Thông tin tổng quan của Ritual Beasts

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.Phân loại:

R Rarity
Ritual Beast Tamer Elder
R Rarity
Ritual Beast Tamer Elder
R Rarity
Ritual Beast Tamer Elder
WIND 2
Ritual Beast Tamer Elder
Người nuôi linh thú già
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.

N Rarity
Ritual Beast Tamer Lara
N Rarity
Ritual Beast Tamer Lara
N Rarity
Ritual Beast Tamer Lara
WIND 1
Ritual Beast Tamer Lara
Người nuôi linh thú Rera
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Ritual Beast" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Lara(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can target 1 "Ritual Beast" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Lara(s)" once per turn.

N Rarity
Spiritual Beast Apelio
N Rarity
Spiritual Beast Apelio
N Rarity
Spiritual Beast Apelio
WIND 4
Spiritual Beast Apelio
Tinh linh thú Apelio
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Mộ của mình; trong phần còn lại của lượt này, tất cả "Ritual Beast" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Apelio(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Graveyard; for the rest of this turn, all "Ritual Beast" monsters you control will gain 500 ATK and DEF. You can only Special Summon "Spiritual Beast Apelio(s)" once per turn.

SR Rarity
Spiritual Beast Cannahawk
SR Rarity
Spiritual Beast Cannahawk
SR Rarity
Spiritual Beast Cannahawk
WIND 4
Spiritual Beast Cannahawk
Tinh linh thú Cannahawk
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.

R Rarity
Spiritual Beast Pettlephin
R Rarity
Spiritual Beast Pettlephin
R Rarity
Spiritual Beast Pettlephin
WIND 4
Spiritual Beast Pettlephin
Tinh linh thú Pettlephin
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Pettlephin(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Pettlephin(s)" once per turn.

UR Rarity
Spiritual Beast Tamer Winda
UR Rarity
Spiritual Beast Tamer Winda
UR Rarity
Spiritual Beast Tamer Winda
WIND 4
Spiritual Beast Tamer Winda
Người nuôi tinh linh thú Winda
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.

UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
WIND 5
Wynn the Wind Channeler
Người mai mối hồn gió Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  R Rarity
  Ritual Beast Return
  R Rarity
  Ritual Beast Return
  R Rarity
  Ritual Beast Return
  Spell Quick
  Ritual Beast Return
  Linh thú hứa trở về

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.

   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    Người cưỡi linh thú thánh Apelio
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.

    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.

    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    SR Rarity
    Lightning Chidori
    SR Rarity
    Lightning Chidori
    SR Rarity
    Lightning Chidori
    WIND
    Lightning Chidori
    Điện quang thiên điểu
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú GIÓ Cấp 4
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Destiny Draw
    Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Destiny Draw

    Cần 11 UR

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Wynn the Wind Channeler
    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison

    Main: 20 Extra: 8

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    Ritual Beast Tamer Elder
    WIND 2
    Ritual Beast Tamer Elder
    Người nuôi linh thú già
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    Ritual Beast Tamer Elder
    WIND 2
    Ritual Beast Tamer Elder
    Người nuôi linh thú già
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    R Rarity
    Ritual Beast Tamer Elder
    Ritual Beast Tamer Elder
    WIND 2
    Ritual Beast Tamer Elder
    Người nuôi linh thú già
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


    N Rarity
    Ritual Beast Tamer Lara
    N Rarity
    Ritual Beast Tamer Lara
    Ritual Beast Tamer Lara
    WIND 1
    Ritual Beast Tamer Lara
    Người nuôi linh thú Rera
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Ritual Beast" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Lara(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal Summoned: You can target 1 "Ritual Beast" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Lara(s)" once per turn.


    N Rarity
    Spiritual Beast Apelio
    N Rarity
    Spiritual Beast Apelio
    Spiritual Beast Apelio
    WIND 4
    Spiritual Beast Apelio
    Tinh linh thú Apelio
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Mộ của mình; trong phần còn lại của lượt này, tất cả "Ritual Beast" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Apelio(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Graveyard; for the rest of this turn, all "Ritual Beast" monsters you control will gain 500 ATK and DEF. You can only Special Summon "Spiritual Beast Apelio(s)" once per turn.


    SR Rarity
    Spiritual Beast Cannahawk
    SR Rarity
    Spiritual Beast Cannahawk
    Spiritual Beast Cannahawk
    WIND 4
    Spiritual Beast Cannahawk
    Tinh linh thú Cannahawk
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


    SR Rarity
    Spiritual Beast Cannahawk
    SR Rarity
    Spiritual Beast Cannahawk
    Spiritual Beast Cannahawk
    WIND 4
    Spiritual Beast Cannahawk
    Tinh linh thú Cannahawk
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


    R Rarity
    Spiritual Beast Pettlephin
    R Rarity
    Spiritual Beast Pettlephin
    Spiritual Beast Pettlephin
    WIND 4
    Spiritual Beast Pettlephin
    Tinh linh thú Pettlephin
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Pettlephin(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Pettlephin(s)" once per turn.


    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Spiritual Beast Tamer Winda
    WIND 4
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Người nuôi tinh linh thú Winda
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Spiritual Beast Tamer Winda
    WIND 4
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Người nuôi tinh linh thú Winda
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    UR Rarity
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Spiritual Beast Tamer Winda
    WIND 4
    Spiritual Beast Tamer Winda
    Người nuôi tinh linh thú Winda
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


    UR Rarity
    Wynn the Wind Channeler
    UR Rarity
    Wynn the Wind Channeler
    Wynn the Wind Channeler
    WIND 5
    Wynn the Wind Channeler
    Người mai mối hồn gió Wynn
    • ATK:

    • 1850

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


    SR Rarity
    Dark Hole
    SR Rarity
    Dark Hole
    Dark Hole
    Spell Normal
    Dark Hole
    HỐ đen

     Hiệu ứng (VN):

     Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy all monsters on the field.


     SR Rarity
     Dark Hole
     SR Rarity
     Dark Hole
     Dark Hole
     Spell Normal
     Dark Hole
     HỐ đen

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy all monsters on the field.


      SR Rarity
      Dark Hole
      SR Rarity
      Dark Hole
      Dark Hole
      Spell Normal
      Dark Hole
      HỐ đen

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all monsters on the field.


       R Rarity
       Ritual Beast Return
       R Rarity
       Ritual Beast Return
       Ritual Beast Return
       Spell Quick
       Ritual Beast Return
       Linh thú hứa trở về

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.


        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          UR Rarity
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          UR Rarity
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          Người cưỡi linh thú thánh Apelio
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 400


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          UR Rarity
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          UR Rarity
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Apelio
          Người cưỡi linh thú thánh Apelio
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 400


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Cannahawk
          Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
          • ATK:

          • 200

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          R Rarity
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          WIND 6
          Ritual Beast Ulti-Pettlephin
          Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
          • ATK:

          • 200

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          UR Rarity
          Abyss Dweller
          UR Rarity
          Abyss Dweller
          Abyss Dweller
          WATER
          Abyss Dweller
          Cư dân vực sâu
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


          SR Rarity
          Lightning Chidori
          SR Rarity
          Lightning Chidori
          Lightning Chidori
          WIND
          Lightning Chidori
          Điện quang thiên điểu
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú GIÓ Cấp 4
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.          Deck của RITUAL BEASTS trong DUEL LINKS