Thông tin tổng quan của Star Seraph

Nhìn chung

Star Seraph là một archetype tập trung sử dụng quái thú Star Seraph Scepter Star Seraph Sovereignty (combo này còn được gọi là combo "Ghế và gậy"). Combo này được coi là một combo mạnh vì chỉ với 2 lá bài, bạn có thể tìm 3 lá bài và phá huỷ 2 lá bài trên sân của đối thủ. Combo này mang lại 1 lợi thế lớn về số lượng bài trên tay và ép đổi thủ phải sử dụng tài nguyên của họ để chống lại combo này. Ngoài ra, vì cả bộ bài thường tập trung vào 2 lá bài Star Seraph Scepter Star Seraph Sovereignty nên Star Seraph cũng thường được chơi như là 1 cơ chế để đánh thuê cho các bộ bài khác như Dark Magician.

Mind of the Plana
Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Mind of the Plana

Cần 16 UR

UR Rarity
Star Seraph Scepter3 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Maestroke the Symphony Djinn1 card
UR Rarity
Stellarknight Delteros1 card
UR Rarity
Book of Moon2 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Necrovalley1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device2 card
UR Rarity
Floodgate Trap Hole1 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Star Seraph Scale
R Rarity
Star Seraph Scale
Star Seraph Scale
LIGHT 4
Star Seraph Scale
Thang đo tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Star Seraph" từ tay của mình, sau đó bạn có thể đặt 1 quái thú ÁNH SÁNG từ Mộ của bạn lên trên Deck của bạn. Quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, vì Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, hãy rút ngay 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Star Seraph" monster from your hand, then you can place 1 LIGHT monster from your Graveyard on top of your Deck. An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as Xyz Materials gains this effect. ● Once per turn, while this card has Xyz Material, if a monster(s) is Special Summoned from the hand, immediately draw 1 card.


R Rarity
Star Seraph Scale
R Rarity
Star Seraph Scale
Star Seraph Scale
LIGHT 4
Star Seraph Scale
Thang đo tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Star Seraph" từ tay của mình, sau đó bạn có thể đặt 1 quái thú ÁNH SÁNG từ Mộ của bạn lên trên Deck của bạn. Quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, vì Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, hãy rút ngay 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Star Seraph" monster from your hand, then you can place 1 LIGHT monster from your Graveyard on top of your Deck. An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as Xyz Materials gains this effect. ● Once per turn, while this card has Xyz Material, if a monster(s) is Special Summoned from the hand, immediately draw 1 card.


UR Rarity
Star Seraph Scepter
UR Rarity
Star Seraph Scepter
Star Seraph Scepter
LIGHT 4
Star Seraph Scepter
Trượng tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Star Seraph" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Star Seraph Scepter". Một quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, khi các nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
● Khi nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể rút được 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as materials gains this effect. ● When it is Xyz Summoned: You can target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, you can draw 1 card.


UR Rarity
Star Seraph Scepter
UR Rarity
Star Seraph Scepter
Star Seraph Scepter
LIGHT 4
Star Seraph Scepter
Trượng tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Star Seraph" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Star Seraph Scepter". Một quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, khi các nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
● Khi nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể rút được 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as materials gains this effect. ● When it is Xyz Summoned: You can target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, you can draw 1 card.


UR Rarity
Star Seraph Scepter
UR Rarity
Star Seraph Scepter
Star Seraph Scepter
LIGHT 4
Star Seraph Scepter
Trượng tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Star Seraph" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Star Seraph Scepter". Một quái thú Xyz được Triệu hồi bằng cách sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn, bao gồm cả lá bài này trên sân, khi các nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
● Khi nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể rút được 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Star Seraph" monster from your Deck to your hand, except "Star Seraph Scepter". An Xyz Monster that was Summoned using 3 or more monsters, including this card on the field, as materials gains this effect. ● When it is Xyz Summoned: You can target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, you can draw 1 card.


R Rarity
Star Seraph Scout
R Rarity
Star Seraph Scout
Star Seraph Scout
LIGHT 4
Star Seraph Scout
Cánh tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Star Seraph" từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Star Seraph" monster from your hand.


R Rarity
Star Seraph Scout
R Rarity
Star Seraph Scout
Star Seraph Scout
LIGHT 4
Star Seraph Scout
Cánh tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Star Seraph" từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Star Seraph" monster from your hand.


R Rarity
Star Seraph Scout
R Rarity
Star Seraph Scout
Star Seraph Scout
LIGHT 4
Star Seraph Scout
Cánh tia sét thiêng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Star Seraph" từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Star Seraph" monster from your hand.


SR Rarity
Star Seraph Sovereignty
SR Rarity
Star Seraph Sovereignty
Star Seraph Sovereignty
LIGHT 4
Star Seraph Sovereignty
Ngai vàng tia sét thiêng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn làm nguyên liệu. Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Star Seraph" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu nó là một quái thú "Star Seraph"


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for an Xyz Summon that uses 3 or more monsters as material. If you Normal or Special Summon a "Star Seraph" monster(s), except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, draw 1 card, then you can Special Summon it if it is a "Star Seraph" monster.


SR Rarity
Star Seraph Sovereignty
SR Rarity
Star Seraph Sovereignty
Star Seraph Sovereignty
LIGHT 4
Star Seraph Sovereignty
Ngai vàng tia sét thiêng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn làm nguyên liệu. Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Star Seraph" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu nó là một quái thú "Star Seraph"


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for an Xyz Summon that uses 3 or more monsters as material. If you Normal or Special Summon a "Star Seraph" monster(s), except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, draw 1 card, then you can Special Summon it if it is a "Star Seraph" monster.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Monster Reborn
    UR Rarity
    Monster Reborn
    Monster Reborn
    Spell Normal
    Monster Reborn
    Phục sinh quái thú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Necrovalley
     UR Rarity
     Necrovalley
     Necrovalley
     Spell Field
     Necrovalley
     Thung lũng lăng mộ

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


        UR Rarity
        Floodgate Trap Hole
        UR Rarity
        Floodgate Trap Hole
        Floodgate Trap Hole
        Trap Normal
        Floodgate Trap Hole
        Hang rơi không đáy

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


          UR Rarity
          Warning Point
          UR Rarity
          Warning Point
          Warning Point
          Trap Normal
          Warning Point
          Điểm cảnh cáo

           Hiệu ứng (VN):

           Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


           R Rarity
           Hip Hoshiningen
           R Rarity
           Hip Hoshiningen
           Hip Hoshiningen
           LIGHT
           Hip Hoshiningen
           Người sao cực sáng
           • ATK:

           • 1400

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú LIGHT
           Tất cả quái thú LIGHT trên sân nhận được 500 ATK / DEF, tất cả quái thú DARK trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hip Hoshiningen" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 LIGHT monsters All LIGHT monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all DARK monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 LIGHT monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Hip Hoshiningen" once per turn.


           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


           SR Rarity
           Bujintei Tsukuyomi
           SR Rarity
           Bujintei Tsukuyomi
           Bujintei Tsukuyomi
           LIGHT
           Bujintei Tsukuyomi
           Võ thần đế Tsukuyomi
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 2300


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú LIGHT Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gửi toàn bộ bài trên tay của bạn đến Mộ (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá. Khi lá bài này bạn điều khiển trong khi ngửa mặt rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú "Bujin" Beast-Warrior trong Mộ của bạn, tối đa số Nguyên liệu Xyz mà lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; send your entire hand to the GY (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior "Bujin" monsters in your GY, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".


           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           DARK
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Rồng xyz phiến loạn bóng tối
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


           SR Rarity
           Evilswarm Ouroboros
           SR Rarity
           Evilswarm Ouroboros
           Evilswarm Ouroboros
           DARK
           Evilswarm Ouroboros
           Vai-rớt Ouroboros
           • ATK:

           • 2750

           • DEF:

           • 1950


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.
           ● Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay.
           ● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ.
           ● Chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects. Each effect can only be used once while this card is face-up on the field. ● Target 1 card your opponent controls; return that target to the hand. ● Send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. ● Target 1 card in your opponent's Graveyard; banish that target.


           UR Rarity
           Maestroke the Symphony Djinn
           UR Rarity
           Maestroke the Symphony Djinn
           Maestroke the Symphony Djinn
           DARK
           Maestroke the Symphony Djinn
           Ma nhân giao hưởng Maestroke
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 2300


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu "Djinn" mà bạn điều khiển bị phá huỷ, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If a "Djinn" Xyz Monster you control would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from that monster instead.


           SR Rarity
           Number 91: Thunder Spark Dragon
           SR Rarity
           Number 91: Thunder Spark Dragon
           Number 91: Thunder Spark Dragon
           LIGHT
           Number 91: Thunder Spark Dragon
           Con số 91: Rồng lóe tia chớp
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
           ● Tách 3 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; phá huỷ tất cả những quái thú có mặt ngửa khác trên sân.
           ● Tách 5 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 4 monsters Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Detach 3 Xyz Materials from this card; destroy all other face-up monsters on the field. ● Detach 5 Xyz Materials from this card; destroy all cards your opponent controls.


           UR Rarity
           Stellarknight Delteros
           UR Rarity
           Stellarknight Delteros
           Stellarknight Delteros
           LIGHT
           Stellarknight Delteros
           Hiệp sĩ tinh anh Deltatheros
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay hoặc Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 4 monsters While this card has Xyz Material, your opponent cannot activate cards or effects when you Normal or Special Summon a monster(s). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand or Deck.           Deck của STAR SERAPH trong DUEL LINKS