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Synchro này bằng cách sử dụng ít nhất 2 Thuộc tính của quái thú: Bạn có thể Úp 1 Lá Bài phép / Bẫy "Magikey" trực tiếp từ Deck vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú có cùng Thuộc tính với quái thú trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá huỷ (các) quái thú đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Magikey" Tuner + 1+ non-Tuner Normal Monsters This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Magikey Fiend - Transfurlmine" once per turn. If you control this card that was Synchro Summoned using at least 2 Attributes of monsters: You can Set 1 "Magikey" Spell/Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) with the same Attribute as a monster in your GY (except during the Damage Step): You can destroy that monster(s).


                 SR Rarity
                 Void Ogre Dragon
                 SR Rarity
                 Void Ogre Dragon
                 Void Ogre Dragon
                 DARK 8
                 Void Ogre Dragon
                 Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 3000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                 Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


                 N Rarity
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 N Rarity
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 WATER
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 Ma chìa khoá phép - Vepartu
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này có quái thú Thường làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
                 ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn phải gửi quái thú đó đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 or higher Normal Monster from your Deck or GY to your hand. If this card has a Normal Monster as material, it gains this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster with the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can detach 1 material from this card; your opponent must send that monster to the GY.


                 N Rarity
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 N Rarity
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 WATER
                 Magikey Spirit - Vepartu
                 Ma chìa khoá phép - Vepartu
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này có quái thú Thường làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
                 ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có cùng Thuộc tính với quái thú Thường hoặc quái thú "Magikey" trong Mộ của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn phải gửi quái thú đó đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 or higher Normal Monster from your Deck or GY to your hand. If this card has a Normal Monster as material, it gains this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster with the same Attribute as a Normal Monster or "Magikey" monster in your GY: You can detach 1 material from this card; your opponent must send that monster to the GY.                 Deck của MAGIKEY trong DUEL LINKS