Thông tin tổng quan của Predaplant

Nhìn chung

Predaplants là một archetype dựa trên Triệu hồi Fusion nhằm mục đích triệu hồi Predaplant Chimerafflesia, một quái thú chủ lực với sức tấn công cao với khả năng trục xuất quái thú, thông qua hiệu ứng của Predaplant Chlamydosundew. Chúng thậm chí có thể sử dụng quái thú của đối thủ làm Nguyên liệu Fusion bằng cách sử dụng hiệu ứng của Predaplant Spinodionaea để đặt các Bộ đếm Predator. Với Predapractice cung cấp sự ổn định, Predaplants có thể dễ dàng vượt qua dàn quái thú của đối thủ. Chimerafflesia cũng có thể tiếp tục thực hiện combo nếu nó bị ngăn chặn bởi hiệu ứng của đối thủ, tìm kiếm lá bài Phép Fusion (phổ biến nhất là Neos Fusion) cho lượt tiếp theo, cung cấp mức độ ổn định cho bộ bài.

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 11 UR

UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Predaplant Chimerafflesia
UR Rarity
Predaplant Chimerafflesia
UR Rarity
Predaplant Chimerafflesia
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Number 39: Utopia
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
Predaplant Chlamydosundew
DARK 2
Predaplant Chlamydosundew
Thực vật săn mồi thằn lằn Sundew
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Quái thú có Predator Counter mà bạn sử dụng làm Nguyên liệu Fusion được coi là TỐI. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion TỐI từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này trên sân và các quái thú từ tay, sân và / hoặc quái thú có Predator Counter mà đối thủ của bạn điều khiển làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Chlamydosundew" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Monsters with a Predator Counter that you use as Fusion Materials are treated as DARK. During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 DARK Fusion Monster from your Extra Deck, using this card on the field and monsters from your hand, field, and/or monsters with a Predator Counter your opponent controls as Fusion Materials. You can only use this effect of "Predaplant Chlamydosundew" once per turn.


R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
Predaplant Chlamydosundew
DARK 2
Predaplant Chlamydosundew
Thực vật săn mồi thằn lằn Sundew
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Quái thú có Predator Counter mà bạn sử dụng làm Nguyên liệu Fusion được coi là TỐI. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion TỐI từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này trên sân và các quái thú từ tay, sân và / hoặc quái thú có Predator Counter mà đối thủ của bạn điều khiển làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Chlamydosundew" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Monsters with a Predator Counter that you use as Fusion Materials are treated as DARK. During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 DARK Fusion Monster from your Extra Deck, using this card on the field and monsters from your hand, field, and/or monsters with a Predator Counter your opponent controls as Fusion Materials. You can only use this effect of "Predaplant Chlamydosundew" once per turn.


R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
R Rarity
Predaplant Chlamydosundew
Predaplant Chlamydosundew
DARK 2
Predaplant Chlamydosundew
Thực vật săn mồi thằn lằn Sundew
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Quái thú có Predator Counter mà bạn sử dụng làm Nguyên liệu Fusion được coi là TỐI. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion TỐI từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này trên sân và các quái thú từ tay, sân và / hoặc quái thú có Predator Counter mà đối thủ của bạn điều khiển làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Chlamydosundew" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Monsters with a Predator Counter that you use as Fusion Materials are treated as DARK. During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 DARK Fusion Monster from your Extra Deck, using this card on the field and monsters from your hand, field, and/or monsters with a Predator Counter your opponent controls as Fusion Materials. You can only use this effect of "Predaplant Chlamydosundew" once per turn.


N Rarity
Predaplant Cordyceps
N Rarity
Predaplant Cordyceps
Predaplant Cordyceps
DARK 1
Predaplant Cordyceps
Thực vật săn mồi Cordyceps
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 2 "Predaplant" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như Triệu hồi Thường / Úp bất kỳ quái thú nào.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase: You can banish this card from your Graveyard, then target 2 Level 4 or lower "Predaplant" monsters in your Graveyard; Special Summon them, also, for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except Fusion Monsters, nor Normal Summon/Set any monsters.


N Rarity
Predaplant Cordyceps
N Rarity
Predaplant Cordyceps
Predaplant Cordyceps
DARK 1
Predaplant Cordyceps
Thực vật săn mồi Cordyceps
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 2 "Predaplant" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như Triệu hồi Thường / Úp bất kỳ quái thú nào.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase: You can banish this card from your Graveyard, then target 2 Level 4 or lower "Predaplant" monsters in your Graveyard; Special Summon them, also, for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except Fusion Monsters, nor Normal Summon/Set any monsters.


R Rarity
Predaplant Spinodionaea
R Rarity
Predaplant Spinodionaea
Predaplant Spinodionaea
DARK 4
Predaplant Spinodionaea
Thực vật săn mồi khủng long Dionaea
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Predaplant Spinodionaea".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. After damage calculation, if this card battled a monster with an equal or lower Level: You can Special Summon 1 "Predaplant" monster from your Deck, except "Predaplant Spinodionaea".


R Rarity
Predaplant Spinodionaea
R Rarity
Predaplant Spinodionaea
Predaplant Spinodionaea
DARK 4
Predaplant Spinodionaea
Thực vật săn mồi khủng long Dionaea
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Predaplant Spinodionaea".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. After damage calculation, if this card battled a monster with an equal or lower Level: You can Special Summon 1 "Predaplant" monster from your Deck, except "Predaplant Spinodionaea".


R Rarity
Predaplant Spinodionaea
R Rarity
Predaplant Spinodionaea
Predaplant Spinodionaea
DARK 4
Predaplant Spinodionaea
Thực vật săn mồi khủng long Dionaea
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Predaplant Spinodionaea".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. After damage calculation, if this card battled a monster with an equal or lower Level: You can Special Summon 1 "Predaplant" monster from your Deck, except "Predaplant Spinodionaea".


UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


SR Rarity
Neos Fusion
SR Rarity
Neos Fusion
Neos Fusion
Spell Normal
Neos Fusion
Neos kết hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


  SR Rarity
  Neos Fusion
  SR Rarity
  Neos Fusion
  Neos Fusion
  Spell Normal
  Neos Fusion
  Neos kết hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


   SR Rarity
   Predapractice
   SR Rarity
   Predapractice
   Predapractice
   Spell Normal
   Predapractice
   Hoạt động săn mồi

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Predap" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Predapractice", cũng trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Predapractice" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Predaplant" monster from your hand, then add 1 "Predap" card from your Deck to your hand, except "Predapractice", also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only activate 1 "Predapractice" per turn.


    SR Rarity
    Predapractice
    SR Rarity
    Predapractice
    Predapractice
    Spell Normal
    Predapractice
    Hoạt động săn mồi

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Predap" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Predapractice", cũng trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Predapractice" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Predaplant" monster from your hand, then add 1 "Predap" card from your Deck to your hand, except "Predapractice", also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only activate 1 "Predapractice" per turn.


     SR Rarity
     Predapractice
     SR Rarity
     Predapractice
     Predapractice
     Spell Normal
     Predapractice
     Hoạt động săn mồi

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Predap" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Predapractice", cũng trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Predapractice" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Predaplant" monster from your hand, then add 1 "Predap" card from your Deck to your hand, except "Predapractice", also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only activate 1 "Predapractice" per turn.


      R Rarity
      Re-Fusion
      R Rarity
      Re-Fusion
      Re-Fusion
      Spell Equip
      Re-Fusion
      Tái dung hợp

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy, loại bỏ quái thú được trang bị.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by paying 800 LP, then target 1 Fusion Monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. When this card is destroyed, banish the equipped monster.


       SR Rarity
       Necro Fusion
       SR Rarity
       Necro Fusion
       Necro Fusion
       Trap Normal
       Necro Fusion
       Kết hợp vong linh

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


        SR Rarity
        Necro Fusion
        SR Rarity
        Necro Fusion
        Necro Fusion
        Trap Normal
        Necro Fusion
        Kết hợp vong linh

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         Elemental HERO Brave Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Brave Neos
         Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Brave Neos
         Elemental HERO Brave Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Brave Neos
         Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         Predaplant Chimerafflesia
         DARK 7
         Predaplant Chimerafflesia
         Thực vật săn mồi Chimera Rafflesia
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Predaplant" + 1 quái thú TỐI
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân có Cấp thấp hơn hoặc bằng của lá bài này; loại bỏ nó. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và một quái thú ngửa mặt của đối thủ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến khi kết thúc lượt này, quái thú của đối thủ đó mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Predaplant" monster + 1 DARK monster Once per turn: You can target 1 monster on the field with a Level less than or equal to this card's; banish it. When an attack is declared involving this card and an opponent's face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, that opponent's monster loses 1000 ATK, and if it does, this card gains 1000 ATK. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was sent to the Graveyard: You can add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         Predaplant Chimerafflesia
         DARK 7
         Predaplant Chimerafflesia
         Thực vật săn mồi Chimera Rafflesia
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Predaplant" + 1 quái thú TỐI
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân có Cấp thấp hơn hoặc bằng của lá bài này; loại bỏ nó. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và một quái thú ngửa mặt của đối thủ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến khi kết thúc lượt này, quái thú của đối thủ đó mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Predaplant" monster + 1 DARK monster Once per turn: You can target 1 monster on the field with a Level less than or equal to this card's; banish it. When an attack is declared involving this card and an opponent's face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, that opponent's monster loses 1000 ATK, and if it does, this card gains 1000 ATK. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was sent to the Graveyard: You can add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         UR Rarity
         Predaplant Chimerafflesia
         Predaplant Chimerafflesia
         DARK 7
         Predaplant Chimerafflesia
         Thực vật săn mồi Chimera Rafflesia
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Predaplant" + 1 quái thú TỐI
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân có Cấp thấp hơn hoặc bằng của lá bài này; loại bỏ nó. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và một quái thú ngửa mặt của đối thủ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến khi kết thúc lượt này, quái thú của đối thủ đó mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Predaplant" monster + 1 DARK monster Once per turn: You can target 1 monster on the field with a Level less than or equal to this card's; banish it. When an attack is declared involving this card and an opponent's face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, that opponent's monster loses 1000 ATK, and if it does, this card gains 1000 ATK. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was sent to the Graveyard: You can add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         Number 39: Utopia
         LIGHT
         Number 39: Utopia
         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray
         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray
         Number C39: Utopia Ray
         LIGHT
         Number C39: Utopia Ray
         Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú LIGHT Cấp 4
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.         Deck của PREDAPLANT trong DUEL LINKS
         Top