Thông tin tổng quan của Poker Knights

Gathering of Cards
Khi bạn điều khiển "Queen's Knight", bạn có thể Triệu hồi một trong những quái thú sau trong Giai đoạn Chính của bạn ngoài việc Triệu hồi/Úp Thường thông thường của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú  non-DARK Cấp 10 với ? ATK từ tay vào Mộ, và thêm vào tay bạn một trong những quái thú sau hoặc 1 quái thú có dòng chữ liệt kê cụ thể tất cả những quái thú sau từ Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm tất cả các quái thú sau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn cho đến hết lượt.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại LIGHT Warrior.
Jack's Knight
King's Knight
Queen's Knight
Gathering of Cards

Cần 16 UR

UR Rarity
Obelisk the Tormentor1 card
UR Rarity
Silent Swordsman1 card
UR Rarity
Slifer the Sky Dragon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Starliege Paladynamo1 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole2 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card
UR Rarity
Paleozoic Dinomischus1 card
UR Rarity
Terrors of the Overroot1 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 30 Extra: 8

SR Rarity
Imperial Bower
SR Rarity
Imperial Bower
Imperial Bower
LIGHT 4
Imperial Bower
Cặp bích chủ bài
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể hiến tế lá bài này; lấy 2 quái thú khác nhau từ Deck của bạn trong số "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight", và thêm lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt từng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Imperial Bower" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no other monsters: You can Tribute this card; take 2 different monsters from your Deck among "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight", and either add to your hand or Special Summon each monster. You can only use this effect of "Imperial Bower" once per turn.


SR Rarity
Imperial Bower
SR Rarity
Imperial Bower
Imperial Bower
LIGHT 4
Imperial Bower
Cặp bích chủ bài
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể hiến tế lá bài này; lấy 2 quái thú khác nhau từ Deck của bạn trong số "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight", và thêm lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt từng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Imperial Bower" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no other monsters: You can Tribute this card; take 2 different monsters from your Deck among "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight", and either add to your hand or Special Summon each monster. You can only use this effect of "Imperial Bower" once per turn.


SR Rarity
Imperial Bower
SR Rarity
Imperial Bower
Imperial Bower
LIGHT 4
Imperial Bower
Cặp bích chủ bài
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể hiến tế lá bài này; lấy 2 quái thú khác nhau từ Deck của bạn trong số "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight", và thêm lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt từng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Imperial Bower" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no other monsters: You can Tribute this card; take 2 different monsters from your Deck among "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight", and either add to your hand or Special Summon each monster. You can only use this effect of "Imperial Bower" once per turn.


SR Rarity
King's Knight
SR Rarity
King's Knight
King's Knight
LIGHT 4
King's Knight
Hiệp sĩ quân K
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường trong khi bạn điều khiển "Queen's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Jack's Knight" từ Deck của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned while you control "Queen's Knight": You can Special Summon 1 "Jack's Knight" from your Deck.


SR Rarity
King's Knight
SR Rarity
King's Knight
King's Knight
LIGHT 4
King's Knight
Hiệp sĩ quân K
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường trong khi bạn điều khiển "Queen's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Jack's Knight" từ Deck của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned while you control "Queen's Knight": You can Special Summon 1 "Jack's Knight" from your Deck.


SR Rarity
King's Knight
SR Rarity
King's Knight
King's Knight
LIGHT 4
King's Knight
Hiệp sĩ quân K
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường trong khi bạn điều khiển "Queen's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Jack's Knight" từ Deck của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned while you control "Queen's Knight": You can Special Summon 1 "Jack's Knight" from your Deck.


UR Rarity
Obelisk the Tormentor
UR Rarity
Obelisk the Tormentor
Obelisk the Tormentor
DIVINE 10
Obelisk the Tormentor
Thần lính khổng lồ Obelisk
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Yêu cầu 3 hiến tế để triệu Triệu hồi Thường (không thể là Triệu hồi Úp Thường). Việc Triệu hồi Thường của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá. Khi được Triệu hồi Thường, các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Gửi nó đến Mộ. Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tuyên bố tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Requires 3 Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). This card's Normal Summon cannot be negated. When Normal Summoned, cards and effects cannot be activated. Neither player can target this card with card effects. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned: Send it to the GY. You can Tribute 2 monsters; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot declare an attack the turn this effect is activated.


UR Rarity
Silent Swordsman
UR Rarity
Silent Swordsman
Silent Swordsman
LIGHT 4
Silent Swordsman
Kiếm sĩ trầm lặng trầm tĩnh
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Chiến binh, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Lá bài này nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Silent Swordsman" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Silent Swordsman", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 Warrior-Type monster, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during the Standby Phase: This card gains 500 ATK. Once per turn, during either player's turn, when a Spell Card is activated: You can negate the activation. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Silent Swordsman" monster from your hand or Deck, except "Silent Swordsman", ignoring its Summoning conditions.


UR Rarity
Slifer the Sky Dragon
UR Rarity
Slifer the Sky Dragon
Slifer the Sky Dragon
DIVINE 10
Slifer the Sky Dragon
Rồng thần bầu trời Slifer
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Yêu cầu 3 hiến tế để triệu Triệu hồi Thường (không thể là Triệu hồi Úp Thường). Việc Triệu hồi Thường của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá. Khi được Triệu hồi Thường, các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Gửi nó đến Mộ. Nhận 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công: (Các) quái thú đó mất 2000 ATK, thì nếu ATK của nó bị giảm xuống 0 do đó, hãy phá huỷ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Requires 3 Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). This card's Normal Summon cannot be negated. When Normal Summoned, cards and effects cannot be activated. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned: Send it to the GY. Gains 1000 ATK/DEF for each card in your hand. If a monster(s) is Normal or Special Summoned to your opponent's field in Attack Position: That monster(s) loses 2000 ATK, then if its ATK has been reduced to 0 as a result, destroy it.


SR Rarity
Jack's Knight
SR Rarity
Jack's Knight
Jack's Knight
LIGHT 5
Jack's Knight
Hiệp sĩ quân J
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một kiếm sĩ Rank thầy mạnh mẽ. Lòng trung thành của anh ấy là với công lý, nghĩa vụ của anh ấy là bảo vệ kẻ yếu.


Hiệu ứng gốc (EN):

A strong master swordsman. His loyalty is to justice, his duty to protect the weak.


SR Rarity
Queen's Knight
SR Rarity
Queen's Knight
Queen's Knight
LIGHT 4
Queen's Knight
Hiệp sĩ quân Q
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nữ hiệp sĩ này khiến đối thủ mất cảnh giác, thống trị chúng bằng những đòn tấn công nhanh chóng nhưng duyên dáng.


Hiệu ứng gốc (EN):

This knight catches her opponents off guard, dominating them with swift yet graceful attacks.


SR Rarity
Queen's Knight
SR Rarity
Queen's Knight
Queen's Knight
LIGHT 4
Queen's Knight
Hiệp sĩ quân Q
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nữ hiệp sĩ này khiến đối thủ mất cảnh giác, thống trị chúng bằng những đòn tấn công nhanh chóng nhưng duyên dáng.


Hiệu ứng gốc (EN):

This knight catches her opponents off guard, dominating them with swift yet graceful attacks.


SR Rarity
Queen's Knight
SR Rarity
Queen's Knight
Queen's Knight
LIGHT 4
Queen's Knight
Hiệp sĩ quân Q
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nữ hiệp sĩ này khiến đối thủ mất cảnh giác, thống trị chúng bằng những đòn tấn công nhanh chóng nhưng duyên dáng.


Hiệu ứng gốc (EN):

This knight catches her opponents off guard, dominating them with swift yet graceful attacks.


SR Rarity
Joker's Straight
SR Rarity
Joker's Straight
Joker's Straight
Spell Normal
Joker's Straight
Sảnh của Joker

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


  SR Rarity
  Joker's Straight
  SR Rarity
  Joker's Straight
  Joker's Straight
  Spell Normal
  Joker's Straight
  Sảnh của Joker

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


   SR Rarity
   Joker's Straight
   SR Rarity
   Joker's Straight
   Joker's Straight
   Spell Normal
   Joker's Straight
   Sảnh của Joker

    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight" từ Deck của bạn, thêm 1 "King's Knight" hoặc "Jack's Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Joker's Straight" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card, Special Summon 1 "Queen's Knight" from your Deck, add 1 "King's Knight" or "Jack's Knight" from your Deck to your hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except LIGHT Warrior monsters. During the End Phase, if this card is in your GY: You can target 1 LIGHT Warrior monster in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add this card to your hand. You can only use each effect of "Joker's Straight" once per turn.


    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    Reinforcement of the Army
    Spell Normal
    Reinforcement of the Army
    Quân tiếp viện

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


     R Rarity
     Silent Sword Slash
     R Rarity
     Silent Sword Slash
     Silent Sword Slash
     Spell Quick
     Silent Sword Slash
     Cú chém trầm tĩnh

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Silent Swordsman" mà bạn điều khiển; quái thú mà bạn điều khiển nhận được 1500 ATK và DEF, và nếu nó làm điều đó, cho đến cuối lượt này, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Silent Swordsman" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Silent Swordsman" monster you control; that monster you control gains 1500 ATK and DEF, and if it does, until the end of this turn, it is unaffected by your opponent's card effects. This card's activation and effect cannot be negated. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Silent Swordsman" monster from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      Bottomless Trap Hole
      Trap Normal
      Bottomless Trap Hole
      Hang rơi không đáy

       Hiệu ứng (VN):

       Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole
       UR Rarity
       Bottomless Trap Hole
       Bottomless Trap Hole
       Trap Normal
       Bottomless Trap Hole
       Hang rơi không đáy

        Hiệu ứng (VN):

        Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


        SR Rarity
        Court of Cards
        SR Rarity
        Court of Cards
        Court of Cards
        Trap Continuous
        Court of Cards
        Toà án quân bài

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc chỉ điều khiển "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight", "King's Knight", hoặc "Jack's Knight" từ tay của bạn hoặc Mộ. Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 mỗi "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight" khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; rút cùng một số lá bài bạn bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Court of Cards" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters, or only control "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight": You can Special Summon 1 "Queen's Knight", "King's Knight", or "Jack's Knight" from your hand or GY. You can banish up to 1 each "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight" from your hand and/or GY; draw the same number of cards you banished. You can only use 1 "Court of Cards" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Court of Cards
         SR Rarity
         Court of Cards
         Court of Cards
         Trap Continuous
         Court of Cards
         Toà án quân bài

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc chỉ điều khiển "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Queen's Knight", "King's Knight", hoặc "Jack's Knight" từ tay của bạn hoặc Mộ. Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 mỗi "Queen's Knight", "King's Knight", và / hoặc "Jack's Knight" khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; rút cùng một số lá bài bạn bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Court of Cards" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no monsters, or only control "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight": You can Special Summon 1 "Queen's Knight", "King's Knight", or "Jack's Knight" from your hand or GY. You can banish up to 1 each "Queen's Knight", "King's Knight", and/or "Jack's Knight" from your hand and/or GY; draw the same number of cards you banished. You can only use 1 "Court of Cards" effect per turn, and only once that turn.


          SR Rarity
          Expendable Dai
          SR Rarity
          Expendable Dai
          Expendable Dai
          Trap Normal
          Expendable Dai
          Gã hiến mạng

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


           SR Rarity
           Expendable Dai
           SR Rarity
           Expendable Dai
           Expendable Dai
           Trap Normal
           Expendable Dai
           Gã hiến mạng

            Hiệu ứng (VN):

            Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              UR Rarity
              Paleozoic Dinomischus
              Paleozoic Dinomischus
              Trap Normal
              Paleozoic Dinomischus
              Loài giáp xác Dinomischus

               Hiệu ứng (VN):

               Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               Terrors of the Overroot
               Trap Normal
               Terrors of the Overroot
               Tách khỏi kiếp này

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


                UR Rarity
                Warning Point
                UR Rarity
                Warning Point
                Warning Point
                Trap Normal
                Warning Point
                Điểm cảnh cáo

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                 UR Rarity
                 Warning Point
                 UR Rarity
                 Warning Point
                 Warning Point
                 Trap Normal
                 Warning Point
                 Điểm cảnh cáo

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  Knightmare Unicorn
                  DARK
                  Knightmare Unicorn
                  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú với các tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                  SR Rarity
                  Bujintei Tsukuyomi
                  SR Rarity
                  Bujintei Tsukuyomi
                  Bujintei Tsukuyomi
                  LIGHT
                  Bujintei Tsukuyomi
                  Võ thần đế Tsukuyomi
                  • ATK:

                  • 1800

                  • DEF:

                  • 2300


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú LIGHT Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gửi toàn bộ bài trên tay của bạn đến Mộ (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá. Khi lá bài này bạn điều khiển trong khi ngửa mặt rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú "Bujin" Beast-Warrior trong Mộ của bạn, tối đa số Nguyên liệu Xyz mà lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; send your entire hand to the GY (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior "Bujin" monsters in your GY, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".


                  SR Rarity
                  Evilswarm Exciton Knight
                  SR Rarity
                  Evilswarm Exciton Knight
                  Evilswarm Exciton Knight
                  LIGHT
                  Evilswarm Exciton Knight
                  Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                  • ATK:

                  • 1900

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                  UR Rarity
                  Number 39: Utopia
                  UR Rarity
                  Number 39: Utopia
                  Number 39: Utopia
                  LIGHT
                  Number 39: Utopia
                  Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                  UR Rarity
                  Number C39: Utopia Ray
                  UR Rarity
                  Number C39: Utopia Ray
                  Number C39: Utopia Ray
                  LIGHT
                  Number C39: Utopia Ray
                  Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú LIGHT Cấp 4
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                  SR Rarity
                  Number S39: Utopia the Lightning
                  SR Rarity
                  Number S39: Utopia the Lightning
                  Number S39: Utopia the Lightning
                  LIGHT
                  Number S39: Utopia the Lightning
                  Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú LIGHT Cấp 5
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


                  UR Rarity
                  Starliege Paladynamo
                  UR Rarity
                  Starliege Paladynamo
                  Starliege Paladynamo
                  LIGHT
                  Starliege Paladynamo
                  Paladynamo sáng huy hoàng
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 1000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú LIGHT Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Rút 1 lá.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, it has its effects negated. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Draw 1 card.                  Deck của POKER KNIGHTS trong DUEL LINKS