Thông tin tổng quan của Shiranui

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Gozuki
UR Rarity
Gozuki
UR Rarity
Gozuki
EARTH 4
Gozuki
Ngưu đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

N Rarity
Shiranui Samurai
N Rarity
Shiranui Samurai
N Rarity
Shiranui Samurai
FIRE 4
Shiranui Samurai
Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.

N Rarity
Shiranui Smith
N Rarity
Shiranui Smith
N Rarity
Shiranui Smith
FIRE 4
Shiranui Smith
Thợ rèn Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Shiranui" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Shiranui Smith". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Smith" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong lượt này, những quái thú thuộc loại Zombie mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the Graveyard as a Synchro Material: You can add 1 "Shiranui" card from your Deck to your hand, except "Shiranui Smith". You can only use this effect of "Shiranui Smith" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, Zombie-Type monsters you control cannot be destroyed by battle.

SR Rarity
Shiranui Solitaire
SR Rarity
Shiranui Solitaire
SR Rarity
Shiranui Solitaire
FIRE 4
Shiranui Solitaire
Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.

R Rarity
Shiranui Spiritmaster
R Rarity
Shiranui Spiritmaster
R Rarity
Shiranui Spiritmaster
FIRE 4
Shiranui Spiritmaster
Người cúng tế Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shiranui" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spiritmaster", nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spiritmaster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Shiranui" monster from your hand or GY, except "Shiranui Spiritmaster", but banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Shiranui Spiritmaster" once per turn.

UR Rarity
Shiranui Squire
UR Rarity
Shiranui Squire
UR Rarity
Shiranui Squire
FIRE 4
Shiranui Squire
Võ binh Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.

R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
FIRE 3
Shiranui Spectralsword Shade
Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.

SR Rarity
Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
SR Rarity
Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
SR Rarity
Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
Spell Quick
Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.

  UR Rarity
  Gold Sarcophagus
  UR Rarity
  Gold Sarcophagus
  UR Rarity
  Gold Sarcophagus
  Spell Normal
  Gold Sarcophagus
  Hòm phong ấn bằng vàng

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.

   N Rarity
   Shiranui Style Samsara
   N Rarity
   Shiranui Style Samsara
   N Rarity
   Shiranui Style Samsara
   Trap Continuous
   Shiranui Style Samsara
   Bất Tri Hỏa Trận của luân hồi

    Hiệu ứng (VN):

    Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi nó ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Loại bỏ 1 quái thú loại Thây ma mặt ngửa mà bạn điều khiển; bạn không có thiệt hại trong lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
    ● Chọn mục tiêu 2 trong số quái thú Loại Thây ma đã loại bỏ của bạn với 0 DEF; xáo trộn cả hai vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while it is in the Spell & Trap Zone. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Banish 1 face-up Zombie-Type monster you control; you take no damage this turn (even if this card leaves the field). ● Target 2 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; shuffle them both into the Deck, then draw 1 card.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    SR Rarity
    Shiranui Skillsaga Supremacy
    SR Rarity
    Shiranui Skillsaga Supremacy
    SR Rarity
    Shiranui Skillsaga Supremacy
    FIRE
    Shiranui Skillsaga Supremacy
    Mỹ thần Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 2300

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Trái

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Zombie
    Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.

    SR Rarity
    Vampire Sucker
    SR Rarity
    Vampire Sucker
    SR Rarity
    Vampire Sucker
    DARK
    Vampire Sucker
    Ma cà rồng hút
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Zombie
    Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
    ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
    ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.

    SR Rarity
    Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
    SR Rarity
    Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
    SR Rarity
    Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
    WATER
    Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
    Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
    • ATK:

    • 2400

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Zombie
    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.

    R Rarity
    Doomkaiser Dragon
    R Rarity
    Doomkaiser Dragon
    R Rarity
    Doomkaiser Dragon
    FIRE 6
    Doomkaiser Dragon
    Rồng diệt vong Kaiser
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.

    UR Rarity
    Shiranui Squiresaga
    UR Rarity
    Shiranui Squiresaga
    UR Rarity
    Shiranui Squiresaga
    FIRE 7
    Shiranui Squiresaga
    Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
    ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
    ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
    ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Shiranui Style Successor: 100%
    Khi bắt đầu Trận đấu, nếu bạn có 10 quái thú Loại Zombie trở lên trong Bộ bài của bạn, thêm 4 loại quái thú "Shiranui" vào Bộ bài Phụ của bạn, và gửi 1 lá bài "Shiranui Spectralsword" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn . Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ, ngoại trừ quái thú Loại Zombie hoặc quái thú HỎA. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào dưới đây chỉ một lần trong Trận đấu này.
    ● Gửi 1 quái thú Cấp 4 trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 lá bài "Shiranui" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
    ● Trả lại tất cả Quái vật Đồng bộ và Liên kết về Bộ bài Phụ của bạn đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn bao gồm 2 Quái vật Đồng bộ trở lên. Trục xuất 2 quái thú HỎA loại Zombie có Cấp độ khác nhau từ Bộ bài Phụ của bạn (những quái vật đã nói có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
    Shiranui Style Successor: 100%
    Shiranui Style Successor
    Khi bắt đầu Trận đấu, nếu bạn có 10 quái thú Loại Zombie trở lên trong Bộ bài của bạn, thêm 4 loại quái thú "Shiranui" vào Bộ bài Phụ của bạn, và gửi 1 lá bài "Shiranui Spectralsword" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn . Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ, ngoại trừ quái thú Loại Zombie hoặc quái thú HỎA. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào dưới đây chỉ một lần trong Trận đấu này.
    ● Gửi 1 quái thú Cấp 4 trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 lá bài "Shiranui" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
    ● Trả lại tất cả Quái vật Đồng bộ và Liên kết về Bộ bài Phụ của bạn đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn bao gồm 2 Quái vật Đồng bộ trở lên. Trục xuất 2 quái thú HỎA loại Zombie có Cấp độ khác nhau từ Bộ bài Phụ của bạn (những quái vật đã nói có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
    Shiranui Style Successor

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Gozuki2 card
    UR Rarity
    Shiranui Squire3 card
    UR Rarity
    True King Agnimazud, the Vanisher1 card
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn1 card
    UR Rarity
    Shiranui Squiresaga1 card
    UR Rarity
    Effect Veiler3 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Forbidden Droplet1 card
    UR Rarity
    Gold Sarcophagus2 card

    Main: 30 Extra: 8

    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    SR Rarity
    Mezuki
    SR Rarity
    Mezuki
    Mezuki
    EARTH 4
    Mezuki
    Mã đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


    SR Rarity
    Mezuki
    SR Rarity
    Mezuki
    Mezuki
    EARTH 4
    Mezuki
    Mã đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


    N Rarity
    Shiranui Samurai
    N Rarity
    Shiranui Samurai
    Shiranui Samurai
    FIRE 4
    Shiranui Samurai
    Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.


    N Rarity
    Shiranui Samurai
    N Rarity
    Shiranui Samurai
    Shiranui Samurai
    FIRE 4
    Shiranui Samurai
    Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.


    N Rarity
    Shiranui Smith
    N Rarity
    Shiranui Smith
    Shiranui Smith
    FIRE 4
    Shiranui Smith
    Thợ rèn Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Shiranui" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Shiranui Smith". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Smith" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong lượt này, những quái thú thuộc loại Zombie mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent from the field to the Graveyard as a Synchro Material: You can add 1 "Shiranui" card from your Deck to your hand, except "Shiranui Smith". You can only use this effect of "Shiranui Smith" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, Zombie-Type monsters you control cannot be destroyed by battle.


    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    Shiranui Solitaire
    FIRE 4
    Shiranui Solitaire
    Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    Shiranui Solitaire
    FIRE 4
    Shiranui Solitaire
    Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    SR Rarity
    Shiranui Solitaire
    Shiranui Solitaire
    FIRE 4
    Shiranui Solitaire
    Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


    R Rarity
    Shiranui Spiritmaster
    R Rarity
    Shiranui Spiritmaster
    Shiranui Spiritmaster
    FIRE 4
    Shiranui Spiritmaster
    Người cúng tế Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shiranui" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spiritmaster", nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spiritmaster" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Shiranui" monster from your hand or GY, except "Shiranui Spiritmaster", but banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Shiranui Spiritmaster" once per turn.


    UR Rarity
    Shiranui Squire
    UR Rarity
    Shiranui Squire
    Shiranui Squire
    FIRE 4
    Shiranui Squire
    Võ binh Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.


    UR Rarity
    Shiranui Squire
    UR Rarity
    Shiranui Squire
    Shiranui Squire
    FIRE 4
    Shiranui Squire
    Võ binh Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.


    UR Rarity
    Shiranui Squire
    UR Rarity
    Shiranui Squire
    Shiranui Squire
    FIRE 4
    Shiranui Squire
    Võ binh Bất Tri Hỏa
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.


    UR Rarity
    True King Agnimazud, the Vanisher
    UR Rarity
    True King Agnimazud, the Vanisher
    True King Agnimazud, the Vanisher
    FIRE 9
    True King Agnimazud, the Vanisher
    Vua rồng đích thực của tiêu tan, Agnimazud
    • ATK:

    • 2900

    • DEF:

    • 1900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trên tay và / hoặc ngửa trên sân, bao gồm cả quái thú FIRE, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của đối thủ hoặc Mộ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ là Loại FIRE. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm non-FIRE từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Agnimazud, the Vanisher" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up field, including a FIRE monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish 1 monster from your opponent's field or GY, if both the destroyed monsters were FIRE. If this card is destroyed by card effect: You can add 1 non-FIRE Wyrm monster from your GY to your hand. You can only use each effect of "True King Agnimazud, the Vanisher" once per turn.


    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    Shiranui Spectralsword Shade
    R Rarity
    Shiranui Spectralsword Shade
    Shiranui Spectralsword Shade
    FIRE 3
    Shiranui Spectralsword Shade
    Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.


    R Rarity
    Shiranui Spectralsword Shade
    R Rarity
    Shiranui Spectralsword Shade
    Shiranui Spectralsword Shade
    FIRE 3
    Shiranui Spectralsword Shade
    Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.


    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    Forbidden Droplet
    Spell Quick
    Forbidden Droplet
    Giọt thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
     SR Rarity
     Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
     Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
     Spell Quick
     Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
     Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


      SR Rarity
      Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
      SR Rarity
      Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
      Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
      Spell Quick
      Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
      Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


       UR Rarity
       Gold Sarcophagus
       UR Rarity
       Gold Sarcophagus
       Gold Sarcophagus
       Spell Normal
       Gold Sarcophagus
       Hòm phong ấn bằng vàng

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


        UR Rarity
        Gold Sarcophagus
        UR Rarity
        Gold Sarcophagus
        Gold Sarcophagus
        Spell Normal
        Gold Sarcophagus
        Hòm phong ấn bằng vàng

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


         N Rarity
         Haunted Zombies
         N Rarity
         Haunted Zombies
         Haunted Zombies
         Trap Normal
         Haunted Zombies
         Thây ma ám

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 1 quái thú Thây ma khỏi Mộ và Triệu hồi Đặc biệt 2 "Haunted Tokens" (Zombie / DARK / ATK 0 / DEF 0) có cùng Cấp độ với quái thú bị loại bỏ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn 1 trong các quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn vào Deck và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Haunted Zombies" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish 1 Zombie monster from either GY and Special Summon 2 "Haunted Tokens" (Zombie/DARK/ATK 0/DEF 0) with the same Level as the banished monster. If this card is in your GY: You can shuffle 1 of your banished Zombie monsters into the Deck, and if you do, Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Haunted Zombies" effect per turn, and only once that turn.


          SR Rarity
          Light-Imprisoning Mirror
          SR Rarity
          Light-Imprisoning Mirror
          Light-Imprisoning Mirror
          Trap Continuous
          Light-Imprisoning Mirror
          Gương giam cầm ánh sáng

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ qua tất cả các hiệu ứng ÁNH SÁNG quái thú được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Negate all LIGHT monster effects activated on the field or in the Graveyard.


           N Rarity
           Shiranui Style Samsara
           N Rarity
           Shiranui Style Samsara
           Shiranui Style Samsara
           Trap Continuous
           Shiranui Style Samsara
           Bất Tri Hỏa Trận của luân hồi

            Hiệu ứng (VN):

            Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi nó ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Loại bỏ 1 quái thú loại Thây ma mặt ngửa mà bạn điều khiển; bạn không có thiệt hại trong lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
            ● Chọn mục tiêu 2 trong số quái thú Loại Thây ma đã loại bỏ của bạn với 0 DEF; xáo trộn cả hai vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while it is in the Spell & Trap Zone. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Banish 1 face-up Zombie-Type monster you control; you take no damage this turn (even if this card leaves the field). ● Target 2 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; shuffle them both into the Deck, then draw 1 card.


            N Rarity
            Shiranui Style Samsara
            N Rarity
            Shiranui Style Samsara
            Shiranui Style Samsara
            Trap Continuous
            Shiranui Style Samsara
            Bất Tri Hỏa Trận của luân hồi

             Hiệu ứng (VN):

             Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi nó ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
             ● Loại bỏ 1 quái thú loại Thây ma mặt ngửa mà bạn điều khiển; bạn không có thiệt hại trong lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
             ● Chọn mục tiêu 2 trong số quái thú Loại Thây ma đã loại bỏ của bạn với 0 DEF; xáo trộn cả hai vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while it is in the Spell & Trap Zone. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Banish 1 face-up Zombie-Type monster you control; you take no damage this turn (even if this card leaves the field). ● Target 2 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; shuffle them both into the Deck, then draw 1 card.


             SR Rarity
             Storm Dragon's Return
             SR Rarity
             Storm Dragon's Return
             Storm Dragon's Return
             Trap Normal
             Storm Dragon's Return
             Rồng bão về lại

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Storm Dragon's Return" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 banished monster; Special Summon it to your field, but return it to the hand during the End Phase. You can only activate 1 "Storm Dragon's Return" per turn.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              SR Rarity
              Shiranui Skillsaga Supremacy
              SR Rarity
              Shiranui Skillsaga Supremacy
              Shiranui Skillsaga Supremacy
              FIRE
              Shiranui Skillsaga Supremacy
              Mỹ thần Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 2300

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trên

              Trái

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Zombie
              Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


              SR Rarity
              Vampire Sucker
              SR Rarity
              Vampire Sucker
              Vampire Sucker
              DARK
              Vampire Sucker
              Ma cà rồng hút
              • ATK:

              • 1600

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Zombie
              Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
              ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
              ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


              SR Rarity
              Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
              SR Rarity
              Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
              Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
              WATER
              Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
              Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
              • ATK:

              • 2400

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Zombie
              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


              R Rarity
              Doomkaiser Dragon
              R Rarity
              Doomkaiser Dragon
              Doomkaiser Dragon
              FIRE 6
              Doomkaiser Dragon
              Rồng diệt vong Kaiser
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
              Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.


              UR Rarity
              Shiranui Squiresaga
              UR Rarity
              Shiranui Squiresaga
              Shiranui Squiresaga
              FIRE 7
              Shiranui Squiresaga
              Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
              ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
              ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
              ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              Video Gameplay

              Deck của SHIRANUI trong DUEL LINKS