Thông tin tổng quan của Phantom Knight Burning Abyss

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Cir
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.

R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.

R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Libic
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.

UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".

UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
DARK 3
The Phantom Knights of Ancient Cloak
Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.

UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
DARK 3
The Phantom Knights of Ragged Gloves
Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.

SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
DARK 3
The Phantom Knights of Silent Boots
Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.

R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
DARK 3
The Phantom Knights of Stained Greaves
Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.

 Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
 Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
 Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
DARK 3
The Phantom Knights of Torn Scales
Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.

UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
DARK 3
Tour Guide From the Underworld
Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.

UR Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Allure of Darkness
Spell Normal
Allure of Darkness
Bóng tối mê hoặc

  Hiệu ứng (VN):

  Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.

  UR Rarity
  The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
  UR Rarity
  The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
  UR Rarity
  The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
  Spell Quick
  The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
  Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.

   UR Rarity
   Phantom Knights' Wing
   UR Rarity
   Phantom Knights' Wing
   UR Rarity
   Phantom Knights' Wing
   Trap Normal
   Phantom Knights' Wing
   Cánh bóng ma

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    LIGHT 6
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.

    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    LIGHT
    Beatrice, Lady of the Eternal
    Quý bà sự trường tồn, Beatrice
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    LIGHT
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.

    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon
    DARK
    Dark Requiem Xyz Dragon
    Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
    ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
    ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.

    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    DARK
    The Phantom Knights of Break Sword
    Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Treason Phantom: 100%
    Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
    - Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
    - Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Treason Phantom: 100%
    Treason Phantom
    Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
    - Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
    - Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Treason Phantom

    Cần 24 UR

    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss3 card
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak3 card
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves3 card
     Rarity
    The Phantom Knights of Torn Scales2 card
    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld3 card
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss2 card
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Allure of Darkness1 card
    UR Rarity
    Forbidden Lance2 card
    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch1 card
    UR Rarity
    Phantom Knights' Wing2 card

    Main: 30 Extra: 8

    N Rarity
    Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
    N Rarity
    Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
    Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Barbar
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi cái.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Burning Abyss" cards in your Graveyard, except "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; banish them, and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each.


    SR Rarity
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Cir
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


    SR Rarity
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Cir, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Cir
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


    R Rarity
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    R Rarity
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


    R Rarity
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    R Rarity
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


    R Rarity
    Libic, Malebranche of the Burning Abyss
    R Rarity
    Libic, Malebranche of the Burning Abyss
    Libic, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Libic, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Libic
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.


    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    DARK 3
    Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
    Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
    ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ragged Gloves
    Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    The Phantom Knights of Silent Boots
    DARK 3
    The Phantom Knights of Silent Boots
    Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    The Phantom Knights of Silent Boots
    DARK 3
    The Phantom Knights of Silent Boots
    Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Silent Boots
    The Phantom Knights of Silent Boots
    DARK 3
    The Phantom Knights of Silent Boots
    Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


    R Rarity
    The Phantom Knights of Stained Greaves
    R Rarity
    The Phantom Knights of Stained Greaves
    The Phantom Knights of Stained Greaves
    DARK 3
    The Phantom Knights of Stained Greaves
    Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.


     Rarity
    The Phantom Knights of Torn Scales
     Rarity
    The Phantom Knights of Torn Scales
    The Phantom Knights of Torn Scales
    DARK 3
    The Phantom Knights of Torn Scales
    Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.


     Rarity
    The Phantom Knights of Torn Scales
     Rarity
    The Phantom Knights of Torn Scales
    The Phantom Knights of Torn Scales
    DARK 3
    The Phantom Knights of Torn Scales
    Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.


    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    Tour Guide From the Underworld
    DARK 3
    Tour Guide From the Underworld
    Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    Tour Guide From the Underworld
    DARK 3
    Tour Guide From the Underworld
    Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    Tour Guide From the Underworld
    DARK 3
    Tour Guide From the Underworld
    Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


    UR Rarity
    Allure of Darkness
    UR Rarity
    Allure of Darkness
    Allure of Darkness
    Spell Normal
    Allure of Darkness
    Bóng tối mê hoặc

     Hiệu ứng (VN):

     Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.


     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
       UR Rarity
       The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
       The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
       Spell Quick
       The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
       Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


        UR Rarity
        Phantom Knights' Wing
        UR Rarity
        Phantom Knights' Wing
        Phantom Knights' Wing
        Trap Normal
        Phantom Knights' Wing
        Cánh bóng ma

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


         UR Rarity
         Phantom Knights' Wing
         UR Rarity
         Phantom Knights' Wing
         Phantom Knights' Wing
         Trap Normal
         Phantom Knights' Wing
         Cánh bóng ma

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


          SR Rarity
          Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
          SR Rarity
          Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
          Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
          LIGHT 6
          Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
          Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


          SR Rarity
          Beatrice, Lady of the Eternal
          SR Rarity
          Beatrice, Lady of the Eternal
          Beatrice, Lady of the Eternal
          LIGHT
          Beatrice, Lady of the Eternal
          Quý bà sự trường tồn, Beatrice
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


          UR Rarity
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          UR Rarity
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          LIGHT
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


          UR Rarity
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          UR Rarity
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          LIGHT
          Dante, Traveler of the Burning Abyss
          Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          DARK
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Rồng xyz phiến loạn bóng tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


          UR Rarity
          Dark Requiem Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Requiem Xyz Dragon
          Dark Requiem Xyz Dragon
          DARK
          Dark Requiem Xyz Dragon
          Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 5
          Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
          ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
          ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          The Phantom Knights of Break Sword
          DARK
          The Phantom Knights of Break Sword
          Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          The Phantom Knights of Break Sword
          DARK
          The Phantom Knights of Break Sword
          Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.          Deck của PHANTOM KNIGHT BURNING ABYSS trong DUEL LINKS