Thông tin tổng quan của Solfachord

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
DoSolfachord Coolia
SR Rarity
DoSolfachord Coolia
SR Rarity
DoSolfachord Coolia
WIND 81
DoSolfachord Coolia
Hợp xướng âm Đô Coolia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "DoSolfachord Coolia" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 lá bài nếu bạn có Cân Pendulum lẻ trong Vùng Pendulum của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt của đối thủ. Khi hiệu ứng của một quái thú trên sân được kích hoạt, có ATK bằng hoặc thấp hơn Thang Pendulum trên cùng trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters. You can only use each of the following effects of "DoSolfachord Coolia" once per turn. You can target 1 face-up card your opponent controls, or up to 2 cards if you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone; negate its effects until the end of your opponent's turn. When an effect of a monster on the field is activated, with an equal or lower ATK than the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.

SR Rarity
DoSolfachord Cutia
SR Rarity
DoSolfachord Cutia
SR Rarity
DoSolfachord Cutia
EARTH 18
DoSolfachord Cutia
Hợp xướng âm Đồ Cutia
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.

SR Rarity
FaSolfachord Fancia
SR Rarity
FaSolfachord Fancia
SR Rarity
FaSolfachord Fancia
FIRE 45
FaSolfachord Fancia
Hợp xướng âm Pha Fancia
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có một Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn sắp bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn vào Extra Deck ngửa mặt, ngoại trừ "FaSolfachord Fancia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "FaSolfachord Fancia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster would be destroyed by battle, you can destroy this card instead. During your Main Phase: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your Extra Deck face-up, except "FaSolfachord Fancia". You can only use this effect of "FaSolfachord Fancia" once per turn.

R Rarity
LaSolfachord Angelia
R Rarity
LaSolfachord Angelia
R Rarity
LaSolfachord Angelia
FIRE 63
LaSolfachord Angelia
Hợp xướng âm La Angelia
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Pendulum Scale cao hơn 2 hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.

R Rarity
SolSolfachord Gracia
R Rarity
SolSolfachord Gracia
R Rarity
SolSolfachord Gracia
WATER 54
SolSolfachord Gracia
Hợp xướng âm Son Gracia
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.

N Rarity
TiSolfachord Beautia
N Rarity
TiSolfachord Beautia
N Rarity
TiSolfachord Beautia
EARTH 72
TiSolfachord Beautia
Hợp xướng âm Si Beautia
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
[ Hiệu ứng quái thú ]
(Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển, hoặc, nếu bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của mình, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy ngửa mặt do đối thủ điều khiển; lượt này, loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TiSolfachord Beautia" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn Thang Pendulum thấp nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls, or, if you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; this turn, banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "TiSolfachord Beautia" once per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles a monster with an equal or higher ATK than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: Destroy that monster.

R Rarity
Solfachord Elegance
R Rarity
Solfachord Elegance
R Rarity
Solfachord Elegance
Spell Normal
Solfachord Elegance
Hợp xướng âm thanh lịch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
  ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
  ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.

  R Rarity
  Solfachord Harmonia
  R Rarity
  Solfachord Harmonia
  R Rarity
  Solfachord Harmonia
  Spell Field
  Solfachord Harmonia
  Hợp xướng âm hòa nhịp

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thêm 1 "Solfachord" từ Extra Deck lên tay của bạn.
   ● Tăng Pendulum Scale của 1 "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn theo Cấp của nó trong lượt này.
   ● Nếu bạn điều khiển "Solfachord" với ít nhất 3 Cân Pendulum chẵn khác nhau hoặc ít nhất 3 Cân Pendulum lẻ khác nhau, hãy phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Solfachord Harmonia" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can activate 1 of these effects; ● Add 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. ● Increase the Pendulum Scale of 1 "Solfachord" card in your Pendulum Zone by its Level this turn. ● If you control "Solfachord" Pendulum Monster Cards with at least 3 different even Pendulum Scales or at least 3 different odd Pendulum Scales, destroy 1 card your opponent controls. You can only use each effect of "Solfachord Harmonia" once per turn.

   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

    R Rarity
    Solfachord Musica
    R Rarity
    Solfachord Musica
    R Rarity
    Solfachord Musica
    Trap Normal
    Solfachord Musica
    Khúc hợp xướng âm

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên Pendulum Scales của "Solfachord" mà bạn điều khiển;
     ● Lẻ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale là số lẻ từ Extra Deck của bạn.
     ● Chẵn: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale chẵn từ Extra Deck của bạn.
     ● Chẵn và Lẻ: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Musica" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects, based on the Pendulum Scales of "Solfachord" Pendulum Monster Cards you control; ● Odd: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an odd Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even and Odd: Target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only activate 1 "Solfachord Musica" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     GranSolfachord Musecia
     UR Rarity
     GranSolfachord Musecia
     UR Rarity
     GranSolfachord Musecia
     LIGHT
     GranSolfachord Musecia
     Hợp xướng âm vĩ đại Musecia
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Pendulum
     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Pendulum quái thú từ tay của mình vào Extra Deck ngửa mặt và 1 Con Pendulum Mặt ngửa từ Extra Deck của bạn lên tay, miễn là một trong số chúng có Scale Pendulum đồng đều, và cái còn lại có một Pendulum Scale là số lẻ. Khi bạn Triệu hồi Pendulum "Solfachord" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số chúng; thêm 1 "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, có Cấp độ bằng Pendulum Scale của quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của "GranSolfachord Musecia" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Pendulum Monsters During your Main Phase: You can add 1 Pendulum Monster from your hand to the Extra Deck face-up, and 1 face-up Pendulum Monster from your Extra Deck to the hand, as long as one of them has an even Pendulum Scale, and the other has an odd Pendulum Scale. When you Pendulum Summon a "Solfachord" monster(s): You can target 1 of them; add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, whose Level equals the Pendulum Scale of that monster. You can only activate each effect of "GranSolfachord Musecia" once per turn.

     SR Rarity
     Gravity Controller
     SR Rarity
     Gravity Controller
     SR Rarity
     Gravity Controller
     DARK
     Gravity Controller
     Người điều khiển trọng lực
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     DARK
     Linkuriboh
     Kuriboh liên kết
     • ATK:

     • 300

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cấp 1
     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

     N Rarity
     Pentestag
     N Rarity
     Pentestag
     N Rarity
     Pentestag
     DARK
     Pentestag
     Kiểm thử cánh cứng
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

     SR Rarity
     Steelswarm Roach
     SR Rarity
     Steelswarm Roach
     SR Rarity
     Steelswarm Roach
     DARK
     Steelswarm Roach
     Trùng vai-rớt gián
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     United Pendulums: 100%
     Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones vào  của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Chọn 1 Quái thú Pendulum bạn điều khiển và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Pendulum trong Bộ bài của bạn có cùng Loại gốc với quái thú đó, nhưng khác tên gốc, và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, phủ nhận hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là Quái vật Pendulum có cùng Loại.
     United Pendulums: 100%
     United Pendulums
     Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones vào  của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Chọn 1 Quái thú Pendulum bạn điều khiển và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Pendulum trong Bộ bài của bạn có cùng Loại gốc với quái thú đó, nhưng khác tên gốc, và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, phủ nhận hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là Quái vật Pendulum có cùng Loại.
     United Pendulums

     Cần 8 UR

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     Borreload Dragon
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     SR Rarity
     DoSolfachord Coolia
     SR Rarity
     DoSolfachord Coolia
     DoSolfachord Coolia
     WIND 81
     DoSolfachord Coolia
     Hợp xướng âm Đô Coolia
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "DoSolfachord Coolia" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 lá bài nếu bạn có Cân Pendulum lẻ trong Vùng Pendulum của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt của đối thủ. Khi hiệu ứng của một quái thú trên sân được kích hoạt, có ATK bằng hoặc thấp hơn Thang Pendulum trên cùng trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters. You can only use each of the following effects of "DoSolfachord Coolia" once per turn. You can target 1 face-up card your opponent controls, or up to 2 cards if you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone; negate its effects until the end of your opponent's turn. When an effect of a monster on the field is activated, with an equal or lower ATK than the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.


     SR Rarity
     DoSolfachord Cutia
     SR Rarity
     DoSolfachord Cutia
     DoSolfachord Cutia
     EARTH 18
     DoSolfachord Cutia
     Hợp xướng âm Đồ Cutia
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Trong khi bạn có Thang đo Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, quái thú Pendulum "Solfachord" mà bạn điều khiển tăng ATK bằng 100 x Thang Pendulum của chính chúng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "DoSolfachord Cutia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "DoSolfachord Cutia" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, "Solfachord" Pendulum Monsters you control gain ATK equal to 100 x their own Pendulum Scale. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "DoSolfachord Cutia". You can only use this effect of "DoSolfachord Cutia" once per turn.


     SR Rarity
     FaSolfachord Fancia
     SR Rarity
     FaSolfachord Fancia
     FaSolfachord Fancia
     FIRE 45
     FaSolfachord Fancia
     Hợp xướng âm Pha Fancia
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Việc Triệu hồi Pendulum của quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn không thể bị vô hiệu.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Trong khi bạn có một Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn sắp bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn vào Extra Deck ngửa mặt, ngoại trừ "FaSolfachord Fancia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "FaSolfachord Fancia" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Pendulum Summons of your "Solfachord" Pendulum Monsters cannot be negated. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster would be destroyed by battle, you can destroy this card instead. During your Main Phase: You can add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck to your Extra Deck face-up, except "FaSolfachord Fancia". You can only use this effect of "FaSolfachord Fancia" once per turn.


     R Rarity
     LaSolfachord Angelia
     R Rarity
     LaSolfachord Angelia
     LaSolfachord Angelia
     FIRE 63
     LaSolfachord Angelia
     Hợp xướng âm La Angelia
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Trong khi bạn có Cân Pendulum kỳ lạ trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Solfachord" (ngay cả khi úp mặt), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Solfachord" từ Deck của bạn có Pendulum Scale cao hơn 2 hoặc thấp hơn 2 quái thú đó, ngoại trừ "LaSolfachord Angelia". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "LaSolfachord Angelia" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an odd Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or effects until the end of the Damage Step. During your Main Phase: You can Tribute 1 "Solfachord" Pendulum Monster (even if face-down), and if you do, Special Summon 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck whose Pendulum Scale is 2 higher or 2 lower than that monster, except "LaSolfachord Angelia". You can only use this effect of "LaSolfachord Angelia" once per turn.


     R Rarity
     SolSolfachord Gracia
     R Rarity
     SolSolfachord Gracia
     SolSolfachord Gracia
     WATER 54
     SolSolfachord Gracia
     Hợp xướng âm Son Gracia
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Trong khi bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của bạn, nếu quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Solfachord" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "SolSolfachord Gracia" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] While you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, if your "Solfachord" Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Solfachord" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "SolSolfachord Gracia" once per turn.


     N Rarity
     TiSolfachord Beautia
     N Rarity
     TiSolfachord Beautia
     TiSolfachord Beautia
     EARTH 72
     TiSolfachord Beautia
     Hợp xướng âm Si Beautia
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, khi (các) quái thú Pendulum "Solfachord" của bạn được Triệu hồi Pendulum.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển, hoặc, nếu bạn có Cân Pendulum chẵn trong Vùng Pendulum của mình, bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy ngửa mặt do đối thủ điều khiển; lượt này, loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TiSolfachord Beautia" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn Thang Pendulum thấp nhất trong Vùng Pendulum của bạn x 300: Phá huỷ quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Your opponent cannot activate a Spell/Trap Card, or monster effect, when your "Solfachord" Pendulum Monster(s) is Pendulum Summoned. [ Monster Effect ] (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls, or, if you have an even Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; this turn, banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "TiSolfachord Beautia" once per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles a monster with an equal or higher ATK than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: Destroy that monster.


     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


      R Rarity
      Solfachord Elegance
      R Rarity
      Solfachord Elegance
      Solfachord Elegance
      Spell Normal
      Solfachord Elegance
      Hợp xướng âm thanh lịch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
       ● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
       ● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.


       R Rarity
       Solfachord Harmonia
       R Rarity
       Solfachord Harmonia
       Solfachord Harmonia
       Spell Field
       Solfachord Harmonia
       Hợp xướng âm hòa nhịp

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Thêm 1 "Solfachord" từ Extra Deck lên tay của bạn.
        ● Tăng Pendulum Scale của 1 "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn theo Cấp của nó trong lượt này.
        ● Nếu bạn điều khiển "Solfachord" với ít nhất 3 Cân Pendulum chẵn khác nhau hoặc ít nhất 3 Cân Pendulum lẻ khác nhau, hãy phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
        Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Solfachord Harmonia" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can activate 1 of these effects; ● Add 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. ● Increase the Pendulum Scale of 1 "Solfachord" card in your Pendulum Zone by its Level this turn. ● If you control "Solfachord" Pendulum Monster Cards with at least 3 different even Pendulum Scales or at least 3 different odd Pendulum Scales, destroy 1 card your opponent controls. You can only use each effect of "Solfachord Harmonia" once per turn.


        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         R Rarity
         Solfachord Musica
         R Rarity
         Solfachord Musica
         Solfachord Musica
         Trap Normal
         Solfachord Musica
         Khúc hợp xướng âm

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên Pendulum Scales của "Solfachord" mà bạn điều khiển;
          ● Lẻ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale là số lẻ từ Extra Deck của bạn.
          ● Chẵn: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Solfachord" mặt ngửa với Pendulum Scale chẵn từ Extra Deck của bạn.
          ● Chẵn và Lẻ: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Musica" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects, based on the Pendulum Scales of "Solfachord" Pendulum Monster Cards you control; ● Odd: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an odd Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even: Special Summon 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster with an even Pendulum Scale from your Extra Deck. ● Even and Odd: Target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only activate 1 "Solfachord Musica" per turn.


          UR Rarity
          Borreload Dragon
          UR Rarity
          Borreload Dragon
          Borreload Dragon
          DARK
          Borreload Dragon
          Rồng nạp nòng xúng
          • ATK:

          • 3000

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          3+ quái thú Hiệu ứng
          Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


          SR Rarity
          Gravity Controller
          SR Rarity
          Gravity Controller
          Gravity Controller
          DARK
          Gravity Controller
          Người điều khiển trọng lực
          • ATK:

          • 1000

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
          Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          FIRE
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
          • ATK:

          • 1850

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          Knightmare Unicorn
          DARK
          Knightmare Unicorn
          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 2200

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú với các tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


          UR Rarity
          Linkuriboh
          UR Rarity
          Linkuriboh
          Linkuriboh
          DARK
          Linkuriboh
          Kuriboh liên kết
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cấp 1
          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


          N Rarity
          Pentestag
          N Rarity
          Pentestag
          Pentestag
          DARK
          Pentestag
          Kiểm thử cánh cứng
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


          SR Rarity
          Underclock Taker
          SR Rarity
          Underclock Taker
          Underclock Taker
          DARK
          Underclock Taker
          Máy giảm hộ tốc độ
          • ATK:

          • 1000

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà lá bài này chỉ đến và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu của đối phương mất ATK bằng với ATK của mục tiêu mà quái thú này chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster this card points to and 1 face-up monster your opponent controls; the opponent's target loses ATK equal to the ATK of the target this monster points to, until the end of this turn.          Deck của SOLFACHORD trong DUEL LINKS