Thông tin tổng quan của Ultra Athletes

Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements

Cần 14 UR

UR Rarity
U.A. Midfielder3 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Heroic Champion - Excalibur1 card
UR Rarity
Mecha Phantom Beast Dracossack1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon3 card
UR Rarity
Crackdown3 card

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
U.A. Blockbacker
R Rarity
U.A. Blockbacker
U.A. Blockbacker
EARTH 7
U.A. Blockbacker
VĐV siêu việt phòng ngự khỏe
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả lại 1 "UA" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "UA Blockbacker". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "UA Blockbacker" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by returning 1 "U.A." monster you control to the hand, except "U.A. Blockbacker". You can only Special Summon "U.A. Blockbacker" once per turn this way. Once per turn, when your opponent Special Summons a monster(s): You can change their battle positions, and if you do, negate their effects.


R Rarity
U.A. Dreadnought Dunker
R Rarity
U.A. Dreadnought Dunker
U.A. Dreadnought Dunker
EARTH 7
U.A. Dreadnought Dunker
VĐV siêu việt úp rổ siêu hạng
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả lại 1 "UA" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "UA Dreadnought Dunker". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "UA Dreadnought Dunker" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây sát thương trận cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by returning 1 "U.A." monster you control to the hand, except "U.A. Dreadnought Dunker". You can only Special Summon "U.A. Dreadnought Dunker" once per turn this way. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card on the field; destroy it.


UR Rarity
U.A. Midfielder
UR Rarity
U.A. Midfielder
U.A. Midfielder
EARTH 4
U.A. Midfielder
VĐV siêu việt Fantasia
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả lại 1 "UA" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "UA Midfielder". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "UA Midfielder" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "UA" mà bạn điều khiển; trả lại quái thú mặt ngửa đó lên tay, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "UA" từ tay bạn với tên khác với quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "UA Midfielder" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by returning 1 "U.A." monster you control to the hand, except "U.A. Midfielder". You can only Special Summon "U.A. Midfielder" once per turn this way. During either player's turn: You can target 1 other "U.A." monster you control; return that face-up monster to the hand, then Special Summon 1 "U.A." monster from your hand with a different name from that monster. You can only use this effect of "U.A. Midfielder" once per turn.


SR Rarity
U.A. Perfect Ace
SR Rarity
U.A. Perfect Ace
U.A. Perfect Ace
EARTH 5
U.A. Perfect Ace
VĐV siêu việt ném bóng ghi điểm
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả lại 1 "UA" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "UA Perfect Ace". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "UA Perfect Ace" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó (đây là Hiệu ứng nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by returning 1 "U.A." monster you control to the hand, except "U.A. Perfect Ace". You can only Special Summon "U.A. Perfect Ace" once per turn this way. Once per turn, during your opponent's turn, when a card or effect is activated: You can discard 1 card; negate that activation, and if you do, destroy it (this is a Quick Effect).


UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
Mystical Space Typhoon
Spell Quick
Mystical Space Typhoon
Cơn lốc thần bí

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


  SR Rarity
  U.A. Signing Deal
  SR Rarity
  U.A. Signing Deal
  U.A. Signing Deal
  Spell Normal
  U.A. Signing Deal
  VĐV siêu việt chuyển nhượng màu áo

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 "UA" từ Deck của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro hoặc Xyz cho một lần Triệu hồi. Sau đó, bạn mất LP bằng với Cấp của quái thú mà bạn Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này x 300. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "UA Signing Deal" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "U.A." monster from your Deck, but its effects are negated, also it cannot be used as Synchro or Xyz Material for a Summon. Then you lose LP equal to the Level of the monster you Special Summoned by this effect x 300. You can only activate 1 "U.A. Signing Deal" per turn.


   SR Rarity
   U.A. Stadium
   SR Rarity
   U.A. Stadium
   U.A. Stadium
   Spell Field
   U.A. Stadium
   Sân VĐV siêu việt

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một "UA" được Triệu hồi Thường đến bên sân của bạn: Bạn có thể thêm 1 "UA" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu "UA" được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn: Tất cả quái thú mà bạn hiện đang điều khiển sẽ tăng 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "U.A." monster is Normal Summoned to your side of the field: You can add 1 "U.A." monster from your Deck to your hand. Once per turn, if a "U.A." monster(s) is Special Summoned to your side of the field: All monsters you currently control gain 500 ATK (even if this card leaves the field).


    UR Rarity
    Crackdown
    UR Rarity
    Crackdown
    Crackdown
    Trap Continuous
    Crackdown
    Bắt vật lớn

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
     Phân loại:

     SR Rarity
     U.A. Penalty Box
     SR Rarity
     U.A. Penalty Box
     U.A. Penalty Box
     Trap Continuous
     U.A. Penalty Box
     VĐV siêu việt phạt đền

      Hiệu ứng (VN):

      Khi bắt đầu Damage Step, nếu "UA" của bạn đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó cho đến End Phase thứ 2 của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "UA Penalty Box" một lần mỗi lượt. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "UA" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      At the start of the Damage Step, if your "U.A." monster battles an opponent's monster: You can banish that opponent's monster until your opponent's 2nd End Phase. You can only use this effect of "U.A. Penalty Box" once per turn. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "U.A." Spell Card from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Brute Enforcer
      SR Rarity
      Brute Enforcer
      Brute Enforcer
      DARK
      Brute Enforcer
      Người thi hành thô bạo
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Hiệu ứng
      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      DARK
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


      UR Rarity
      Heroic Champion - Excalibur
      UR Rarity
      Heroic Champion - Excalibur
      Heroic Champion - Excalibur
      LIGHT
      Heroic Champion - Excalibur
      Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


      UR Rarity
      Mecha Phantom Beast Dracossack
      UR Rarity
      Mecha Phantom Beast Dracossack
      Mecha Phantom Beast Dracossack
      WIND
      Mecha Phantom Beast Dracossack
      Quái thú ảo máy bay Dracossack
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 7
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


      R Rarity
      Number 27: Dreadnought Dreadnoid
      R Rarity
      Number 27: Dreadnought Dreadnoid
      Number 27: Dreadnought Dreadnoid
      WATER
      Number 27: Dreadnought Dreadnoid
      Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Cấp 4
      Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      Number 39: Utopia
      LIGHT
      Number 39: Utopia
      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      Number C39: Utopia Ray
      LIGHT
      Number C39: Utopia Ray
      Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú LIGHT Cấp 4
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


      R Rarity
      Super Quantal Mech King Great Magnus
      R Rarity
      Super Quantal Mech King Great Magnus
      Super Quantal Mech King Great Magnus
      LIGHT
      Super Quantal Mech King Great Magnus
      Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
      • ATK:

      • 3600

      • DEF:

      • 3200


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 12
      Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.      Deck của ULTRA ATHLETES trong DUEL LINKS
      Top