Thông tin tổng quan của Poker Knights

Nhìn chung

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight

Joker's Straight

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Knight

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Gathering of Cards
Khi bạn điều khiển "Queen's Knight", bạn có thể Triệu hồi một trong những quái thú sau trong Giai đoạn Chính của bạn ngoài việc Triệu hồi/Úp Thường thông thường của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú  non-DARK Cấp 10 với ? ATK từ tay vào Mộ, và thêm vào tay bạn một trong những quái thú sau hoặc 1 quái thú có dòng chữ liệt kê cụ thể tất cả những quái thú sau từ Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm tất cả các quái thú sau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn cho đến hết lượt.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại LIGHT Warrior.
Jack's Knight
King's Knight
Queen's Knight
Gathering of Cards

Main: 30 Extra: 8

SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight
Joker's Straight

Joker's Straight

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Knight

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight
Joker's Straight

Joker's Straight

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Knight

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight
Joker's Straight

Joker's Straight

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Knight

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.Deck của POKER KNIGHTS trong DUEL LINKS