Thông tin tổng quan của Spellbooks

Order of Chaos
Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
Number 39: Utopia
V Salamander
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Order of Chaos

Cần 8 UR

UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray V1 card
UR Rarity
Ultimate Leo Utopia Ray1 card
UR Rarity
ZW - Leo Arms1 card
UR Rarity
Spellbook of Knowledge1 card

Main: 22 Extra: 8

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
Spellbook Magician of Prophecy
WATER 2
Spellbook Magician of Prophecy
Sách phép thuật sư Batel
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật úp: Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
V Salamander
FIRE 4
V Salamander
Kỳ giông lửa V
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
ZW - Pegasus Twin Saber
LIGHT 5
ZW - Pegasus Twin Saber
Vũ khí zexal - Thiên mã đôi thanh gươm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho lá bài này mà bạn điều khiển nó như một bài Phép Trang bị mang lại cho nó 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours, you can Special Summon this card (from your hand). You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this card you control to it as an Equip Spell that gives it 1000 ATK. Once per turn, while this card is equipped to a monster, you can negate a monster effect activated on your opponent's field.


R Rarity
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
R Rarity
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Spell Normal
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)


  N Rarity
  Spellbook of Eternity
  N Rarity
  Spellbook of Eternity
  Spellbook of Eternity
  Spell Normal
  Spellbook of Eternity
  Sách phép thuật Alma

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 trong các Lá bài "Spellbook" bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Eternity"; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Eternity" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 of your banished "Spellbook" Spell Cards, except "Spellbook of Eternity"; add that target to your hand. You can only activate 1 "Spellbook of Eternity" per turn.


   R Rarity
   Spellbook of Fate
   R Rarity
   Spellbook of Fate
   Spellbook of Fate
   Spell Quick
   Spellbook of Fate
   Sách phép thuật Goetia

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Pháp sư: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 Lá bài "Spellbook" khỏi Mộ của mình; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng Bài Phép bị loại bỏ khi kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Fate" mỗi lượt.
    ● 1: Trả lại 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy Úp trên sân lên tay.
    ● 2: Thay đổi 1 quái thú trên sân thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp hoặc Tư thế Tấn công ngửa.
    ● 3: Bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a Spellcaster-Type monster: You can banish up to 3 "Spellbook" Spell Cards from your Graveyard; apply this effect, depending on the number of Spell Cards banished for this card's activation. You can only activate 1 "Spellbook of Fate" per turn. ● 1: Return 1 Set Spell/Trap Card on the field to the hand. ● 2: Change 1 monster on the field to face-down Defense Position or face-up Attack Position. ● 3: Banish 1 card your opponent controls.


    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    Spellbook of Knowledge
    Spell Normal
    Spellbook of Knowledge
    Sách phép thuật Ldra

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


     R Rarity
     Spellbook of Power
     R Rarity
     Spellbook of Power
     Spellbook of Power
     Spell Normal
     Spellbook of Power
     Sách phép thuật Hygro

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển; lượt này, nó nhận được 1000 ATK. Và nếu có, mỗi lần nó phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Spellbook" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Power" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spellcaster monster you control; this turn, it gains 1000 ATK. And if it does, each time it destroys an opponent's monster by battle this turn: You can add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Spellbook of Power" per turn.


      SR Rarity
      Spellbook of Secrets
      SR Rarity
      Spellbook of Secrets
      Spellbook of Secrets
      Spell Normal
      Spellbook of Secrets
      Sách phép thuật Torah

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


       N Rarity
       Spellbook of the Master
       N Rarity
       Spellbook of the Master
       Spellbook of the Master
       Spell Normal
       Spellbook of the Master
       Sách phép thuật Sefer

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Pháp sư: Bạn có thể để lộ 1 "Spellbook" khác trên tay, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá bài này trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.


        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        Abyss Dweller
        WATER
        Abyss Dweller
        Cư dân vực sâu
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


        SR Rarity
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        SR Rarity
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        WIND
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        Tay súng trời, chim Castel
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        Number 39: Utopia
        LIGHT
        Number 39: Utopia
        Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        Number C39: Utopia Ray
        LIGHT
        Number C39: Utopia Ray
        Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 4
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray V
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray V
        Number C39: Utopia Ray V
        LIGHT
        Number C39: Utopia Ray V
        Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng V
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 5
        Khi lá bài thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của mình; trả mục tiêu đó về Extra Deck. Nếu lá bài này có "Utopia" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
        ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú bị phá huỷ trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 monsters When this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (either by battle or by card effect): You can target 1 Xyz Monster in your Graveyard; return that target to the Extra Deck. If this card has a "Utopia" monster as an Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy that monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's ATK on the field.


        SR Rarity
        Number S39: Utopia the Lightning
        SR Rarity
        Number S39: Utopia the Lightning
        Number S39: Utopia the Lightning
        LIGHT
        Number S39: Utopia the Lightning
        Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 5
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


        UR Rarity
        Ultimate Leo Utopia Ray
        UR Rarity
        Ultimate Leo Utopia Ray
        Ultimate Leo Utopia Ray
        LIGHT
        Ultimate Leo Utopia Ray
        Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 5
        (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.


        UR Rarity
        ZW - Leo Arms
        UR Rarity
        ZW - Leo Arms
        ZW - Leo Arms
        LIGHT
        ZW - Leo Arms
        Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.        Deck của SPELLBOOKS trong DUEL LINKS