Thông tin tổng quan của Triamids

Nhìn chung

Triamids là một bộ bài linh hoạt xoay quanh việc tái chế thông qua các ma pháp môi trường của chúng và đạt được các hiệu ứng tùy thuộc vào ma pháp môi trường nào hiện đang hoạt động. Ba quái vật của họ đều có thể hoán đổi một ma pháp môi trường trên sân lấy một ma pháp môi trường trong bộ bài (trong lượt của đối thủ), cho phép dễ dàng tiếp cận. Triamid Cruiser tìm kiếm bất kỳ quái thú Triamid nào khi được đưa đến nghĩa địa, thường là khi một ma pháp môi trường khác được kích hoạt. Triamid Kingolem biến tất cả quái vật Triamid của bạn thành Armades, Keeper of Boundaries đồng thời tăng ATK cho chúng. Cuối cùng, Triamid Fortress bảo vệ quái thú của bạn khỏi sự phá hủy của hiệu ứng và rất hữu ích như một lựa chọn phòng thủ trong lượt đối thủ của bạn. Ngoài các ma pháp môi trường, Triamid Pulse cung cấp khả năng tìm kiếm và phá huỷ 1 mục tiêu trên sân (bằng cách sử dụng Triamid Master) và sử dụng các ma pháp môi trường bổ sung cho các ma pháp môi trường mà bạn đã thực hiện qua.

Spell Specialist
Nếu Bộ bài của bạn chứa 5 hoặc nhiều Bài Phép với các tên khác nhau, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có Bài Phép trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Spell Specialist

Cần 3 UR

UR Rarity
Number 39: Utopia
UR Rarity
Pot of Duality
UR Rarity
Terraforming

Main: 21 Extra: 8

N Rarity
Triamid Dancer
N Rarity
Triamid Dancer
Triamid Dancer
EARTH 3
Triamid Dancer
Vũ công tam tự tháp
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Triamid" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, tất cả quái thú Loại Đá mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 "Triamid" card in your Graveyard; shuffle it into the Deck, and if you do, all Rock-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


R Rarity
Triamid Hunter
R Rarity
Triamid Hunter
Triamid Hunter
EARTH 3
Triamid Hunter
Thợ săn tam tự tháp
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một lá bài Phép Môi Trường đang ngửa trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Đá ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Field Spell Card is face-up on the field, you can Normal Summon 1 Rock-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


R Rarity
Triamid Hunter
R Rarity
Triamid Hunter
Triamid Hunter
EARTH 3
Triamid Hunter
Thợ săn tam tự tháp
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một lá bài Phép Môi Trường đang ngửa trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Đá ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Field Spell Card is face-up on the field, you can Normal Summon 1 Rock-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


R Rarity
Triamid Hunter
R Rarity
Triamid Hunter
Triamid Hunter
EARTH 3
Triamid Hunter
Thợ săn tam tự tháp
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một lá bài Phép Môi Trường đang ngửa trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Đá ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Field Spell Card is face-up on the field, you can Normal Summon 1 Rock-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


SR Rarity
Triamid Master
SR Rarity
Triamid Master
Triamid Master
EARTH 4
Triamid Master
Sư thầy tam tự tháp
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Triamid" mà bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 face-up "Triamid" card you control to the Graveyard, then target 1 Set Card on the field; destroy it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


SR Rarity
Triamid Master
SR Rarity
Triamid Master
Triamid Master
EARTH 4
Triamid Master
Sư thầy tam tự tháp
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Triamid" mà bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép Môi trường "Triamid" trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy kích hoạt 1 Lá bài phép Môi Trường "Triamid" từ Deck của bạn với một tên khác (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 face-up "Triamid" card you control to the Graveyard, then target 1 Set Card on the field; destroy it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Triamid" Field Spell Card in your Field Zone; send it to the Graveyard, and if you do, activate 1 "Triamid" Field Spell Card from your Deck with a different name (this is a Quick Effect).


SR Rarity
Triamid Sphinx
SR Rarity
Triamid Sphinx
Triamid Sphinx
EARTH 10
Triamid Sphinx
Nhân sư tam tự tháp
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt với hiệu ứng của "Triamid" , và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Triamid" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Triamid Sphinx", bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong khi bạn điều khiển một "Triamid" , lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi Lá bài Phép Môi Trường có tên khác nhau trong Mộ của bạn, những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công, ngoại trừ tấn công "Triamid Sphinx".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned with the effect of a "Triamid" card, and cannot be Special Summoned by other ways. If a face-up "Triamid" card(s) you control, except "Triamid Sphinx", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. While you control another "Triamid" card, this card gains 500 ATK and DEF for each Field Spell Card with a different name in your Graveyard, also monsters your opponent controls cannot attack, except to attack "Triamid Sphinx".


UR Rarity
Pot of Duality
UR Rarity
Pot of Duality
Pot of Duality
Spell Normal
Pot of Duality
Hũ nhường tham

  Hiệu ứng (VN):

  Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Terraforming
  UR Rarity
  Terraforming
  Terraforming
  Spell Normal
  Terraforming
  Địa khai hóa

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Triamid Cruiser
   SR Rarity
   Triamid Cruiser
   Triamid Cruiser
   Spell Field
   Triamid Cruiser
   Dương hạm tam tự tháp

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi khi một quái thú Loại Đá được Triệu hồi Thường, nhận được 500 LP. Nếu "Triamid" được Triệu hồi Thường: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Cruiser" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each time a Rock-Type monster is Normal Summoned, gain 500 LP. If a "Triamid" monster is Normal Summoned: You can draw 1 card, then discard 1 card. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can add 1 "Triamid" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Triamid Cruiser" once per turn.


    SR Rarity
    Triamid Cruiser
    SR Rarity
    Triamid Cruiser
    Triamid Cruiser
    Spell Field
    Triamid Cruiser
    Dương hạm tam tự tháp

     Hiệu ứng (VN):

     Mỗi khi một quái thú Loại Đá được Triệu hồi Thường, nhận được 500 LP. Nếu "Triamid" được Triệu hồi Thường: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Cruiser" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Each time a Rock-Type monster is Normal Summoned, gain 500 LP. If a "Triamid" monster is Normal Summoned: You can draw 1 card, then discard 1 card. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can add 1 "Triamid" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Triamid Cruiser" once per turn.


     SR Rarity
     Triamid Cruiser
     SR Rarity
     Triamid Cruiser
     Triamid Cruiser
     Spell Field
     Triamid Cruiser
     Dương hạm tam tự tháp

      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi khi một quái thú Loại Đá được Triệu hồi Thường, nhận được 500 LP. Nếu "Triamid" được Triệu hồi Thường: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Cruiser" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each time a Rock-Type monster is Normal Summoned, gain 500 LP. If a "Triamid" monster is Normal Summoned: You can draw 1 card, then discard 1 card. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can add 1 "Triamid" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Triamid Cruiser" once per turn.


      N Rarity
      Triamid Fortress
      N Rarity
      Triamid Fortress
      Triamid Fortress
      Spell Field
      Triamid Fortress
      Pháo đài tam tự tháp

       Hiệu ứng (VN):

       Tất cả quái thú Loại Đá trên sân nhận được 500 DEF. Các quái thú "Triamid" trên sân không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Triamid" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Fortress" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       All Rock-Type monsters on the field gain 500 DEF. "Triamid" monsters on the field cannot be destroyed by card effects. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can target 1 "Triamid" monster in your Graveyard; add it to your hand. You can only use this effect of "Triamid Fortress" once per turn.


       N Rarity
       Triamid Fortress
       N Rarity
       Triamid Fortress
       Triamid Fortress
       Spell Field
       Triamid Fortress
       Pháo đài tam tự tháp

        Hiệu ứng (VN):

        Tất cả quái thú Loại Đá trên sân nhận được 500 DEF. Các quái thú "Triamid" trên sân không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Triamid" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Fortress" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        All Rock-Type monsters on the field gain 500 DEF. "Triamid" monsters on the field cannot be destroyed by card effects. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can target 1 "Triamid" monster in your Graveyard; add it to your hand. You can only use this effect of "Triamid Fortress" once per turn.


        R Rarity
        Triamid Kingolem
        R Rarity
        Triamid Kingolem
        Triamid Kingolem
        Spell Field
        Triamid Kingolem
        Kingolem dạng tam tự tháp

         Hiệu ứng (VN):

         Tất cả quái thú thuộc loại Đá trên sân nhận được 500 ATK. Nếu một "Triamid" mà bạn điều khiển chiến đấu, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Triamid" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Kingolem" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         All Rock-Type monsters on the field gain 500 ATK. If a "Triamid" monster you control battles, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Triamid" monster from your hand. You can only use this effect of "Triamid Kingolem" once per turn.


         R Rarity
         Triamid Kingolem
         R Rarity
         Triamid Kingolem
         Triamid Kingolem
         Spell Field
         Triamid Kingolem
         Kingolem dạng tam tự tháp

          Hiệu ứng (VN):

          Tất cả quái thú thuộc loại Đá trên sân nhận được 500 ATK. Nếu một "Triamid" mà bạn điều khiển chiến đấu, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Triamid" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Triamid Kingolem" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          All Rock-Type monsters on the field gain 500 ATK. If a "Triamid" monster you control battles, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step. If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Triamid" monster from your hand. You can only use this effect of "Triamid Kingolem" once per turn.


          R Rarity
          Triamid Loading
          R Rarity
          Triamid Loading
          Triamid Loading
          Spell Continuous
          Triamid Loading
          Tải tam tự tháp

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu một Bài Phép Môi Trường được đặt ngửa trong Vùng Bài Phép Môi Trường: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Triamid Loading". Nếu (các) quái thú Đá úp mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Triamid" có tên khác từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Triamid Loading" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If a Field Spell is placed face-up in the Field Zone: You can add 1 "Triamid" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Triamid Loading". If a face-up Rock monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Triamid" monster with a different name from your Deck. You can only use each effect of "Triamid Loading" once per turn.


           R Rarity
           Triamid Loading
           R Rarity
           Triamid Loading
           Triamid Loading
           Spell Continuous
           Triamid Loading
           Tải tam tự tháp

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu một Bài Phép Môi Trường được đặt ngửa trong Vùng Bài Phép Môi Trường: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Triamid Loading". Nếu (các) quái thú Đá úp mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Triamid" có tên khác từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Triamid Loading" một lần trong mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If a Field Spell is placed face-up in the Field Zone: You can add 1 "Triamid" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Triamid Loading". If a face-up Rock monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Triamid" monster with a different name from your Deck. You can only use each effect of "Triamid Loading" once per turn.


            R Rarity
            Triamid Loading
            R Rarity
            Triamid Loading
            Triamid Loading
            Spell Continuous
            Triamid Loading
            Tải tam tự tháp

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu một Bài Phép Môi Trường được đặt ngửa trong Vùng Bài Phép Môi Trường: Bạn có thể thêm 1 "Triamid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Triamid Loading". Nếu (các) quái thú Đá úp mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Triamid" có tên khác từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Triamid Loading" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If a Field Spell is placed face-up in the Field Zone: You can add 1 "Triamid" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Triamid Loading". If a face-up Rock monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Triamid" monster with a different name from your Deck. You can only use each effect of "Triamid Loading" once per turn.


             SR Rarity
             Triamid Pulse
             SR Rarity
             Triamid Pulse
             Triamid Pulse
             Trap Continuous
             Triamid Pulse
             Xung động tam tự tháp

              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình (bất kỳ quái thú Loại Đá hoặc Lá bài Phép Môi Trường), sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; phá hủy nó.
              ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.
              ● Chọn mục tiêu tối đa 3 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can banish 2 cards from your Graveyard (any combination of Rock-Type monsters or Field Spell Cards), then activate 1 of these effects; ● Target 1 other face-up card on the field; destroy it. ● Target 1 Rock-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. ● Target up to 3 Field Spell Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


              SR Rarity
              Triamid Pulse
              SR Rarity
              Triamid Pulse
              Triamid Pulse
              Trap Continuous
              Triamid Pulse
              Xung động tam tự tháp

               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình (bất kỳ quái thú Loại Đá hoặc Lá bài Phép Môi Trường), sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; phá hủy nó.
               ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.
               ● Chọn mục tiêu tối đa 3 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn: You can banish 2 cards from your Graveyard (any combination of Rock-Type monsters or Field Spell Cards), then activate 1 of these effects; ● Target 1 other face-up card on the field; destroy it. ● Target 1 Rock-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. ● Target up to 3 Field Spell Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


               R Rarity
               Missus Radiant
               R Rarity
               Missus Radiant
               Missus Radiant
               EARTH
               Missus Radiant
               Chó cực rạng rỡ Missus
               • ATK:

               • 1400

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú EARTH
               Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


               R Rarity
               Missus Radiant
               R Rarity
               Missus Radiant
               Missus Radiant
               EARTH
               Missus Radiant
               Chó cực rạng rỡ Missus
               • ATK:

               • 1400

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú EARTH
               Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               Gorgonic Guardian
               DARK
               Gorgonic Guardian
               Vệ binh của Gorgon
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Loại đá Cấp 3
               Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               Gorgonic Guardian
               DARK
               Gorgonic Guardian
               Vệ binh của Gorgon
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Loại đá Cấp 3
               Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               SR Rarity
               Gorgonic Guardian
               Gorgonic Guardian
               DARK
               Gorgonic Guardian
               Vệ binh của Gorgon
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Loại đá Cấp 3
               Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               Number 39: Utopia
               LIGHT
               Number 39: Utopia
               Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               Number S39: Utopia the Lightning
               LIGHT
               Number S39: Utopia the Lightning
               Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú LIGHT Cấp 5
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


               SR Rarity
               The Phantom Knights of Break Sword
               SR Rarity
               The Phantom Knights of Break Sword
               The Phantom Knights of Break Sword
               DARK
               The Phantom Knights of Break Sword
               Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 3
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.               Deck của TRIAMIDS trong DUEL LINKS