Thông tin tổng quan của Phantom Knights

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Treason Phantom: 92.59%
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
- Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
- Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
Dark Rebellion Xyz Dragon
Treason Phantom: 92.59%
Phantom Strategy: 3.7%
Gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Phantom Knights 'Fog Blade" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Rank 4 trở lên trừ khi là quái thú Loại chiến binh DARK hoặc DARK Dragon-Type. Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú khác với quái thú DARK Warrior-Type. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Phantom Knights' Fog Blade
Phantom Strategy: 3.7%
The Phantom Knights Order: 3.7%
Có thể được sử dụng trên lượt 2 trở đi. Chọn tối đa 2 quái thú "The Phantom Knights" trên sân của bạn có Cấp độ. Khi Xyz Triệu hồi một quái thú bằng cách sử dụng những quái thú "The Phantom Knights" này làm Nguyên liệu Xyz trong lượt này, bạn có thể sử dụng chúng như những quái thú Cấp 2-4.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
The Phantom Knights Order: 3.7%
Treason Phantom
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
- Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
- Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
Dark Rebellion Xyz Dragon
Treason Phantom

Cần 19 UR

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer1 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak3 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves3 card
UR Rarity
Galatea, the Orcust Automaton1 card
 Rarity
Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
UR Rarity
Dante, Traveler of the Burning Abyss1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Dark Requiem Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
UR Rarity
Forbidden Lance3 card
UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch1 card
UR Rarity
Phantom Knights' Sword1 card
UR Rarity
Phantom Knights' Wing1 card

Main: 28 Extra: 8

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
Chaos Dragon Levianeer
DARK8
Chaos Dragon Levianeer
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


SR Rarity
Bujinki Ahashima
SR Rarity
Bujinki Ahashima
Bujinki Ahashima
LIGHT
Bujinki Ahashima
  • ATK:

  • 1500

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú có cùng Cấp độ
Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.Deck của PHANTOM KNIGHTS trong DUEL LINKS