Thông tin tổng quan của Tenyi

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

UR Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
UR Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
UR Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
LIGHT 7
Tenyi Spirit - Ashuna
Thiên uy long - Ashuna
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.

N Rarity
Tenyi Spirit - Mapura
N Rarity
Tenyi Spirit - Mapura
N Rarity
Tenyi Spirit - Mapura
FIRE 4
Tenyi Spirit - Mapura
Thiên uy long - Manira
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) quái thú không Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Mapura" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. When your opponent activates a card or effect that targets a face-up non-Effect Monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your hand or GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Mapura" once per turn.

N Rarity
Tenyi Spirit - Nahata
N Rarity
Tenyi Spirit - Nahata
N Rarity
Tenyi Spirit - Nahata
WIND 4
Tenyi Spirit - Nahata
Thiên uy long - Nahata
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn và quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của mình hoặc Mộ; quái thú của đối thủ đó mất 1500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Nahata" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster and an opponent's face-up monster: You can banish this card from your hand or GY; that opponent's monster loses 1500 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Nahata" once per turn.

N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
WATER 4
Tenyi Spirit - Shthana
Thiên uy long - Shthana
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.

SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.

R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
EARTH 1
Tenyi Spirit - Adhara
Thiên uy long - Adhara
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.

R Rarity
Flawless Perfection of the Tenyi
R Rarity
Flawless Perfection of the Tenyi
R Rarity
Flawless Perfection of the Tenyi
Spell Field
Flawless Perfection of the Tenyi
Thiên uy vô băng chi địa

  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.

  N Rarity
  Heavenly Dragon Circle
  N Rarity
  Heavenly Dragon Circle
  N Rarity
  Heavenly Dragon Circle
  Spell Quick
  Heavenly Dragon Circle
  Thiên huyễn long luân

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú Wyrm; thêm 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn đã Triệu hồi một quái thú không có Hiệu ứng để kích hoạt lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay vào đó, nhưng vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Tenyi" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Heavenly Dragon Circle" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 Wyrm monster; add 1 Wyrm monster from your Deck to your hand, or if you Tributed a non-Effect Monster to activate this card, you can Special Summon it instead, but negate its effects. During your Main Phase, if you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your GY; add 1 "Tenyi" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Heavenly Dragon Circle" effect per turn, and only once that turn.

   R Rarity
   Vessel for the Dragon Cycle
   R Rarity
   Vessel for the Dragon Cycle
   R Rarity
   Vessel for the Dragon Cycle
   Spell Normal
   Vessel for the Dragon Cycle
   Vòng đời rồng hư không

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa, bạn có thể thêm từ Deck của mình lên tay 1 "Tenyi" có tên khác với quái thú được gửi đến Mộ . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vessel for the Dragon Cycle" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Wyrm monster from your Deck to the GY, then, if you control a face-up non-Effect Monster, you can add from your Deck to your hand 1 "Tenyi" monster with a different name from the monster sent to the GY. You can only activate 1 "Vessel for the Dragon Cycle" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    DARK
    Berserker of the Tenyi
    Thiên uy quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Trên-Phải

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters, including a Link Monster

    SR Rarity
    Monk of the Tenyi
    SR Rarity
    Monk of the Tenyi
    SR Rarity
    Monk of the Tenyi
    EARTH
    Monk of the Tenyi
    Thiên uy chi quyền tăng
    • ATK:

    • 1000

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú "Tenyi" không Link


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 non-Link "Tenyi" monster

    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    FIRE
    Shaman of the Tenyi
    Long tiên nữ thiên uy
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Wyrm
    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.

    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    LIGHT 8
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.

    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    DARK 8
    Draco Berserker of the Tenyi
    Thiên uy long quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    The Legend of the Heroes: 95%
    Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
    ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
    ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
    Mekk-Knight Crusadia Avramax
    The Legend of the Heroes: 95%
    Mind of the Plana: 5%
    Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Mind of the Plana: 5%
    The Legend of the Heroes
    Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
    ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
    ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
    Mekk-Knight Crusadia Avramax
    The Legend of the Heroes

    Cần 9 UR

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Tenyi Spirit - Ashuna
    UR Rarity
    Tenyi Spirit - Ashuna
    UR Rarity
    Tenyi Spirit - Ashuna
    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi

    Main: 21 Extra: 8

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Tenyi Spirit - Ashuna
    UR Rarity
    Tenyi Spirit - Ashuna
    Tenyi Spirit - Ashuna
    LIGHT 7
    Tenyi Spirit - Ashuna
    Thiên uy long - Ashuna
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


    N Rarity
    Tenyi Spirit - Mapura
    N Rarity
    Tenyi Spirit - Mapura
    Tenyi Spirit - Mapura
    FIRE 4
    Tenyi Spirit - Mapura
    Thiên uy long - Manira
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) quái thú không Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Mapura" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. When your opponent activates a card or effect that targets a face-up non-Effect Monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your hand or GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Mapura" once per turn.


    N Rarity
    Tenyi Spirit - Nahata
    N Rarity
    Tenyi Spirit - Nahata
    Tenyi Spirit - Nahata
    WIND 4
    Tenyi Spirit - Nahata
    Thiên uy long - Nahata
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn và quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của mình hoặc Mộ; quái thú của đối thủ đó mất 1500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Nahata" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster and an opponent's face-up monster: You can banish this card from your hand or GY; that opponent's monster loses 1500 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Nahata" once per turn.


    N Rarity
    Tenyi Spirit - Shthana
    N Rarity
    Tenyi Spirit - Shthana
    Tenyi Spirit - Shthana
    WATER 4
    Tenyi Spirit - Shthana
    Thiên uy long - Shthana
    • ATK:

    • 400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.


    SR Rarity
    Tenyi Spirit - Vishuda
    SR Rarity
    Tenyi Spirit - Vishuda
    Tenyi Spirit - Vishuda
    DARK 7
    Tenyi Spirit - Vishuda
    Thiên uy long - Vishuda
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


    R Rarity
    Tenyi Spirit - Adhara
    R Rarity
    Tenyi Spirit - Adhara
    Tenyi Spirit - Adhara
    EARTH 1
    Tenyi Spirit - Adhara
    Thiên uy long - Adhara
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


    R Rarity
    Flawless Perfection of the Tenyi
    R Rarity
    Flawless Perfection of the Tenyi
    Flawless Perfection of the Tenyi
    Spell Field
    Flawless Perfection of the Tenyi
    Thiên uy vô băng chi địa

     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.


     N Rarity
     Heavenly Dragon Circle
     N Rarity
     Heavenly Dragon Circle
     Heavenly Dragon Circle
     Spell Quick
     Heavenly Dragon Circle
     Thiên huyễn long luân

      Hiệu ứng (VN):

      Hiến tế 1 quái thú Wyrm; thêm 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn đã Triệu hồi một quái thú không có Hiệu ứng để kích hoạt lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay vào đó, nhưng vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Tenyi" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Heavenly Dragon Circle" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute 1 Wyrm monster; add 1 Wyrm monster from your Deck to your hand, or if you Tributed a non-Effect Monster to activate this card, you can Special Summon it instead, but negate its effects. During your Main Phase, if you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your GY; add 1 "Tenyi" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Heavenly Dragon Circle" effect per turn, and only once that turn.


      R Rarity
      Vessel for the Dragon Cycle
      R Rarity
      Vessel for the Dragon Cycle
      Vessel for the Dragon Cycle
      Spell Normal
      Vessel for the Dragon Cycle
      Vòng đời rồng hư không

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa, bạn có thể thêm từ Deck của mình lên tay 1 "Tenyi" có tên khác với quái thú được gửi đến Mộ . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vessel for the Dragon Cycle" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 Wyrm monster from your Deck to the GY, then, if you control a face-up non-Effect Monster, you can add from your Deck to your hand 1 "Tenyi" monster with a different name from the monster sent to the GY. You can only activate 1 "Vessel for the Dragon Cycle" per turn.


       UR Rarity
       Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Berserker of the Tenyi
       Berserker of the Tenyi
       DARK
       Berserker of the Tenyi
       Thiên uy quỷ thần
       • ATK:

       • 3000

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Trên-Phải

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters, including a Link Monster


       SR Rarity
       Monk of the Tenyi
       SR Rarity
       Monk of the Tenyi
       Monk of the Tenyi
       EARTH
       Monk of the Tenyi
       Thiên uy chi quyền tăng
       • ATK:

       • 1000

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú "Tenyi" không Link


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 non-Link "Tenyi" monster


       SR Rarity
       Shaman of the Tenyi
       SR Rarity
       Shaman of the Tenyi
       Shaman of the Tenyi
       FIRE
       Shaman of the Tenyi
       Long tiên nữ thiên uy
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Wyrm
       Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.


       UR Rarity
       Baxia, Brightness of the Yang Zing
       UR Rarity
       Baxia, Brightness of the Yang Zing
       Baxia, Brightness of the Yang Zing
       LIGHT 8
       Baxia, Brightness of the Yang Zing
       Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
       • ATK:

       • 2300

       • DEF:

       • 2600


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       Draco Berserker of the Tenyi
       DARK 8
       Draco Berserker of the Tenyi
       Thiên uy long quỷ thần
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.       Deck của TENYI trong DUEL LINKS