Thông tin tổng quan của Pendulum

Raging Pendulum
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
Performapal Coin Dragon
Performapal Camelump
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Performapal Silver Claw
Odd-Eyes Raging Dragon
Raging Pendulum

Cần 15 UR

UR Rarity
Oafdragon Magician1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon1 card
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker2 card
UR Rarity
Timegazer Magician2 card
UR Rarity
Dragonpit Magician1 card
UR Rarity
Dragonpulse Magician1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
 Rarity
Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
UR Rarity
Dark Armed, the Dragon of Annihilation1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon1 card
UR Rarity
Book of Moon1 card
UR Rarity
Necrovalley1 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
Gravekeeper's Commandant
EARTH 4
Gravekeeper's Commandant
Tư lệnh thủ mộ
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Necrovalley" from your Deck to your hand.


R Rarity
Dharma-Eye Magician
R Rarity
Dharma-Eye Magician
Dharma-Eye Magician
LIGHT 72
Dharma-Eye Magician
Ma thuật sư pháp nhãn
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Pendulum trên tay của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn; Thang đo Pendulum của mục tiêu đó trở nên giống với quái thú Pendulum được tiết lộ, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi lá bài được Triệu hồi Pendulum này ở trên sân, các quái thú Pendulum "Magician" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt lá bài này được Triệu hồi Pendulum.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can reveal 1 Pendulum Monster in your hand, then target 1 "Magician" card in your Pendulum Zone; that target's Pendulum Scale becomes the same as the revealed Pendulum Monster's, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] While this Pendulum Summoned card is on the field, "Magician" Pendulum Monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects during the turn this card was Pendulum Summoned.


R Rarity
Dharma-Eye Magician
R Rarity
Dharma-Eye Magician
Dharma-Eye Magician
LIGHT 72
Dharma-Eye Magician
Ma thuật sư pháp nhãn
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Pendulum trên tay của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn; Thang đo Pendulum của mục tiêu đó trở nên giống với quái thú Pendulum được tiết lộ, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi lá bài được Triệu hồi Pendulum này ở trên sân, các quái thú Pendulum "Magician" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt lá bài này được Triệu hồi Pendulum.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can reveal 1 Pendulum Monster in your hand, then target 1 "Magician" card in your Pendulum Zone; that target's Pendulum Scale becomes the same as the revealed Pendulum Monster's, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] While this Pendulum Summoned card is on the field, "Magician" Pendulum Monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects during the turn this card was Pendulum Summoned.


UR Rarity
Oafdragon Magician
UR Rarity
Oafdragon Magician
Oafdragon Magician
WIND 62
Oafdragon Magician
Ma thuật sư của rồng hèn
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
SR Rarity
Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
LIGHT 53
Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
Bạn biểu diễn phượng hoàng sáng
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp trong khi bạn có một lá bài trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài trong Vùng Pendulum khác của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
(Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" mà bạn điều khiển; nó tăng 1000 ATK cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] When an opponent's monster declares a direct attack while you have a card in your other Pendulum Zone: You can destroy the card in your other Pendulum Zone, and if you do, Special Summon this card. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 "Performapal" monster you control; it gains 1000 ATK until the end of this turn.


N Rarity
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
N Rarity
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
DARK 46
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
Bạn biểu diễn nhân ngưu mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu quái thú "Performapal" hoặc "Odd-Eyes" của bạn tấn công một quái thú ở Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong damage calculation, nếu quái thú Pendulum của bạn tấn công một quái thú của đối thủ: Bạn có thể làm cho quái thú của đối thủ đó giảm 100 ATK ứng với mỗi lá bài "Performapal""Odd-Eyes" mà bạn điều khiển, chỉ trong damage calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If your "Performapal" or "Odd-Eyes" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. [ Monster Effect ] During damage calculation, if your Pendulum Monster attacks an opponent's monster: You can make that opponent's monster lose 100 ATK for each "Performapal" and "Odd-Eyes" card you control, during damage calculation only.


R Rarity
Performapal Radish Horse
R Rarity
Performapal Radish Horse
Performapal Radish Horse
EARTH 43
Performapal Radish Horse
Bạn biểu diễn ngựa củ cải đỏ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển và 1 quái thú "Performapal" do bạn điều khiển; quái thú đó của đối thủ mất ATK bằng với ATK của quái thú "Performapal" mà bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, và điều khiển ít nhất nhiều quái thú bằng bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân của mỗi người chơi; cho đến hết lượt này, quái thú của đối thủ đó giảm ATK bằng với ATK của lá bài này, và nếu đúng như vậy, quái thú đó bạn điều khiển tăng ATK bằng với ATK của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 "Performapal" monster you control; that opponent's monster loses ATK equal to the ATK of that "Performapal" monster you control (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If your opponent controls a Special Summoned monster, and controls at least as many monsters as you, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster on each player's field; until the end of this turn, that opponent's monster loses ATK equal to this card's ATK, and if it does, that monster you control gains ATK equal to this card's ATK.


R Rarity
Performapal Radish Horse
R Rarity
Performapal Radish Horse
Performapal Radish Horse
EARTH 43
Performapal Radish Horse
Bạn biểu diễn ngựa củ cải đỏ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển và 1 quái thú "Performapal" do bạn điều khiển; quái thú đó của đối thủ mất ATK bằng với ATK của quái thú "Performapal" mà bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, và điều khiển ít nhất nhiều quái thú bằng bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân của mỗi người chơi; cho đến hết lượt này, quái thú của đối thủ đó giảm ATK bằng với ATK của lá bài này, và nếu đúng như vậy, quái thú đó bạn điều khiển tăng ATK bằng với ATK của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 "Performapal" monster you control; that opponent's monster loses ATK equal to the ATK of that "Performapal" monster you control (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If your opponent controls a Special Summoned monster, and controls at least as many monsters as you, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster on each player's field; until the end of this turn, that opponent's monster loses ATK equal to this card's ATK, and if it does, that monster you control gains ATK equal to this card's ATK.


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


UR Rarity
Timegazer Magician
UR Rarity
Timegazer Magician
Timegazer Magician
DARK 38
Timegazer Magician
Ma thuật sư đọc thời gian
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không được điều khiển quái thú để kích hoạt lá bài này. Nếu quái thú Pendulum mà bạn điều khiển trong chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trừ khi bạn có lá bài "Magician" hoặc lá bài "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum khác của bạn, Thang Pendulum của lá bài này sẽ trở thành 4.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Mỗi lượt, (các) lá bài đầu tiên trong Vùng Pendulum của bạn mà sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, sẽ không bị phá huỷ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You must control no monsters to activate this card. If a Pendulum Monster you control battles, your opponent cannot activate Trap Cards until the end of the Damage Step. Unless you have a "Magician" card or "Odd-Eyes" card in your other Pendulum Zone, this card's Pendulum Scale becomes 4. [ Monster Effect ] Each turn, the first card(s) in your Pendulum Zone that would be destroyed by an opponent's card effect, is not destroyed.


UR Rarity
Timegazer Magician
UR Rarity
Timegazer Magician
Timegazer Magician
DARK 38
Timegazer Magician
Ma thuật sư đọc thời gian
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không được điều khiển quái thú để kích hoạt lá bài này. Nếu quái thú Pendulum mà bạn điều khiển trong chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trừ khi bạn có lá bài "Magician" hoặc lá bài "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum khác của bạn, Thang Pendulum của lá bài này sẽ trở thành 4.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Mỗi lượt, (các) lá bài đầu tiên trong Vùng Pendulum của bạn mà sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, sẽ không bị phá huỷ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You must control no monsters to activate this card. If a Pendulum Monster you control battles, your opponent cannot activate Trap Cards until the end of the Damage Step. Unless you have a "Magician" card or "Odd-Eyes" card in your other Pendulum Zone, this card's Pendulum Scale becomes 4. [ Monster Effect ] Each turn, the first card(s) in your Pendulum Zone that would be destroyed by an opponent's card effect, is not destroyed.


R Rarity
Xiangsheng Magician
R Rarity
Xiangsheng Magician
Xiangsheng Magician
LIGHT 48
Xiangsheng Magician
Ma thuật sư tương sinh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mặt do bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn do bạn điều khiển; Rank của quái thú Xyz đó trở thành bằng Cấp của quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn đó, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong khi bạn điều khiển nhiều lá bài hơn đối thủ, Thang Pendulum của lá bài này trở thành 4.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Đối thủ của bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các đòn tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; ATK của lá bài này trở thành bằng với ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control, and 1 Level 5 or higher monster you control; that Xyz Monster's Rank becomes equal to the Level of that Level 5 or higher monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). While you control more cards than your opponent does, this card's Pendulum Scale becomes 4. [ Monster Effect ] Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card. Once per turn: You can target 1 other face-up monster you control; this card's ATK becomes equal to that monster's current ATK, until the end of this turn.


UR Rarity
Dragonpit Magician
UR Rarity
Dragonpit Magician
Dragonpit Magician
WATER 78
Dragonpit Magician
Ma thuật sư hang rồng
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Pháp sư tài năng này có thể đánh thức nguồn năng lượng được tích trữ ở những nơi sâu thẳm trên trái đất, được gọi là Hố Rồng. Cách tiếp cận khắc kỷ của ông khiến ông có ít bạn bè, và ông thường chiều theo mong muốn của học trò mình.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This gifted magician can awaken the energy stored in the deep places of the earth, known as the Pits of the Dragon. His stoic approach wins him few friends, and he often bends to the desires of his pupil.''


UR Rarity
Dragonpulse Magician
UR Rarity
Dragonpulse Magician
Dragonpulse Magician
EARTH 41
Dragonpulse Magician
Ma thuật sư mạch rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Necrovalley
  UR Rarity
  Necrovalley
  Necrovalley
  Spell Field
  Necrovalley
  Thung lũng lăng mộ

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


   SR Rarity
   Pendulum Call
   SR Rarity
   Pendulum Call
   Pendulum Call
   Spell Normal
   Pendulum Call
   Tiếng gọi dao động

    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.


    SR Rarity
    Pendulum Call
    SR Rarity
    Pendulum Call
    Pendulum Call
    Spell Normal
    Pendulum Call
    Tiếng gọi dao động

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.


     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      Rarity
     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
      Rarity
     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
     DARK
     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
     Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
     • ATK:

     • 2450

     • DEF:

     • 1950


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


     UR Rarity
     Dark Armed, the Dragon of Annihilation
     UR Rarity
     Dark Armed, the Dragon of Annihilation
     Dark Armed, the Dragon of Annihilation
     DARK
     Dark Armed, the Dragon of Annihilation
     Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Cấp 7
     Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.


     UR Rarity
     Dark Rebellion Xyz Dragon
     UR Rarity
     Dark Rebellion Xyz Dragon
     Dark Rebellion Xyz Dragon
     DARK
     Dark Rebellion Xyz Dragon
     Rồng xyz phiến loạn bóng tối
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     Evilswarm Nightmare
     DARK
     Evilswarm Nightmare
     Vai-rớt Nightmare
     • ATK:

     • 950

     • DEF:

     • 1950


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Cấp 4
     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


     SR Rarity
     Number 11: Big Eye
     SR Rarity
     Number 11: Big Eye
     Number 11: Big Eye
     DARK
     Number 11: Big Eye
     COn số 11: Mắt bự
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 7
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


     UR Rarity
     Odd-Eyes Raging Dragon
     UR Rarity
     Odd-Eyes Raging Dragon
     Odd-Eyes Raging Dragon
     DARK1
     Odd-Eyes Raging Dragon
     Bá vương rồng mắt kỳ lạ thịnh nộ
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     2 quái thú Rồng Cấp 7
     Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
     ● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
     ● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.     Deck của PENDULUM trong DUEL LINKS