Thông tin tổng quan của Phantom Knights

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
DARK 3
The Phantom Knights of Ancient Cloak
Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.

UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
DARK 3
The Phantom Knights of Ragged Gloves
Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.

SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
DARK 3
The Phantom Knights of Silent Boots
Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.

R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
DARK 3
The Phantom Knights of Stained Greaves
Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.

SR Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
SR Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
SR Rarity
The Phantom Knights of Torn Scales
DARK 3
The Phantom Knights of Torn Scales
Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.

UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

  SR Rarity
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  SR Rarity
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  SR Rarity
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  Spell Quick
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  Phép thăng hạng - Lực bóng ma

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase: Loại bỏ 1 hoặc nhiều quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" , có Rank của quái thú mục tiêu mà bạn điều khiển + số lượng quái thú bị loại bỏ, bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Xyz. (Đây được coi là Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase: Banish 1 or more DARK monsters from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster, whose Rank equals that of the targeted monster you control + the number of monsters banished, by using it as material, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only activate 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" per turn.

   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   Spell Normal
   Reinforcement of the Army
   Quân tiếp viện

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    Spell Quick
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.

     R Rarity
     Infestation Terminus
     R Rarity
     Infestation Terminus
     R Rarity
     Infestation Terminus
     Trap Normal
     Infestation Terminus
     Sự đổ vỡ xâm lăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "lswarm" mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại mục tiêu thứ hai lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "lswarm" monster you control and 2 cards your opponent controls; banish the first target, and if you do, return the second targets to the hand.

      UR Rarity
      Phantom Knights' Sword
      UR Rarity
      Phantom Knights' Sword
      UR Rarity
      Phantom Knights' Sword
      Trap Continuous
      Phantom Knights' Sword
      Kiếm bóng ma

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.

       UR Rarity
       Phantom Knights' Wing
       UR Rarity
       Phantom Knights' Wing
       UR Rarity
       Phantom Knights' Wing
       Trap Normal
       Phantom Knights' Wing
       Cánh bóng ma

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        UR Rarity
        Arc Rebellion Xyz Dragon
        UR Rarity
        Arc Rebellion Xyz Dragon
        UR Rarity
        Arc Rebellion Xyz Dragon
        DARK
        Arc Rebellion Xyz Dragon
        Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 5
        Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.

        UR Rarity
        Dark Rebellion Xyz Dragon
        UR Rarity
        Dark Rebellion Xyz Dragon
        UR Rarity
        Dark Rebellion Xyz Dragon
        DARK
        Dark Rebellion Xyz Dragon
        Rồng xyz phiến loạn bóng tối
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

        UR Rarity
        Dark Requiem Xyz Dragon
        UR Rarity
        Dark Requiem Xyz Dragon
        UR Rarity
        Dark Requiem Xyz Dragon
        DARK
        Dark Requiem Xyz Dragon
        Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 5
        Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
        ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
        ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.

        UR Rarity
        Evilswarm Ophion
        UR Rarity
        Evilswarm Ophion
        UR Rarity
        Evilswarm Ophion
        DARK
        Evilswarm Ophion
        Vai-rớt Ophion
        • ATK:

        • 2550

        • DEF:

        • 1650


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú "lswarm" Cấp 4
        Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 Lá bài "Infestation" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 "lswarm" monsters While this card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot be Special Summoned. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Infestation" Spell/Trap Card from your Deck to your hand.

        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon
        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon
        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon
        WIND
        Leviair the Sea Dragon
        Rồng biển hư không Leviair
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.

        UR Rarity
        Raider's Knight
        UR Rarity
        Raider's Knight
        UR Rarity
        Raider's Knight
        DARK
        Raider's Knight
        Hiệp sĩ kẻ săn cướp
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú DARK Cấp 4
        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
        Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.

        SR Rarity
        The Phantom Knights of Break Sword
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Break Sword
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Break Sword
        DARK
        The Phantom Knights of Break Sword
        Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Raider's Rebellion
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.

        1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ ngoại trừ quái thú "The Phantom Knights", và bạn chỉ có thể kích hoạt 1 hiệu ứng của quái thú Xyz trong mỗi lượt của đối thủ.

        2: Gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, sau đó gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Deck của bạn vào Mộ và Úp 1 "Raider's Unbreakable Mind" từ bên ngoài Deck của bạn lên sân của bạn. (Nó có thể được kích hoạt ở lượt này.)

        3: Gửi 1 quái thú Xyz BÓNG TỐI từ sân của bạn vào Mộ, sau đó chơi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Extra Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
        Dark Rebellion Xyz Dragon
        Raider's Unbreakable Mind
        Raider's Rebellion

        Cần 17 UR

        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak3 card
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves3 card
        UR Rarity
        Abyss Dweller1 card
        UR Rarity
        Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
        UR Rarity
        Dark Requiem Xyz Dragon1 card
        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon1 card
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone2 card
        UR Rarity
        Forbidden Droplet2 card
        UR Rarity
        Reinforcement of the Army1 card
        UR Rarity
        Phantom Knights' Sword1 card
        UR Rarity
        Phantom Knights' Wing1 card

        Main: 24 Extra: 8

        SR Rarity
        Skull Meister
        SR Rarity
        Skull Meister
        Skull Meister
        DARK 4
        Skull Meister
        Bậc thầy sọ
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
        Phân loại:

        SR Rarity
        Skull Meister
        SR Rarity
        Skull Meister
        Skull Meister
        DARK 4
        Skull Meister
        Bậc thầy sọ
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
        Phân loại:

        SR Rarity
        Skull Meister
        SR Rarity
        Skull Meister
        Skull Meister
        DARK 4
        Skull Meister
        Bậc thầy sọ
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
        Phân loại:

        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ancient Cloak
        Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


        R Rarity
        The Phantom Knights of Fragile Armor
        R Rarity
        The Phantom Knights of Fragile Armor
        The Phantom Knights of Fragile Armor
        DARK 4
        The Phantom Knights of Fragile Armor
        Hiệp sĩ bóng ma với bộ giáp mỏng
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        "The Phantom Knights" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ tay bạn đến Mộ; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Fragile Armor" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a face-up "The Phantom Knights" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your GY and send 1 "Phantom Knights" card from your hand to the GY; draw 1 card. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Fragile Armor" once per turn.


        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
        Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
        Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        UR Rarity
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        DARK 3
        The Phantom Knights of Ragged Gloves
        Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
        Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        The Phantom Knights of Silent Boots
        DARK 3
        The Phantom Knights of Silent Boots
        Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        The Phantom Knights of Silent Boots
        DARK 3
        The Phantom Knights of Silent Boots
        Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Silent Boots
        The Phantom Knights of Silent Boots
        DARK 3
        The Phantom Knights of Silent Boots
        Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


        R Rarity
        The Phantom Knights of Stained Greaves
        R Rarity
        The Phantom Knights of Stained Greaves
        The Phantom Knights of Stained Greaves
        DARK 3
        The Phantom Knights of Stained Greaves
        Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.


        SR Rarity
        The Phantom Knights of Torn Scales
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Torn Scales
        The Phantom Knights of Torn Scales
        DARK 3
        The Phantom Knights of Torn Scales
        Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
        • ATK:

        • 600

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.


        SR Rarity
        The Phantom Knights of Torn Scales
        SR Rarity
        The Phantom Knights of Torn Scales
        The Phantom Knights of Torn Scales
        DARK 3
        The Phantom Knights of Torn Scales
        Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
        • ATK:

        • 600

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          UR Rarity
          Forbidden Droplet
          UR Rarity
          Forbidden Droplet
          Forbidden Droplet
          Spell Quick
          Forbidden Droplet
          Giọt thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           Forbidden Droplet
           UR Rarity
           Forbidden Droplet
           Forbidden Droplet
           Spell Quick
           Forbidden Droplet
           Giọt thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
            Phân loại:

            SR Rarity
            Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
            SR Rarity
            Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
            Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
            Spell Quick
            Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
            Phép thăng hạng - Lực bóng ma

             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase: Loại bỏ 1 hoặc nhiều quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" , có Rank của quái thú mục tiêu mà bạn điều khiển + số lượng quái thú bị loại bỏ, bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Xyz. (Đây được coi là Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During the Main Phase: Banish 1 or more DARK monsters from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster, whose Rank equals that of the targeted monster you control + the number of monsters banished, by using it as material, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only activate 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" per turn.


             UR Rarity
             Reinforcement of the Army
             UR Rarity
             Reinforcement of the Army
             Reinforcement of the Army
             Spell Normal
             Reinforcement of the Army
             Quân tiếp viện

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


              UR Rarity
              Phantom Knights' Sword
              UR Rarity
              Phantom Knights' Sword
              Phantom Knights' Sword
              Trap Continuous
              Phantom Knights' Sword
              Kiếm bóng ma

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.


               UR Rarity
               Phantom Knights' Wing
               UR Rarity
               Phantom Knights' Wing
               Phantom Knights' Wing
               Trap Normal
               Phantom Knights' Wing
               Cánh bóng ma

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Abyss Dweller
                UR Rarity
                Abyss Dweller
                Abyss Dweller
                WATER
                Abyss Dweller
                Cư dân vực sâu
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                UR Rarity
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                UR Rarity
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                DARK
                Dark Rebellion Xyz Dragon
                Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                UR Rarity
                Dark Requiem Xyz Dragon
                UR Rarity
                Dark Requiem Xyz Dragon
                Dark Requiem Xyz Dragon
                DARK
                Dark Requiem Xyz Dragon
                Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 5
                Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
                ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
                ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


                UR Rarity
                Leviair the Sea Dragon
                UR Rarity
                Leviair the Sea Dragon
                Leviair the Sea Dragon
                WIND
                Leviair the Sea Dragon
                Rồng biển hư không Leviair
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 1600


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                Number 70: Malevolent Sin
                DARK
                Number 70: Malevolent Sin
                Con số 70: Tội ác tử thần
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                SR Rarity
                The Phantom Knights of Break Sword
                SR Rarity
                The Phantom Knights of Break Sword
                The Phantom Knights of Break Sword
                DARK
                The Phantom Knights of Break Sword
                Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


                SR Rarity
                The Phantom Knights of Break Sword
                SR Rarity
                The Phantom Knights of Break Sword
                The Phantom Knights of Break Sword
                DARK
                The Phantom Knights of Break Sword
                Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


                Hướng Dẫn Chơi

                Video Gameplay

                Deck của PHANTOM KNIGHTS trong DUEL LINKS