Thông tin tổng quan của Satellarknights

Nhìn chung

Satellarknights là một bộ bài Xyz tập trung vào các quái thú Cấp 4 với các hiệu ứng khi triệu hồi. Nó nhằm mục đích lấp đầy sân với nhiều Satellarknights bằng các lá bài như Satellarknight Altair, Satellarknight VegaSatellarknight Skybridge, sử dụng chúng làm nguyên liệu cho các lá bài mạnh như Stellarnova AlphaStellarknight Delteros. Khi kết hợp với sự ổn định và nhất quán mà Satellarknight DenebSatellarknight Unukalhai cung cấp, Satellarknights chứng tỏ là một chiến lược kiểm soát khá đáng tin cậy.

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 18 UR

UR Rarity
Satellarknight Deneb3 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Darktellarknight Batlamyus2 card
UR Rarity
Maestroke the Symphony Djinn1 card
UR Rarity
Stellarknight Delteros1 card
UR Rarity
Stellarknight Triverr2 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone2 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Satellarknight Skybridge1 card
UR Rarity
Fiendish Chain2 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 22 Extra: 8

SR Rarity
Satellarknight Altair
SR Rarity
Satellarknight Altair
Satellarknight Altair
LIGHT 4
Satellarknight Altair
Hiệp sĩ tinh tú Altair
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "tellarknight" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Satellarknight Altair"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ, những quái thú bạn điều khiển cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "tellarknight" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Altair" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard, except "Satellarknight Altair"; Special Summon that monster in Defense Position, also monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except "tellarknight" monsters. You can only use this effect of "Satellarknight Altair" once per turn.


SR Rarity
Satellarknight Altair
SR Rarity
Satellarknight Altair
Satellarknight Altair
LIGHT 4
Satellarknight Altair
Hiệp sĩ tinh tú Altair
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "tellarknight" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Satellarknight Altair"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ, những quái thú bạn điều khiển cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "tellarknight" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Altair" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard, except "Satellarknight Altair"; Special Summon that monster in Defense Position, also monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except "tellarknight" monsters. You can only use this effect of "Satellarknight Altair" once per turn.


SR Rarity
Satellarknight Altair
SR Rarity
Satellarknight Altair
Satellarknight Altair
LIGHT 4
Satellarknight Altair
Hiệp sĩ tinh tú Altair
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "tellarknight" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Satellarknight Altair"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ, những quái thú bạn điều khiển cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "tellarknight" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Altair" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard, except "Satellarknight Altair"; Special Summon that monster in Defense Position, also monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except "tellarknight" monsters. You can only use this effect of "Satellarknight Altair" once per turn.


UR Rarity
Satellarknight Deneb
UR Rarity
Satellarknight Deneb
Satellarknight Deneb
LIGHT 4
Satellarknight Deneb
Hiệp sĩ tinh tú Deneb
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 "tellarknight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Satellarknight Deneb". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Deneb" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can add 1 "tellarknight" monster from your Deck to your hand, except "Satellarknight Deneb". You can only use this effect of "Satellarknight Deneb" once per turn.


UR Rarity
Satellarknight Deneb
UR Rarity
Satellarknight Deneb
Satellarknight Deneb
LIGHT 4
Satellarknight Deneb
Hiệp sĩ tinh tú Deneb
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 "tellarknight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Satellarknight Deneb". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Deneb" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can add 1 "tellarknight" monster from your Deck to your hand, except "Satellarknight Deneb". You can only use this effect of "Satellarknight Deneb" once per turn.


UR Rarity
Satellarknight Deneb
UR Rarity
Satellarknight Deneb
Satellarknight Deneb
LIGHT 4
Satellarknight Deneb
Hiệp sĩ tinh tú Deneb
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 "tellarknight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Satellarknight Deneb". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Deneb" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can add 1 "tellarknight" monster from your Deck to your hand, except "Satellarknight Deneb". You can only use this effect of "Satellarknight Deneb" once per turn.


N Rarity
Satellarknight Sirius
N Rarity
Satellarknight Sirius
Satellarknight Sirius
LIGHT 4
Satellarknight Sirius
Hiệp sĩ tinh tú Sirius
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 5 "tellarknight" trong Mộ của mình; xáo trộn cả 5 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Sirius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can target 5 "tellarknight" monsters in your Graveyard; shuffle all 5 into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Satellarknight Sirius" once per turn.


R Rarity
Satellarknight Unukalhai
R Rarity
Satellarknight Unukalhai
Satellarknight Unukalhai
LIGHT 4
Satellarknight Unukalhai
Hiệp sĩ tinh tú Unukalhai
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 "tellarknight" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Satellarknight Unukalhai". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Unukalhai" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can send 1 "tellarknight" card from your Deck to the Graveyard, except "Satellarknight Unukalhai". You can only use this effect of "Satellarknight Unukalhai" once per turn.


R Rarity
Satellarknight Unukalhai
R Rarity
Satellarknight Unukalhai
Satellarknight Unukalhai
LIGHT 4
Satellarknight Unukalhai
Hiệp sĩ tinh tú Unukalhai
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 "tellarknight" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Satellarknight Unukalhai". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Unukalhai" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can send 1 "tellarknight" card from your Deck to the Graveyard, except "Satellarknight Unukalhai". You can only use this effect of "Satellarknight Unukalhai" once per turn.


R Rarity
Satellarknight Vega
R Rarity
Satellarknight Vega
Satellarknight Vega
LIGHT 4
Satellarknight Vega
Hiệp sĩ tinh tú Vega
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay của bạn, ngoại trừ "Satellarknight Vega". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Vega" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand, except "Satellarknight Vega". You can only use this effect of "Satellarknight Vega" once per turn.


R Rarity
Satellarknight Vega
R Rarity
Satellarknight Vega
Satellarknight Vega
LIGHT 4
Satellarknight Vega
Hiệp sĩ tinh tú Vega
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay của bạn, ngoại trừ "Satellarknight Vega". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Satellarknight Vega" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand, except "Satellarknight Vega". You can only use this effect of "Satellarknight Vega" once per turn.


UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Satellarknight Skybridge
    UR Rarity
    Satellarknight Skybridge
    Satellarknight Skybridge
    Spell Quick
    Satellarknight Skybridge
    Cầu trời hiệp sĩ tinh tú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "tellarknight" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" có tên khác từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn quái thú được chọn làm mục tiêu vào Deck. Trong khi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này đang ngửa trên sân, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "tellarknight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Satellarknight Skybridge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "tellarknight" monster you control; Special Summon 1 "tellarknight" monster with a different name from your Deck, and if you do, shuffle the targeted monster into the Deck. While the monster Special Summoned by this effect is face-up on the field, you cannot Special Summon monsters, except "tellarknight" monsters. You can only activate 1 "Satellarknight Skybridge" per turn.


     UR Rarity
     Fiendish Chain
     UR Rarity
     Fiendish Chain
     Fiendish Chain
     Trap Continuous
     Fiendish Chain
     Xích quỷ

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


      UR Rarity
      Fiendish Chain
      UR Rarity
      Fiendish Chain
      Fiendish Chain
      Trap Continuous
      Fiendish Chain
      Xích quỷ

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


       SR Rarity
       Oasis of Dragon Souls
       SR Rarity
       Oasis of Dragon Souls
       Oasis of Dragon Souls
       Trap Continuous
       Oasis of Dragon Souls
       Ốc đảo hồn rồng

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Nó trở thành Wyrm-Type. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by targeting 1 monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. It becomes Wyrm-Type. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster leaves the field, destroy this card.


        SR Rarity
        Stellarnova Alpha
        SR Rarity
        Stellarnova Alpha
        Stellarnova Alpha
        Trap Counter
        Stellarnova Alpha
        Nhân tố sao thần

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Gửi 1 "tellarknight" mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Send 1 face-up "tellarknight" monster you control to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card, then draw 1 card.


         SR Rarity
         Stellarnova Alpha
         SR Rarity
         Stellarnova Alpha
         Stellarnova Alpha
         Trap Counter
         Stellarnova Alpha
         Nhân tố sao thần

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Gửi 1 "tellarknight" mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Send 1 face-up "tellarknight" monster you control to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card, then draw 1 card.


          UR Rarity
          Warning Point
          UR Rarity
          Warning Point
          Warning Point
          Trap Normal
          Warning Point
          Điểm cảnh cáo

           Hiệu ứng (VN):

           Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


           UR Rarity
           Warning Point
           UR Rarity
           Warning Point
           Warning Point
           Trap Normal
           Warning Point
           Điểm cảnh cáo

            Hiệu ứng (VN):

            Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


            UR Rarity
            Dark Rebellion Xyz Dragon
            UR Rarity
            Dark Rebellion Xyz Dragon
            Dark Rebellion Xyz Dragon
            DARK
            Dark Rebellion Xyz Dragon
            Rồng xyz phiến loạn bóng tối
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


            UR Rarity
            Darktellarknight Batlamyus
            UR Rarity
            Darktellarknight Batlamyus
            Darktellarknight Batlamyus
            DARK
            Darktellarknight Batlamyus
            Hiệp sĩ tinh ngục Batlamyus
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 550


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú "tellarknight" Cấp 4
            Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân đều trở thành TỐI. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 LIGHT "tellarknight" quái thú Xyz bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, bạn cũng không thể Triệu hồi Xyz quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. (Đây được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa với lá bài này cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn có 7 "tellarknight" với các tên khác nhau trong Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 "tellarknight" monsters All face-up monsters on the field become DARK. You can detach 1 Xyz Material from this card and discard 1 card; Special Summon from your Extra Deck, 1 LIGHT "tellarknight" Xyz Monster by using this face-up card you control as the Xyz Material, also you cannot Xyz Summon other monsters for the rest of this turn. (This is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to this card also become Xyz Materials on the Summoned monster.) This effect can be activated during either player's turn, if you have 7 or more "tellarknight" monsters with different names in your Graveyard.


            UR Rarity
            Darktellarknight Batlamyus
            UR Rarity
            Darktellarknight Batlamyus
            Darktellarknight Batlamyus
            DARK
            Darktellarknight Batlamyus
            Hiệp sĩ tinh ngục Batlamyus
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 550


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú "tellarknight" Cấp 4
            Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân đều trở thành TỐI. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 LIGHT "tellarknight" quái thú Xyz bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, bạn cũng không thể Triệu hồi Xyz quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. (Đây được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa với lá bài này cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn có 7 "tellarknight" với các tên khác nhau trong Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 "tellarknight" monsters All face-up monsters on the field become DARK. You can detach 1 Xyz Material from this card and discard 1 card; Special Summon from your Extra Deck, 1 LIGHT "tellarknight" Xyz Monster by using this face-up card you control as the Xyz Material, also you cannot Xyz Summon other monsters for the rest of this turn. (This is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to this card also become Xyz Materials on the Summoned monster.) This effect can be activated during either player's turn, if you have 7 or more "tellarknight" monsters with different names in your Graveyard.


            UR Rarity
            Maestroke the Symphony Djinn
            UR Rarity
            Maestroke the Symphony Djinn
            Maestroke the Symphony Djinn
            DARK
            Maestroke the Symphony Djinn
            Ma nhân giao hưởng Maestroke
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 2300


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu "Djinn" mà bạn điều khiển bị phá huỷ, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi quái thú đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If a "Djinn" Xyz Monster you control would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from that monster instead.


            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            Number 70: Malevolent Sin
            DARK
            Number 70: Malevolent Sin
            Con số 70: Tội ác tử thần
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


            UR Rarity
            Stellarknight Delteros
            UR Rarity
            Stellarknight Delteros
            Stellarknight Delteros
            LIGHT
            Stellarknight Delteros
            Hiệp sĩ tinh anh Deltatheros
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú Cấp 4
            Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay hoặc Deck của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 4 monsters While this card has Xyz Material, your opponent cannot activate cards or effects when you Normal or Special Summon a monster(s). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand or Deck.


            UR Rarity
            Stellarknight Triverr
            UR Rarity
            Stellarknight Triverr
            Stellarknight Triverr
            LIGHT
            Stellarknight Triverr
            Hiệp sĩ tinh anh Triverr
            • ATK:

            • 2100

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú "tellarknight" Cấp 4
            Trong lượt bạn Triệu hồi Xyz lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "tellarknight" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Trả lại tất cả các lá khác trên sân lên tay bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. Nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "tellarknight" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 4 "tellarknight" monsters During the turn you Xyz Summon this card, you cannot Special Summon monsters, except "tellarknight" monsters. If this card is Xyz Summoned: Return all other cards on the field to the hand. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. If this card with Xyz Material is sent to the Graveyard: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard; Special Summon it.


            UR Rarity
            Stellarknight Triverr
            UR Rarity
            Stellarknight Triverr
            Stellarknight Triverr
            LIGHT
            Stellarknight Triverr
            Hiệp sĩ tinh anh Triverr
            • ATK:

            • 2100

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú "tellarknight" Cấp 4
            Trong lượt bạn Triệu hồi Xyz lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "tellarknight" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Trả lại tất cả các lá khác trên sân lên tay bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. Nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "tellarknight" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 4 "tellarknight" monsters During the turn you Xyz Summon this card, you cannot Special Summon monsters, except "tellarknight" monsters. If this card is Xyz Summoned: Return all other cards on the field to the hand. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. If this card with Xyz Material is sent to the Graveyard: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard; Special Summon it.            Deck của SATELLARKNIGHTS trong DUEL LINKS