Thông tin tổng quan của Nephthys

Three Effects!
Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Three Effects!

Cần 14 UR

UR Rarity
Sacred Phoenix of Nephthys1 card
UR Rarity
Sonic Bird2 card
UR Rarity
Borreload Dragon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys3 card
UR Rarity
Preparation of Rites3 card
UR Rarity
Rebirth of Nephthys3 card

Main: 21 Extra: 8

R Rarity
Disciple of Nephthys
R Rarity
Disciple of Nephthys
Disciple of Nephthys
WIND 2
Disciple of Nephthys
Tay cầu khấn của Nephthys
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Nephthys" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Disciple of Nephthys". Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Nephthys" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Disciple of Nephthys" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can destroy 1 card in your hand, and if you do, add 1 "Nephthys" monster from your Deck to your hand, except "Disciple of Nephthys". During your next Standby Phase after this card was destroyed by card effect and sent to the GY: You can add 1 "Nephthys" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Disciple of Nephthys" once per turn.


R Rarity
Disciple of Nephthys
R Rarity
Disciple of Nephthys
Disciple of Nephthys
WIND 2
Disciple of Nephthys
Tay cầu khấn của Nephthys
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Nephthys" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Disciple of Nephthys". Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Nephthys" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Disciple of Nephthys" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can destroy 1 card in your hand, and if you do, add 1 "Nephthys" monster from your Deck to your hand, except "Disciple of Nephthys". During your next Standby Phase after this card was destroyed by card effect and sent to the GY: You can add 1 "Nephthys" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Disciple of Nephthys" once per turn.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


N Rarity
Matriarch of Nephthys
N Rarity
Matriarch of Nephthys
Matriarch of Nephthys
WIND 2
Matriarch of Nephthys
Tay giác ngộ của Nephthys
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Nephthys" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Matriarch of Nephthys"; phá hủy 1 lá bài trên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Matriarch of Nephthys" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 Level 4 or lower "Nephthys" monster in your GY, except "Matriarch of Nephthys"; destroy 1 card in your hand, and if you do, Special Summon the targeted monster in Defense Position, but negate its effects. During your next Standby Phase after this card was destroyed by card effect and sent to the GY: You can Special Summon this card from the GY. You can only use each effect of "Matriarch of Nephthys" once per turn.


UR Rarity
Sacred Phoenix of Nephthys
UR Rarity
Sacred Phoenix of Nephthys
Sacred Phoenix of Nephthys
FIRE 8
Sacred Phoenix of Nephthys
Thần phụng hoàng của Nephthys
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Nếu bạn làm vậy: Phá hủy tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the GY: Special Summon this card from the GY. If you do: Destroy all Spells and Traps on the field.


UR Rarity
Sonic Bird
UR Rarity
Sonic Bird
Sonic Bird
WIND 4
Sonic Bird
Chim siêu thanh
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


UR Rarity
Sonic Bird
UR Rarity
Sonic Bird
Sonic Bird
WIND 4
Sonic Bird
Chim siêu thanh
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
FIRE 8
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Phụng hoàng thần xanh biếc của Nephthys
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ các lá bài "Nephthys" trên tay và / hoặc ngửa trên sân, sau đó phá huỷ một số lượng bằng nhau các quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" once per turn. ● During your Main Phase: You can destroy "Nephthys" cards in your hand and/or face-up field, then destroy an equal number of monsters your opponent controls. ● During your next Standby Phase after this card was destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon this card from the GY.


UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
FIRE 8
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Phụng hoàng thần xanh biếc của Nephthys
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ các lá bài "Nephthys" trên tay và / hoặc ngửa trên sân, sau đó phá huỷ một số lượng bằng nhau các quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" once per turn. ● During your Main Phase: You can destroy "Nephthys" cards in your hand and/or face-up field, then destroy an equal number of monsters your opponent controls. ● During your next Standby Phase after this card was destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon this card from the GY.


UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
UR Rarity
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
FIRE 8
Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys
Phụng hoàng thần xanh biếc của Nephthys
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ các lá bài "Nephthys" trên tay và / hoặc ngửa trên sân, sau đó phá huỷ một số lượng bằng nhau các quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys" once per turn. ● During your Main Phase: You can destroy "Nephthys" cards in your hand and/or face-up field, then destroy an equal number of monsters your opponent controls. ● During your next Standby Phase after this card was destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon this card from the GY.


SR Rarity
Devotee of Nephthys
SR Rarity
Devotee of Nephthys
Devotee of Nephthys
WIND 2
Devotee of Nephthys
Tay cúng bái của Nephthys
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Devotee of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Nephthys" từ Deck của bạn, cũng như trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ lá bài này.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Nephthys" trong tay và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Devotee of Nephthys" once per turn. ● If this card is Ritual Summoned: You can activate this effect; Special Summon 1 "Nephthys" monster from your Deck, also during the End Phase of this turn, destroy this card. ● If this card is in the GY: You can destroy 1 "Nephthys" card in your hand, and if you do, Special Summon this card.


SR Rarity
Devotee of Nephthys
SR Rarity
Devotee of Nephthys
Devotee of Nephthys
WIND 2
Devotee of Nephthys
Tay cúng bái của Nephthys
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Devotee of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Nephthys" từ Deck của bạn, cũng như trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ lá bài này.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Nephthys" trong tay và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Devotee of Nephthys" once per turn. ● If this card is Ritual Summoned: You can activate this effect; Special Summon 1 "Nephthys" monster from your Deck, also during the End Phase of this turn, destroy this card. ● If this card is in the GY: You can destroy 1 "Nephthys" card in your hand, and if you do, Special Summon this card.


SR Rarity
Devotee of Nephthys
SR Rarity
Devotee of Nephthys
Devotee of Nephthys
WIND 2
Devotee of Nephthys
Tay cúng bái của Nephthys
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Rebirth of Nephthys". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Devotee of Nephthys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Nephthys" từ Deck của bạn, cũng như trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ lá bài này.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Nephthys" trong tay và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Rebirth of Nephthys". You can only use each of the following effects of "Devotee of Nephthys" once per turn. ● If this card is Ritual Summoned: You can activate this effect; Special Summon 1 "Nephthys" monster from your Deck, also during the End Phase of this turn, destroy this card. ● If this card is in the GY: You can destroy 1 "Nephthys" card in your hand, and if you do, Special Summon this card.


UR Rarity
Preparation of Rites
UR Rarity
Preparation of Rites
Preparation of Rites
Spell Normal
Preparation of Rites
Chuẩn bị cho nghi lễ

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


  UR Rarity
  Preparation of Rites
  UR Rarity
  Preparation of Rites
  Preparation of Rites
  Spell Normal
  Preparation of Rites
  Chuẩn bị cho nghi lễ

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


   UR Rarity
   Preparation of Rites
   UR Rarity
   Preparation of Rites
   Preparation of Rites
   Spell Normal
   Preparation of Rites
   Chuẩn bị cho nghi lễ

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


    UR Rarity
    Rebirth of Nephthys
    UR Rarity
    Rebirth of Nephthys
    Rebirth of Nephthys
    Spell Normal
    Rebirth of Nephthys
    Luân hồi của Nephthys

     Hiệu ứng (VN):

     Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nephthys" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Sau đó, nếu bạn được Hiến tế "Devotee of Nephthys" hoặc "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card can be used to Ritual Summon any "Nephthys" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. Then, if you Tributed "Devotee of Nephthys" or "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", you can destroy 1 card on the field.


     UR Rarity
     Rebirth of Nephthys
     UR Rarity
     Rebirth of Nephthys
     Rebirth of Nephthys
     Spell Normal
     Rebirth of Nephthys
     Luân hồi của Nephthys

      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nephthys" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Sau đó, nếu bạn được Hiến tế "Devotee of Nephthys" hoặc "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used to Ritual Summon any "Nephthys" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. Then, if you Tributed "Devotee of Nephthys" or "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", you can destroy 1 card on the field.


      UR Rarity
      Rebirth of Nephthys
      UR Rarity
      Rebirth of Nephthys
      Rebirth of Nephthys
      Spell Normal
      Rebirth of Nephthys
      Luân hồi của Nephthys

       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nephthys" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Sau đó, nếu bạn được Hiến tế "Devotee of Nephthys" hoặc "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can be used to Ritual Summon any "Nephthys" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. Then, if you Tributed "Devotee of Nephthys" or "Cerulean Sacred Phoenix of Nephthys", you can destroy 1 card on the field.


       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       Borreload Dragon
       DARK
       Borreload Dragon
       Rồng nạp nòng xúng
       • ATK:

       • 3000

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       3+ quái thú Hiệu ứng
       Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


       SR Rarity
       Knightmare Cerberus
       SR Rarity
       Knightmare Cerberus
       Knightmare Cerberus
       EARTH
       Knightmare Cerberus
       Cerberus khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       SR Rarity
       Nephthys, the Sacred Preserver
       SR Rarity
       Nephthys, the Sacred Preserver
       Nephthys, the Sacred Preserver
       FIRE
       Nephthys, the Sacred Preserver
       Thần canh giữ, Nephthys
       • ATK:

       • 1200

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Nephthys"
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Nephthys, the Sacred Preserver" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Mộ lên tay của mình.
       ● Phá huỷ 1 quái thú "Nephthys" mà lá bài này chỉ đến và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Nephthys" có tên gốc khác với Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 "Nephthys" monsters You can only use the following effect of "Nephthys, the Sacred Preserver" once per turn. During your Main Phase, if this card was Link Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 Level 8 Winged Beast monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand. ● Destroy 1 "Nephthys" monster this card points to, and Special Summon 1 "Nephthys" monster with a different original name from your GY, but negate its effects.


       SR Rarity
       Nephthys, the Sacred Preserver
       SR Rarity
       Nephthys, the Sacred Preserver
       Nephthys, the Sacred Preserver
       FIRE
       Nephthys, the Sacred Preserver
       Thần canh giữ, Nephthys
       • ATK:

       • 1200

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Nephthys"
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Nephthys, the Sacred Preserver" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Mộ lên tay của mình.
       ● Phá huỷ 1 quái thú "Nephthys" mà lá bài này chỉ đến và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Nephthys" có tên gốc khác với Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 "Nephthys" monsters You can only use the following effect of "Nephthys, the Sacred Preserver" once per turn. During your Main Phase, if this card was Link Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 Level 8 Winged Beast monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand. ● Destroy 1 "Nephthys" monster this card points to, and Special Summon 1 "Nephthys" monster with a different original name from your GY, but negate its effects.


       SR Rarity
       Rasterliger
       SR Rarity
       Rasterliger
       Rasterliger
       LIGHT
       Rasterliger
       Sư hổ Raster
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trên

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú, ngoại trừ Token
       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


       SR Rarity
       Security Dragon
       SR Rarity
       Security Dragon
       Security Dragon
       LIGHT
       Security Dragon
       Rồng an ninh
       • ATK:

       • 1100

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú
       Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.       Deck của NEPHTHYS trong DUEL LINKS