Thông tin tổng quan của Railway

  

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
EARTH 4
Flying Pegasus Railroad Stampede
Thiên mã bay trên đường ray
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy EARTH trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; Cấp của quái thú đó hoặc lá bài này trở thành Cấp của quái thú kia. Bạn không thể tuyên bố các đòn tấn công khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flying Pegasus Railroad Stampede" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 EARTH Machine monster in your GY, except "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can target 1 other face-up monster you control; the Level of that monster or this card becomes the Level of the other. You cannot declare attacks the turn you activate this effect, except with Xyz Monsters. You can only use each effect of "Flying Pegasus Railroad Stampede" once per turn.

UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
EARTH 10
Heavy Freight Train Derricrane
Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
EARTH 10
Machina Citadel
Thượng tá quân đoàn máy
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.

N Rarity
Ruffian Railcar
N Rarity
Ruffian Railcar
N Rarity
Ruffian Railcar
EARTH 4
Ruffian Railcar
Tàu tốc hành vô lại Battrain
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ruffian Railcar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can inflict 500 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ruffian Railcar" once per turn.

SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
EARTH 10
Super Express Bullet Train
Tàu ga đạn tốc hành
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  Spell Quick
  Forbidden Chalice
  Chén thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   Spell Quick
   Forbidden Lance
   Cây thương thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

     SR Rarity
     Revolving Switchyard
     SR Rarity
     Revolving Switchyard
     SR Rarity
     Revolving Switchyard
     Spell Field
     Revolving Switchyard
     Xưởng sửa tàu theo vòng

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.

      UR Rarity
      Terraforming
      UR Rarity
      Terraforming
      UR Rarity
      Terraforming
      Spell Normal
      Terraforming
      Địa khai hóa

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.       Phân loại:

       R Rarity
       Hallowed Life Barrier
       R Rarity
       Hallowed Life Barrier
       R Rarity
       Hallowed Life Barrier
       Trap Normal
       Hallowed Life Barrier
       Rào chắn thiêng của sự sống

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.

        SR Rarity
        Shadow-Imprisoning Mirror
        SR Rarity
        Shadow-Imprisoning Mirror
        SR Rarity
        Shadow-Imprisoning Mirror
        Trap Continuous
        Shadow-Imprisoning Mirror
        Gương ma thuật hút bóng tối

         Hiệu ứng (VN):

         Bỏ qua tất cả các hiệu ứng quái thú DARK được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Negate all DARK monster effects activated on the field or in the Graveyard.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle
         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle
         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle
         EARTH
         Double Headed Anger Knuckle
         Động cơ hai càng tay tức giận
         • ATK:

         • 1500

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú máy
         Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
         ● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
         ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.

         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         WATER
         Abyss Dweller
         Cư dân vực sâu
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

         UR Rarity
         Gear Gigant X
         UR Rarity
         Gear Gigant X
         UR Rarity
         Gear Gigant X
         EARTH
         Gear Gigant X
         Rô bốt bánh răng X
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Loại Máy Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         WIND
         Skypalace Gangaridai
         Cung điện trời cực to Gangaridai
         • ATK:

         • 3400

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 10
         Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 10
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.

         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
         • ATK:

         • 4000

         • DEF:

         • 4000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 11
         Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Unstoppable Train!: 100%
         Trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường / Úp quái thú Loại Máy cấp 10 TRÁI ĐẤT mà không cần Hiến tế.

         Hiệu ứng quái thú của những quái thú mà bạn Triệu hồi Thường / Úp trong lượt này sẽ bị vô hiệu hóa,

         Kỹ năng này sẽ chỉ được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có ít nhất 10 quái thú Loại Máy EARTH với 1800 ATK trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
         Unstoppable Train!: 100%
         Unstoppable Train!
         Trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường / Úp quái thú Loại Máy cấp 10 TRÁI ĐẤT mà không cần Hiến tế.

         Hiệu ứng quái thú của những quái thú mà bạn Triệu hồi Thường / Úp trong lượt này sẽ bị vô hiệu hóa,

         Kỹ năng này sẽ chỉ được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có ít nhất 10 quái thú Loại Máy EARTH với 1800 ATK trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
         Unstoppable Train!

         Cần 12 UR

         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane3 card
         UR Rarity
         Double Headed Anger Knuckle1 card
         UR Rarity
         Abyss Dweller1 card
         UR Rarity
         Gear Gigant X1 card
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max1 card
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe2 card
         UR Rarity
         Forbidden Lance1 card
         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon1 card
         UR Rarity
         Terraforming1 card

         Main: 23 Extra: 8

         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         EARTH 4
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Thiên mã bay trên đường ray
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy EARTH trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; Cấp của quái thú đó hoặc lá bài này trở thành Cấp của quái thú kia. Bạn không thể tuyên bố các đòn tấn công khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flying Pegasus Railroad Stampede" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 EARTH Machine monster in your GY, except "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can target 1 other face-up monster you control; the Level of that monster or this card becomes the Level of the other. You cannot declare attacks the turn you activate this effect, except with Xyz Monsters. You can only use each effect of "Flying Pegasus Railroad Stampede" once per turn.


         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         EARTH 4
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Thiên mã bay trên đường ray
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy EARTH trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; Cấp của quái thú đó hoặc lá bài này trở thành Cấp của quái thú kia. Bạn không thể tuyên bố các đòn tấn công khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flying Pegasus Railroad Stampede" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 EARTH Machine monster in your GY, except "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can target 1 other face-up monster you control; the Level of that monster or this card becomes the Level of the other. You cannot declare attacks the turn you activate this effect, except with Xyz Monsters. You can only use each effect of "Flying Pegasus Railroad Stampede" once per turn.


         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         SR Rarity
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         EARTH 4
         Flying Pegasus Railroad Stampede
         Thiên mã bay trên đường ray
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy EARTH trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; Cấp của quái thú đó hoặc lá bài này trở thành Cấp của quái thú kia. Bạn không thể tuyên bố các đòn tấn công khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flying Pegasus Railroad Stampede" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 EARTH Machine monster in your GY, except "Flying Pegasus Railroad Stampede"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can target 1 other face-up monster you control; the Level of that monster or this card becomes the Level of the other. You cannot declare attacks the turn you activate this effect, except with Xyz Monsters. You can only use each effect of "Flying Pegasus Railroad Stampede" once per turn.


         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         Heavy Freight Train Derricrane
         EARTH 10
         Heavy Freight Train Derricrane
         Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         Heavy Freight Train Derricrane
         EARTH 10
         Heavy Freight Train Derricrane
         Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         UR Rarity
         Heavy Freight Train Derricrane
         Heavy Freight Train Derricrane
         EARTH 10
         Heavy Freight Train Derricrane
         Tàu chở hàng hạng nặng Derricrane
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (các) quái thú Máy EARTH được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavy Freight Train Derricrane" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được tách ra khỏi quái thú Xyz và được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If an EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, but its original ATK/DEF become halved. You can only use this effect of "Heavy Freight Train Derricrane" once per turn. If this card is detached from an Xyz Monster and sent to the GY to activate that monster's effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


         SR Rarity
         Kiteroid
         SR Rarity
         Kiteroid
         Kiteroid
         WIND 1
         Kiteroid
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


         SR Rarity
         Machina Citadel
         SR Rarity
         Machina Citadel
         Machina Citadel
         EARTH 10
         Machina Citadel
         Thượng tá quân đoàn máy
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


         N Rarity
         Ruffian Railcar
         N Rarity
         Ruffian Railcar
         Ruffian Railcar
         EARTH 4
         Ruffian Railcar
         Tàu tốc hành vô lại Battrain
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ruffian Railcar" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can inflict 500 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ruffian Railcar" once per turn.


         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         Super Express Bullet Train
         EARTH 10
         Super Express Bullet Train
         Tàu ga đạn tốc hành
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
         ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         Super Express Bullet Train
         EARTH 10
         Super Express Bullet Train
         Tàu ga đạn tốc hành
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
         ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         SR Rarity
         Super Express Bullet Train
         Super Express Bullet Train
         EARTH 10
         Super Express Bullet Train
         Tàu ga đạn tốc hành
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tuyên bố tấn công trừ khi bạn gửi 2 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Super Express Bullet Train" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là MÁY ĐẤT (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
         ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Express Bullet Train"; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot declare an attack unless you send 2 other cards you control to the GY. You can only use each of these effects of "Super Express Bullet Train" once per turn. ● If all monsters you control are EARTH Machines (min. 1): You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can target 1 Machine monster in your GY, except "Super Express Bullet Train"; add it to your hand.


         SR Rarity
         Dark Hole
         SR Rarity
         Dark Hole
         Dark Hole
         Spell Normal
         Dark Hole
         HỐ đen

          Hiệu ứng (VN):

          Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Destroy all monsters on the field.


          SR Rarity
          Dark Hole
          SR Rarity
          Dark Hole
          Dark Hole
          Spell Normal
          Dark Hole
          HỐ đen

           Hiệu ứng (VN):

           Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Destroy all monsters on the field.


           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           Forbidden Chalice
           Spell Quick
           Forbidden Chalice
           Chén thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


            UR Rarity
            Forbidden Lance
            UR Rarity
            Forbidden Lance
            Forbidden Lance
            Spell Quick
            Forbidden Lance
            Cây thương thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             Mystical Space Typhoon
             Spell Quick
             Mystical Space Typhoon
             Cơn lốc thần bí

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


              SR Rarity
              Revolving Switchyard
              SR Rarity
              Revolving Switchyard
              Revolving Switchyard
              Spell Field
              Revolving Switchyard
              Xưởng sửa tàu theo vòng

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


               SR Rarity
               Revolving Switchyard
               SR Rarity
               Revolving Switchyard
               Revolving Switchyard
               Spell Field
               Revolving Switchyard
               Xưởng sửa tàu theo vòng

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


                SR Rarity
                Revolving Switchyard
                SR Rarity
                Revolving Switchyard
                Revolving Switchyard
                Spell Field
                Revolving Switchyard
                Xưởng sửa tàu theo vòng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu (các) quái thú Máy EARTH Cấp 10 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Đối thủ của bạn không nhận sát thương trận nào trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân), bạn cũng Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT Cấp 4 với 1800 ATK hoặc lớn hơn từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Mức 10. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Máy EARTH Cấp 10 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Revolving Switchyard" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If a Level 10 EARTH Machine monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate this effect; your opponent takes no battle damage for the rest of this turn (even if this card leaves the field), also you Special Summon 1 Level 4 EARTH Machine monster with 1800 or more ATK from your Deck, and if you do, it becomes Level 10. You can send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 10 EARTH Machine monster from your Deck to your hand. You can only use 1 "Revolving Switchyard" effect per turn, and only once that turn.


                 UR Rarity
                 Terraforming
                 UR Rarity
                 Terraforming
                 Terraforming
                 Spell Normal
                 Terraforming
                 Địa khai hóa

                  Hiệu ứng (VN):

                  Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                  Phân loại:

                  R Rarity
                  Hallowed Life Barrier
                  R Rarity
                  Hallowed Life Barrier
                  Hallowed Life Barrier
                  Trap Normal
                  Hallowed Life Barrier
                  Rào chắn thiêng của sự sống

                   Hiệu ứng (VN):

                   Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


                   SR Rarity
                   Shadow-Imprisoning Mirror
                   SR Rarity
                   Shadow-Imprisoning Mirror
                   Shadow-Imprisoning Mirror
                   Trap Continuous
                   Shadow-Imprisoning Mirror
                   Gương ma thuật hút bóng tối

                    Hiệu ứng (VN):

                    Bỏ qua tất cả các hiệu ứng quái thú DARK được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Negate all DARK monster effects activated on the field or in the Graveyard.


                    UR Rarity
                    Double Headed Anger Knuckle
                    UR Rarity
                    Double Headed Anger Knuckle
                    Double Headed Anger Knuckle
                    EARTH
                    Double Headed Anger Knuckle
                    Động cơ hai càng tay tức giận
                    • ATK:

                    • 1500

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú máy
                    Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Double Headed Anger Knuckle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                    ● Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Cấp 10 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.
                    ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Machine monsters Cannot be used as Link Material. You can only use 1 of the following effects of "Double Headed Anger Knuckle" per turn, and only once that turn. ● During the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 monster from your hand or field to the GY, then target 1 Level 10 Machine monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. ● If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon this card.


                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    Abyss Dweller
                    WATER
                    Abyss Dweller
                    Cư dân vực sâu
                    • ATK:

                    • 1700

                    • DEF:

                    • 1400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                    UR Rarity
                    Gear Gigant X
                    UR Rarity
                    Gear Gigant X
                    Gear Gigant X
                    EARTH
                    Gear Gigant X
                    Rô bốt bánh răng X
                    • ATK:

                    • 2300

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Loại Máy Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


                    R Rarity
                    Skypalace Gangaridai
                    R Rarity
                    Skypalace Gangaridai
                    Skypalace Gangaridai
                    WIND
                    Skypalace Gangaridai
                    Cung điện trời cực to Gangaridai
                    • ATK:

                    • 3400

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 10
                    Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


                    R Rarity
                    Skypalace Gangaridai
                    R Rarity
                    Skypalace Gangaridai
                    Skypalace Gangaridai
                    WIND
                    Skypalace Gangaridai
                    Cung điện trời cực to Gangaridai
                    • ATK:

                    • 3400

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 10
                    Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                    Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                    EARTH
                    Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                    Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
                    • ATK:

                    • 3000

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 10
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.


                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    EARTH
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
                    • ATK:

                    • 4000

                    • DEF:

                    • 4000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú Cấp 11
                    Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.


                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    UR Rarity
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    EARTH
                    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
                    Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
                    • ATK:

                    • 4000

                    • DEF:

                    • 4000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú Cấp 11
                    Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.                    Deck của RAILWAY trong DUEL LINKS