Thông tin tổng quan của Utopia

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
EARTH 4
Dodododwarf Gogogoglove
Người lùn Dododo găng tay Gogogo
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.

UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
LIGHT 4
Utopic Onomatopoeia
Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.

SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
FIRE 4
V Salamander
Kỳ giông lửa V
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.

SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
LIGHT 4
ZS - Armed Sage
Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.

R Rarity
ZW - Lightning Blade
R Rarity
ZW - Lightning Blade
R Rarity
ZW - Lightning Blade
LIGHT 5
ZW - Lightning Blade
Vũ khí zexal - Kiếm sét
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".

UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
LIGHT 5
ZW - Pegasus Twin Saber
Vũ khí zexal - Thiên mã đôi thanh gươm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho lá bài này mà bạn điều khiển nó như một bài Phép Trang bị mang lại cho nó 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours, you can Special Summon this card (from your hand). You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this card you control to it as an Equip Spell that gives it 1000 ATK. Once per turn, while this card is equipped to a monster, you can negate a monster effect activated on your opponent's field.

R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
WIND 5
ZW - Tornado Bringer
Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".

UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  Spell Normal
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)

   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   Spell Normal
   Reinforcement of the Army
   Quân tiếp viện

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Castel, the Skyblaster Musketeer
    SR Rarity
    Castel, the Skyblaster Musketeer
    SR Rarity
    Castel, the Skyblaster Musketeer
    WIND
    Castel, the Skyblaster Musketeer
    Tay súng trời, chim Castel
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    LIGHT
    Number C39: Utopia Ray
    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 4
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    LIGHT
    Number S39: Utopia the Lightning
    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    LIGHT
    Ultimate Leo Utopia Ray
    Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.

    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    LIGHT
    ZW - Leo Arms
    Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 5
    Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Order of Chaos: 100%
    Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
    ● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
    ● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
    ● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
    Number 39: Utopia
    V Salamander
    Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
    Order of Chaos: 100%
    Order of Chaos
    Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
    ● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
    ● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
    ● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
    Number 39: Utopia
    V Salamander
    Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
    Order of Chaos

    Cần 17 UR

    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia2 card
    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat2 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia2 card
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray V1 card
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray1 card
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms1 card
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon3 card
    UR Rarity
    Onomatopaira3 card
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army1 card

    Main: 20 Extra: 8

    SR Rarity
    Dodododwarf Gogogoglove
    SR Rarity
    Dodododwarf Gogogoglove
    Dodododwarf Gogogoglove
    EARTH 4
    Dodododwarf Gogogoglove
    Người lùn Dododo găng tay Gogogo
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    Utopic Onomatopoeia
    LIGHT 4
    Utopic Onomatopoeia
    Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


    SR Rarity
    V Salamander
    SR Rarity
    V Salamander
    V Salamander
    FIRE 4
    V Salamander
    Kỳ giông lửa V
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    ZS - Armed Sage
    LIGHT 4
    ZS - Armed Sage
    Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    Zubababancho Gagagacoat
    EARTH 4
    Zubababancho Gagagacoat
    Ông chủ Zubaba áo Gagaga
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


    R Rarity
    ZW - Lightning Blade
    R Rarity
    ZW - Lightning Blade
    ZW - Lightning Blade
    LIGHT 5
    ZW - Lightning Blade
    Vũ khí zexal - Kiếm sét
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".


    R Rarity
    ZW - Tornado Bringer
    R Rarity
    ZW - Tornado Bringer
    ZW - Tornado Bringer
    WIND 5
    ZW - Tornado Bringer
    Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


    SR Rarity
    Dark Hole
    SR Rarity
    Dark Hole
    Dark Hole
    Spell Normal
    Dark Hole
    HỐ đen

     Hiệu ứng (VN):

     Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy all monsters on the field.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      UR Rarity
      Onomatopaira
      UR Rarity
      Onomatopaira
      Onomatopaira
      Spell Normal
      Onomatopaira
      Cặp tượng thanh

       Hiệu ứng (VN):

       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
       ● 1 quái thú "Zubaba"
       ● 1 quái thú "Gagaga"
       ● 1 quái thú "Gogogo"
       ● 1 quái thú "Dododo"


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster


       R Rarity
       Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
       R Rarity
       Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
       Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
       Spell Normal
       Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
       Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)


        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        Reinforcement of the Army
        Spell Normal
        Reinforcement of the Army
        Quân tiếp viện

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         Abyss Dweller
         WATER
         Abyss Dweller
         Cư dân vực sâu
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         WIND
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Tay súng trời, chim Castel
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         Number 39: Utopia
         LIGHT
         Number 39: Utopia
         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray V
         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray V
         Number C39: Utopia Ray V
         LIGHT
         Number C39: Utopia Ray V
         Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng V
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 5
         Khi lá bài thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của mình; trả mục tiêu đó về Extra Deck. Nếu lá bài này có "Utopia" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
         ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú bị phá huỷ trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 monsters When this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (either by battle or by card effect): You can target 1 Xyz Monster in your Graveyard; return that target to the Extra Deck. If this card has a "Utopia" monster as an Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy that monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's ATK on the field.


         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         Number S39: Utopia the Lightning
         LIGHT
         Number S39: Utopia the Lightning
         Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú LIGHT Cấp 5
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


         UR Rarity
         Ultimate Leo Utopia Ray
         UR Rarity
         Ultimate Leo Utopia Ray
         Ultimate Leo Utopia Ray
         LIGHT
         Ultimate Leo Utopia Ray
         Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 5
         (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.


         UR Rarity
         ZW - Leo Arms
         UR Rarity
         ZW - Leo Arms
         ZW - Leo Arms
         LIGHT
         ZW - Leo Arms
         Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.         Deck của UTOPIA trong DUEL LINKS