Thông tin tổng quan của Mermail Atlantean

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Atlantean Dragoons
SR Rarity
Atlantean Dragoons
SR Rarity
Atlantean Dragoons
WATER 4
Atlantean Dragoons
Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


Hiệu ứng gốc (EN):

All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".

SR Rarity
Atlantean Heavy Infantry
SR Rarity
Atlantean Heavy Infantry
SR Rarity
Atlantean Heavy Infantry
WATER 2
Atlantean Heavy Infantry
Lính hoàng đế biển hạng nặng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.

R Rarity
Mermail Abyssgunde
R Rarity
Mermail Abyssgunde
R Rarity
Mermail Abyssgunde
WATER 3
Mermail Abyssgunde
Tiên cá giáp vực thẳm Gunde
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mermail" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Mermail Abyssgunde"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Mermail Abyssgunde" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abyssgunde"; Special Summon that target. You can only use the effect of "Mermail Abyssgunde" once per turn.

UR Rarity
Mermail Abyssteus
UR Rarity
Mermail Abyssteus
UR Rarity
Mermail Abyssteus
WATER 7
Mermail Abyssteus
Tiên cá giáp vực thẳm Teus
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.

UR Rarity
Deep Sea Diva
UR Rarity
Deep Sea Diva
UR Rarity
Deep Sea Diva
WATER 2
Deep Sea Diva
Danh ca biển-sâu
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.

SR Rarity
Moray of Greed
SR Rarity
Moray of Greed
SR Rarity
Moray of Greed
Spell Normal
Moray of Greed
Hũ lươn tham lam

  Hiệu ứng (VN):

  Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Marincess Coral Anemone
  SR Rarity
  Marincess Coral Anemone
  SR Rarity
  Marincess Coral Anemone
  WATER
  Marincess Coral Anemone
  Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
  • ATK:

  • 2000

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú NƯỚC
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.

  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  WATER 9
  Ravenous Crocodragon Archethys
  Rồng cá sấu háu ăn Archethys
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
  ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
  ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.

  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  WATER 11
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng về không, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  WATER
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  WATER
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú NƯỚC Cấp 4
  Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Territory of the Sharks
  Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
  Territory of the Sharks

  Cần 11 UR

  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison

  Main: 20 Extra: 8

  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  Atlantean Dragoons
  WATER 4
  Atlantean Dragoons
  Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".


  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  Atlantean Dragoons
  WATER 4
  Atlantean Dragoons
  Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".


  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  SR Rarity
  Atlantean Dragoons
  Atlantean Dragoons
  WATER 4
  Atlantean Dragoons
  Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".


  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  Atlantean Heavy Infantry
  WATER 2
  Atlantean Heavy Infantry
  Lính hoàng đế biển hạng nặng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  Atlantean Heavy Infantry
  WATER 2
  Atlantean Heavy Infantry
  Lính hoàng đế biển hạng nặng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  SR Rarity
  Atlantean Heavy Infantry
  Atlantean Heavy Infantry
  WATER 2
  Atlantean Heavy Infantry
  Lính hoàng đế biển hạng nặng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


  SR Rarity
  Atlantean Marksman
  SR Rarity
  Atlantean Marksman
  Atlantean Marksman
  WATER 3
  Atlantean Marksman
  Xạ thủ hoàng đế biển
  • ATK:

  • 1400

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Atlantean" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Atlantean Marksman". Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Atlantean" Sea Serpent-Type monster from your Deck, except "Atlantean Marksman". When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 Set card your opponent controls; destroy that target.


  N Rarity
  Deep Sea Artisan
  N Rarity
  Deep Sea Artisan
  Deep Sea Artisan
  WATER 1
  Deep Sea Artisan
  Thợ thủ công biển-sâu
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được thêm từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn do hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Bạn có thể tiết lộ lá bài này; nhìn lên tay đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Deep Sea Artisan"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Deep Sea Artisan" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is added from the Deck or GY to your hand by an effect of a WATER monster: You can reveal this card; look at your opponent's hand. If this card is Special Summoned: You can send the top card of your Deck to the GY, then target 1 Level 4 or lower WATER monster in your GY, except "Deep Sea Artisan"; Special Summon it, but negate its effects. You can only use each effect of "Deep Sea Artisan" once per turn.


  N Rarity
  Guitar Gurnards Duonigis
  N Rarity
  Guitar Gurnards Duonigis
  Guitar Gurnards Duonigis
  WATER 3
  Guitar Gurnards Duonigis
  Cặp chào mào chơi nhạc Duonigis
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 700


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ các lá bài trên cùng Deck của đối thủ bằng với số lượng quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 quái thú NƯỚC trên sân nhận 100 ATK cho mỗi quái thú đang bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guitar Gurnards Duonigis" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Special Summoned: You can banish cards from the top of your opponent's Deck equal to the number of WATER monsters you control. You can target 1 Level 4 or lower WATER monster you control; increase its Level by its original Level. You can banish this card from your GY; 1 WATER monster on the field gains 100 ATK for each currently banished monster, until the end of this turn. You can only use each effect of "Guitar Gurnards Duonigis" once per turn.


  R Rarity
  Mermail Abyssgunde
  R Rarity
  Mermail Abyssgunde
  Mermail Abyssgunde
  WATER 3
  Mermail Abyssgunde
  Tiên cá giáp vực thẳm Gunde
  • ATK:

  • 1400

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mermail" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Mermail Abyssgunde"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Mermail Abyssgunde" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is discarded to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abyssgunde"; Special Summon that target. You can only use the effect of "Mermail Abyssgunde" once per turn.


  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  Mermail Abyssteus
  WATER 7
  Mermail Abyssteus
  Tiên cá giáp vực thẳm Teus
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.


  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  Mermail Abyssteus
  WATER 7
  Mermail Abyssteus
  Tiên cá giáp vực thẳm Teus
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.


  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  UR Rarity
  Mermail Abyssteus
  Mermail Abyssteus
  WATER 7
  Mermail Abyssteus
  Tiên cá giáp vực thẳm Teus
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.


  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  Deep Sea Diva
  WATER 2
  Deep Sea Diva
  Danh ca biển-sâu
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  Deep Sea Diva
  WATER 2
  Deep Sea Diva
  Danh ca biển-sâu
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  UR Rarity
  Deep Sea Diva
  Deep Sea Diva
  WATER 2
  Deep Sea Diva
  Danh ca biển-sâu
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


  SR Rarity
  Moray of Greed
  SR Rarity
  Moray of Greed
  Moray of Greed
  Spell Normal
  Moray of Greed
  Hũ lươn tham lam

   Hiệu ứng (VN):

   Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.


   SR Rarity
   Moray of Greed
   SR Rarity
   Moray of Greed
   Moray of Greed
   Spell Normal
   Moray of Greed
   Hũ lươn tham lam

    Hiệu ứng (VN):

    Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.


    SR Rarity
    Moray of Greed
    SR Rarity
    Moray of Greed
    Moray of Greed
    Spell Normal
    Moray of Greed
    Hũ lươn tham lam

     Hiệu ứng (VN):

     Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      SR Rarity
      Marincess Coral Anemone
      SR Rarity
      Marincess Coral Anemone
      Marincess Coral Anemone
      WATER
      Marincess Coral Anemone
      Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú NƯỚC
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


      SR Rarity
      Marincess Coral Anemone
      SR Rarity
      Marincess Coral Anemone
      Marincess Coral Anemone
      WATER
      Marincess Coral Anemone
      Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú NƯỚC
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


      R Rarity
      Deep Sea Repetiteur
      R Rarity
      Deep Sea Repetiteur
      Deep Sea Repetiteur
      WATER 5
      Deep Sea Repetiteur
      Nhạc sĩ ô-pê-ra biển-sâu
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      "Deep Sea Diva" + 1+ quái thú non-Tuner
      Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú DEFY Cấp 4 hoặc thấp hơn; lá bài này tăng 800 ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá được Triệu hồi Synchro này được gửi trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DEFY Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Deep Sea Repetiteur"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DEFY. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deep Sea Repetiteur" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Deep Sea Diva" + 1+ non-Tuner monsters Once per turn (Quick Effect): You can discard 1 Level 4 or lower WATER monster; this card gains 800 ATK until the end of this turn. If this Synchro Summoned card is sent to your GY: You can target 1 Level 5 or higher WATER monster in your GY, except "Deep Sea Repetiteur"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. You can only use this effect of "Deep Sea Repetiteur" once per turn.


      SR Rarity
      Ravenous Crocodragon Archethys
      SR Rarity
      Ravenous Crocodragon Archethys
      Ravenous Crocodragon Archethys
      WATER 9
      Ravenous Crocodragon Archethys
      Rồng cá sấu háu ăn Archethys
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
      ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
      ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


      UR Rarity
      Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
      UR Rarity
      Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
      Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
      WATER 11
      Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
      Rồng hàng rào băng về không, Trishula
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      UR Rarity
      Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
      UR Rarity
      Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
      Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
      WATER
      Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
      Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú NƯỚC Cấp 4
      Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.      Deck của MERMAIL ATLANTEAN trong DUEL LINKS