Thông tin tổng quan của Paleozoics

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
Trap Normal
Ice Dragon's Prison
Rồng băng giam cầm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

  UR Rarity
  Paleozoic Canadia
  UR Rarity
  Paleozoic Canadia
  UR Rarity
  Paleozoic Canadia
  Trap Normal
  Paleozoic Canadia
  Loài giáp xác Canadia

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

   UR Rarity
   Paleozoic Dinomischus
   UR Rarity
   Paleozoic Dinomischus
   UR Rarity
   Paleozoic Dinomischus
   Trap Normal
   Paleozoic Dinomischus
   Loài giáp xác Dinomischus

    Hiệu ứng (VN):

    Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

    SR Rarity
    Paleozoic Olenoides
    SR Rarity
    Paleozoic Olenoides
    SR Rarity
    Paleozoic Olenoides
    Trap Normal
    Paleozoic Olenoides
    Loài giáp xác Olenoides

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

     R Rarity
     Paleozoic Pikaia
     R Rarity
     Paleozoic Pikaia
     R Rarity
     Paleozoic Pikaia
     Trap Normal
     Paleozoic Pikaia
     Loài giáp xác Pikaia

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

      UR Rarity
      Ring of Destruction
      UR Rarity
      Ring of Destruction
      UR Rarity
      Ring of Destruction
      Trap Normal
      Ring of Destruction
      Vòng tròn hủy diệt

       Hiệu ứng (VN):

       Trong lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng LP của chúng; phá huỷ quái thú ngửa đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó, sau đó gây sát thương cho đối thủ của bạn, bằng với sát thương bạn đã nhận. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ring of Destruction" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your opponent's turn: Target 1 face-up monster your opponent controls whose ATK is less than or equal to their LP; destroy that face-up monster, and if you do, take damage equal to its original ATK, then inflict damage to your opponent, equal to the damage you took. You can only activate 1 "Ring of Destruction" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       R Rarity
       Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
       R Rarity
       Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
       R Rarity
       Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
       EARTH
       Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
       Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.

       R Rarity
       Paleozoic Anomalocaris
       R Rarity
       Paleozoic Anomalocaris
       R Rarity
       Paleozoic Anomalocaris
       WATER
       Paleozoic Anomalocaris
       Loài giáp xác Anomalocaris
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 2 hoặc lớn hơn
       Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Một lần mỗi lượt, nếu (các) Bài Bẫy được gửi từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là Bài Bẫy, hãy thêm nó đến tay bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 or more Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. Once per turn, if a Trap Card(s) is sent from your Spell & Trap Zone to the Graveyard (except during the Damage Step): You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Trap Card, add it to your hand. Otherwise, send it to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it.

       SR Rarity
       Paleozoic Opabinia
       SR Rarity
       Paleozoic Opabinia
       SR Rarity
       Paleozoic Opabinia
       WATER
       Paleozoic Opabinia
       Loài giáp xác Opabinia
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 2
       Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Chain Reaction: 50%
       Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
       Chain Reaction: 50%
       Draw Sense: Low-Level: 50%
       Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

       Draw Sense: Low-Level: 50%
       Draw Sense: Low-Level
       Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
       Draw Sense: Low-Level

       Cần 15 UR

       UR Rarity
       D.D. Crow2 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
       UR Rarity
       Topologic Bomber Dragon1 card
       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole1 card
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device1 card
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison2 card
       UR Rarity
       Paleozoic Canadia3 card
       UR Rarity
       Paleozoic Dinomischus3 card
       UR Rarity
       Ring of Destruction1 card

       Main: 28 Extra: 8

       SR Rarity
       Cyber Dragon Core
       SR Rarity
       Cyber Dragon Core
       Cyber Dragon Core
       LIGHT 2
       Cyber Dragon Core
       Lõi Rồng điện tử
       • ATK:

       • 400

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.


       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

       SR Rarity
       Ipiria
       SR Rarity
       Ipiria
       Ipiria
       EARTH 2
       Ipiria
       Ipiria
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ipiria" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Summoned: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ipiria" once per turn.


       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole
       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole
       Bottomless Trap Hole
       Trap Normal
       Bottomless Trap Hole
       Hang rơi không đáy

        Hiệu ứng (VN):

        Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         R Rarity
         Cybernetic Overflow
         R Rarity
         Cybernetic Overflow
         Cybernetic Overflow
         Trap Normal
         Cybernetic Overflow
         Tràn bộ điều khiển học

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ "Cyber Dragon(s)" có các Cấp độ khác nhau khỏi tay bạn, ngửa trên sân và / hoặc Mộ, sau đó phá hủy một số lượng tương đương các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Thêm 1 Lá bài "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cybernetic Overflow" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish "Cyber Dragon(s)" with different Levels from your hand, face-up field, and/or GY, then destroy an equal number of cards your opponent controls. If this card on the field is destroyed by card effect: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Cybernetic Overflow" once per turn.


          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          Ice Dragon's Prison
          Trap Normal
          Ice Dragon's Prison
          Rồng băng giam cầm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


           N Rarity
           Mispolymerization
           N Rarity
           Mispolymerization
           Mispolymerization
           Trap Normal
           Mispolymerization
           Dung hợp thất bại

            Hiệu ứng (VN):

            Chỉ kích hoạt khi quái thú Fusion được Triệu hồi Đặc biệt. Trả lại tất cả các quái thú Fusion ngửa vào Extra Deck tương ứng của chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate only when a Fusion Monster is Special Summoned. Return all face-up Fusion Monsters to their respective Extra Decks.


            N Rarity
            Non-Fusion Area
            N Rarity
            Non-Fusion Area
            Non-Fusion Area
            Trap Continuous
            Non-Fusion Area
            Chỗ cấm dung hợp

             Hiệu ứng (VN):

             Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Fusion.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Neither player can Fusion Summon.


             UR Rarity
             Paleozoic Canadia
             UR Rarity
             Paleozoic Canadia
             Paleozoic Canadia
             Trap Normal
             Paleozoic Canadia
             Loài giáp xác Canadia

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              Paleozoic Dinomischus
              Trap Normal
              Paleozoic Dinomischus
              Loài giáp xác Dinomischus

               Hiệu ứng (VN):

               Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               SR Rarity
               Paleozoic Olenoides
               SR Rarity
               Paleozoic Olenoides
               Paleozoic Olenoides
               Trap Normal
               Paleozoic Olenoides
               Loài giáp xác Olenoides

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                R Rarity
                Paleozoic Pikaia
                R Rarity
                Paleozoic Pikaia
                Paleozoic Pikaia
                Trap Normal
                Paleozoic Pikaia
                Loài giáp xác Pikaia

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                 UR Rarity
                 Ring of Destruction
                 UR Rarity
                 Ring of Destruction
                 Ring of Destruction
                 Trap Normal
                 Ring of Destruction
                 Vòng tròn hủy diệt

                  Hiệu ứng (VN):

                  Trong lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng LP của chúng; phá huỷ quái thú ngửa đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó, sau đó gây sát thương cho đối thủ của bạn, bằng với sát thương bạn đã nhận. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ring of Destruction" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  During your opponent's turn: Target 1 face-up monster your opponent controls whose ATK is less than or equal to their LP; destroy that face-up monster, and if you do, take damage equal to its original ATK, then inflict damage to your opponent, equal to the damage you took. You can only activate 1 "Ring of Destruction" per turn.


                  SR Rarity
                  The Transmigration Prophecy
                  SR Rarity
                  The Transmigration Prophecy
                  The Transmigration Prophecy
                  Trap Normal
                  The Transmigration Prophecy
                  Đoán sự chuyển sinh

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 2 lá bài trong (các) Mộ; xáo trộn các mục tiêu đó vào (các) Deck.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 2 cards in the GY(s); shuffle those targets into the Deck(s).


                   SR Rarity
                   Knightmare Cerberus
                   SR Rarity
                   Knightmare Cerberus
                   Knightmare Cerberus
                   EARTH
                   Knightmare Cerberus
                   Cerberus khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1600

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Trên


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   Knightmare Phoenix
                   FIRE
                   Knightmare Phoenix
                   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1900

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   Knightmare Unicorn
                   DARK
                   Knightmare Unicorn
                   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 2200

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú với các tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                   UR Rarity
                   Topologic Bomber Dragon
                   UR Rarity
                   Topologic Bomber Dragon
                   Topologic Bomber Dragon
                   DARK
                   Topologic Bomber Dragon
                   Rồng cấu trúc liên kết logic chứa bom
                   • ATK:

                   • 3000

                   • LINK-4

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Dưới-Trái

                   Dưới

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Hiệu ứng
                   Nếu quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến, khi quái thú này đang ở trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú trong Khu vực quái thú chính, các quái thú khác của bạn cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Effect Monsters If another monster is Special Summoned to a zone a Link Monster points to, while this monster is on the field: Destroy all monsters in the Main Monster Zones, also your other monsters cannot attack for the rest of this turn. After damage calculation, if this card attacked an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK.


                   R Rarity
                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                   R Rarity
                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                   EARTH
                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                   Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                   • ATK:

                   • 2200

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                   R Rarity
                   Paleozoic Anomalocaris
                   R Rarity
                   Paleozoic Anomalocaris
                   Paleozoic Anomalocaris
                   WATER
                   Paleozoic Anomalocaris
                   Loài giáp xác Anomalocaris
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú Cấp 2 hoặc lớn hơn
                   Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Một lần mỗi lượt, nếu (các) Bài Bẫy được gửi từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là Bài Bẫy, hãy thêm nó đến tay bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 or more Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. Once per turn, if a Trap Card(s) is sent from your Spell & Trap Zone to the Graveyard (except during the Damage Step): You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Trap Card, add it to your hand. Otherwise, send it to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it.


                   SR Rarity
                   Paleozoic Opabinia
                   SR Rarity
                   Paleozoic Opabinia
                   Paleozoic Opabinia
                   WATER
                   Paleozoic Opabinia
                   Loài giáp xác Opabinia
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 2400


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 2
                   Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.                   Deck của PALEOZOICS trong DUEL LINKS