Thông tin tổng quan của Sylvans

Majestic Light
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú Tuner trong tay bạn vào Bộ bài của bạn. Chơi 'Majestic Dragon' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Majestic Light

Cần 8 UR

UR Rarity
Sylvan Princessprout
UR Rarity
Sylvan Princessprout
UR Rarity
Crystron Quariongandrax
UR Rarity
Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Formula Synchron
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
One for One

Main: 25 Extra: 8

SR Rarity
Rose Lover
SR Rarity
Rose Lover
Rose Lover
EARTH 1
Rose Lover
Người tình bông hồng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rose Lover" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 Plant monster from your hand, and if you do, it is unaffected by your opponent's Trap effects this turn. You can only use this effect of "Rose Lover" once per turn.


SR Rarity
Rose Lover
SR Rarity
Rose Lover
Rose Lover
EARTH 1
Rose Lover
Người tình bông hồng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rose Lover" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 Plant monster from your hand, and if you do, it is unaffected by your opponent's Trap effects this turn. You can only use this effect of "Rose Lover" once per turn.


N Rarity
Sylvan Cherubsprout
N Rarity
Sylvan Cherubsprout
Sylvan Cherubsprout
LIGHT 1
Sylvan Cherubsprout
Mầm thần rừng Sâm La, Sprout
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn 1 hoặc 2, sau đó lật và xem nhiều lá đó từ trên cùng của Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ, đồng thời đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn vào bất kì thứ tự nào. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại thực vật Cấp 1 từ Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Cherubsprout" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can choose either 1 or 2, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can Special Summon 1 Level 1 Plant-Type monster from your Deck. You can only use this effect of "Sylvan Cherubsprout" once per turn.


N Rarity
Sylvan Cherubsprout
N Rarity
Sylvan Cherubsprout
Sylvan Cherubsprout
LIGHT 1
Sylvan Cherubsprout
Mầm thần rừng Sâm La, Sprout
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn 1 hoặc 2, sau đó lật và xem nhiều lá đó từ trên cùng của Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ, đồng thời đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn vào bất kì thứ tự nào. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại thực vật Cấp 1 từ Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Cherubsprout" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can choose either 1 or 2, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can Special Summon 1 Level 1 Plant-Type monster from your Deck. You can only use this effect of "Sylvan Cherubsprout" once per turn.


N Rarity
Sylvan Cherubsprout
N Rarity
Sylvan Cherubsprout
Sylvan Cherubsprout
LIGHT 1
Sylvan Cherubsprout
Mầm thần rừng Sâm La, Sprout
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn 1 hoặc 2, sau đó lật và xem nhiều lá đó từ trên cùng của Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ, đồng thời đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn vào bất kì thứ tự nào. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại thực vật Cấp 1 từ Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Cherubsprout" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can choose either 1 or 2, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can Special Summon 1 Level 1 Plant-Type monster from your Deck. You can only use this effect of "Sylvan Cherubsprout" once per turn.


N Rarity
Sylvan Guardioak
N Rarity
Sylvan Guardioak
Sylvan Guardioak
EARTH 6
Sylvan Guardioak
Lính canh rừng Sâm La, Oark
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ, và đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn trong bất kỳ đặt hàng. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật khác trong Mộ của mình; đặt mục tiêu đó lên đầu Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 other Plant-Type monster in your Graveyard; place that target on the top of your Deck.


N Rarity
Sylvan Guardioak
N Rarity
Sylvan Guardioak
Sylvan Guardioak
EARTH 6
Sylvan Guardioak
Lính canh rừng Sâm La, Oark
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ, và đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn trong bất kỳ đặt hàng. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật khác trong Mộ của mình; đặt mục tiêu đó lên đầu Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 other Plant-Type monster in your Graveyard; place that target on the top of your Deck.


R Rarity
Sylvan Hermitree
R Rarity
Sylvan Hermitree
Sylvan Hermitree
FIRE 8
Sylvan Hermitree
Cây tu rừng Sâm La, Regia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình, và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Nhìn vào tối đa 3 lá bài từ đầu Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng Deck theo thứ tự bất kỳ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: Look at up to 3 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order.


R Rarity
Sylvan Hermitree
R Rarity
Sylvan Hermitree
Sylvan Hermitree
FIRE 8
Sylvan Hermitree
Cây tu rừng Sâm La, Regia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình, và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Nhìn vào tối đa 3 lá bài từ đầu Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên trên cùng Deck theo thứ tự bất kỳ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: Look at up to 3 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order.


R Rarity
Sylvan Peaskeeper
R Rarity
Sylvan Peaskeeper
Sylvan Peaskeeper
WIND 1
Sylvan Peaskeeper
Đậu canh rừng Sâm La, Peas
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Peaskeeper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Level 4 or lower Plant-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Sylvan Peaskeeper" once per turn.


R Rarity
Sylvan Peaskeeper
R Rarity
Sylvan Peaskeeper
Sylvan Peaskeeper
WIND 1
Sylvan Peaskeeper
Đậu canh rừng Sâm La, Peas
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Peaskeeper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Level 4 or lower Plant-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Sylvan Peaskeeper" once per turn.


R Rarity
Sylvan Peaskeeper
R Rarity
Sylvan Peaskeeper
Sylvan Peaskeeper
WIND 1
Sylvan Peaskeeper
Đậu canh rừng Sâm La, Peas
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sylvan Peaskeeper" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Level 4 or lower Plant-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Sylvan Peaskeeper" once per turn.


UR Rarity
Sylvan Princessprout
UR Rarity
Sylvan Princessprout
Sylvan Princessprout
LIGHT 1
Sylvan Princessprout
Công chúa mầm rừng Sâm La, Sprout
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprout" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể hiến tế lá bài này; lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể đặt 1 "sprout" trong Mộ của bạn trên đầu Deck của bạn.
● Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Cấp độ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only activate each effect of "Sylvan Princessprout" once per turn. ● You can Tribute this card; excavate the top card of your Deck, send it to the Graveyard, then you can place 1 "sprout" monster in your Graveyard on top of your Deck. ● If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can declare a Level from 1 to 8; Special Summon this card from the Graveyard, and if you do, it becomes that Level.


UR Rarity
Sylvan Princessprout
UR Rarity
Sylvan Princessprout
Sylvan Princessprout
LIGHT 1
Sylvan Princessprout
Công chúa mầm rừng Sâm La, Sprout
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprout" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể hiến tế lá bài này; lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể đặt 1 "sprout" trong Mộ của bạn trên đầu Deck của bạn.
● Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành Cấp độ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only activate each effect of "Sylvan Princessprout" once per turn. ● You can Tribute this card; excavate the top card of your Deck, send it to the Graveyard, then you can place 1 "sprout" monster in your Graveyard on top of your Deck. ● If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can declare a Level from 1 to 8; Special Summon this card from the Graveyard, and if you do, it becomes that Level.


R Rarity
Sylvan Sagequoia
R Rarity
Sylvan Sagequoia
Sylvan Sagequoia
WIND 7
Sylvan Sagequoia
Cây tài đức rừng Sâm La, Sherman
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Khi một "Sylvan" được đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Sylvan" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a "Sylvan" monster is sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Sylvan" Spell/Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand.


R Rarity
Sylvan Sagequoia
R Rarity
Sylvan Sagequoia
Sylvan Sagequoia
WIND 7
Sylvan Sagequoia
Cây tài đức rừng Sâm La, Sherman
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Khi một "Sylvan" được đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là quái thú Loại Thực vật, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu không, hãy đặt nó ở cuối Deck của bạn. Nếu lá bài này được lật và xem từ Deck và được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Sylvan" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a "Sylvan" monster is sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Sylvan" Spell/Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand.


R Rarity
Copy Plant
R Rarity
Copy Plant
Copy Plant
WIND 1
Copy Plant
Cây sao chép
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật khác trên sân có Cấp độ; Cấp độ của lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 other Plant-Type monster on the field that has a Level; this card's Level becomes that monster's current Level, until the end of this turn.


R Rarity
Copy Plant
R Rarity
Copy Plant
Copy Plant
WIND 1
Copy Plant
Cây sao chép
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thực vật khác trên sân có Cấp độ; Cấp độ của lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 other Plant-Type monster on the field that has a Level; this card's Level becomes that monster's current Level, until the end of this turn.


UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


SR Rarity
Majestic Dragon
SR Rarity
Majestic Dragon
Majestic Dragon
LIGHT 1
Majestic Dragon
Rồng cứu rỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của một quái thú "Majestic"


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Majestic" monster.


SR Rarity
Majestic Dragon
SR Rarity
Majestic Dragon
Majestic Dragon
LIGHT 1
Majestic Dragon
Rồng cứu rỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của một quái thú "Majestic"


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Majestic" monster.


SR Rarity
Spore
SR Rarity
Spore
Spore
WIND 1
Spore
Bào tử
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại thực vật khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn và tăng Cấp độ của nó theo Cấp độ của quái thú bị loại bỏ đó. Mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của "Spore" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other Plant-Type monster from your Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard and increase its Level by the Level of that banished monster. Each player can only activate the effect of "Spore" once per Duel.


SR Rarity
Spore
SR Rarity
Spore
Spore
WIND 1
Spore
Bào tử
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại thực vật khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn và tăng Cấp độ của nó theo Cấp độ của quái thú bị loại bỏ đó. Mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của "Spore" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other Plant-Type monster from your Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard and increase its Level by the Level of that banished monster. Each player can only activate the effect of "Spore" once per Duel.


UR Rarity
One for One
UR Rarity
One for One
One for One
Spell Normal
One for One
Một đổi một

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


  UR Rarity
  Crystron Quariongandrax
  UR Rarity
  Crystron Quariongandrax
  Crystron Quariongandrax
  WATER 9
  Crystron Quariongandrax
  Rô bốt thuỷ tinh Quariongandrax
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  2 hoặc nhiều Tuner + 1 quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ điều khiển và / hoặc trong Mộ của chúng, tối đa bằng số Nguyên liệu Synchro được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.


  R Rarity
  PSY-Framelord Zeta
  R Rarity
  PSY-Framelord Zeta
  PSY-Framelord Zeta
  LIGHT 7
  PSY-Framelord Zeta
  Chúa tể khung-CỨ Zeta
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  Ravenous Crocodragon Archethys
  WATER 9
  Ravenous Crocodragon Archethys
  Rồng cá sấu háu ăn Archethys
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
  ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
  ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  WATER 11
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng về không, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


  UR Rarity
  Formula Synchron
  UR Rarity
  Formula Synchron
  Formula Synchron
  LIGHT 2
  Formula Synchron
  Máy đồng bộ xe công thức
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 non-Tuner monster When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.


  R Rarity
  Orea, the Sylvan High Arbiter
  R Rarity
  Orea, the Sylvan High Arbiter
  Orea, the Sylvan High Arbiter
  DARK
  Orea, the Sylvan High Arbiter
  Thần trấn tĩnh rừng Sâm La, Orea
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 7
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa của bạn trên ô đến Mộ; nhìn vào một số lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với Cấp mà quái thú đã gửi có trong tay hoặc trên sân, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại nhiều lá bài đó trên sân lên tay (tối thiểu 1), ngoại trừ lá bài này. Ngoài ra, đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 7 monsters Once per turn: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; look at a number of cards from the top of your Deck equal to the Level that the sent monster had in the hand or on the field, then place them on the top of the Deck in any order. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, and if you do, return up to that many cards on the field to the hand (min.1), except this card. Also, place the other cards on the bottom of your Deck in any order.


  SR Rarity
  Sylvan Princessprite
  SR Rarity
  Sylvan Princessprite
  Sylvan Princessprite
  LIGHT
  Sylvan Princessprite
  Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 1
  Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.


  SR Rarity
  Sylvan Princessprite
  SR Rarity
  Sylvan Princessprite
  Sylvan Princessprite
  LIGHT
  Sylvan Princessprite
  Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 1
  Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.  Deck của SYLVANS trong DUEL LINKS