Thông tin tổng quan của Ninjas

Nhìn chung

Ninja là một bộ bài có tốc độ triệu hồi cao (nhờ Armor Ninjitsu Art of AlchemyHidden Village of Ninjitsu Arts) cũng như sự kiểm soát sân với dàn bài bẫy linh hoạt cao như Ninjitsu Art of TransformationNinjitsu Art of Super-Transformation, và Ninjitsu Art of Mirage-Transformation. Họ kiểm soát sân và cản trở cũng như tiêu tốn tài nguyên của đối thủ rồi sau đó thực hiện triệu hồi Xyz các quái thú từ trong Extra Deck để kết thúc trận đấu.
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements

Cần 16 UR

UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo3 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Book of Moon2 card
UR Rarity
Mind Control1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon3 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Crackdown1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card

Main: 23 Extra: 8

SR Rarity
Garbage Lord
SR Rarity
Garbage Lord
Garbage Lord
DARK 5
Garbage Lord
Chúa tể rác
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 2000 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by paying 2000 Life Points. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


SR Rarity
Garbage Lord
SR Rarity
Garbage Lord
Garbage Lord
DARK 5
Garbage Lord
Chúa tể rác
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 2000 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by paying 2000 Life Points. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


SR Rarity
Garbage Lord
SR Rarity
Garbage Lord
Garbage Lord
DARK 5
Garbage Lord
Chúa tể rác
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 2000 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by paying 2000 Life Points. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


SR Rarity
Grandtusk Dragon
SR Rarity
Grandtusk Dragon
Grandtusk Dragon
EARTH 8
Grandtusk Dragon
Rồng ngà to
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài khác trên sân; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 600 ATK cho mỗi lá bài bị phá hủy. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Grandtusk Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target up to 2 other cards on the field; destroy them, and if you do, this card gains 600 ATK for each card destroyed. You can only use this effect of "Grandtusk Dragon" once per turn.


UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
Ninja Grandmaster Hanzo
DARK 4
Ninja Grandmaster Hanzo
Đại sư Ninja Hanzo
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Ninjitsu Art" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi lá bài này được Lật hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ninja" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ninja Grandmaster Hanzo".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand. When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".


UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
Ninja Grandmaster Hanzo
DARK 4
Ninja Grandmaster Hanzo
Đại sư Ninja Hanzo
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Ninjitsu Art" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi lá bài này được Lật hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ninja" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ninja Grandmaster Hanzo".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand. When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".


UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
UR Rarity
Ninja Grandmaster Hanzo
Ninja Grandmaster Hanzo
DARK 4
Ninja Grandmaster Hanzo
Đại sư Ninja Hanzo
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Ninjitsu Art" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi lá bài này được Lật hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ninja" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ninja Grandmaster Hanzo".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand. When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".


SR Rarity
Yellow Dragon Ninja
SR Rarity
Yellow Dragon Ninja
Yellow Dragon Ninja
WIND 8
Yellow Dragon Ninja
Ninja rồng vàng
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ hiệu ứng của quái thú "Ninja" "Ninjitsu Art" . Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ninja" và 1 lá bài "Ninjitsu Art" từ tay và / hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy trên sân; phá hủy chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned, except with the effect of a "Ninja" monster or "Ninjitsu Art" card. Once per turn (Quick Effect): You can send 1 "Ninja" monster and 1 "Ninjitsu Art" card from your hand and/or face-up field to the GY, then target up to 2 Spells/Traps on the field; destroy them.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   R Rarity
   Hidden Village of Ninjitsu Arts
   R Rarity
   Hidden Village of Ninjitsu Arts
   Hidden Village of Ninjitsu Arts
   Spell Field
   Hidden Village of Ninjitsu Arts
   Ngôi làng ẩn tu luyện Nhẫn thuật

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một "Ninja" được Triệu hồi đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ninja" hoặc 1 lá bài "Ninjitsu Art" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, nhưng bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, với tên đó trong phần còn lại của lượt này. Nếu (các) quái thú "Ninja" "Ninjitsu Art" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ 1 "Ninja" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hidden Village of Ninjitsu Arts" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "Ninja" monster is Summoned to your field: You can target 1 "Ninja" monster or 1 "Ninjitsu Art" card in your GY; add it to your hand, but you cannot activate cards, or the effects of cards, with that name for the rest of this turn. If a "Ninja" monster(s) or "Ninjitsu Art" card(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish 1 "Ninja" monster from your GY instead. You can only use each effect of "Hidden Village of Ninjitsu Arts" once per turn.


    R Rarity
    Hidden Village of Ninjitsu Arts
    R Rarity
    Hidden Village of Ninjitsu Arts
    Hidden Village of Ninjitsu Arts
    Spell Field
    Hidden Village of Ninjitsu Arts
    Ngôi làng ẩn tu luyện Nhẫn thuật

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một "Ninja" được Triệu hồi đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ninja" hoặc 1 lá bài "Ninjitsu Art" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, nhưng bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, với tên đó trong phần còn lại của lượt này. Nếu (các) quái thú "Ninja" "Ninjitsu Art" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ 1 "Ninja" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hidden Village of Ninjitsu Arts" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "Ninja" monster is Summoned to your field: You can target 1 "Ninja" monster or 1 "Ninjitsu Art" card in your GY; add it to your hand, but you cannot activate cards, or the effects of cards, with that name for the rest of this turn. If a "Ninja" monster(s) or "Ninjitsu Art" card(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish 1 "Ninja" monster from your GY instead. You can only use each effect of "Hidden Village of Ninjitsu Arts" once per turn.


     R Rarity
     Hidden Village of Ninjitsu Arts
     R Rarity
     Hidden Village of Ninjitsu Arts
     Hidden Village of Ninjitsu Arts
     Spell Field
     Hidden Village of Ninjitsu Arts
     Ngôi làng ẩn tu luyện Nhẫn thuật

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu một "Ninja" được Triệu hồi đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ninja" hoặc 1 lá bài "Ninjitsu Art" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, nhưng bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, với tên đó trong phần còn lại của lượt này. Nếu (các) quái thú "Ninja" "Ninjitsu Art" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ 1 "Ninja" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hidden Village of Ninjitsu Arts" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a "Ninja" monster is Summoned to your field: You can target 1 "Ninja" monster or 1 "Ninjitsu Art" card in your GY; add it to your hand, but you cannot activate cards, or the effects of cards, with that name for the rest of this turn. If a "Ninja" monster(s) or "Ninjitsu Art" card(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish 1 "Ninja" monster from your GY instead. You can only use each effect of "Hidden Village of Ninjitsu Arts" once per turn.


      UR Rarity
      Mind Control
      UR Rarity
      Mind Control
      Mind Control
      Spell Normal
      Mind Control
      Kiểm soát mặt tinh thần

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         Mystical Space Typhoon
         Spell Quick
         Mystical Space Typhoon
         Cơn lốc thần bí

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


          UR Rarity
          Reinforcement of the Army
          UR Rarity
          Reinforcement of the Army
          Reinforcement of the Army
          Spell Normal
          Reinforcement of the Army
          Quân tiếp viện

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Crackdown
           UR Rarity
           Crackdown
           Crackdown
           Trap Continuous
           Crackdown
           Bắt vật lớn

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             N Rarity
             Ninjitsu Art of Mirage-Transformation
             N Rarity
             Ninjitsu Art of Mirage-Transformation
             Ninjitsu Art of Mirage-Transformation
             Trap Continuous
             Ninjitsu Art of Mirage-Transformation
             Nhẫn thuật yêu biến hình

              Hiệu ứng (VN):

              Hiến tế 1 "Ninja" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nó cũng được coi là "Ninja" khi lá bài này ngửa trên sân. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy gửi quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ninjitsu Art of Mirage-Transformation" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Tribute 1 "Ninja" monster, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. It is also treated as a "Ninja" monster while this card is face-up on the field. When this card leaves the field, send that monster to the GY. You can only activate 1 "Ninjitsu Art of Mirage-Transformation" per turn.


              SR Rarity
              Ninjitsu Art of Super-Transformation
              SR Rarity
              Ninjitsu Art of Super-Transformation
              Ninjitsu Art of Super-Transformation
              Trap Continuous
              Ninjitsu Art of Super-Transformation
              Nhẫn thuật siêu biến hình

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 "Ninja" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi chúng đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng, Khủng long hoặc Sea Serpent từ Deck của bạn có Cấp thấp hơn hoặc bằng Tổng cấp ban đầu của (các) quái thú đã gửi. Khi lá bài này rời khỏi sân, loại bỏ quái thú đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate this card by targeting 1 "Ninja" monster you control and 1 face-up monster your opponent controls; send them to the GY, then Special Summon 1 Dragon, Dinosaur, or Sea Serpent monster from your Deck whose Level is less than or equal to the combined original Levels of the sent monster(s). When this card leaves the field, banish that monster.


               SR Rarity
               Ninjitsu Art of Super-Transformation
               SR Rarity
               Ninjitsu Art of Super-Transformation
               Ninjitsu Art of Super-Transformation
               Trap Continuous
               Ninjitsu Art of Super-Transformation
               Nhẫn thuật siêu biến hình

                Hiệu ứng (VN):

                Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 "Ninja" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi chúng đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng, Khủng long hoặc Sea Serpent từ Deck của bạn có Cấp thấp hơn hoặc bằng Tổng cấp ban đầu của (các) quái thú đã gửi. Khi lá bài này rời khỏi sân, loại bỏ quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Activate this card by targeting 1 "Ninja" monster you control and 1 face-up monster your opponent controls; send them to the GY, then Special Summon 1 Dragon, Dinosaur, or Sea Serpent monster from your Deck whose Level is less than or equal to the combined original Levels of the sent monster(s). When this card leaves the field, banish that monster.


                SR Rarity
                Ferocious Flame Swordsman
                SR Rarity
                Ferocious Flame Swordsman
                Ferocious Flame Swordsman
                FIRE
                Ferocious Flame Swordsman
                Kiếm sĩ lửa lớn
                • ATK:

                • 1300

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới-Trái


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                Knightmare Unicorn
                DARK
                Knightmare Unicorn
                Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 2200

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú với các tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                R Rarity
                Link Disciple
                R Rarity
                Link Disciple
                Link Disciple
                LIGHT
                Link Disciple
                Đệ tử liên kết
                • ATK:

                • 500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


                UR Rarity
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                UR Rarity
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                DARK
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                Number 39: Utopia
                LIGHT
                Number 39: Utopia
                Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                Number 70: Malevolent Sin
                DARK
                Number 70: Malevolent Sin
                Con số 70: Tội ác tử thần
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                UR Rarity
                Number C39: Utopia Ray
                UR Rarity
                Number C39: Utopia Ray
                Number C39: Utopia Ray
                LIGHT
                Number C39: Utopia Ray
                Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú LIGHT Cấp 4
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.                Deck của NINJAS trong DUEL LINKS