Thông tin tổng quan của Spellbooks

Nhìn chung

Trọng tâm chính của bộ bài là kiểm soát sân, điều này được thực hiện bằng cách luôn có thể sử dụng Spellbook of Fate mỗi lượt để phá vỡ bất kỳ lối chơi nào mà đối thủ của bạn cố gắng thực hiện. Do có Spellbook of SecretsSpellbook Magician of Prophecy, bộ bài rất ổn định vì những lá này cho phép người chơi tìm kiếm gần như toàn bộ bộ bài của chúng. Một khi Spellbooks có thể lên sân, đặc biệt là với Silent Magician, chúng có thể liên tục giữ được lợi thế của mình và khiến đối thủ cực kỳ khó thắng.

Deck Mẫu

Alternative Evolution
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển với 3000 ATK trở lên, có tên ban đầu là 'Blue-Eyes White Dragon'. Con quái thú được chọn sẽ trở thành 'Blue-Eyes Alternative White Dragon'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
Alternative Evolution

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


UR Rarity
Number 9: Dyson Sphere
UR Rarity
Number 9: Dyson Sphere
Number 9: Dyson Sphere

Number 9: Dyson Sphere

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 9
Một lần mỗi Bước Chiến đấu, trong lượt của đối thủ, nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này bị tấn công: Bỏ đòn (đây là Hiệu ứng Nhanh). Khi lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công trong khi nó không có Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 quái thú trong Mộ của mình; đưa các mục tiêu đó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Đối thủ của bạn phải điều khiển quái thú có ATK cao hơn lá bài này để bạn kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 9 monsters Once per Battle Step, during your opponent's turn, if this card with Xyz Material is attacked: Negate the attack (this is a Quick Effect). When this card is targeted for an attack while it has no Xyz Materials: You can target 2 monsters in your Graveyard; attach those targets to this card as Xyz Materials. During your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can attack your opponent directly this turn. Your opponent must control a monster with higher ATK than this card for you to activate and to resolve this effect.Deck của SPELLBOOKS trong DUEL LINKS