Thông tin tổng quan của Prank-Kids

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
King of the Swamp
UR Rarity
King of the Swamp
UR Rarity
King of the Swamp
WATER 3
King of the Swamp
Vua đầm lầy
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

 Rarity
Prank-Kids Dropsies
 Rarity
Prank-Kids Dropsies
 Rarity
Prank-Kids Dropsies
WATER 2
Prank-Kids Dropsies
Trẻ chơi khăm nhóc khóc
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.

 Rarity
Prank-Kids Fansies
 Rarity
Prank-Kids Fansies
 Rarity
Prank-Kids Fansies
WIND 1
Prank-Kids Fansies
Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.

 Rarity
Prank-Kids Lampsies
 Rarity
Prank-Kids Lampsies
 Rarity
Prank-Kids Lampsies
FIRE 3
Prank-Kids Lampsies
Trẻ chơi khăm nhóc hơi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  UR Rarity
  Polymerization
  UR Rarity
  Polymerization
  UR Rarity
  Polymerization
  Spell Normal
  Polymerization
  Dung hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

    Rarity
   Prank-Kids Pandemonium
    Rarity
   Prank-Kids Pandemonium
    Rarity
   Prank-Kids Pandemonium
   Spell Quick
   Prank-Kids Pandemonium
   Trẻ chơi khăm làm loạn

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 "Prank-Kids" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Prank-Kids" .


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase: Fusion Summon 1 "Prank-Kids" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except "Prank-Kids" monsters.

     Rarity
    Prank-Kids Place
     Rarity
    Prank-Kids Place
     Rarity
    Prank-Kids Place
    Spell Field
    Prank-Kids Place
    Nhà trẻ chơi khăm

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Fusion "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Link "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển bị mất 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prank-Kids Place" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "Prank-Kids" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if you Fusion Summon a "Prank-Kids" Fusion Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters you control gain 500 ATK (even if this card leaves the field). Once per turn, if you Link Summon a "Prank-Kids" Link Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters your opponent controls lose 500 ATK (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Prank-Kids Place" per turn.

      Rarity
     Prank-Kids Pranks
      Rarity
     Prank-Kids Pranks
      Rarity
     Prank-Kids Pranks
     Spell Continuous
     Prank-Kids Pranks
     Trẻ chơi khăm chơi khăm

      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Prank-Kids" ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids Token" (Pyro / FIRE / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Prank-Kids" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Prank-Kids Pranks"; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Pranks" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard 1 "Prank-Kids" card; Special Summon 1 "Prank-Kids Token" (Pyro/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. During your End Phase: You can target 3 "Prank-Kids" cards in your GY, except "Prank-Kids Pranks"; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Prank-Kids Pranks" once per turn.

       Rarity
      Prank-Kids Plan
       Rarity
      Prank-Kids Plan
       Rarity
      Prank-Kids Plan
      Trap Continuous
      Prank-Kids Plan
      Trẻ chơi khăm bày kế

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; ngay sau khi hiệu ứng thực thi này, Link Summon 1 "Prank-Kids" Link quái thú sử dụng "Prank-Kids" quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài "Prank-Kids" từ Mộ của bạn vào Deck và nếu bạn làm điều đó, quái thú tấn công đó sẽ mất 100 ATK cho mỗi lá bài được xáo trộn, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Plan" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase: You can activate this effect; immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Prank-Kids" Link Monster using "Prank-Kids" monsters you control as material. When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; shuffle any number of "Prank-Kids" cards from your GY into the Deck, and if you do, that attacking monster loses 100 ATK for each card shuffled, until the end of this turn. You can only use each effect of "Prank-Kids Plan" once per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        Rarity
       Prank-Kids Battle Butler
        Rarity
       Prank-Kids Battle Butler
        Rarity
       Prank-Kids Battle Butler
       WIND 10
       Prank-Kids Battle Butler
       Quản gia nhà trẻ chơi khăm
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies"
       Phải được Triệu hồi Fusion. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài bạn sở hữu này bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú non-Fusion trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Battle Butler" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies" Must be Fusion Summoned. (Quick Effect): You can Tribute this card; destroy all monsters your opponent controls. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can target 1 non-Fusion Monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Prank-Kids Battle Butler" once per turn.

        Rarity
       Prank-Kids Rocket Ride
        Rarity
       Prank-Kids Rocket Ride
        Rarity
       Prank-Kids Rocket Ride
       FIRE 5
       Prank-Kids Rocket Ride
       Tên lửa trẻ chơi khăm
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Prank-Kids"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể mất 1000 ATK trong lượt này, đồng thời nó có thể tấn công trực tiếp lượt này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng chúng không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Rocket Ride" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 "Prank-Kids" monsters If this card is Fusion Summoned: You can have this card lose 1000 ATK this turn, also it can attack directly this turn. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" non-Fusion Monsters with different names in your GY; Special Summon them, but they cannot attack this turn. You can only use each effect of "Prank-Kids Rocket Ride" once per turn.

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

        Rarity
       Prank-Kids Bow-Wow-Bark
        Rarity
       Prank-Kids Bow-Wow-Bark
        Rarity
       Prank-Kids Bow-Wow-Bark
       FIRE
       Prank-Kids Bow-Wow-Bark
       Trẻ chơi khăm cẩu gâu
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Phải

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Prank-Kids"
       Một "Prank-Kids" lá bài này chỉ vào nhận được 1000 ATK. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời "Prank-Kids" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 "Prank-Kids" monsters A "Prank-Kids" monster this card points to gains 1000 ATK. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand, also "Prank-Kids" monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" once per turn.

        Rarity
       Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
        Rarity
       Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
        Rarity
       Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
       WIND
       Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
       Trẻ chơi khăm gà cục tác
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Prank-Kids"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 "Prank-Kids" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Prank-Kids" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand. You can only use each effect of "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" once per turn.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       The Legend of the Heroes: 100%
       Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
       ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
       ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
       Mekk-Knight Crusadia Avramax
       The Legend of the Heroes: 100%
       The Legend of the Heroes
       Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
       ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
       ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
       Mekk-Knight Crusadia Avramax
       The Legend of the Heroes

       Cần 27 UR

       UR Rarity
       King of the Swamp1 card
        Rarity
       Prank-Kids Dropsies3 card
        Rarity
       Prank-Kids Fansies3 card
        Rarity
       Prank-Kids Lampsies3 card
        Rarity
       Prank-Kids Battle Butler1 card
        Rarity
       Prank-Kids Rocket Ride1 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
        Rarity
       Prank-Kids Bow-Wow-Bark2 card
        Rarity
       Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo2 card
       UR Rarity
       Polymerization1 card
        Rarity
       Prank-Kids Pandemonium3 card
        Rarity
       Prank-Kids Place2 card
        Rarity
       Prank-Kids Pranks3 card
        Rarity
       Prank-Kids Plan1 card

       Main: 21 Extra: 8

       UR Rarity
       King of the Swamp
       UR Rarity
       King of the Swamp
       King of the Swamp
       WATER 3
       King of the Swamp
       Vua đầm lầy
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 1100


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
       Prank-Kids Dropsies
       WATER 2
       Prank-Kids Dropsies
       Trẻ chơi khăm nhóc khóc
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
       Prank-Kids Dropsies
       WATER 2
       Prank-Kids Dropsies
       Trẻ chơi khăm nhóc khóc
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
        Rarity
       Prank-Kids Dropsies
       Prank-Kids Dropsies
       WATER 2
       Prank-Kids Dropsies
       Trẻ chơi khăm nhóc khóc
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Fansies
        Rarity
       Prank-Kids Fansies
       Prank-Kids Fansies
       WIND 1
       Prank-Kids Fansies
       Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Fansies
        Rarity
       Prank-Kids Fansies
       Prank-Kids Fansies
       WIND 1
       Prank-Kids Fansies
       Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Fansies
        Rarity
       Prank-Kids Fansies
       Prank-Kids Fansies
       WIND 1
       Prank-Kids Fansies
       Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
       Prank-Kids Lampsies
       FIRE 3
       Prank-Kids Lampsies
       Trẻ chơi khăm nhóc hơi
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
       Prank-Kids Lampsies
       FIRE 3
       Prank-Kids Lampsies
       Trẻ chơi khăm nhóc hơi
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.


        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
        Rarity
       Prank-Kids Lampsies
       Prank-Kids Lampsies
       FIRE 3
       Prank-Kids Lampsies
       Trẻ chơi khăm nhóc hơi
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.


       SR Rarity
       Dark Hole
       SR Rarity
       Dark Hole
       Dark Hole
       Spell Normal
       Dark Hole
       HỐ đen

        Hiệu ứng (VN):

        Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Destroy all monsters on the field.


        UR Rarity
        Polymerization
        UR Rarity
        Polymerization
        Polymerization
        Spell Normal
        Polymerization
        Dung hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


          Rarity
         Prank-Kids Pandemonium
          Rarity
         Prank-Kids Pandemonium
         Prank-Kids Pandemonium
         Spell Quick
         Prank-Kids Pandemonium
         Trẻ chơi khăm làm loạn

          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 "Prank-Kids" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Prank-Kids" .


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase: Fusion Summon 1 "Prank-Kids" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except "Prank-Kids" monsters.


           Rarity
          Prank-Kids Pandemonium
           Rarity
          Prank-Kids Pandemonium
          Prank-Kids Pandemonium
          Spell Quick
          Prank-Kids Pandemonium
          Trẻ chơi khăm làm loạn

           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 "Prank-Kids" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Prank-Kids" .


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase: Fusion Summon 1 "Prank-Kids" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except "Prank-Kids" monsters.


            Rarity
           Prank-Kids Pandemonium
            Rarity
           Prank-Kids Pandemonium
           Prank-Kids Pandemonium
           Spell Quick
           Prank-Kids Pandemonium
           Trẻ chơi khăm làm loạn

            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 "Prank-Kids" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Prank-Kids" .


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase: Fusion Summon 1 "Prank-Kids" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except "Prank-Kids" monsters.


             Rarity
            Prank-Kids Place
             Rarity
            Prank-Kids Place
            Prank-Kids Place
            Spell Field
            Prank-Kids Place
            Nhà trẻ chơi khăm

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Fusion "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Link "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển bị mất 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prank-Kids Place" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Prank-Kids" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if you Fusion Summon a "Prank-Kids" Fusion Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters you control gain 500 ATK (even if this card leaves the field). Once per turn, if you Link Summon a "Prank-Kids" Link Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters your opponent controls lose 500 ATK (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Prank-Kids Place" per turn.


              Rarity
             Prank-Kids Place
              Rarity
             Prank-Kids Place
             Prank-Kids Place
             Spell Field
             Prank-Kids Place
             Nhà trẻ chơi khăm

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Fusion "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Link "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển bị mất 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prank-Kids Place" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Prank-Kids" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if you Fusion Summon a "Prank-Kids" Fusion Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters you control gain 500 ATK (even if this card leaves the field). Once per turn, if you Link Summon a "Prank-Kids" Link Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters your opponent controls lose 500 ATK (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Prank-Kids Place" per turn.


               Rarity
              Prank-Kids Pranks
               Rarity
              Prank-Kids Pranks
              Prank-Kids Pranks
              Spell Continuous
              Prank-Kids Pranks
              Trẻ chơi khăm chơi khăm

               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Prank-Kids" ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids Token" (Pyro / FIRE / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Prank-Kids" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Prank-Kids Pranks"; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Pranks" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can discard 1 "Prank-Kids" card; Special Summon 1 "Prank-Kids Token" (Pyro/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. During your End Phase: You can target 3 "Prank-Kids" cards in your GY, except "Prank-Kids Pranks"; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Prank-Kids Pranks" once per turn.


                Rarity
               Prank-Kids Pranks
                Rarity
               Prank-Kids Pranks
               Prank-Kids Pranks
               Spell Continuous
               Prank-Kids Pranks
               Trẻ chơi khăm chơi khăm

                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Prank-Kids" ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids Token" (Pyro / FIRE / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Prank-Kids" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Prank-Kids Pranks"; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Pranks" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can discard 1 "Prank-Kids" card; Special Summon 1 "Prank-Kids Token" (Pyro/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. During your End Phase: You can target 3 "Prank-Kids" cards in your GY, except "Prank-Kids Pranks"; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Prank-Kids Pranks" once per turn.


                 Rarity
                Prank-Kids Pranks
                 Rarity
                Prank-Kids Pranks
                Prank-Kids Pranks
                Spell Continuous
                Prank-Kids Pranks
                Trẻ chơi khăm chơi khăm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Prank-Kids" ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids Token" (Pyro / FIRE / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Prank-Kids" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Prank-Kids Pranks"; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Pranks" một lần cho mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can discard 1 "Prank-Kids" card; Special Summon 1 "Prank-Kids Token" (Pyro/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. During your End Phase: You can target 3 "Prank-Kids" cards in your GY, except "Prank-Kids Pranks"; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Prank-Kids Pranks" once per turn.


                  Rarity
                 Prank-Kids Plan
                  Rarity
                 Prank-Kids Plan
                 Prank-Kids Plan
                 Trap Continuous
                 Prank-Kids Plan
                 Trẻ chơi khăm bày kế

                  Hiệu ứng (VN):

                  Trong Main Phase: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; ngay sau khi hiệu ứng thực thi này, Link Summon 1 "Prank-Kids" Link quái thú sử dụng "Prank-Kids" quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài "Prank-Kids" từ Mộ của bạn vào Deck và nếu bạn làm điều đó, quái thú tấn công đó sẽ mất 100 ATK cho mỗi lá bài được xáo trộn, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Plan" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  During the Main Phase: You can activate this effect; immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Prank-Kids" Link Monster using "Prank-Kids" monsters you control as material. When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; shuffle any number of "Prank-Kids" cards from your GY into the Deck, and if you do, that attacking monster loses 100 ATK for each card shuffled, until the end of this turn. You can only use each effect of "Prank-Kids Plan" once per turn.


                   Rarity
                  Prank-Kids Battle Butler
                   Rarity
                  Prank-Kids Battle Butler
                  Prank-Kids Battle Butler
                  WIND 10
                  Prank-Kids Battle Butler
                  Quản gia nhà trẻ chơi khăm
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies"
                  Phải được Triệu hồi Fusion. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài bạn sở hữu này bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú non-Fusion trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Battle Butler" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies" Must be Fusion Summoned. (Quick Effect): You can Tribute this card; destroy all monsters your opponent controls. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can target 1 non-Fusion Monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Prank-Kids Battle Butler" once per turn.


                   Rarity
                  Prank-Kids Rocket Ride
                   Rarity
                  Prank-Kids Rocket Ride
                  Prank-Kids Rocket Ride
                  FIRE 5
                  Prank-Kids Rocket Ride
                  Tên lửa trẻ chơi khăm
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Prank-Kids"
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể mất 1000 ATK trong lượt này, đồng thời nó có thể tấn công trực tiếp lượt này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng chúng không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Rocket Ride" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Prank-Kids" monsters If this card is Fusion Summoned: You can have this card lose 1000 ATK this turn, also it can attack directly this turn. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" non-Fusion Monsters with different names in your GY; Special Summon them, but they cannot attack this turn. You can only use each effect of "Prank-Kids Rocket Ride" once per turn.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  Knightmare Unicorn
                  DARK
                  Knightmare Unicorn
                  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú với các tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                   Rarity
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                   Rarity
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  FIRE
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  Trẻ chơi khăm cẩu gâu
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Phải

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Prank-Kids"
                  Một "Prank-Kids" lá bài này chỉ vào nhận được 1000 ATK. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời "Prank-Kids" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Prank-Kids" monsters A "Prank-Kids" monster this card points to gains 1000 ATK. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand, also "Prank-Kids" monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" once per turn.


                   Rarity
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                   Rarity
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  FIRE
                  Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                  Trẻ chơi khăm cẩu gâu
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Phải

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Prank-Kids"
                  Một "Prank-Kids" lá bài này chỉ vào nhận được 1000 ATK. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời "Prank-Kids" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Prank-Kids" monsters A "Prank-Kids" monster this card points to gains 1000 ATK. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand, also "Prank-Kids" monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" once per turn.


                   Rarity
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                   Rarity
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  WIND
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  Trẻ chơi khăm gà cục tác
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Prank-Kids"
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Prank-Kids" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Prank-Kids" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand. You can only use each effect of "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" once per turn.


                   Rarity
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                   Rarity
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  WIND
                  Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                  Trẻ chơi khăm gà cục tác
                  • ATK:

                  • 2000

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Prank-Kids"
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Prank-Kids" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Prank-Kids" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand. You can only use each effect of "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" once per turn.                  Deck của PRANK-KIDS trong DUEL LINKS
                  Top