Thông tin tổng quan của Superheavy Samurai

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
EARTH 3
Superheavy Samurai Flutist
Vũ giả nặng ký bóng tu-C
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.

R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
EARTH 3
Superheavy Samurai Gigagloves
Vũ giả nặng ký đeo găn-V
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.

SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
EARTH 4
Superheavy Samurai Scales
Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.

SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.

SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulpiercer
Nỏ hồn vũ giả nặng ký
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".

UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
EARTH 4
Superheavy Samurai Wagon
Vũ giả nặng ký xe thồ-8
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.

UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
DARK 2
Superheavy Samurai Battleball
Vũ giả nặng ký bóng hồn-C
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là "Superheavy Samurai" và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ; gửi cả nó và lá bài này từ sân đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của 2 quái thú đó trong Mộ. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Battleball" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are "Superheavy Samurai" monsters, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls that has a Level; send both it and this card from the field to the Graveyard, then Special Summon from your Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" Synchro Monster whose Level equals the total original Levels of those 2 monsters in the Graveyard. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Superheavy Samurai Battleball" once per turn.

R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH 2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
EARTH 6
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.

R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
EARTH 7
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Ninja nặng ký Shinobi-AC
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.

R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
EARTH 5
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.

UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
EARTH 10
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
Hoang thần nặng ký Susano-O
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 3800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của đối thủ; Úp nó ở bên trên phần sân của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn, during either player's turn, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card in your opponent's Graveyard; Set it to your side of the field, but banish it when it leaves the field.

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Style Evolution: 100%
Chọn 1 quái thú "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn ở Vị trí Phòng thủ ngửa mặt mà bạn điều khiển. Nó trở thành một Quái thú Tuner. Nếu bạn không Synchro Summon (Triệu hồi Synchro) quái thú trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, tất cả quái thú ở Vị trí Phòng thủ mà bạn điều khiển sẽ được đưa đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Style Evolution: 100%
Style Evolution
Chọn 1 quái thú "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn ở Vị trí Phòng thủ ngửa mặt mà bạn điều khiển. Nó trở thành một Quái thú Tuner. Nếu bạn không Synchro Summon (Triệu hồi Synchro) quái thú trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, tất cả quái thú ở Vị trí Phòng thủ mà bạn điều khiển sẽ được đưa đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Style Evolution

Cần 6 UR

UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Gear Gigant X

Main: 22 Extra: 8

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
R Rarity
Superheavy Samurai Flutist
Superheavy Samurai Flutist
EARTH 3
Superheavy Samurai Flutist
Vũ giả nặng ký bóng tu-C
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Flutist" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Superheavy Samurai" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Flutist" once per turn.


R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
R Rarity
Superheavy Samurai Gigagloves
Superheavy Samurai Gigagloves
EARTH 3
Superheavy Samurai Gigagloves
Vũ giả nặng ký đeo găn-V
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ và bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể xem 5 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu nó là "Superheavy Samurai" , hãy thêm nó lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, ATK của quái thú đang tấn công sẽ trở thành 0. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can look at 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. When an opponent's monster declares a direct attack: You can banish this card from your Graveyard; excavate the top card of your Deck, and if it is a "Superheavy Samurai" monster, add it to your hand, and if you do, the attacking monster's ATK becomes 0. Otherwise, send it to the Graveyard.


SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
SR Rarity
Superheavy Samurai Scales
Superheavy Samurai Scales
EARTH 4
Superheavy Samurai Scales
Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
N Rarity
Superheavy Samurai Soulhorns
Superheavy Samurai Soulhorns
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulhorns
Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
EARTH 1
Superheavy Samurai Soulpeacemaker
Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
SR Rarity
Superheavy Samurai Soulpiercer
Superheavy Samurai Soulpiercer
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulpiercer
Nỏ hồn vũ giả nặng ký
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
UR Rarity
Superheavy Samurai Wagon
Superheavy Samurai Wagon
EARTH 4
Superheavy Samurai Wagon
Vũ giả nặng ký xe thồ-8
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
UR Rarity
Superheavy Samurai Battleball
Superheavy Samurai Battleball
DARK 2
Superheavy Samurai Battleball
Vũ giả nặng ký bóng hồn-C
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là "Superheavy Samurai" và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ; gửi cả nó và lá bài này từ sân đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của 2 quái thú đó trong Mộ. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Battleball" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are "Superheavy Samurai" monsters, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls that has a Level; send both it and this card from the field to the Graveyard, then Special Summon from your Extra Deck 1 "Superheavy Samurai" Synchro Monster whose Level equals the total original Levels of those 2 monsters in the Graveyard. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Superheavy Samurai Battleball" once per turn.


R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
R Rarity
Superheavy Samurai Trumpeter
Superheavy Samurai Trumpeter
EARTH 2
Superheavy Samurai Trumpeter
Vũ giả nặng ký thổi k-E
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" Nếu lá bài này được Triệu hồi để Triệu hồi một "Superheavy Samurai" và được gửi đến Mộ, và bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, you can Special Summon this card (from your hand). After this card was Special Summoned this way, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is Tributed for the Tribute Summon of a "Superheavy Samurai" monster and sent to the Graveyard, and you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can Special Summon this card.


SR Rarity
Ravenous Crocodragon Archethys
SR Rarity
Ravenous Crocodragon Archethys
Ravenous Crocodragon Archethys
WATER 9
Ravenous Crocodragon Archethys
Rồng cá sấu háu ăn Archethys
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
N Rarity
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Superheavy Samurai Beast Kyubi
EARTH 9
Superheavy Samurai Beast Kyubi
Ma thú nặng ký Cửu-B
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 900 DEF cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard, this card gains 900 DEF for each Special Summoned monster your opponent controls.


R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
R Rarity
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
EARTH 6
Superheavy Samurai Ogre Shutendoji
Quỷ thần nặng ký Shutendo-G
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, trong khi bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. When this card is Synchro Summoned, while you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.


R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
R Rarity
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Superheavy Samurai Stealth Ninja
EARTH 7
Superheavy Samurai Stealth Ninja
Ninja nặng ký Shinobi-AC
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
R Rarity
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
EARTH 5
Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.


UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
UR Rarity
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
EARTH 10
Superheavy Samurai Warlord Susanowo
Hoang thần nặng ký Susano-O
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 3800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của đối thủ; Úp nó ở bên trên phần sân của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn, during either player's turn, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card in your opponent's Graveyard; Set it to your side of the field, but banish it when it leaves the field.


UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Gear Gigant X
Gear Gigant X
EARTH
Gear Gigant X
Rô bốt bánh răng X
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Máy Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.Deck của SUPERHEAVY SAMURAI trong DUEL LINKS