Zuzu Boyle

Zuzu Boyle

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Zuzu Boyle là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (Arc-V).
 •  Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ARC-V
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 10 trong (ARC-V) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thắng 1 trận đấu với Zuzu Boyle trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Draw Reserves
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt đầu tiên của bạn. Trả lại 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Bạn có thể rút 3 lá trong Draw Phase tiếp theo của mình.
Draw Reserves
Duel Recital
ATK của tất cả quái thú "Melodious" trên sân của bạn được tăng thêm 100 cho mỗi quái thú "Melodious" trên sân của bạn.
Duel Recital
From Songstress to Maestra
Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Bộ bài / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
From Songstress to Maestra
Fusioning Maestra
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Soprano the Melodious Songstress" và 1 "Crystal Rose" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu bạn có "Crystal Rose" trên sân của bạn. Trả lại tất cả các Quái thú Dung hợp, đã bị trục xuất của bạn vào Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Crystal Rose
Soprano the Melodious Songstress
Bloom Diva the Melodious Choir
Fusioning Maestra
Pendulum Extra Reset
Trả tất cả Quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của bạn vào Bộ bài của bạn. Thay đổi tất cả các Quái vật Fusion, Synchro và Xyz Pendulum trong Extra Deck của bạn hướng xuống. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Extra Reset
Pendulum Recovery
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn lên x500 số quái thú được Triệu hồi Pendulum trong lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Recovery
Resonating Diva
Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn cho Bộ bài của bạn và chơi 1 lá bài "Fortissimo" ngửa mặt từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Fortissimo
Resonating Diva
Slow Tempo
Có thể được sử dụng trong lượt của bạn nếu bạn nhận sát thương trong trận đấu ở lượt trước. Quái thú đầu tiên được triệu hồi bởi đối thủ của bạn không thể tấn công trong lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Slow Tempo
Chung
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

Level-up Reward

SR Rarity
Rain Bozu
SR Rarity
Rain Bozu
Rain Bozu

Rain Bozu

7

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng chênh lệch giữa số lượng lá bài trong Extra Deck x 100, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[Hiệu ứng quái thú] Chỉ nhận được ATK trong lượt của bạn và chỉ nhận được DEF trong lượt của đối thủ, mỗi lượt bằng chênh lệch giữa số lượng lá bài trong Extra Deck x 200. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được thay đổi thành Tư thế phòng thủ tại kết thúc Battle Phase. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá hủy: Bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to the difference between the number of cards in the Extra Decks x 100, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Gains ATK during your turn only, and gains DEF during your opponent's turn only, each equal to the difference between the number of cards in the Extra Decks x 200. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.Deck sử dụng nhân vật Zuzu Boyle trong DUEL LINKS