Thông tin tổng quan của Pendulum

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
LIGHT4
Maginificent Magikey Mafteal
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon
DARK71
Odd-Eyes Raging Dragon
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
2 quái thú Rồng Cấp 7
Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Raging Pendulum: 100%
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
Performapal Coin Dragon
Performapal Camelump
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Raging Dragon
Performapal Silver Claw
Raging Pendulum: 100%
Raging Pendulum
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
Performapal Coin Dragon
Performapal Camelump
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Raging Dragon
Performapal Silver Claw
Raging Pendulum

Cần 22 UR

UR Rarity
Rescue Rabbit3 card
UR Rarity
Decode Talker1 card
UR Rarity
Salamangreat Balelynx1 card
UR Rarity
Oafdragon Magician1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon1 card
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker2 card
UR Rarity
Wisdom-Eye Magician3 card
UR Rarity
Dragonpit Magician1 card
UR Rarity
Dragonpulse Magician2 card
UR Rarity
Ancient Fairy Dragon1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon1 card
UR Rarity
Magikey World1 card
UR Rarity
Necrovalley1 card
UR Rarity
Salamangreat Sanctuary1 card

Main: 23 Extra: 8

SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
SR Rarity
Maginificent Magikey Mafteal
Maginificent Magikey Mafteal
LIGHT4
Maginificent Magikey Mafteal
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro hoặc Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Synchro hoặc Xyz của quái thú "Magikey" . Nếu bạn điều khiển một quái thú "Magikey" : Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Magikey" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn, hoặc "Magikey" Cấp 4 hoặc thấp hơn, trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Maginificent Magikey Mafteal" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as material for a Synchro or Xyz Summon, except for the Synchro or Xyz Summon of a "Magikey" monster. If you control a "Magikey" monster: You can reveal this card in your hand; you can Normal Summon 1 "Magikey" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower Normal Monster, or Level 4 or lower "Magikey" monster, in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Maginificent Magikey Mafteal" once per turn.


UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Raging Dragon
Odd-Eyes Raging Dragon
DARK71
Odd-Eyes Raging Dragon
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
2 quái thú Rồng Cấp 7
Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.Deck của PENDULUM trong DUEL LINKS
Top