Thông tin tổng quan của Melodious

From Songstress to Maestra
Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Bộ bài / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
From Songstress to Maestra

Cần 15 UR

UR Rarity
Score the Melodious Diva3 card
UR Rarity
Bloom Diva the Melodious Choir1 card
UR Rarity
Schuberta the Melodious Maestra2 card
UR Rarity
Forbidden Lance2 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon1 card
UR Rarity
Ostinato1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device2 card
UR Rarity
Needle Ceiling1 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 25 Extra: 6

R Rarity
Mozarta the Melodious Maestra
R Rarity
Mozarta the Melodious Maestra
Mozarta the Melodious Maestra
LIGHT 8
Mozarta the Melodious Maestra
Nhạc trưởng nhạc diễn ảo thần đồng Mozarta
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tiên LIGHT từ tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú ÁNH SÁNG.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Special Summon 1 LIGHT Fairy-Type monster from your hand. You cannot Special Summon other monsters the turn you activate this effect, except for LIGHT monsters.


UR Rarity
Score the Melodious Diva
UR Rarity
Score the Melodious Diva
Score the Melodious Diva
LIGHT 2
Score the Melodious Diva
Nữ danh ca nhạc diễn ảo Score
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation (trong lượt của một trong hai người chơi), nếu một "Melodious" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; thay đổi ATK và DEF của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation (in either player's turn), if a "Melodious" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; change that opponent's monster's ATK and DEF to 0, until the end of this turn.


N Rarity
Shopina the Melodious Maestra
N Rarity
Shopina the Melodious Maestra
Shopina the Melodious Maestra
LIGHT 7
Shopina the Melodious Maestra
Nhạc trưởng nhạc diễn ảo thiên tài Chopin
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Tiên ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú KHÔNG ÁNH SÁNG trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 LIGHT Fairy-Type monster in your Graveyard; add it to your hand. You cannot activate non-LIGHT monster effects during the turn you activate this effect.


N Rarity
Solo the Melodious Songstress
N Rarity
Solo the Melodious Songstress
Solo the Melodious Songstress
LIGHT 4
Solo the Melodious Songstress
Nữ ca sĩ nhạc diễn ảo Solo
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Melodious" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Solo the Melodious Songstress".


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Melodious" monster from your Deck, except "Solo the Melodious Songstress".


R Rarity
Sonata the Melodious Diva
R Rarity
Sonata the Melodious Diva
Sonata the Melodious Diva
LIGHT 3
Sonata the Melodious Diva
Nữ danh ca nhạc diễn ảo Sonata
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Melodious" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài được Triệu hồi Đặc biệt này ở trên sân, tất cả quái thú Loại Tiên mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Melodious" monster, you can Special Summon this card (from your hand). While this Special Summoned card is on the field, all Fairy-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF.


SR Rarity
Soprano the Melodious Songstress
SR Rarity
Soprano the Melodious Songstress
Soprano the Melodious Songstress
LIGHT 4
Soprano the Melodious Songstress
Nữ ca sĩ nhạc diễn ảo Soprano
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Melodious" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Soprano the Melodious Songstress"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Soprano the Melodious Songstress" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Melodious" từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can target 1 "Melodious" monster in your Graveyard, except "Soprano the Melodious Songstress"; add it to your hand. You can only use this effect of "Soprano the Melodious Songstress" once per turn. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Melodious" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


SR Rarity
1st Movement Solo
SR Rarity
1st Movement Solo
1st Movement Solo
Spell Normal
1st Movement Solo
Bản đơn tấu đầu tiên

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không có điều khiển quái thú: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Melodious" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "1st Movement Solo" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Melodious"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower "Melodious" monster from your hand or Deck. You can only activate 1 "1st Movement Solo" per turn. You cannot Special Summon monsters during the turn you activate this card, except "Melodious" monsters.


  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Ostinato
     UR Rarity
     Ostinato
     Ostinato
     Spell Normal
     Ostinato
     Ostinato

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Fusion 1 "Melodious" từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay bạn và / hoặc Deck làm Nguyên liệu Fusion. Trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ quái thú được Triệu hồi Fusion bằng hiệu ứng này, và nếu bạn làm điều đó, nếu tất cả Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó đều có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control no monsters: Fusion Summon 1 "Melodious" Fusion Monster from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand and/or Deck as Fusion Material. During the End Phase of this turn, destroy the monster Fusion Summoned by this effect, and if you do, if all the Fusion Materials that were used for its Fusion Summon are in your GY, you can Special Summon all of them.


      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       UR Rarity
       Needle Ceiling
       UR Rarity
       Needle Ceiling
       Needle Ceiling
       Trap Normal
       Needle Ceiling
       Trần nhà đầy gai

        Hiệu ứng (VN):

        Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


        SR Rarity
        Super Team Buddy Force Unite!
        SR Rarity
        Super Team Buddy Force Unite!
        Super Team Buddy Force Unite!
        Trap Normal
        Super Team Buddy Force Unite!
        Các hệ tập kết

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


          UR Rarity
          Bloom Diva the Melodious Choir
          UR Rarity
          Bloom Diva the Melodious Choir
          Bloom Diva the Melodious Choir
          LIGHT 6
          Bloom Diva the Melodious Choir
          Đóa hoa nhạc diễn ảo Diva
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú "Melodious Maestra" + 1 quái thú "Melodious"
          Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, sau Damage Calculation: Bạn có thể gây ra thiệt hại cho đối thủ của mình bằng chênh lệch giữa ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Melodious Maestra" monster + 1 "Melodious" monster Cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage from attacks involving this card. If this card battles a Special Summoned monster, after damage calculation: You can inflict damage to your opponent equal to the difference between the original ATK of that opponent's monster and this card, and if you do, destroy that opponent's monster.


          R Rarity
          Bloom Prima the Melodious Choir
          R Rarity
          Bloom Prima the Melodious Choir
          Bloom Prima the Melodious Choir
          LIGHT 7
          Bloom Prima the Melodious Choir
          Đóa hoa nhạc diễn ảo Prima
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Melodious Maestra" + 1 hoặc nhiều quái thú "Melodious"
          Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi Nguyên liệu Fusion được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Melodious" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Melodious Maestra" monster + 1 or more "Melodious" monsters This card gains 300 ATK for each Fusion Material used for its Fusion Summon. This card can make a second attack during each Battle Phase. If this Fusion Summoned card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Melodious" monster in your Graveyard; add it to your hand.


          UR Rarity
          Schuberta the Melodious Maestra
          UR Rarity
          Schuberta the Melodious Maestra
          Schuberta the Melodious Maestra
          LIGHT 6
          Schuberta the Melodious Maestra
          Nhạc trưởng nhạc diễn ảo vĩ đại Schuberta
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Melodious"
          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài trong bất kỳ (các) Mộ nào; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Melodious" monsters During either player's turn: You can target up to 3 cards in any Graveyard(s); banish them, and if you do, this card gains 200 ATK for each. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.          Deck của MELODIOUS trong DUEL LINKS