Thông tin tổng quan của Magnet Warriors

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Alpha The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Alpha The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Alpha The Electromagnet Warrior
EARTH 3
Alpha The Electromagnet Warrior
Chiến binh nam châm điện Alpha
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magna Warrior" Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 8 "Magna Warrior" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Alpha The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).

UR Rarity
Berserkion the Electromagna Warrior
UR Rarity
Berserkion the Electromagna Warrior
UR Rarity
Berserkion the Electromagna Warrior
EARTH 8
Berserkion the Electromagna Warrior
Chiến sĩ từ tính điện Berserkion
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Trước tiên, bạn phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior","Gamma The Electromagnet Warrior" khỏi tay bạn, Mộ và / hoặc ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn . Bạn có thể loại bỏ 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 từng bị loại bỏ của mình "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior","Gamma The Electromagnet Warrior"; Triệu hồi Đặc biệt chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior", and "Gamma The Electromagnet Warrior" from your hand, Graveyard, and/or face-up from your Monster Zone. You can banish 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Graveyard, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can target 1 each of your banished "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior", and "Gamma The Electromagnet Warrior"; Special Summon them.

SR Rarity
Beta The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Beta The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Beta The Electromagnet Warrior
EARTH 3
Beta The Electromagnet Warrior
Chiến binh nam châm điện Beta
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Beta The Electromagnet Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beta The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to your hand, except "Beta The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Beta The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).

UR Rarity
Delta The Magnet Warrior
UR Rarity
Delta The Magnet Warrior
UR Rarity
Delta The Magnet Warrior
EARTH 4
Delta The Magnet Warrior
Chiến binh nam châm Delta
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 3 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Delta The Magnet Warrior"; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrion the Magna Warrior" từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Delta The Magnet Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to the Graveyard. If this card is sent to the Graveyard: You can banish 3 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monsters from your Graveyard, except "Delta The Magnet Warrior"; Special Summon 1 "Valkyrion the Magna Warrior" from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only use each effect of "Delta The Magnet Warrior" once per turn.

SR Rarity
Gamma The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Gamma The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Gamma The Electromagnet Warrior
EARTH 3
Gamma The Electromagnet Warrior
Chiến binh nam châm điện Gamma
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn, ngoại trừ "Gamma The Electromagnet Warrior". "Magnet Warrior" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gamma The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your hand, except "Gamma The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Gamma The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Magnetic Field
  SR Rarity
  Magnetic Field
  SR Rarity
  Magnetic Field
  Spell Field
  Magnetic Field
  Trường lực nam châm

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú Loại đá EARTH Cấp 4 hoặc thấp hơn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magnetic Field" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, khi quái thú Loại Đá trên EARTH mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ bởi chiến đấu: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level 4 or lower EARTH Rock-Type monster: You can target 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Magnetic Field" once per turn. Once per turn, at the end of the Damage Step, when an EARTH Rock-Type monster you control battled an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can return that opponent's monster to the hand.

   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.    Phân loại:

    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     Trap Normal
     Compulsory Evacuation Device
     Thiết bị sơ tán bắt buộc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

      SR Rarity
      Powerful Rebirth
      SR Rarity
      Powerful Rebirth
      SR Rarity
      Powerful Rebirth
      Trap Continuous
      Powerful Rebirth
      Tái sinh lợi hại hơn xưa

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       EARTH
       Diamond Dire Wolf
       Sói răng khủng Diawolf
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.

       R Rarity
       Digital Bug Corebage
       R Rarity
       Digital Bug Corebage
       R Rarity
       Digital Bug Corebage
       LIGHT
       Digital Bug Corebage
       Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.

       SR Rarity
       Gorgonic Guardian
       SR Rarity
       Gorgonic Guardian
       SR Rarity
       Gorgonic Guardian
       DARK
       Gorgonic Guardian
       Vệ binh của Gorgon
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Loại đá Cấp 3
       Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.

       SR Rarity
       Number 20: Giga-Brilliant
       SR Rarity
       Number 20: Giga-Brilliant
       SR Rarity
       Number 20: Giga-Brilliant
       LIGHT
       Number 20: Giga-Brilliant
       Con số 20: Kiến đại rực rỡ
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 3
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.

       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

       SR Rarity
       The Phantom Knights of Break Sword
       SR Rarity
       The Phantom Knights of Break Sword
       SR Rarity
       The Phantom Knights of Break Sword
       DARK
       The Phantom Knights of Break Sword
       Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 3
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Destiny Draw: 100%
       Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
       Destiny Draw: 100%
       Destiny Draw
       Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
       Destiny Draw

       Cần 10 UR

       UR Rarity
       Berserkion the Electromagna Warrior
       UR Rarity
       Delta The Magnet Warrior
       UR Rarity
       Delta The Magnet Warrior
       UR Rarity
       Delta The Magnet Warrior
       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device

       Main: 21 Extra: 8

       SR Rarity
       Alpha The Electromagnet Warrior
       SR Rarity
       Alpha The Electromagnet Warrior
       Alpha The Electromagnet Warrior
       EARTH 3
       Alpha The Electromagnet Warrior
       Chiến binh nam châm điện Alpha
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1100


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magna Warrior" Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 8 "Magna Warrior" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Alpha The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


       UR Rarity
       Berserkion the Electromagna Warrior
       UR Rarity
       Berserkion the Electromagna Warrior
       Berserkion the Electromagna Warrior
       EARTH 8
       Berserkion the Electromagna Warrior
       Chiến sĩ từ tính điện Berserkion
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Trước tiên, bạn phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior","Gamma The Electromagnet Warrior" khỏi tay bạn, Mộ và / hoặc ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn . Bạn có thể loại bỏ 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 từng bị loại bỏ của mình "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior","Gamma The Electromagnet Warrior"; Triệu hồi Đặc biệt chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior", and "Gamma The Electromagnet Warrior" from your hand, Graveyard, and/or face-up from your Monster Zone. You can banish 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Graveyard, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can target 1 each of your banished "Alpha The Electromagnet Warrior", "Beta The Electromagnet Warrior", and "Gamma The Electromagnet Warrior"; Special Summon them.


       SR Rarity
       Beta The Electromagnet Warrior
       SR Rarity
       Beta The Electromagnet Warrior
       Beta The Electromagnet Warrior
       EARTH 3
       Beta The Electromagnet Warrior
       Chiến binh nam châm điện Beta
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Beta The Electromagnet Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beta The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to your hand, except "Beta The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Beta The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


       UR Rarity
       Delta The Magnet Warrior
       UR Rarity
       Delta The Magnet Warrior
       Delta The Magnet Warrior
       EARTH 4
       Delta The Magnet Warrior
       Chiến binh nam châm Delta
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 3 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Delta The Magnet Warrior"; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrion the Magna Warrior" từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Delta The Magnet Warrior" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to the Graveyard. If this card is sent to the Graveyard: You can banish 3 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monsters from your Graveyard, except "Delta The Magnet Warrior"; Special Summon 1 "Valkyrion the Magna Warrior" from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only use each effect of "Delta The Magnet Warrior" once per turn.


       SR Rarity
       Gamma The Electromagnet Warrior
       SR Rarity
       Gamma The Electromagnet Warrior
       Gamma The Electromagnet Warrior
       EARTH 3
       Gamma The Electromagnet Warrior
       Chiến binh nam châm điện Gamma
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn, ngoại trừ "Gamma The Electromagnet Warrior". "Magnet Warrior" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gamma The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your hand, except "Gamma The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Gamma The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        SR Rarity
        Magnetic Field
        SR Rarity
        Magnetic Field
        Magnetic Field
        Spell Field
        Magnetic Field
        Trường lực nam châm

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển quái thú Loại đá EARTH Cấp 4 hoặc thấp hơn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magnetic Field" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, khi quái thú Loại Đá trên EARTH mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ bởi chiến đấu: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a Level 4 or lower EARTH Rock-Type monster: You can target 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Magnetic Field" once per turn. Once per turn, at the end of the Damage Step, when an EARTH Rock-Type monster you control battled an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can return that opponent's monster to the hand.


         UR Rarity
         Monster Reborn
         UR Rarity
         Monster Reborn
         Monster Reborn
         Spell Normal
         Monster Reborn
         Phục sinh quái thú

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
          Phân loại:

          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          Bottomless Trap Hole
          Trap Normal
          Bottomless Trap Hole
          Hang rơi không đáy

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            SR Rarity
            Powerful Rebirth
            SR Rarity
            Powerful Rebirth
            Powerful Rebirth
            Trap Continuous
            Powerful Rebirth
            Tái sinh lợi hại hơn xưa

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             Diamond Dire Wolf
             EARTH
             Diamond Dire Wolf
             Sói răng khủng Diawolf
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


             R Rarity
             Digital Bug Corebage
             R Rarity
             Digital Bug Corebage
             Digital Bug Corebage
             LIGHT
             Digital Bug Corebage
             Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


             SR Rarity
             Gorgonic Guardian
             SR Rarity
             Gorgonic Guardian
             Gorgonic Guardian
             DARK
             Gorgonic Guardian
             Vệ binh của Gorgon
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Loại đá Cấp 3
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


             SR Rarity
             Number 20: Giga-Brilliant
             SR Rarity
             Number 20: Giga-Brilliant
             Number 20: Giga-Brilliant
             LIGHT
             Number 20: Giga-Brilliant
             Con số 20: Kiến đại rực rỡ
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             Number 70: Malevolent Sin
             DARK
             Number 70: Malevolent Sin
             Con số 70: Tội ác tử thần
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


             SR Rarity
             The Phantom Knights of Break Sword
             SR Rarity
             The Phantom Knights of Break Sword
             The Phantom Knights of Break Sword
             DARK
             The Phantom Knights of Break Sword
             Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.             Deck của MAGNET WARRIORS trong DUEL LINKS