Thông tin tổng quan của Skull Servant

   

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
EARTH 8
Alghoul Mazera
Alghoul Mazera
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.

SR Rarity
Changshi the Spiridao
SR Rarity
Changshi the Spiridao
SR Rarity
Changshi the Spiridao
DARK 6
Changshi the Spiridao
Đạo sĩ linh hồn Changshi
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.

SR Rarity
King of the Skull Servants
SR Rarity
King of the Skull Servants
SR Rarity
King of the Skull Servants
DARK 1
King of the Skull Servants
Vua Wight
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

ATK ban đầu của lá bài này là tổng số "King of the Skull Servants""Skull Servant" trong Mộ của bạn x 1000. Khi lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 "King of the Skull Servants" hoặc 1 "Skull Servant" từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

The original ATK of this card is the combined number of "King of the Skull Servants" and "Skull Servant" in your GY x 1000. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can banish 1 other "King of the Skull Servants" or 1 "Skull Servant" from your GY; Special Summon this card.

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
DARK 4
Samurai Skull
Samurai tử vong
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

SR Rarity
The Lady in Wight
SR Rarity
The Lady in Wight
SR Rarity
The Lady in Wight
DARK 3
The Lady in Wight
Phu nhân Wight
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Các quái thú Loại Thây ma ngửa Cấp 3 hoặc thấp hơn trên sân, ngoại trừ "The Lady in Wight", không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / Bài Phép. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Face-up Level 3 or lower Zombie-Type monsters on the field, except "The Lady in Wight", cannot be destroyed by battle and are unaffected by Spell/Trap effects. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.

R Rarity
Wightprince
R Rarity
Wightprince
R Rarity
Wightprince
DARK 1
Wightprince
Hoàng tử wight
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1"Skull Servant" và 1 "The Lady in Wight" từ tay và / hoặc Deck đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ 2 "Skull Servants" và lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "King of the Skull Servants" từ Deck của bạn. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard: You can send 1"Skull Servant" and 1 "The Lady in Wight" from your hand and/or Deck to the Graveyard. You can banish 2 "Skull Servants" and this card from your Graveyard; Special Summon 1 "King of the Skull Servants" from your Deck. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.

R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.

R Rarity
Skull Servant
R Rarity
Skull Servant
R Rarity
Skull Servant
DARK 1
Skull Servant
Wight
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một con ma xương không mạnh nhưng có thể gây rắc rối với số lượng lớn.


Hiệu ứng gốc (EN):

A skeletal ghost that isn't strong but can mean trouble in large numbers.

N Rarity
Mad Mauler
N Rarity
Mad Mauler
N Rarity
Mad Mauler
DARK 2
Mad Mauler
Hề sát hại điên
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.

SR Rarity
Uni-Zombie
SR Rarity
Uni-Zombie
SR Rarity
Uni-Zombie
DARK 3
Uni-Zombie
Đồng thay ma
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.

SR Rarity
Burial from a Different Dimension
SR Rarity
Burial from a Different Dimension
SR Rarity
Burial from a Different Dimension
Spell Quick
Burial from a Different Dimension
Chôn vùi từ không gian khác

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Avendread Savior
  SR Rarity
  Avendread Savior
  SR Rarity
  Avendread Savior
  DARK
  Avendread Savior
  Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Zombie
  Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
  ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.

  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  FIRE
  Knightmare Phoenix
  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

  UR Rarity
  Linkuriboh
  UR Rarity
  Linkuriboh
  UR Rarity
  Linkuriboh
  DARK
  Linkuriboh
  Kuriboh liên kết
  • ATK:

  • 300

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú Cấp 1
  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  DARK 10
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Chúa rồng thây ma mắt đỏ
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.

  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  FIRE 10
  Shiranui Sunsaga
  Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 3500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.

  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  LIGHT 8
  Skeletal Dragon Felgrand
  Rồng xương lớn Felgrand
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.

  SR Rarity
  Beatrice, Lady of the Eternal
  SR Rarity
  Beatrice, Lady of the Eternal
  SR Rarity
  Beatrice, Lady of the Eternal
  LIGHT
  Beatrice, Lady of the Eternal
  Quý bà sự trường tồn, Beatrice
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Red-Eyes Undead Reborn: 100%
  Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie DARK Cấp 4 hoặc thấp hơn.
  Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, set 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.
  Zombie Reborn
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Red-Eyes Undead Reborn: 100%
  Red-Eyes Undead Reborn
  Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie DARK Cấp 4 hoặc thấp hơn.
  Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, set 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.
  Zombie Reborn
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Red-Eyes Undead Reborn

  Cần 5 UR

   Rarity
  Alghoul Mazera
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Linkuriboh
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand

  Main: 30 Extra: 8

   Rarity
  Alghoul Mazera
   Rarity
  Alghoul Mazera
  Alghoul Mazera
  EARTH 8
  Alghoul Mazera
  Alghoul Mazera
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.


  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  Changshi the Spiridao
  DARK 6
  Changshi the Spiridao
  Đạo sĩ linh hồn Changshi
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  Changshi the Spiridao
  DARK 6
  Changshi the Spiridao
  Đạo sĩ linh hồn Changshi
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


  SR Rarity
  King of the Skull Servants
  SR Rarity
  King of the Skull Servants
  King of the Skull Servants
  DARK 1
  King of the Skull Servants
  Vua Wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  ATK ban đầu của lá bài này là tổng số "King of the Skull Servants""Skull Servant" trong Mộ của bạn x 1000. Khi lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 "King of the Skull Servants" hoặc 1 "Skull Servant" từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  The original ATK of this card is the combined number of "King of the Skull Servants" and "Skull Servant" in your GY x 1000. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can banish 1 other "King of the Skull Servants" or 1 "Skull Servant" from your GY; Special Summon this card.


  SR Rarity
  King of the Skull Servants
  SR Rarity
  King of the Skull Servants
  King of the Skull Servants
  DARK 1
  King of the Skull Servants
  Vua Wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  ATK ban đầu của lá bài này là tổng số "King of the Skull Servants""Skull Servant" trong Mộ của bạn x 1000. Khi lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 "King of the Skull Servants" hoặc 1 "Skull Servant" từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  The original ATK of this card is the combined number of "King of the Skull Servants" and "Skull Servant" in your GY x 1000. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can banish 1 other "King of the Skull Servants" or 1 "Skull Servant" from your GY; Special Summon this card.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  SR Rarity
  The Lady in Wight
  SR Rarity
  The Lady in Wight
  The Lady in Wight
  DARK 3
  The Lady in Wight
  Phu nhân Wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Các quái thú Loại Thây ma ngửa Cấp 3 hoặc thấp hơn trên sân, ngoại trừ "The Lady in Wight", không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / Bài Phép. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Face-up Level 3 or lower Zombie-Type monsters on the field, except "The Lady in Wight", cannot be destroyed by battle and are unaffected by Spell/Trap effects. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  SR Rarity
  The Lady in Wight
  SR Rarity
  The Lady in Wight
  The Lady in Wight
  DARK 3
  The Lady in Wight
  Phu nhân Wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Các quái thú Loại Thây ma ngửa Cấp 3 hoặc thấp hơn trên sân, ngoại trừ "The Lady in Wight", không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / Bài Phép. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Face-up Level 3 or lower Zombie-Type monsters on the field, except "The Lady in Wight", cannot be destroyed by battle and are unaffected by Spell/Trap effects. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  SR Rarity
  The Lady in Wight
  SR Rarity
  The Lady in Wight
  The Lady in Wight
  DARK 3
  The Lady in Wight
  Phu nhân Wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Các quái thú Loại Thây ma ngửa Cấp 3 hoặc thấp hơn trên sân, ngoại trừ "The Lady in Wight", không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / Bài Phép. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Face-up Level 3 or lower Zombie-Type monsters on the field, except "The Lady in Wight", cannot be destroyed by battle and are unaffected by Spell/Trap effects. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  R Rarity
  Wightprince
  R Rarity
  Wightprince
  Wightprince
  DARK 1
  Wightprince
  Hoàng tử wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1"Skull Servant" và 1 "The Lady in Wight" từ tay và / hoặc Deck đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ 2 "Skull Servants" và lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "King of the Skull Servants" từ Deck của bạn. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard: You can send 1"Skull Servant" and 1 "The Lady in Wight" from your hand and/or Deck to the Graveyard. You can banish 2 "Skull Servants" and this card from your Graveyard; Special Summon 1 "King of the Skull Servants" from your Deck. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  R Rarity
  Wightprince
  R Rarity
  Wightprince
  Wightprince
  DARK 1
  Wightprince
  Hoàng tử wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1"Skull Servant" và 1 "The Lady in Wight" từ tay và / hoặc Deck đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ 2 "Skull Servants" và lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "King of the Skull Servants" từ Deck của bạn. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard: You can send 1"Skull Servant" and 1 "The Lady in Wight" from your hand and/or Deck to the Graveyard. You can banish 2 "Skull Servants" and this card from your Graveyard; Special Summon 1 "King of the Skull Servants" from your Deck. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  R Rarity
  Wightprince
  R Rarity
  Wightprince
  Wightprince
  DARK 1
  Wightprince
  Hoàng tử wight
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1"Skull Servant" và 1 "The Lady in Wight" từ tay và / hoặc Deck đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ 2 "Skull Servants" và lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "King of the Skull Servants" từ Deck của bạn. Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard: You can send 1"Skull Servant" and 1 "The Lady in Wight" from your hand and/or Deck to the Graveyard. You can banish 2 "Skull Servants" and this card from your Graveyard; Special Summon 1 "King of the Skull Servants" from your Deck. This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard.


  R Rarity
  Wightprincess
  R Rarity
  Wightprincess
  Wightprincess
  LIGHT 3
  Wightprincess
  Công chúa wight
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


  R Rarity
  Wightprincess
  R Rarity
  Wightprincess
  Wightprincess
  LIGHT 3
  Wightprincess
  Công chúa wight
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


  R Rarity
  Wightprincess
  R Rarity
  Wightprincess
  Wightprincess
  LIGHT 3
  Wightprincess
  Công chúa wight
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


  R Rarity
  Skull Servant
  R Rarity
  Skull Servant
  Skull Servant
  DARK 1
  Skull Servant
  Wight
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Một con ma xương không mạnh nhưng có thể gây rắc rối với số lượng lớn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A skeletal ghost that isn't strong but can mean trouble in large numbers.


  R Rarity
  Skull Servant
  R Rarity
  Skull Servant
  Skull Servant
  DARK 1
  Skull Servant
  Wight
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Một con ma xương không mạnh nhưng có thể gây rắc rối với số lượng lớn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A skeletal ghost that isn't strong but can mean trouble in large numbers.


  R Rarity
  Skull Servant
  R Rarity
  Skull Servant
  Skull Servant
  DARK 1
  Skull Servant
  Wight
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Một con ma xương không mạnh nhưng có thể gây rắc rối với số lượng lớn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A skeletal ghost that isn't strong but can mean trouble in large numbers.


  N Rarity
  Mad Mauler
  N Rarity
  Mad Mauler
  Mad Mauler
  DARK 2
  Mad Mauler
  Hề sát hại điên
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  SR Rarity
  Burial from a Different Dimension
  SR Rarity
  Burial from a Different Dimension
  Burial from a Different Dimension
  Spell Quick
  Burial from a Different Dimension
  Chôn vùi từ không gian khác

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


   SR Rarity
   Burial from a Different Dimension
   SR Rarity
   Burial from a Different Dimension
   Burial from a Different Dimension
   Spell Quick
   Burial from a Different Dimension
   Chôn vùi từ không gian khác

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


    SR Rarity
    Burial from a Different Dimension
    SR Rarity
    Burial from a Different Dimension
    Burial from a Different Dimension
    Spell Quick
    Burial from a Different Dimension
    Chôn vùi từ không gian khác

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


     SR Rarity
     Avendread Savior
     SR Rarity
     Avendread Savior
     Avendread Savior
     DARK
     Avendread Savior
     Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Zombie
     Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
     ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
     ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.


     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     Linkuriboh
     DARK
     Linkuriboh
     Kuriboh liên kết
     • ATK:

     • 300

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cấp 1
     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


     UR Rarity
     Red-Eyes Zombie Dragon Lord
     UR Rarity
     Red-Eyes Zombie Dragon Lord
     Red-Eyes Zombie Dragon Lord
     DARK 10
     Red-Eyes Zombie Dragon Lord
     Chúa rồng thây ma mắt đỏ
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.


     R Rarity
     Shiranui Sunsaga
     R Rarity
     Shiranui Sunsaga
     Shiranui Sunsaga
     FIRE 10
     Shiranui Sunsaga
     Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


     UR Rarity
     Skeletal Dragon Felgrand
     UR Rarity
     Skeletal Dragon Felgrand
     Skeletal Dragon Felgrand
     LIGHT 8
     Skeletal Dragon Felgrand
     Rồng xương lớn Felgrand
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.


     SR Rarity
     Beatrice, Lady of the Eternal
     SR Rarity
     Beatrice, Lady of the Eternal
     Beatrice, Lady of the Eternal
     LIGHT
     Beatrice, Lady of the Eternal
     Quý bà sự trường tồn, Beatrice
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.     Deck của SKULL SERVANT trong DUEL LINKS
     Top