Thông tin tổng quan của Shaddoll

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.

SR Rarity
Reeshaddoll Wendi
SR Rarity
Reeshaddoll Wendi
SR Rarity
Reeshaddoll Wendi
WIND 3
Reeshaddoll Wendi
Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Shaddoll Beast
SR Rarity
Shaddoll Beast
SR Rarity
Shaddoll Beast
DARK 5
Shaddoll Beast
Thú búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
DARK 4
Shaddoll Dragon
Rồng búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Shaddoll Hedgehog
R Rarity
Shaddoll Hedgehog
R Rarity
Shaddoll Hedgehog
DARK 3
Shaddoll Hedgehog
Nhím búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.

N Rarity
Shaddoll Hound
N Rarity
Shaddoll Hound
N Rarity
Shaddoll Hound
DARK 4
Shaddoll Hound
Chó săn búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó. (Hiệu ứng lật quái thú không được kích hoạt tại thời điểm này, ngoại trừ "Shaddoll" .) Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hound" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 "Shaddoll" card in your GY; add it to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 monster on the field; change its battle position. (Flip monsters' effects are not activated at this time, except "Shaddoll" monsters'.) You can only use 1 "Shaddoll Hound" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Shaddoll Squamata
R Rarity
Shaddoll Squamata
R Rarity
Shaddoll Squamata
DARK 4
Shaddoll Squamata
Thằn lằn búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.

N Rarity
Shaddoll Falco
N Rarity
Shaddoll Falco
N Rarity
Shaddoll Falco
DARK 2
Shaddoll Falco
Đại bàng búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shaddoll Falco"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Tư thế Phòng thủ úp.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 "Shaddoll" monster in your GY, except "Shaddoll Falco"; Special Summon it in face-down Defense Position. If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon it in face-down Defense Position. You can only use 1 "Shaddoll Falco" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
El Shaddoll Fusion
R Rarity
El Shaddoll Fusion
R Rarity
El Shaddoll Fusion
Spell Quick
El Shaddoll Fusion
Kết hợp thần búp bê bóng đêm

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.

  R Rarity
  Magistus Invocation
  R Rarity
  Magistus Invocation
  R Rarity
  Magistus Invocation
  Spell Normal
  Magistus Invocation
  Phép triệu hoán Magistus

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.

   SR Rarity
   Resh Shaddoll Incarnation
   SR Rarity
   Resh Shaddoll Incarnation
   SR Rarity
   Resh Shaddoll Incarnation
   Trap Normal
   Resh Shaddoll Incarnation
   Búp bê bóng đêm hóa thiêng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
    ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
    Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    El Shaddoll Construct
    UR Rarity
    El Shaddoll Construct
    UR Rarity
    El Shaddoll Construct
    LIGHT 8
    El Shaddoll Construct
    Thần búp bê bóng đêm Nephilim
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.

    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    LIGHT
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
    • ATK:

    • 800

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

    SR Rarity
    Gravity Controller
    SR Rarity
    Gravity Controller
    SR Rarity
    Gravity Controller
    DARK
    Gravity Controller
    Người điều khiển trọng lực
    • ATK:

    • 1000

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
    Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Shadow-Weaving Power: 100%
    Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "El Shaddoll Winda" vào Bộ bài Phụ của bạn. Đồng thời thêm 3 "Shaddoll Fusion" và 1 "Shaddoll Schism" vào Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Shaddoll" trong Trận đấu này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn).
    Điều này chỉ có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu. Trả lại 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn hoặc trong số các lá bài bị trục xuất của bạn về Bộ bài hoặc Bộ bài Phụ của bạn.
    Shadow-Weaving Power: 100%
    Shadow-Weaving Power
    Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "El Shaddoll Winda" vào Bộ bài Phụ của bạn. Đồng thời thêm 3 "Shaddoll Fusion" và 1 "Shaddoll Schism" vào Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Shaddoll" trong Trận đấu này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn).
    Điều này chỉ có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu. Trả lại 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn hoặc trong số các lá bài bị trục xuất của bạn về Bộ bài hoặc Bộ bài Phụ của bạn.
    Shadow-Weaving Power

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Artifact Lancea3 card
     Rarity
    Performage Damage Juggler1 card
     Rarity
    Performage Hat Tricker1 card
     Rarity
    Performage Trick Clown1 card
    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre3 card
    UR Rarity
    El Shaddoll Construct3 card
    UR Rarity
    Decode Talker1 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Super Polymerization1 card

    Main: 30 Extra: 8

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

     Rarity
    Performage Damage Juggler
     Rarity
    Performage Damage Juggler
    Performage Damage Juggler
    LIGHT 4
    Performage Damage Juggler
    Thuật sư biểu diễn tung hứng sát thương
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây thiệt hại cho bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; giảm sát thương trận tiếp theo mà bạn sẽ thực hiện trong lượt này xuống 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Performage" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Performage Damage Juggler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Damage Juggler" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a card or effect is activated that would inflict damage to you (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card; reduce the next battle damage you would take this turn to 0. You can banish this card from your GY; add 1 "Performage" monster from your Deck to your hand, except "Performage Damage Juggler". You can only use this effect of "Performage Damage Juggler" once per turn.


     Rarity
    Performage Hat Tricker
     Rarity
    Performage Hat Tricker
    Performage Hat Tricker
    EARTH 4
    Performage Hat Tricker
    Thuật sư biểu diễn ảo thuật mũ
    • ATK:

    • 1100

    • DEF:

    • 1100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu có 2 quái thú hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn: Bạn có thể đặt 1 Counter biểu diễn lên lá bài này (tối đa 3), sau đó làm cho hiệu ứng đó gây sát thương cho bạn bằng 0. Khi Counter biểu diễn thứ 3 được đặt trên lá bài này, ATK và DEF trở thành 3300.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If 2 or more monsters are on the field, you can Special Summon this card (from your hand). During either player's turn, when a card or effect is activated that would inflict damage to you: You can place 1 Performage Counter on this card (max. 3), then make that effect damage to you 0. When the 3rd Performage Counter is placed on this card, it's ATK and DEF become 3300.


     Rarity
    Performage Trick Clown
     Rarity
    Performage Trick Clown
    Performage Trick Clown
    LIGHT 4
    Performage Trick Clown
    Thuật sư biểu diễn hề làm trò
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.


    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Rilliona, the Magistus of Verre
    LIGHT 4
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
    ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Rilliona, the Magistus of Verre
    LIGHT 4
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
    ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Rilliona, the Magistus of Verre
    LIGHT 4
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
    ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    Reeshaddoll Wendi
    WIND 3
    Reeshaddoll Wendi
    Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    Reeshaddoll Wendi
    WIND 3
    Reeshaddoll Wendi
    Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    SR Rarity
    Reeshaddoll Wendi
    Reeshaddoll Wendi
    WIND 3
    Reeshaddoll Wendi
    Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


    SR Rarity
    Shaddoll Beast
    SR Rarity
    Shaddoll Beast
    Shaddoll Beast
    DARK 5
    Shaddoll Beast
    Thú búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Dragon
    R Rarity
    Shaddoll Dragon
    Shaddoll Dragon
    DARK 4
    Shaddoll Dragon
    Rồng búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Dragon
    R Rarity
    Shaddoll Dragon
    Shaddoll Dragon
    DARK 4
    Shaddoll Dragon
    Rồng búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    Shaddoll Hedgehog
    DARK 3
    Shaddoll Hedgehog
    Nhím búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    Shaddoll Hedgehog
    DARK 3
    Shaddoll Hedgehog
    Nhím búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    R Rarity
    Shaddoll Hedgehog
    Shaddoll Hedgehog
    DARK 3
    Shaddoll Hedgehog
    Nhím búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Squamata
    R Rarity
    Shaddoll Squamata
    Shaddoll Squamata
    DARK 4
    Shaddoll Squamata
    Thằn lằn búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Shaddoll Squamata
    R Rarity
    Shaddoll Squamata
    Shaddoll Squamata
    DARK 4
    Shaddoll Squamata
    Thằn lằn búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


    N Rarity
    Shaddoll Falco
    N Rarity
    Shaddoll Falco
    Shaddoll Falco
    DARK 2
    Shaddoll Falco
    Đại bàng búp bê bóng đêm
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shaddoll Falco"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Tư thế Phòng thủ úp.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    FLIP: You can target 1 "Shaddoll" monster in your GY, except "Shaddoll Falco"; Special Summon it in face-down Defense Position. If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon it in face-down Defense Position. You can only use 1 "Shaddoll Falco" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    El Shaddoll Fusion
    R Rarity
    El Shaddoll Fusion
    El Shaddoll Fusion
    Spell Quick
    El Shaddoll Fusion
    Kết hợp thần búp bê bóng đêm

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.


     R Rarity
     El Shaddoll Fusion
     R Rarity
     El Shaddoll Fusion
     El Shaddoll Fusion
     Spell Quick
     El Shaddoll Fusion
     Kết hợp thần búp bê bóng đêm

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        SR Rarity
        Forbidden Chalice
        SR Rarity
        Forbidden Chalice
        Forbidden Chalice
        Spell Quick
        Forbidden Chalice
        Chén thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


         R Rarity
         Magistus Invocation
         R Rarity
         Magistus Invocation
         Magistus Invocation
         Spell Normal
         Magistus Invocation
         Phép triệu hoán Magistus

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


          UR Rarity
          Super Polymerization
          UR Rarity
          Super Polymerization
          Super Polymerization
          Spell Quick
          Super Polymerization
          Siêu dung hợp

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
           Phân loại:

           SR Rarity
           Resh Shaddoll Incarnation
           SR Rarity
           Resh Shaddoll Incarnation
           Resh Shaddoll Incarnation
           Trap Normal
           Resh Shaddoll Incarnation
           Búp bê bóng đêm hóa thiêng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
            Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
            ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
            ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
            Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.


            SR Rarity
            Resh Shaddoll Incarnation
            SR Rarity
            Resh Shaddoll Incarnation
            Resh Shaddoll Incarnation
            Trap Normal
            Resh Shaddoll Incarnation
            Búp bê bóng đêm hóa thiêng

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
             Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
             ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
             Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.


             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             El Shaddoll Construct
             LIGHT 8
             El Shaddoll Construct
             Thần búp bê bóng đêm Nephilim
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
             Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             El Shaddoll Construct
             LIGHT 8
             El Shaddoll Construct
             Thần búp bê bóng đêm Nephilim
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
             Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             UR Rarity
             El Shaddoll Construct
             El Shaddoll Construct
             LIGHT 8
             El Shaddoll Construct
             Thần búp bê bóng đêm Nephilim
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
             Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


             SR Rarity
             Artemis, the Magistus Moon Maiden
             SR Rarity
             Artemis, the Magistus Moon Maiden
             Artemis, the Magistus Moon Maiden
             LIGHT
             Artemis, the Magistus Moon Maiden
             Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
             • ATK:

             • 800

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
             Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


             UR Rarity
             Decode Talker
             UR Rarity
             Decode Talker
             Decode Talker
             DARK
             Decode Talker
             Người xử mã
             • ATK:

             • 2300

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trên

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú Hiệu ứng
             Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


             SR Rarity
             Gravity Controller
             SR Rarity
             Gravity Controller
             Gravity Controller
             DARK
             Gravity Controller
             Người điều khiển trọng lực
             • ATK:

             • 1000

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
             Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             UR Rarity
             Abyss Dweller
             UR Rarity
             Abyss Dweller
             Abyss Dweller
             WATER
             Abyss Dweller
             Cư dân vực sâu
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


             Hướng Dẫn Chơi

             Video Gameplay

             Deck của SHADDOLL trong DUEL LINKS