Thông tin tổng quan của Salamangreat

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.

R Rarity
Salamangreat Falco
R Rarity
Salamangreat Falco
R Rarity
Salamangreat Falco
FIRE 4
Salamangreat Falco
Thú lửa chuyển sinh đại bàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó lên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Salamangreat Falco"; trả lại quái thú đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Salamangreat" Spell/Trap in your GY; Set that target to your field. If this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster you control, except "Salamangreat Falco"; return that monster to the hand, and if you do, Special Summon this card. You can only use 1 "Salamangreat Falco" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Salamangreat Fowl
R Rarity
Salamangreat Fowl
R Rarity
Salamangreat Fowl
FIRE 4
Salamangreat Fowl
Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.

SR Rarity
Salamangreat Foxy
SR Rarity
Salamangreat Foxy
SR Rarity
Salamangreat Foxy
FIRE 3
Salamangreat Foxy
Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Salamangreat Gazelle
UR Rarity
Salamangreat Gazelle
UR Rarity
Salamangreat Gazelle
FIRE 3
Salamangreat Gazelle
Thú lửa chuyển sinh linh dương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.

SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
FIRE 4
Salamangreat Jack Jaguar
Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.

R Rarity
Salamangreat Meer
R Rarity
Salamangreat Meer
R Rarity
Salamangreat Meer
FIRE 2
Salamangreat Meer
Thú lửa chuyển sinh cầy
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.

SR Rarity
Cynet Crosswipe
SR Rarity
Cynet Crosswipe
SR Rarity
Cynet Crosswipe
Spell Quick
Cynet Crosswipe
Tiêu huỷ mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.

  UR Rarity
  Cynet Mining
  UR Rarity
  Cynet Mining
  UR Rarity
  Cynet Mining
  Spell Normal
  Cynet Mining
  Khai phá mạng lưới

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

   SR Rarity
   Salamangreat Circle
   SR Rarity
   Salamangreat Circle
   SR Rarity
   Salamangreat Circle
   Spell Quick
   Salamangreat Circle
   Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.

    UR Rarity
    Salamangreat Sanctuary
    UR Rarity
    Salamangreat Sanctuary
    UR Rarity
    Salamangreat Sanctuary
    Spell Field
    Salamangreat Sanctuary
    Thánh địa thú lửa chuyển sinh

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     EARTH
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Link
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     LIGHT
     Rasterliger
     Sư hổ Raster
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú, ngoại trừ Token
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx
     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx
     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx
     FIRE
     Salamangreat Balelynx
     Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
     • ATK:

     • 500

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.

     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     FIRE
     Salamangreat Sunlight Wolf
     Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
     • ATK:

     • 1800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng LỬA
     Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

     UR Rarity
     Update Jammer
     UR Rarity
     Update Jammer
     UR Rarity
     Update Jammer
     WIND
     Update Jammer
     Kẻ gây nhiễu cập nhật
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
     Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.

     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Three Effects!: 100%
     Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
     ● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
     ● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
     ● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Three Effects!: 100%
     Three Effects!
     Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
     ● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
     ● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
     ● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Three Effects!

     Cần 13 UR

     UR Rarity
     D.D. Crow2 card
     UR Rarity
     Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag1 card
     UR Rarity
     Salamangreat Gazelle1 card
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx2 card
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf2 card
     UR Rarity
     Cynet Mining3 card
     UR Rarity
     Salamangreat Sanctuary1 card

     Main: 23 Extra: 7

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
     UR Rarity
     Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
     Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
     FIRE 9
     Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
     Ngọn lửa máy kị xảo, nai sấm Kaku
     • ATK:

     • 2750

     • DEF:

     • 2750


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu quái thú nằm trong Vùng quái thú phụ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trong Vùng Extra Monster Zone; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong các Lá bài quái thú của bạn được trang bị cho lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a monster is in the Extra Monster Zone: You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 face-up monster in the Extra Monster Zone; equip that face-up monster to this card (max. 1). When this card destroys an opponent's monster by battle: You can Special Summon 1 of your Monster Cards equipped to this card. You can only use each effect of "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" once per turn.


     R Rarity
     Salamangreat Falco
     R Rarity
     Salamangreat Falco
     Salamangreat Falco
     FIRE 4
     Salamangreat Falco
     Thú lửa chuyển sinh đại bàng
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó lên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Salamangreat Falco"; trả lại quái thú đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY: You can target 1 "Salamangreat" Spell/Trap in your GY; Set that target to your field. If this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster you control, except "Salamangreat Falco"; return that monster to the hand, and if you do, Special Summon this card. You can only use 1 "Salamangreat Falco" effect per turn, and only once that turn.


     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     Salamangreat Fowl
     FIRE 4
     Salamangreat Fowl
     Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     Salamangreat Fowl
     FIRE 4
     Salamangreat Fowl
     Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     R Rarity
     Salamangreat Fowl
     Salamangreat Fowl
     FIRE 4
     Salamangreat Fowl
     Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


     SR Rarity
     Salamangreat Foxy
     SR Rarity
     Salamangreat Foxy
     Salamangreat Foxy
     FIRE 3
     Salamangreat Foxy
     Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


     SR Rarity
     Salamangreat Foxy
     SR Rarity
     Salamangreat Foxy
     Salamangreat Foxy
     FIRE 3
     Salamangreat Foxy
     Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


     UR Rarity
     Salamangreat Gazelle
     UR Rarity
     Salamangreat Gazelle
     Salamangreat Gazelle
     FIRE 3
     Salamangreat Gazelle
     Thú lửa chuyển sinh linh dương
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


     SR Rarity
     Salamangreat Jack Jaguar
     SR Rarity
     Salamangreat Jack Jaguar
     Salamangreat Jack Jaguar
     FIRE 4
     Salamangreat Jack Jaguar
     Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


     R Rarity
     Salamangreat Meer
     R Rarity
     Salamangreat Meer
     Salamangreat Meer
     FIRE 2
     Salamangreat Meer
     Thú lửa chuyển sinh cầy
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.


     SR Rarity
     Cynet Crosswipe
     SR Rarity
     Cynet Crosswipe
     Cynet Crosswipe
     Spell Quick
     Cynet Crosswipe
     Tiêu huỷ mạng lưới

      Hiệu ứng (VN):

      Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


      UR Rarity
      Cynet Mining
      UR Rarity
      Cynet Mining
      Cynet Mining
      Spell Normal
      Cynet Mining
      Khai phá mạng lưới

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


       UR Rarity
       Cynet Mining
       UR Rarity
       Cynet Mining
       Cynet Mining
       Spell Normal
       Cynet Mining
       Khai phá mạng lưới

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


        UR Rarity
        Cynet Mining
        UR Rarity
        Cynet Mining
        Cynet Mining
        Spell Normal
        Cynet Mining
        Khai phá mạng lưới

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


         SR Rarity
         Dark Hole
         SR Rarity
         Dark Hole
         Dark Hole
         Spell Normal
         Dark Hole
         HỐ đen

          Hiệu ứng (VN):

          Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Destroy all monsters on the field.


          SR Rarity
          Dark Hole
          SR Rarity
          Dark Hole
          Dark Hole
          Spell Normal
          Dark Hole
          HỐ đen

           Hiệu ứng (VN):

           Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Destroy all monsters on the field.


           SR Rarity
           Dark Hole
           SR Rarity
           Dark Hole
           Dark Hole
           Spell Normal
           Dark Hole
           HỐ đen

            Hiệu ứng (VN):

            Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Destroy all monsters on the field.


            SR Rarity
            Salamangreat Circle
            SR Rarity
            Salamangreat Circle
            Salamangreat Circle
            Spell Quick
            Salamangreat Circle
            Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
             ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
             ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


             SR Rarity
             Salamangreat Circle
             SR Rarity
             Salamangreat Circle
             Salamangreat Circle
             Spell Quick
             Salamangreat Circle
             Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
              ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
              ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


              SR Rarity
              Salamangreat Circle
              SR Rarity
              Salamangreat Circle
              Salamangreat Circle
              Spell Quick
              Salamangreat Circle
              Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
               ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
               ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


               UR Rarity
               Salamangreat Sanctuary
               UR Rarity
               Salamangreat Sanctuary
               Salamangreat Sanctuary
               Spell Field
               Salamangreat Sanctuary
               Thánh địa thú lửa chuyển sinh

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


                UR Rarity
                Ningirsu the World Chalice Warrior
                UR Rarity
                Ningirsu the World Chalice Warrior
                Ningirsu the World Chalice Warrior
                EARTH
                Ningirsu the World Chalice Warrior
                Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
                • ATK:

                • 2500

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trái

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Link
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


                SR Rarity
                Rasterliger
                SR Rarity
                Rasterliger
                Rasterliger
                LIGHT
                Rasterliger
                Sư hổ Raster
                • ATK:

                • 2000

                • LINK-4

                Mũi tên Link:

                Trên

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú, ngoại trừ Token
                Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                Salamangreat Balelynx
                FIRE
                Salamangreat Balelynx
                Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
                • ATK:

                • 500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                Salamangreat Balelynx
                FIRE
                Salamangreat Balelynx
                Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
                • ATK:

                • 500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


                UR Rarity
                Salamangreat Sunlight Wolf
                UR Rarity
                Salamangreat Sunlight Wolf
                Salamangreat Sunlight Wolf
                FIRE
                Salamangreat Sunlight Wolf
                Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                • ATK:

                • 1800

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                UR Rarity
                Salamangreat Sunlight Wolf
                UR Rarity
                Salamangreat Sunlight Wolf
                Salamangreat Sunlight Wolf
                FIRE
                Salamangreat Sunlight Wolf
                Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                • ATK:

                • 1800

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                SR Rarity
                Security Dragon
                SR Rarity
                Security Dragon
                Security Dragon
                LIGHT
                Security Dragon
                Rồng an ninh
                • ATK:

                • 1100

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú
                Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.                Deck của SALAMANGREAT trong DUEL LINKS