Thông tin tổng quan của Shiranui

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

N Rarity
Shiranui Samurai
N Rarity
Shiranui Samurai
N Rarity
Shiranui Samurai
FIRE 4
Shiranui Samurai
Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.

SR Rarity
Shiranui Solitaire
SR Rarity
Shiranui Solitaire
SR Rarity
Shiranui Solitaire
FIRE 4
Shiranui Solitaire
Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.

R Rarity
Shiranui Spiritmaster
R Rarity
Shiranui Spiritmaster
R Rarity
Shiranui Spiritmaster
FIRE 4
Shiranui Spiritmaster
Người cúng tế Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shiranui" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spiritmaster", nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spiritmaster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Shiranui" monster from your hand or GY, except "Shiranui Spiritmaster", but banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Shiranui Spiritmaster" once per turn.

UR Rarity
Shiranui Squire
UR Rarity
Shiranui Squire
UR Rarity
Shiranui Squire
FIRE 4
Shiranui Squire
Võ binh Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.

R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
R Rarity
Shiranui Spectralsword Shade
FIRE 3
Shiranui Spectralsword Shade
Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.

UR Rarity
Gold Sarcophagus
UR Rarity
Gold Sarcophagus
UR Rarity
Gold Sarcophagus
Spell Normal
Gold Sarcophagus
Hòm phong ấn bằng vàng

  Hiệu ứng (VN):

  Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  FIRE
  Knightmare Phoenix
  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  FIRE
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  Mỹ thần Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trên

  Trái

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Zombie
  Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.

  SR Rarity
  Vampire Sucker
  SR Rarity
  Vampire Sucker
  SR Rarity
  Vampire Sucker
  DARK
  Vampire Sucker
  Ma cà rồng hút
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Zombie
  Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
  ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.

  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  WATER
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
  • ATK:

  • 2400

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Zombie
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.

  R Rarity
  Doomkaiser Dragon
  R Rarity
  Doomkaiser Dragon
  R Rarity
  Doomkaiser Dragon
  FIRE 6
  Doomkaiser Dragon
  Rồng diệt vong Kaiser
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.

  UR Rarity
  Shiranui Squiresaga
  UR Rarity
  Shiranui Squiresaga
  UR Rarity
  Shiranui Squiresaga
  FIRE 7
  Shiranui Squiresaga
  Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
  ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
  ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
  ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Shiranui Style Successor: 97.5%
  Khi bắt đầu Trận đấu, nếu bạn có 10 quái thú Loại Zombie trở lên trong Bộ bài của bạn, thêm 4 loại quái thú "Shiranui" vào Bộ bài Phụ của bạn, và gửi 1 lá bài "Shiranui Spectralsword" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn . Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ, ngoại trừ quái thú Loại Zombie hoặc quái thú HỎA. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào dưới đây chỉ một lần trong Trận đấu này.
  ● Gửi 1 quái thú Cấp 4 trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 lá bài "Shiranui" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
  ● Trả lại tất cả Quái vật Đồng bộ và Liên kết về Bộ bài Phụ của bạn đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn bao gồm 2 Quái vật Đồng bộ trở lên. Trục xuất 2 quái thú HỎA loại Zombie có Cấp độ khác nhau từ Bộ bài Phụ của bạn (những quái vật đã nói có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
  Shiranui Style Successor: 97.5%
  Spirit Grasp: 2.5%
  Các hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

    ● Gửi 1 quái thú DARK cấp 8 từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, rút 1 lá bài.
    ● Có thể được sử dụng trước khi rút bình thường nếu bạn có ít nhất 3 quái thú trong Mộ của mình. Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 1 quái thú Cấp 5 trở lên từ Mộ bài của bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 quái thú Fiend-Type và loại bỏ chúng.

  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 1 "Dark Necrofear" và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Fiend hoặc Loại Zombie.
  Dark Necrofear
  Spirit Grasp: 2.5%
  Shiranui Style Successor
  Khi bắt đầu Trận đấu, nếu bạn có 10 quái thú Loại Zombie trở lên trong Bộ bài của bạn, thêm 4 loại quái thú "Shiranui" vào Bộ bài Phụ của bạn, và gửi 1 lá bài "Shiranui Spectralsword" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn . Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ, ngoại trừ quái thú Loại Zombie hoặc quái thú HỎA. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào dưới đây chỉ một lần trong Trận đấu này.
  ● Gửi 1 quái thú Cấp 4 trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 lá bài "Shiranui" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
  ● Trả lại tất cả Quái vật Đồng bộ và Liên kết về Bộ bài Phụ của bạn đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn bao gồm 2 Quái vật Đồng bộ trở lên. Trục xuất 2 quái thú HỎA loại Zombie có Cấp độ khác nhau từ Bộ bài Phụ của bạn (những quái vật đã nói có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
  Shiranui Style Successor

  Cần 15 UR

  UR Rarity
  D.D. Crow3 card
  UR Rarity
  Gozuki2 card
  UR Rarity
  Shiranui Squire1 card
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn1 card
  UR Rarity
  Shiranui Squiresaga1 card
  UR Rarity
  Ghost Mourner & Moonlit Chill1 card
  UR Rarity
  Book of Moon1 card
  UR Rarity
  Forbidden Droplet2 card
  UR Rarity
  Forbidden Lance1 card
  UR Rarity
  Gold Sarcophagus2 card

  Main: 30 Extra: 8

  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Gozuki
  UR Rarity
  Gozuki
  Gozuki
  EARTH 4
  Gozuki
  Ngưu đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  N Rarity
  Shiranui Samurai
  N Rarity
  Shiranui Samurai
  Shiranui Samurai
  FIRE 4
  Shiranui Samurai
  Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.


  SR Rarity
  Shiranui Solitaire
  SR Rarity
  Shiranui Solitaire
  Shiranui Solitaire
  FIRE 4
  Shiranui Solitaire
  Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


  R Rarity
  Shiranui Spiritmaster
  R Rarity
  Shiranui Spiritmaster
  Shiranui Spiritmaster
  FIRE 4
  Shiranui Spiritmaster
  Người cúng tế Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shiranui" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spiritmaster", nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spiritmaster" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Shiranui" monster from your hand or GY, except "Shiranui Spiritmaster", but banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Shiranui Spiritmaster" once per turn.


  UR Rarity
  Shiranui Squire
  UR Rarity
  Shiranui Squire
  Shiranui Squire
  FIRE 4
  Shiranui Squire
  Võ binh Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.


  UR Rarity
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  UR Rarity
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  WIND 3
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  Ma đêm trăng mùa thu
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


  R Rarity
  Shiranui Spectralsword Shade
  R Rarity
  Shiranui Spectralsword Shade
  Shiranui Spectralsword Shade
  FIRE 3
  Shiranui Spectralsword Shade
  Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   SR Rarity
   Burial from a Different Dimension
   SR Rarity
   Burial from a Different Dimension
   Burial from a Different Dimension
   Spell Quick
   Burial from a Different Dimension
   Chôn vùi từ không gian khác

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       SR Rarity
       Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
       SR Rarity
       Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
       Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
       Spell Quick
       Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
       Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


        UR Rarity
        Gold Sarcophagus
        UR Rarity
        Gold Sarcophagus
        Gold Sarcophagus
        Spell Normal
        Gold Sarcophagus
        Hòm phong ấn bằng vàng

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


         SR Rarity
         Shiranui Style Solemnity
         SR Rarity
         Shiranui Style Solemnity
         Shiranui Style Solemnity
         Spell Continuous
         Shiranui Style Solemnity
         Bất Tri Hỏa Trận của sự thừa kế

          Hiệu ứng (VN):

          Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Thường và Đặc biệt của quái thú Zombie của bạn không thể bị vô hiệu hoá trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie với 0 DEF từ Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while in the Spell & Trap Zone. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Banish 1 Zombie monster from your GY; the Normal and Special Summons of your Zombie monsters cannot be negated for the rest of this turn (even if this card leaves the field). ● Target 1 Zombie monster you control; banish it, then you can send 1 Zombie monster with 0 DEF from your Deck to the GY.


          N Rarity
          Xyz Encore
          N Rarity
          Xyz Encore
          Xyz Encore
          Spell Quick
          Xyz Encore
          Xyz hoãn phủ lớp

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Nguyên liệu Xyz; tách tất cả Nguyên liệu Xyz ra khỏi nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa nó trở lại Extra Deck, sau đó, nếu có một Bài quái thú trong Mộ trong số các Nguyên liệu Xyz đã tách rời đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú đó nhất có thể từ Mộ đến phần sân của đối thủ trong Tư thế Phòng thủ ngửa. Cấp độ của họ bị giảm đi 1 trên sân. Các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt đáp lại sự kích hoạt của lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up Xyz Monster your opponent controls that has Xyz Material; detach all Xyz Materials from it, and if you do, return it to the Extra Deck, then, if there is a Monster Card in the Graveyard among those detached Xyz Materials, Special Summon as many of those monsters as possible from the Graveyard to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. Their Levels are reduced by 1 on the field. Cards and effects cannot be activated in response to this card's activation.


           N Rarity
           Shiranui Style Samsara
           N Rarity
           Shiranui Style Samsara
           Shiranui Style Samsara
           Trap Continuous
           Shiranui Style Samsara
           Bất Tri Hỏa Trận của luân hồi

            Hiệu ứng (VN):

            Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi nó ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Loại bỏ 1 quái thú loại Thây ma mặt ngửa mà bạn điều khiển; bạn không có thiệt hại trong lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
            ● Chọn mục tiêu 2 trong số quái thú Loại Thây ma đã loại bỏ của bạn với 0 DEF; xáo trộn cả hai vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while it is in the Spell & Trap Zone. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Banish 1 face-up Zombie-Type monster you control; you take no damage this turn (even if this card leaves the field). ● Target 2 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; shuffle them both into the Deck, then draw 1 card.


            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            Knightmare Phoenix
            FIRE
            Knightmare Phoenix
            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 1900

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú có tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            Knightmare Unicorn
            DARK
            Knightmare Unicorn
            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 2200

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú với các tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


            SR Rarity
            Shiranui Skillsaga Supremacy
            SR Rarity
            Shiranui Skillsaga Supremacy
            Shiranui Skillsaga Supremacy
            FIRE
            Shiranui Skillsaga Supremacy
            Mỹ thần Bất Tri Hỏa
            • ATK:

            • 2300

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trên

            Trái

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Zombie
            Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


            SR Rarity
            Vampire Sucker
            SR Rarity
            Vampire Sucker
            Vampire Sucker
            DARK
            Vampire Sucker
            Ma cà rồng hút
            • ATK:

            • 1600

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Zombie
            Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
            ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
            ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


            SR Rarity
            Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
            SR Rarity
            Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
            Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
            WATER
            Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
            Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
            • ATK:

            • 2400

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Zombie
            Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


            R Rarity
            Doomkaiser Dragon
            R Rarity
            Doomkaiser Dragon
            Doomkaiser Dragon
            FIRE 6
            Doomkaiser Dragon
            Rồng diệt vong Kaiser
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1500


            Hiệu ứng (VN):

            "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
            Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.


            UR Rarity
            Shiranui Squiresaga
            UR Rarity
            Shiranui Squiresaga
            Shiranui Squiresaga
            FIRE 7
            Shiranui Squiresaga
            Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
            • ATK:

            • 2100

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
            Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
            ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
            ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
            ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


            Video Gameplay

            Deck của SHIRANUI trong DUEL LINKS