Zuzu Boyle

Zuzu Boyle

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Zuzu Boyle là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (Arc-V).
  •  Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ARC-V
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 10 trong (ARC-V) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
  • Thắng 1 trận đấu với Zuzu Boyle trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Draw Reserves
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt đầu tiên của bạn. Trả lại 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Bạn có thể rút 3 lá trong Draw Phase tiếp theo của mình.
Draw Reserves
Duel Recital
ATK của tất cả quái thú "Melodious" trên sân của bạn được tăng thêm 100 cho mỗi quái thú "Melodious" trên sân của bạn.
Duel Recital
From Songstress to Maestra
Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Bộ bài / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
From Songstress to Maestra
Fusioning Maestra
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Soprano the Melodious Songstress" và 1 "Crystal Rose" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu bạn có "Crystal Rose" trên sân của bạn. Trả lại tất cả các Quái thú Dung hợp, đã bị trục xuất của bạn vào Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Crystal Rose
Soprano the Melodious Songstress
Bloom Diva the Melodious Choir
Fusioning Maestra
Pendulum Extra Reset
Trả tất cả Quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn vào Bộ bài của bạn. Thay đổi tất cả các Quái vật Fusion, Synchro và Xyz Pendulum trong Extra Deck của bạn hướng xuống. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Extra Reset
Pendulum Recovery
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn lên x500 số quái thú được Triệu hồi Pendulum trong lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Recovery
Resonating Diva
Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn cho Bộ bài của bạn và chơi 1 lá bài "Fortissimo" ngửa mặt từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Fortissimo
Resonating Diva
Slow Tempo
Có thể được sử dụng trong lượt của bạn nếu bạn nhận sát thương trong trận đấu ở lượt trước. Quái thú đầu tiên được triệu hồi bởi đối thủ của bạn không thể tấn công trong lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Slow Tempo
Chung
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
United Pendulums
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones vào  của bạn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Chọn 1 Quái thú Pendulum bạn điều khiển và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, chọn 1 Quái thú Pendulum trong Bộ bài của bạn có cùng Loại gốc với quái thú đó, nhưng khác tên gốc, và đặt nó vào Pendulum Zones của bạn. Sau đó, phủ nhận hiệu ứng của cả hai lá bài cho đến hết lượt. Ở lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của mình một lần, ngoại trừ Triệu hồi Pendulum.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu, khi bắt đầu Trận đấu, ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là Quái vật Pendulum có cùng Loại.
United Pendulums

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Zuzu Boyle trong DUEL LINKS