Thông tin tổng quan của Metalfoes

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

N Rarity
Deskbot 002
N Rarity
Deskbot 002
N Rarity
Deskbot 002
EARTH 2
Deskbot 002
Người máy phòng phẩm 002
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Deskbot" từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK và DEF, ngoại trừ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can add 1 "Deskbot" card from your Deck to your hand. All Machine-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF, except this card.

R Rarity
Deskbot 003
R Rarity
Deskbot 003
R Rarity
Deskbot 003
EARTH 3
Deskbot 003
Người máy phòng phẩm 003
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Deskbot" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Deskbot 003". Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Deskbot" mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi "Deskbot" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Deskbot" monster from your Deck, except "Deskbot 003". Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Deskbot" monster you control; it gains 500 ATK/DEF for each "Deskbot" card you currently control, until the end of this turn.

R Rarity
Deskbot 005
R Rarity
Deskbot 005
R Rarity
Deskbot 005
EARTH 510
Deskbot 005
Người máy phòng phẩm 005
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này tăng 500 ATK ứng với mỗi quái thú "Deskbot" ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Deskbot" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deskbot 005" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card gains 500 ATK for each face-up "Deskbot" monster in your Extra Deck. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 "Deskbot" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Deskbot 005" once per turn.

SR Rarity
Raremetalfoes Bismugear
SR Rarity
Raremetalfoes Bismugear
SR Rarity
Raremetalfoes Bismugear
FIRE 18
Raremetalfoes Bismugear
Tài xế hợp thể kim loại hiếm Bismuth
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Metalfoes" từ Deck của bạn lên tay của bạn trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raremetalfoes Bismugear" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand during the End Phase of this turn. You can only use this effect of "Raremetalfoes Bismugear" once per turn.

UR Rarity
Metalfoes Goldriver
UR Rarity
Metalfoes Goldriver
UR Rarity
Metalfoes Goldriver
FIRE 41
Metalfoes Goldriver
Tài xế hợp thể kim loại vàng
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''

R Rarity
Metalfoes Silverd
R Rarity
Metalfoes Silverd
R Rarity
Metalfoes Silverd
FIRE 31
Metalfoes Silverd
Tài xế hợp thể kim loại bạc
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''

SR Rarity
Metalfoes Steelen
SR Rarity
Metalfoes Steelen
SR Rarity
Metalfoes Steelen
FIRE 28
Metalfoes Steelen
Tài xế hợp thể kim loại thép
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Thân sắt nguội gặp những cỗ máy kim loại đang cháy và sự dung hợp giữa người và máy. Đốt cháy linh hồn - Metalfoes Fusion!!''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Cool iron bodies meet burning metal machines and man/machine combine. Burn up the soul - Metalfoes Fusion!!''

UR Rarity
Fullmetalfoes Fusion
UR Rarity
Fullmetalfoes Fusion
UR Rarity
Fullmetalfoes Fusion
Spell Quick
Fullmetalfoes Fusion
Kết hợp thể kim loại phép

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.

  R Rarity
  Metalfoes Fusion
  R Rarity
  Metalfoes Fusion
  R Rarity
  Metalfoes Fusion
  Spell Normal
  Metalfoes Fusion
  Kết hợp thể kim loại

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.

   N Rarity
   Metalfoes Combination
   N Rarity
   Metalfoes Combination
   N Rarity
   Metalfoes Combination
   Trap Continuous
   Metalfoes Combination
   Đòn phối hợp thể kim loại

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Metalfoes" trong Mộ của mình với Cấp thấp hơn quái thú Fusion đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Metalfoes" từ Deck của mình lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, if a Fusion Monster is Fusion Summoned: You can target 1 "Metalfoes" monster in your Graveyard with a lower Level than that Fusion Monster; Special Summon it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Fullmetalfoes Alkahest
    SR Rarity
    Fullmetalfoes Alkahest
    SR Rarity
    Fullmetalfoes Alkahest
    FIRE 1
    Fullmetalfoes Alkahest
    Người hợp thể kim loại phép Alkahest
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Metalfoes" + 1 quái thú thường
    Phải được Triệu hồi Fusion. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được DEF bằng với ATK tổng của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể sử dụng những quái thú mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài mà bạn điều khiển này làm nguyên liệu cho "Metalfoes" liệt kê chúng làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Metalfoes" monster + 1 Normal Monster Must be Fusion Summoned. Once per turn, during your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster on the field; equip that target to this card. This card gains DEF equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can use monsters you control equipped to this card you control as material for the Fusion Summon of a "Metalfoes" Fusion Monster that lists them as materials.

    UR Rarity
    Metalfoes Mithrilium
    UR Rarity
    Metalfoes Mithrilium
    UR Rarity
    Metalfoes Mithrilium
    FIRE 6
    Metalfoes Mithrilium
    Người hợp thể kim loại Mithrilium
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
    Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.

    UR Rarity
    Double Headed Anger Knuckle
    UR Rarity
    Double Headed Anger Knuckle
    UR Rarity
    Double Headed Anger Knuckle
    EARTH
    Double Headed Anger Knuckle
    Động cơ hai càng tay tức giận
    • ATK:

    • 1500

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú máy
    Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
    ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    DARK
    Linkuriboh
    Kuriboh liên kết
    • ATK:

    • 300

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Cấp 1
    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

    UR Rarity
    Topologic Bomber Dragon
    UR Rarity
    Topologic Bomber Dragon
    UR Rarity
    Topologic Bomber Dragon
    DARK
    Topologic Bomber Dragon
    Rồng cấu trúc liên kết logic chứa bom
    • ATK:

    • 3000

    • LINK-4

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Trái

    Dưới

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng
    Nếu quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến, khi quái thú này đang ở trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú trong Khu vực quái thú chính, các quái thú khác của bạn cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters If another monster is Special Summoned to a zone a Link Monster points to, while this monster is on the field: Destroy all monsters in the Main Monster Zones, also your other monsters cannot attack for the rest of this turn. After damage calculation, if this card attacked an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK.

    R Rarity
    V-LAN Hydra
    R Rarity
    V-LAN Hydra
    R Rarity
    V-LAN Hydra
    LIGHT
    V-LAN Hydra
    Hydra mạng V-LAN
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Trái

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú, ngoại trừ Token
    Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú được co-linked với lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn được co-linked với lá bài này; Triệu hồi nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt "V-LAN Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) bằng với Link Rating của quái thú được Hiến tế, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú với cùng một Link Đánh giá là quái thú được chọn làm mục tiêu trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "V-LAN Hydra" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters, except Tokens Gains 300 ATK for each monster co-linked to this card. You can target 1 Link-3 or lower monster co-linked to this card; Tribute it, and if you do, Special Summon "V-LAN Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0) equal to the Tributed monster's Link Rating, also you cannot Special Summon monsters with the same Link Rating as that targeted monster for the rest of this turn. You can only use this effect of "V-LAN Hydra" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Pendulum Change: Basic
    Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

    Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
    Pendulum Change: Basic

    Cần 15 UR

     Rarity
    Baobaboon3 card
    UR Rarity
    Rescue Rabbit2 card
    UR Rarity
    Metalfoes Mithrilium2 card
    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver3 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia1 card
    UR Rarity
    Fullmetalfoes Fusion1 card
    UR Rarity
    Summoner's Art3 card

    Main: 29 Extra: 8

     Rarity
    Baobaboon
     Rarity
    Baobaboon
    Baobaboon
    DARK 3
    Baobaboon
    Khỉ đầu bao báp
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn lên trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Baobaboon" từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on either the top or bottom of your Deck. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon any number of "Baobaboon" from your Deck.


     Rarity
    Baobaboon
     Rarity
    Baobaboon
    Baobaboon
    DARK 3
    Baobaboon
    Khỉ đầu bao báp
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn lên trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Baobaboon" từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on either the top or bottom of your Deck. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon any number of "Baobaboon" from your Deck.


     Rarity
    Baobaboon
     Rarity
    Baobaboon
    Baobaboon
    DARK 3
    Baobaboon
    Khỉ đầu bao báp
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn lên trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Baobaboon" từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on either the top or bottom of your Deck. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon any number of "Baobaboon" from your Deck.


    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    Rescue Rabbit
    EARTH 4
    Rescue Rabbit
    Thỏ giải cứu
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    UR Rarity
    Rescue Rabbit
    Rescue Rabbit
    EARTH 4
    Rescue Rabbit
    Thỏ giải cứu
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    Raremetalfoes Bismugear
    FIRE 18
    Raremetalfoes Bismugear
    Tài xế hợp thể kim loại hiếm Bismuth
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Metalfoes" từ Deck của bạn lên tay của bạn trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raremetalfoes Bismugear" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand during the End Phase of this turn. You can only use this effect of "Raremetalfoes Bismugear" once per turn.


    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    Raremetalfoes Bismugear
    FIRE 18
    Raremetalfoes Bismugear
    Tài xế hợp thể kim loại hiếm Bismuth
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Metalfoes" từ Deck của bạn lên tay của bạn trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raremetalfoes Bismugear" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand during the End Phase of this turn. You can only use this effect of "Raremetalfoes Bismugear" once per turn.


    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    SR Rarity
    Raremetalfoes Bismugear
    Raremetalfoes Bismugear
    FIRE 18
    Raremetalfoes Bismugear
    Tài xế hợp thể kim loại hiếm Bismuth
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Metalfoes" từ Deck của bạn lên tay của bạn trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raremetalfoes Bismugear" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand during the End Phase of this turn. You can only use this effect of "Raremetalfoes Bismugear" once per turn.


    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    Metalfoes Goldriver
    FIRE 41
    Metalfoes Goldriver
    Tài xế hợp thể kim loại vàng
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''


    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    Metalfoes Goldriver
    FIRE 41
    Metalfoes Goldriver
    Tài xế hợp thể kim loại vàng
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''


    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    UR Rarity
    Metalfoes Goldriver
    Metalfoes Goldriver
    FIRE 41
    Metalfoes Goldriver
    Tài xế hợp thể kim loại vàng
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''


    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    Metalfoes Silverd
    FIRE 31
    Metalfoes Silverd
    Tài xế hợp thể kim loại bạc
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''


    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    Metalfoes Silverd
    FIRE 31
    Metalfoes Silverd
    Tài xế hợp thể kim loại bạc
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''


    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    R Rarity
    Metalfoes Silverd
    Metalfoes Silverd
    FIRE 31
    Metalfoes Silverd
    Tài xế hợp thể kim loại bạc
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''


    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    Metalfoes Steelen
    FIRE 28
    Metalfoes Steelen
    Tài xế hợp thể kim loại thép
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Thân sắt nguội gặp những cỗ máy kim loại đang cháy và sự dung hợp giữa người và máy. Đốt cháy linh hồn - Metalfoes Fusion!!''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Cool iron bodies meet burning metal machines and man/machine combine. Burn up the soul - Metalfoes Fusion!!''


    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    Metalfoes Steelen
    FIRE 28
    Metalfoes Steelen
    Tài xế hợp thể kim loại thép
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Thân sắt nguội gặp những cỗ máy kim loại đang cháy và sự dung hợp giữa người và máy. Đốt cháy linh hồn - Metalfoes Fusion!!''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Cool iron bodies meet burning metal machines and man/machine combine. Burn up the soul - Metalfoes Fusion!!''


    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    SR Rarity
    Metalfoes Steelen
    Metalfoes Steelen
    FIRE 28
    Metalfoes Steelen
    Tài xế hợp thể kim loại thép
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Thân sắt nguội gặp những cỗ máy kim loại đang cháy và sự dung hợp giữa người và máy. Đốt cháy linh hồn - Metalfoes Fusion!!''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Cool iron bodies meet burning metal machines and man/machine combine. Burn up the soul - Metalfoes Fusion!!''


    R Rarity
    Metalfoes Volflame
    R Rarity
    Metalfoes Volflame
    Metalfoes Volflame
    FIRE 78
    Metalfoes Volflame
    Tài xế hợp thể kim loại Vonfram
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Các tên lửa màu đỏ đang nướng sẽ đẩy ngọn lửa bùng cháy rực rỡ của nó đến mức dung nham hóa lỏng. Kẻ phá huỷ kẻ biến mất!''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Roasting red rockets boost its blazing, bright-blast burners to liquified lava levels. Vanquisher of the Vanisher!''


    R Rarity
    Metalfoes Volflame
    R Rarity
    Metalfoes Volflame
    Metalfoes Volflame
    FIRE 78
    Metalfoes Volflame
    Tài xế hợp thể kim loại Vonfram
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Các tên lửa màu đỏ đang nướng sẽ đẩy ngọn lửa bùng cháy rực rỡ của nó đến mức dung nham hóa lỏng. Kẻ phá huỷ kẻ biến mất!''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Roasting red rockets boost its blazing, bright-blast burners to liquified lava levels. Vanquisher of the Vanisher!''


    R Rarity
    Qliphort Monolith
    R Rarity
    Qliphort Monolith
    Qliphort Monolith
    EARTH 51
    Qliphort Monolith
    Pháo đài Qliphort tích hợp
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
    Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
    Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


    SR Rarity
    Qliphort Scout
    SR Rarity
    Qliphort Scout
    Qliphort Scout
    EARTH 59
    Qliphort Scout
    Pháo đài Qliphort công cụ
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Khởi động ở Chế độ bản sao...
    Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
    Nhà xuất bản không rõ.
    Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
    Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


    UR Rarity
    Fullmetalfoes Fusion
    UR Rarity
    Fullmetalfoes Fusion
    Fullmetalfoes Fusion
    Spell Quick
    Fullmetalfoes Fusion
    Kết hợp thể kim loại phép

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.


     R Rarity
     Metalfoes Fusion
     R Rarity
     Metalfoes Fusion
     Metalfoes Fusion
     Spell Normal
     Metalfoes Fusion
     Kết hợp thể kim loại

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.


      SR Rarity
      Painful Decision
      SR Rarity
      Painful Decision
      Painful Decision
      Spell Normal
      Painful Decision
      Lựa chọn đầy đau khổ

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


       SR Rarity
       Piercing the Darkness
       SR Rarity
       Piercing the Darkness
       Piercing the Darkness
       Spell Continuous
       Piercing the Darkness
       Xuyên qua màn đêm

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú Thường không phải Token (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú của đối thủ và quái thú mà bạn điều khiển là quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn, hoặc được Triệu hồi Ritual bằng quái thú Thường hoặc được Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz bằng quái thú Thường làm nguyên liệu: Bạn có thể làm cho quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Piercing the Darkness" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you Normal or Special Summon a non-Token Normal Monster(s) (except during the Damage Step): You can draw 1 card. When an attack is declared involving an opponent's monster and a monster you control that is a Level 5 or higher Normal Monster, or was Ritual Summoned using a Normal Monster, or was Fusion, Synchro, or Xyz Summoned using a Normal Monster as material: You can make that monster you control gain ATK equal to that opponent's monster's ATK, until the end of this turn. You can only use each effect of "Piercing the Darkness" once per turn.


        UR Rarity
        Summoner's Art
        UR Rarity
        Summoner's Art
        Summoner's Art
        Spell Normal
        Summoner's Art
        Kĩ năng của người triệu hồi

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Summoner's Art
         UR Rarity
         Summoner's Art
         Summoner's Art
         Spell Normal
         Summoner's Art
         Kĩ năng của người triệu hồi

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


          UR Rarity
          Summoner's Art
          UR Rarity
          Summoner's Art
          Summoner's Art
          Spell Normal
          Summoner's Art
          Kĩ năng của người triệu hồi

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


           N Rarity
           Metalfoes Combination
           N Rarity
           Metalfoes Combination
           Metalfoes Combination
           Trap Continuous
           Metalfoes Combination
           Đòn phối hợp thể kim loại

            Hiệu ứng (VN):

            Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Metalfoes" trong Mộ của mình với Cấp thấp hơn quái thú Fusion đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Metalfoes" từ Deck của mình lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Once per turn, if a Fusion Monster is Fusion Summoned: You can target 1 "Metalfoes" monster in your Graveyard with a lower Level than that Fusion Monster; Special Summon it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Metalfoes" monster from your Deck to your hand.


            SR Rarity
            Fullmetalfoes Alkahest
            SR Rarity
            Fullmetalfoes Alkahest
            Fullmetalfoes Alkahest
            FIRE 1
            Fullmetalfoes Alkahest
            Người hợp thể kim loại phép Alkahest
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            1 "Metalfoes" + 1 quái thú thường
            Phải được Triệu hồi Fusion. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được DEF bằng với ATK tổng của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể sử dụng những quái thú mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài mà bạn điều khiển này làm nguyên liệu cho "Metalfoes" liệt kê chúng làm nguyên liệu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 "Metalfoes" monster + 1 Normal Monster Must be Fusion Summoned. Once per turn, during your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster on the field; equip that target to this card. This card gains DEF equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can use monsters you control equipped to this card you control as material for the Fusion Summon of a "Metalfoes" Fusion Monster that lists them as materials.


            SR Rarity
            Fullmetalfoes Alkahest
            SR Rarity
            Fullmetalfoes Alkahest
            Fullmetalfoes Alkahest
            FIRE 1
            Fullmetalfoes Alkahest
            Người hợp thể kim loại phép Alkahest
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            1 "Metalfoes" + 1 quái thú thường
            Phải được Triệu hồi Fusion. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được DEF bằng với ATK tổng của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể sử dụng những quái thú mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài mà bạn điều khiển này làm nguyên liệu cho "Metalfoes" liệt kê chúng làm nguyên liệu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 "Metalfoes" monster + 1 Normal Monster Must be Fusion Summoned. Once per turn, during your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster on the field; equip that target to this card. This card gains DEF equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can use monsters you control equipped to this card you control as material for the Fusion Summon of a "Metalfoes" Fusion Monster that lists them as materials.


            UR Rarity
            Metalfoes Mithrilium
            UR Rarity
            Metalfoes Mithrilium
            Metalfoes Mithrilium
            FIRE 6
            Metalfoes Mithrilium
            Người hợp thể kim loại Mithrilium
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
            Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.


            UR Rarity
            Metalfoes Mithrilium
            UR Rarity
            Metalfoes Mithrilium
            Metalfoes Mithrilium
            FIRE 6
            Metalfoes Mithrilium
            Người hợp thể kim loại Mithrilium
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
            Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.


            R Rarity
            Metalfoes Orichalc
            R Rarity
            Metalfoes Orichalc
            Metalfoes Orichalc
            FIRE 8
            Metalfoes Orichalc
            Người hợp thể kim loại Orichalc
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú "Metalfoes"
            Nếu một "Metalfoes" mà bạn điều khiển tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng gấp đôi cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 "Metalfoes" monsters If a "Metalfoes" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict double piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 card on the field; destroy it.


            UR Rarity
            Number 39: Utopia
            UR Rarity
            Number 39: Utopia
            Number 39: Utopia
            LIGHT
            Number 39: Utopia
            Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


            SR Rarity
            Number S39: Utopia the Lightning
            SR Rarity
            Number S39: Utopia the Lightning
            Number S39: Utopia the Lightning
            LIGHT
            Number S39: Utopia the Lightning
            Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú LIGHT Cấp 5
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


            SR Rarity
            Super Quantal Mech Beast Grampulse
            SR Rarity
            Super Quantal Mech Beast Grampulse
            Super Quantal Mech Beast Grampulse
            WATER
            Super Quantal Mech Beast Grampulse
            Thú siêu lượng máy Grampulse
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.            Deck của METALFOES trong DUEL LINKS