Thông tin tổng quan của Speedroid

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Speedroid Double Yoyo
R Rarity
Speedroid Double Yoyo
R Rarity
Speedroid Double Yoyo
WIND 4
Speedroid Double Yoyo
Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.

N Rarity
Speedroid Horse Stilts
N Rarity
Speedroid Horse Stilts
N Rarity
Speedroid Horse Stilts
WIND 4
Speedroid Horse Stilts
Cỗ máy tốc độ cà kheo ngựa
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này là được Triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Speedroid" quái thú từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú GIÓ từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Horse Stilts" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Speedroid" monster from your hand. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; send 1 WIND monster from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Speedroid Horse Stilts" once per turn.

SR Rarity
Speedroid Taketomborg
SR Rarity
Speedroid Taketomborg
SR Rarity
Speedroid Taketomborg
WIND 3
Speedroid Taketomborg
Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.

UR Rarity
Speedroid Terrortop
UR Rarity
Speedroid Terrortop
UR Rarity
Speedroid Terrortop
WIND 3
Speedroid Terrortop
Cỗ máy tốc độ quay cực đại
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.

UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
WIND 5
Wynn the Wind Channeler
Người mai mối hồn gió Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.

SR Rarity
Speedroid CarTurbo
SR Rarity
Speedroid CarTurbo
SR Rarity
Speedroid CarTurbo
WIND 3
Speedroid CarTurbo
Cỗ máy tốc độ thẻ xe tăng áp
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú GIÓ mà bạn đang điều khiển tăng 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid CarTurbo" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. You can banish this card and 1 "Speedroid" monster from your GY; all WIND monsters you currently control gain 800 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Speedroid CarTurbo" once per turn.

R Rarity
Speedroid Den-Den Daiko Duke
R Rarity
Speedroid Den-Den Daiko Duke
R Rarity
Speedroid Den-Den Daiko Duke
WIND 3
Speedroid Den-Den Daiko Duke
Cỗ máy tốc độ công tước Den-Den Daiko
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Speedroid Den-Den Daiko Duke". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Den-Den Daiko Duke" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your hand or Graveyard, except "Speedroid Den-Den Daiko Duke". You can only use this effect of "Speedroid Den-Den Daiko Duke" once per turn.

SR Rarity
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
SR Rarity
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
SR Rarity
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
WIND 4
Speedroid Fuki-Modoshi Piper
Cỗ máy tốc độ trẻ còi thổi giấy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lượng quái thú GIÓ khác mà bạn điều khiển, thêm 1 lá bài đã lật và xem được lên tay của bạn, đồng thời đặt phần còn lại vào cuối Deck của bạn trong bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Cấp 3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó xuống 2. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate cards from the top of your Deck equal to the number of other WIND monsters you control, add 1 excavated card to your hand, also place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 3 or higher WIND monster you control; reduce its Level by 2. You can only use each effect of "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" once per turn.

R Rarity
Speedroid Red-Eyed Dice
R Rarity
Speedroid Red-Eyed Dice
R Rarity
Speedroid Red-Eyed Dice
WIND 1
Speedroid Red-Eyed Dice
Cỗ máy tốc độ xúc sắc con ngươi đỏ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Speedroid Red-Eyed Dice", và tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6; nó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Speedroid" monster you control, except "Speedroid Red-Eyed Dice", and declare a Level from 1 to 6; it becomes that Level until the end of this turn.

UR Rarity
Blizzard
UR Rarity
Blizzard
UR Rarity
Blizzard
Spell Quick
Blizzard
Bão tuyết

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 mặt-ngửa Phép đối thủ của bạn điều khiển; lượt này, vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của bài Phép đó và tất cả các Lá bài Phép trên sân có cùng tên gốc đó. Nếu lá bài mục tiêu sẽ được gửi đến Mộ của đối phương trong lượt này, nó sẽ được thêm lên tay của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Blizzard" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up Spell your opponent controls; this turn, negate the activated effects of that Spell and all Spells on the field with that same original name. If the targeted card would be sent to the opponent's GY this turn, it is added to their hand instead. You can only activate 1 "Blizzard" per turn.

  R Rarity
  Downbeat
  R Rarity
  Downbeat
  R Rarity
  Downbeat
  Spell Normal
  Downbeat
  Mở nhạc

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú ngửa mặt; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính ban đầu mà quái thú Hiến Tế có trên sân, nhưng thấp hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Downbeat" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 face-up monster; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same original Type and Attribute that the Tributed monster had on the field, but 1 Level lower. You can only activate 1 "Downbeat" per turn.

   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   Spell Quick
   Forbidden Chalice
   Chén thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    Spell Quick
    Forbidden Lance
    Cây thương thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

      UR Rarity
      Shock Surprise
      UR Rarity
      Shock Surprise
      UR Rarity
      Shock Surprise
      Spell Normal
      Shock Surprise
      Cú bắn ẩn

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ tối đa 2 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Banish up to 2 "Speedroid" monsters from your Graveyard, then target that many cards on the field; destroy them.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       WIND 7
       Clear Wing Synchro Dragon
       Rồng đồng bộ cánh trong suốt
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.

       UR Rarity
       Crystal Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Crystal Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Crystal Wing Synchro Dragon
       WIND 8
       Crystal Wing Synchro Dragon
       Rồng đồng bộ cánh tinh thể
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
       Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.

       SR Rarity
       Hi-Speedroid Chanbara
       SR Rarity
       Hi-Speedroid Chanbara
       SR Rarity
       Hi-Speedroid Chanbara
       WIND 5
       Hi-Speedroid Chanbara
       Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.

       R Rarity
       Hi-Speedroid Hagoita
       R Rarity
       Hi-Speedroid Hagoita
       R Rarity
       Hi-Speedroid Hagoita
       WIND 5
       Hi-Speedroid Hagoita
       Cỗ máy tốc độ cao vợt Hagoita
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể hiến tế lá bài này; tăng Cấp độ của tất cả quái thú hiện có trên sân lên 1, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Speedroid" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, cũng như không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hi-Speedroid Hagoita" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters During either player's turn: You can Tribute this card; increase the Levels of all monsters currently on the field by 1, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard and you control a "Speedroid" Tuner monster: You can Special Summon this card, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only use this effect of "Hi-Speedroid Hagoita" once per turn.

       SR Rarity
       Hi-Speedroid Kendama
       SR Rarity
       Hi-Speedroid Kendama
       SR Rarity
       Hi-Speedroid Kendama
       WIND 6
       Hi-Speedroid Kendama
       Cỗ máy tốc độ cao kiếm Kendama
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Hi-Speedroid Kendama" một lần cho mỗi lượt.
       ● Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Máy khỏi Mộ của mình; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.
       ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển được lá bài nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. You can only use each of the following effects of "Hi-Speedroid Kendama" once per turn. ● You can banish 1 Machine-Type monster from your Graveyard; inflict 500 damage to your opponent. ● If this card is in your Graveyard and you control no cards: You can Special Summon this card. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect.

       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake
       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake
       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake
       WIND 8
       Hi-Speedroid Kitedrake
       Cỗ máy tốc độ cao diều Drake
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 WIND Machine Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
       ● Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.
       Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn.
       Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hi-Speedroid Kitedrake" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 WIND Machine Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Destroy all other cards on the field. ● Negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hi-Speedroid Kitedrake" once per turn.

       R Rarity
       Hi-Speedroid Puzzle
       R Rarity
       Hi-Speedroid Puzzle
       R Rarity
       Hi-Speedroid Puzzle
       WIND 4
       Hi-Speedroid Puzzle
       Cỗ máy tốc độ cao ghép hình cắt nhanh
       • ATK:

       • 1300

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này tăng gấp đôi ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Hi-Speedroid Puzzle"; thêm nó lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: You can make this card's ATK become double its current ATK until the end of the Damage Step. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the Graveyard because this Synchro Summoned card was sent there from the field this turn: You can target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard, except "Hi-Speedroid Puzzle"; add it to your hand.

       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       WIND 6
       Stardust Charge Warrior
       Chiến binh xung kích bụi sao
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1300


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Clear Wing Acceleration
       Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
       Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Đồng bộ hoặc quái thú WIND Dragon-Type/Machine-Type trong Trận Quyết đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này.
       ● Nếu bạn điều khiển "Clear Wing Synchro Dragon", chơi 1 "Speedroid Red-Eyed Dice" từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn vào sân của bạn.
       ● Gửi 1 quái thú Tuner "Speedroid" hoặc Quái thú Đồng bộ trong Bộ bài của bạn hoặc trên sân của bạn vào Mộ của bạn. Nếu bạn gửi một Quái thú Đồng bộ vào Mộ của bạn, hãy chơi 1 "Clear Wing Synchro Dragon" trong Mộ của bạn lên sân của bạn. Quái thú đó tăng CÔNG bằng với Cấp của Quái thú Đồng bộ bạn đã gửi vào Mộ của bạn x 200 cho đến hết lượt.
       Speedroid Red-Eyed Dice
       Clear Wing Acceleration

       Cần 11 UR

       UR Rarity
       Speedroid Terrortop1 card
       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler3 card
       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon1 card
       UR Rarity
       Crystal Wing Synchro Dragon1 card
       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake1 card
       UR Rarity
       Blizzard1 card
       UR Rarity
       Forbidden Lance1 card
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon1 card
       UR Rarity
       Shock Surprise1 card

       Main: 20 Extra: 8

       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       Speedroid Double Yoyo
       WIND 4
       Speedroid Double Yoyo
       Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       Speedroid Double Yoyo
       WIND 4
       Speedroid Double Yoyo
       Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       R Rarity
       Speedroid Double Yoyo
       Speedroid Double Yoyo
       WIND 4
       Speedroid Double Yoyo
       Cỗ máy tốc độ cặp Yoyo
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower "Speedroid" monster in your Graveyard; Special Summon it.


       N Rarity
       Speedroid Horse Stilts
       N Rarity
       Speedroid Horse Stilts
       Speedroid Horse Stilts
       WIND 4
       Speedroid Horse Stilts
       Cỗ máy tốc độ cà kheo ngựa
       • ATK:

       • 1100

       • DEF:

       • 1100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này là được Triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Speedroid" quái thú từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú GIÓ từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Horse Stilts" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Speedroid" monster from your hand. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; send 1 WIND monster from your Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Speedroid Horse Stilts" once per turn.


       SR Rarity
       Speedroid Taketomborg
       SR Rarity
       Speedroid Taketomborg
       Speedroid Taketomborg
       WIND 3
       Speedroid Taketomborg
       Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
       • ATK:

       • 600

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


       SR Rarity
       Speedroid Taketomborg
       SR Rarity
       Speedroid Taketomborg
       Speedroid Taketomborg
       WIND 3
       Speedroid Taketomborg
       Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
       • ATK:

       • 600

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


       UR Rarity
       Speedroid Terrortop
       UR Rarity
       Speedroid Terrortop
       Speedroid Terrortop
       WIND 3
       Speedroid Terrortop
       Cỗ máy tốc độ quay cực đại
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.


       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       Wynn the Wind Channeler
       WIND 5
       Wynn the Wind Channeler
       Người mai mối hồn gió Wynn
       • ATK:

       • 1850

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
       Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       Wynn the Wind Channeler
       WIND 5
       Wynn the Wind Channeler
       Người mai mối hồn gió Wynn
       • ATK:

       • 1850

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
       Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       UR Rarity
       Wynn the Wind Channeler
       Wynn the Wind Channeler
       WIND 5
       Wynn the Wind Channeler
       Người mai mối hồn gió Wynn
       • ATK:

       • 1850

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
       Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


       SR Rarity
       Speedroid CarTurbo
       SR Rarity
       Speedroid CarTurbo
       Speedroid CarTurbo
       WIND 3
       Speedroid CarTurbo
       Cỗ máy tốc độ thẻ xe tăng áp
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú GIÓ mà bạn đang điều khiển tăng 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid CarTurbo" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a WIND monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. You can banish this card and 1 "Speedroid" monster from your GY; all WIND monsters you currently control gain 800 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Speedroid CarTurbo" once per turn.


       R Rarity
       Speedroid Den-Den Daiko Duke
       R Rarity
       Speedroid Den-Den Daiko Duke
       Speedroid Den-Den Daiko Duke
       WIND 3
       Speedroid Den-Den Daiko Duke
       Cỗ máy tốc độ công tước Den-Den Daiko
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Speedroid Den-Den Daiko Duke". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Den-Den Daiko Duke" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your hand or Graveyard, except "Speedroid Den-Den Daiko Duke". You can only use this effect of "Speedroid Den-Den Daiko Duke" once per turn.


       SR Rarity
       Speedroid Fuki-Modoshi Piper
       SR Rarity
       Speedroid Fuki-Modoshi Piper
       Speedroid Fuki-Modoshi Piper
       WIND 4
       Speedroid Fuki-Modoshi Piper
       Cỗ máy tốc độ trẻ còi thổi giấy
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lượng quái thú GIÓ khác mà bạn điều khiển, thêm 1 lá bài đã lật và xem được lên tay của bạn, đồng thời đặt phần còn lại vào cuối Deck của bạn trong bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Cấp 3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó xuống 2. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate cards from the top of your Deck equal to the number of other WIND monsters you control, add 1 excavated card to your hand, also place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 3 or higher WIND monster you control; reduce its Level by 2. You can only use each effect of "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" once per turn.


       R Rarity
       Speedroid Red-Eyed Dice
       R Rarity
       Speedroid Red-Eyed Dice
       Speedroid Red-Eyed Dice
       WIND 1
       Speedroid Red-Eyed Dice
       Cỗ máy tốc độ xúc sắc con ngươi đỏ
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Speedroid Red-Eyed Dice", và tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6; nó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Speedroid" monster you control, except "Speedroid Red-Eyed Dice", and declare a Level from 1 to 6; it becomes that Level until the end of this turn.


       UR Rarity
       Blizzard
       UR Rarity
       Blizzard
       Blizzard
       Spell Quick
       Blizzard
       Bão tuyết

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 mặt-ngửa Phép đối thủ của bạn điều khiển; lượt này, vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của bài Phép đó và tất cả các Lá bài Phép trên sân có cùng tên gốc đó. Nếu lá bài mục tiêu sẽ được gửi đến Mộ của đối phương trong lượt này, nó sẽ được thêm lên tay của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Blizzard" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up Spell your opponent controls; this turn, negate the activated effects of that Spell and all Spells on the field with that same original name. If the targeted card would be sent to the opponent's GY this turn, it is added to their hand instead. You can only activate 1 "Blizzard" per turn.


        R Rarity
        Downbeat
        R Rarity
        Downbeat
        Downbeat
        Spell Normal
        Downbeat
        Mở nhạc

         Hiệu ứng (VN):

         Hiến tế 1 quái thú ngửa mặt; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính ban đầu mà quái thú Hiến Tế có trên sân, nhưng thấp hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Downbeat" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Tribute 1 face-up monster; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same original Type and Attribute that the Tributed monster had on the field, but 1 Level lower. You can only activate 1 "Downbeat" per turn.


         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         Forbidden Chalice
         Spell Quick
         Forbidden Chalice
         Chén thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


          UR Rarity
          Forbidden Lance
          UR Rarity
          Forbidden Lance
          Forbidden Lance
          Spell Quick
          Forbidden Lance
          Cây thương thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


           UR Rarity
           Mystical Space Typhoon
           UR Rarity
           Mystical Space Typhoon
           Mystical Space Typhoon
           Spell Quick
           Mystical Space Typhoon
           Cơn lốc thần bí

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


            UR Rarity
            Shock Surprise
            UR Rarity
            Shock Surprise
            Shock Surprise
            Spell Normal
            Shock Surprise
            Cú bắn ẩn

             Hiệu ứng (VN):

             Loại bỏ tối đa 2 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Banish up to 2 "Speedroid" monsters from your Graveyard, then target that many cards on the field; destroy them.


             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             Clear Wing Synchro Dragon
             WIND 7
             Clear Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh trong suốt
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


             UR Rarity
             Crystal Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Crystal Wing Synchro Dragon
             Crystal Wing Synchro Dragon
             WIND 8
             Crystal Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh tinh thể
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             Hi-Speedroid Chanbara
             WIND 5
             Hi-Speedroid Chanbara
             Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.


             R Rarity
             Hi-Speedroid Hagoita
             R Rarity
             Hi-Speedroid Hagoita
             Hi-Speedroid Hagoita
             WIND 5
             Hi-Speedroid Hagoita
             Cỗ máy tốc độ cao vợt Hagoita
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể hiến tế lá bài này; tăng Cấp độ của tất cả quái thú hiện có trên sân lên 1, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Speedroid" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, cũng như không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hi-Speedroid Hagoita" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters During either player's turn: You can Tribute this card; increase the Levels of all monsters currently on the field by 1, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard and you control a "Speedroid" Tuner monster: You can Special Summon this card, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only use this effect of "Hi-Speedroid Hagoita" once per turn.


             SR Rarity
             Hi-Speedroid Kendama
             SR Rarity
             Hi-Speedroid Kendama
             Hi-Speedroid Kendama
             WIND 6
             Hi-Speedroid Kendama
             Cỗ máy tốc độ cao kiếm Kendama
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Hi-Speedroid Kendama" một lần cho mỗi lượt.
             ● Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Máy khỏi Mộ của mình; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.
             ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển được lá bài nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. You can only use each of the following effects of "Hi-Speedroid Kendama" once per turn. ● You can banish 1 Machine-Type monster from your Graveyard; inflict 500 damage to your opponent. ● If this card is in your Graveyard and you control no cards: You can Special Summon this card. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect.


             UR Rarity
             Hi-Speedroid Kitedrake
             UR Rarity
             Hi-Speedroid Kitedrake
             Hi-Speedroid Kitedrake
             WIND 8
             Hi-Speedroid Kitedrake
             Cỗ máy tốc độ cao diều Drake
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2800


             Hiệu ứng (VN):

             1 WIND Machine Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
             ● Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.
             Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn.
             Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hi-Speedroid Kitedrake" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 WIND Machine Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Destroy all other cards on the field. ● Negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hi-Speedroid Kitedrake" once per turn.


             R Rarity
             Hi-Speedroid Puzzle
             R Rarity
             Hi-Speedroid Puzzle
             Hi-Speedroid Puzzle
             WIND 4
             Hi-Speedroid Puzzle
             Cỗ máy tốc độ cao ghép hình cắt nhanh
             • ATK:

             • 1300

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này tăng gấp đôi ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Hi-Speedroid Puzzle"; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: You can make this card's ATK become double its current ATK until the end of the Damage Step. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the Graveyard because this Synchro Summoned card was sent there from the field this turn: You can target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard, except "Hi-Speedroid Puzzle"; add it to your hand.


             SR Rarity
             Stardust Charge Warrior
             SR Rarity
             Stardust Charge Warrior
             Stardust Charge Warrior
             WIND 6
             Stardust Charge Warrior
             Chiến binh xung kích bụi sao
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1300


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.             Deck của SPEEDROID trong DUEL LINKS