Thông tin tổng quan của Melffy

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 8 UR

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
Crusadia Equimax
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
Ice Dragon's Prison

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
Phân loại:

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

R Rarity
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
R Rarity
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
EARTH 2
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
Sinh vật huyền bí khu rừng, Kalantosa
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú Loại Beast: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a Beast-Type monster: You can target 1 card on the field; destroy that target.


N Rarity
Melffy Fenny
N Rarity
Melffy Fenny
Melffy Fenny
EARTH 2
Melffy Fenny
Cáo con Melffy
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step), hoặc nếu quái thú của đối thủ chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn, ngoại trừ "Melffy Fenny". Trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Melffy Fenny" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step), or if an opponent's monster targets this card for an attack: You can return this card to the hand, then you can Special Summon 1 Beast monster from your hand, except "Melffy Fenny". During your End Phase: You can Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Melffy Fenny" once per turn.


R Rarity
Melffy Pony
R Rarity
Melffy Pony
Melffy Pony
EARTH 2
Melffy Pony
Ngựa con Melffy
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step), hoặc nếu quái thú của đối thủ chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay, sau đó bạn có thể thêm 1 Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú từ Mộ của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Melffy Pony". Trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Melffy Pony" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step), or if an opponent's monster targets this card for an attack: You can return this card to the hand, then you can add 1 Level 2 or lower Beast monster from your GY to your hand, except "Melffy Pony". During your End Phase: You can Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Melffy Pony" once per turn.


SR Rarity
Wind-Up Kitten
SR Rarity
Wind-Up Kitten
Wind-Up Kitten
EARTH 2
Wind-Up Kitten
Mèo con dây cót
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


R Rarity
Baby Raccoon Tantan
R Rarity
Baby Raccoon Tantan
Baby Raccoon Tantan
EARTH 2
Baby Raccoon Tantan
Gấu mèo con Tantan
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Thú Cấp 2 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Baby Raccoon Tantan".


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck, except "Baby Raccoon Tantan".


UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.


SR Rarity
Obedience Schooled
SR Rarity
Obedience Schooled
Obedience Schooled
Spell Normal
Obedience Schooled
Các thú thần nhớ nhung

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


  N Rarity
  Cloak and Dagger
  N Rarity
  Cloak and Dagger
  Cloak and Dagger
  Trap Continuous
  Cloak and Dagger
  Bắn tỉa vào đêm

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố 1 tên Lá bài quái thú. Nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường, Triệu hồi Đặc biệt hoặc lật úp (các) quái thú đó lên, hãy loại bỏ (các) quái thú đó và lá bài này khỏi cuộc chơi.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 Monster Card name. If your opponent Normal Summons, Special Summons, or flips that monster(s) face-up, remove that monster(s) and this card from play.


   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


    R Rarity
    Lightforce Sword
    R Rarity
    Lightforce Sword
    Lightforce Sword
    Trap Normal
    Lightforce Sword
    Kiếm ánh sáng niêm phong

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn, úp xuống. Trong Standby Phase thứ 4 của đối thủ sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy trả lại lá bài đó cho họ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish 1 random card from your opponent's hand, face-down. During your opponent's 4th Standby Phase after this card's activation, return that card to their hand.


     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     Crusadia Equimax
     LIGHT
     Crusadia Equimax
     Thánh vệ tự chinh Equimax
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
     Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


     R Rarity
     Missus Radiant
     R Rarity
     Missus Radiant
     Missus Radiant
     EARTH
     Missus Radiant
     Chó cực rạng rỡ Missus
     • ATK:

     • 1400

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú EARTH
     Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


     SR Rarity
     The Fabled Unicore
     SR Rarity
     The Fabled Unicore
     The Fabled Unicore
     LIGHT 4
     The Fabled Unicore
     Thú thần gầm Unicore
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Fabled" + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Khi bạn và đối thủ có cùng số lượng bài trong tay, hãy vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng bài Phép, Bẫy và Hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn và phá huỷ Bài phép / Bẫy / quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Fabled" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While you and your opponent have the same number of cards in hand, negate all Spell, Trap, and Effect Monster effects activated by your opponent, and destroy that Spell/Trap/Monster.


     R Rarity
     Melffy Mommy
     R Rarity
     Melffy Mommy
     Melffy Mommy
     EARTH
     Melffy Mommy
     Mẹ Melffy
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Cấp 2
     Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể đem 1 quái thú từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn vào lá bài này làm nguyên liệu. Lá bài này nhận được hiệu ứng dựa trên số lượng nguyên liệu đưa vào nó.
     ● 3+: Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu.
     ● 4+: Bạn không bị thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này.
     ● 5+: Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú Tư thế tấn công: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng với ATK của quái thú Tư thế tấn công đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Level 2 Beast monsters Once per turn (Quick Effect): You can attach 1 Beast monster from your hand or face-up field to this card as material. This card gains effects based on the number of materials attached to it. ● 3+: Cannot be destroyed by battle. ● 4+: You take no damage from battles involving this card. ● 5+: When an attack is declared involving this card and an Attack Position monster: You can inflict damage to your opponent equal to that Attack Position monster's ATK.


     SR Rarity
     Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
     SR Rarity
     Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
     Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
     EARTH
     Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
     Con số 64: Gấu mèo cổ Sandayu
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp độ 2
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, ATK của nó sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú trên sân có ATK cao nhất. Lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau.) Trong khi bạn điều khiển quái thú Loại Beast khác, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài .


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 2 Beast-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type/EARTH/Level 1/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its ATK becomes equal to the current ATK of the monster on the field that has the highest ATK. Your choice, if tied.) While you control another Beast-Type monster, this card cannot be destroyed by battle or card effects.     Deck của MELFFY trong DUEL LINKS