Thông tin tổng quan của Paleo Frog

Chain Reaction
Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
Chain Reaction

Cần 11 UR

UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Ningirsu the World Chalice Warrior
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Lost Wind
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Dinomischus

Main: 21 Extra: 8

R Rarity
Ronintoadin
R Rarity
Ronintoadin
Ronintoadin
WATER 2
Ronintoadin
Con cóc thuần khí
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro. Tên của lá bài này trở thành "Des Frog" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Frog" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material. This card's name becomes "Des Frog" while it is on the field. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Frog" monster from your Graveyard; Special Summon this card.


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
Compulsory Evacuation Device
Trap Normal
Compulsory Evacuation Device
Thiết bị sơ tán bắt buộc

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


  UR Rarity
  Compulsory Evacuation Device
  UR Rarity
  Compulsory Evacuation Device
  Compulsory Evacuation Device
  Trap Normal
  Compulsory Evacuation Device
  Thiết bị sơ tán bắt buộc

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


   R Rarity
   Hallowed Life Barrier
   R Rarity
   Hallowed Life Barrier
   Hallowed Life Barrier
   Trap Normal
   Hallowed Life Barrier
   Rào chắn thiêng của sự sống

    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


    R Rarity
    Hallowed Life Barrier
    R Rarity
    Hallowed Life Barrier
    Hallowed Life Barrier
    Trap Normal
    Hallowed Life Barrier
    Rào chắn thiêng của sự sống

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


     UR Rarity
     Lost Wind
     UR Rarity
     Lost Wind
     Lost Wind
     Trap Normal
     Lost Wind
     Ngọn gió thất lạc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      Paleozoic Canadia
      Trap Normal
      Paleozoic Canadia
      Loài giáp xác Canadia

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       Paleozoic Canadia
       Trap Normal
       Paleozoic Canadia
       Loài giáp xác Canadia

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        Paleozoic Canadia
        Trap Normal
        Paleozoic Canadia
        Loài giáp xác Canadia

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


         UR Rarity
         Paleozoic Dinomischus
         UR Rarity
         Paleozoic Dinomischus
         Paleozoic Dinomischus
         Trap Normal
         Paleozoic Dinomischus
         Loài giáp xác Dinomischus

          Hiệu ứng (VN):

          Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


          N Rarity
          Paleozoic Marrella
          N Rarity
          Paleozoic Marrella
          Paleozoic Marrella
          Trap Normal
          Paleozoic Marrella
          Loài giáp xác Marrella

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           N Rarity
           Paleozoic Marrella
           N Rarity
           Paleozoic Marrella
           Paleozoic Marrella
           Trap Normal
           Paleozoic Marrella
           Loài giáp xác Marrella

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


            SR Rarity
            Paleozoic Olenoides
            SR Rarity
            Paleozoic Olenoides
            Paleozoic Olenoides
            Trap Normal
            Paleozoic Olenoides
            Loài giáp xác Olenoides

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


             SR Rarity
             Paleozoic Olenoides
             SR Rarity
             Paleozoic Olenoides
             Paleozoic Olenoides
             Trap Normal
             Paleozoic Olenoides
             Loài giáp xác Olenoides

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


              SR Rarity
              Paleozoic Olenoides
              SR Rarity
              Paleozoic Olenoides
              Paleozoic Olenoides
              Trap Normal
              Paleozoic Olenoides
              Loài giáp xác Olenoides

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               R Rarity
               Paleozoic Pikaia
               R Rarity
               Paleozoic Pikaia
               Paleozoic Pikaia
               Trap Normal
               Paleozoic Pikaia
               Loài giáp xác Pikaia

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                R Rarity
                Paleozoic Pikaia
                R Rarity
                Paleozoic Pikaia
                Paleozoic Pikaia
                Trap Normal
                Paleozoic Pikaia
                Loài giáp xác Pikaia

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                 R Rarity
                 Paleozoic Pikaia
                 R Rarity
                 Paleozoic Pikaia
                 Paleozoic Pikaia
                 Trap Normal
                 Paleozoic Pikaia
                 Loài giáp xác Pikaia

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                  R Rarity
                  Imduk the World Chalice Dragon
                  R Rarity
                  Imduk the World Chalice Dragon
                  Imduk the World Chalice Dragon
                  WIND
                  Imduk the World Chalice Dragon
                  Rồng chén vì sao Imduk
                  • ATK:

                  • 800

                  • LINK-1

                  Mũi tên Link:

                  Trên


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
                  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


                  SR Rarity
                  Marincess Coral Anemone
                  SR Rarity
                  Marincess Coral Anemone
                  Marincess Coral Anemone
                  WATER
                  Marincess Coral Anemone
                  Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú NƯỚC
                  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


                  UR Rarity
                  Ningirsu the World Chalice Warrior
                  UR Rarity
                  Ningirsu the World Chalice Warrior
                  Ningirsu the World Chalice Warrior
                  EARTH
                  Ningirsu the World Chalice Warrior
                  Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
                  • ATK:

                  • 2500

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú Link
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


                  SR Rarity
                  Rasterliger
                  SR Rarity
                  Rasterliger
                  Rasterliger
                  LIGHT
                  Rasterliger
                  Sư hổ Raster
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-4

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú, ngoại trừ Token
                  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


                  SR Rarity
                  Security Dragon
                  SR Rarity
                  Security Dragon
                  Security Dragon
                  LIGHT
                  Security Dragon
                  Rồng an ninh
                  • ATK:

                  • 1100

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú
                  Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


                  R Rarity
                  Paleozoic Anomalocaris
                  R Rarity
                  Paleozoic Anomalocaris
                  Paleozoic Anomalocaris
                  WATER
                  Paleozoic Anomalocaris
                  Loài giáp xác Anomalocaris
                  • ATK:

                  • 2400

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú Cấp 2 hoặc lớn hơn
                  Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Một lần mỗi lượt, nếu (các) Bài Bẫy được gửi từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là Bài Bẫy, hãy thêm nó đến tay bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 or more Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. Once per turn, if a Trap Card(s) is sent from your Spell & Trap Zone to the Graveyard (except during the Damage Step): You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Trap Card, add it to your hand. Otherwise, send it to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it.


                  SR Rarity
                  Paleozoic Opabinia
                  SR Rarity
                  Paleozoic Opabinia
                  Paleozoic Opabinia
                  WATER
                  Paleozoic Opabinia
                  Loài giáp xác Opabinia
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 2400


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 2
                  Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                  SR Rarity
                  Paleozoic Opabinia
                  SR Rarity
                  Paleozoic Opabinia
                  Paleozoic Opabinia
                  WATER
                  Paleozoic Opabinia
                  Loài giáp xác Opabinia
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 2400


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 2
                  Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.                  Deck của PALEO FROG trong DUEL LINKS