Hướng Dẫn Chơi SalamanGREAT

Hướng Dẫn Chơi SalamanGREAT

Xin chào tất cả các bạn, tôi đã quay trở lại với bài viết hướng dẫn về một dòng bài vốn dĩ đã xuất hiện từ lâu, nhưng sức mạnh tổng hợp của nó hoàn toàn đủ sức để bạn đem đi đánh giải dần dần. Dòng bài tôi muốn giới thiệu là Samlamangreat - một bộ bài vốn dĩ rất nổi tiếng trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS.
Liệu lối chơi của bộ bài có dễ chơi? Yes, sau khi đọc bài viết này bạn sẽ hiểu thêm.
Bộ bài có đủ mạnh? Có chứ, rất mạnh là đằng khác
Bộ bài không phụ thuộc nhiều vào những lá triệu hồi Thường của nó và những lá mở rộng hoạt động rất tốt để cung cấp các triệu hồi bổ sung, đồng thời là nguyên liệu đủ điều kiện cho các quái thú Link Salamangreat. 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Rise from the Valley of Flames (Skill Card) (69%)

 Rarity
Rise from the Valley of Flames (Skill Card)
 Rarity
Rise from the Valley of Flames (Skill Card)
Rise from the Valley of Flames (Skill Card)
Rise from the Valley of Flames (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Salamangreat Heatleo" vào Extra Deck của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 1 quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển và thêm 1 quái thú có cùng tên vào Extra Deck của bạn. Sau đó, chơi "Salamangreat Sanctuary" đến sân của bạn từ bên ngoài Deck của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Salamangreat Heatleo" to your Extra Deck. The following effect can be used if your Life Points are at 2000 or below. Select 1 "Salamangreat" Link Monster you control, and add 1 monster with the same name to your Extra Deck. Then, play "Salamangreat Sanctuary" to your field from outside of your Deck. This Skill can only be used once per Duel.


*Lý do đôi khi bạn thấy vài chơi x1 heatleo vì skill này sẽ tạo thêm 1 heatleo nữa*
 bạn biết vì sao có người đem cả the tie that bind hay destiny draw không, vì deck này không bú skill vì họ nhận ra deck này mạnh mà không cần skill ( hoặc skill này phế ), nhưng skill này cho bạn 1 field free mà bạn sẽ không bóc lên chống brick, chỉ thế thôi :D

The Tie that Binds (21%)

 Rarity
The Tie that Binds
 Rarity
The Tie that Binds
The Tie that Binds
The Tie that Binds
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến cuối lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lần của quái thú trên sân của bạn 100 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Until the end of your turn, the ATK of all face-up monsters on your field increases by the number of monsters on your field times 100. This Skill can only be used once per turn.


 ờ thì tăng 400 ATK để đấm

Destiny Draw (Skill Card) (10%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 welcome to brick club lúc update bài viết 18/10/2022 thì chả ai dùng skill này cả lmaoCore

 

Salamangreat Gazelle (x1 (x69 nếu có thể))

UR Rarity
Salamangreat Gazelle
UR Rarity
Salamangreat Gazelle
Salamangreat Gazelle
FIRE 3
Salamangreat Gazelle
Thú lửa chuyển sinh linh dương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


 linh hồn của deck, có khả năng tự nhảy, Level 3 FIRE Cyberse body đẹp như từ trong tranh bước ra, có khả năng mill card để combo tiếp hoặc search card ( nhờ sunlight wolf nhặt lên ), có khả năng comeback sau khi ăn negate.


 10/10

Salamangreat Foxy (x2-3)

SR Rarity
Salamangreat Foxy
SR Rarity
Salamangreat Foxy
Salamangreat Foxy
FIRE 3
Salamangreat Foxy
Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


Pot Of Duality riêng cho salamangreat nhưng do game 20 card nên con này search rất khỏe, có body Level 3 FIRE Cyberse nhưng sài effect search thì không dùng effect nhảy được.


 Effect con này discard 1 lá Sala để nhảy lên, thường discard Spinny, nhưng chỉ dùng khi trên sân có face-up spell/trap và khi nhảy lên bạn có thể chọn bắn spell/trap opp không. đừng auto yes để bắn spell/trap của bản thân.

Salamangreat Jack Jaguar (x1-3)

SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
Salamangreat Jack Jaguar
FIRE 4
Salamangreat Jack Jaguar
Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


 con này vừa hồi hàng vừa nhảy, nhưng là nhảy vào ô quái Salamangreat link chỉ vào :)


 cầm con này trên tay thì dễ lên cơn đau tim vì bạn sẽ hỏi cuộc đời sao mình lại không cầm gazell hay foxy, con này thường bị ném xuống mộ bởi foxy hoặc gazell và chơi x1 nên cầm trên tay thì chịu

 nhưng con này có thể nhặt lại sunlight wolf hoặc balelynx để bọn nó tensei link shoukan

Salamangreat Falco (x1-2)

R Rarity
Salamangreat Falco
R Rarity
Salamangreat Falco
Salamangreat Falco
FIRE 4
Salamangreat Falco
Thú lửa chuyển sinh đại bàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó lên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Salamangreat Falco"; trả lại quái thú đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Salamangreat" Spell/Trap in your GY; Set that target to your field. If this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster you control, except "Salamangreat Falco"; return that monster to the hand, and if you do, Special Summon this card. You can only use 1 "Salamangreat Falco" effect per turn, and only once that turn.


 hồi hàng cực mạnh, chỉ cần chạm mộ thì nhặt lại 1 lá spell/trap Salamangreat từ mộ úp lên sân, và không có dòng chữ kiểu "khi rời sân thì lá đó bị banish" nên con này thường bị nhặt lên xong ném xuống mộ liên tục để nhặt lại field,trap hoặc circle.


 Con này đẩy quái Salamangreat từ sân lên tay để tự nhảy từ mộ và vì thế nó combo với meer rất tốt, tiếc là nó Level 4 nên bị tẩy chay ( vì Xyz bọn này rank 3 ) và tẩy chay hơn nữa khi bọn này có sunlight wolf nhặt sẫn rồi thì thường không cần con này nhặt tiếp nữa và hiệu ứng nhảy của nó cũng khó vl :)

Salamangreat Fowl (x0-2)

R Rarity
Salamangreat Fowl
R Rarity
Salamangreat Fowl
Salamangreat Fowl
FIRE 4
Salamangreat Fowl
Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


 con này chủ yếu đem theo để nhảy lên sân khi có sala khác trừ chính nó normal hoặc special summon, nó có effect 2 nhưng chả ai sài :D

Salamangreat Meer (x0-2)

R Rarity
Salamangreat Meer
R Rarity
Salamangreat Meer
Salamangreat Meer
FIRE 2
Salamangreat Meer
Thú lửa chuyển sinh cầy
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.


 là con có khả năng tự nhảy bằng cách dis con khác và bằng bất kỳ cách gì đưa lên tay, trừ rút lên normal draw ( rút bài ở draw phase ) thì sẽ từ nhảy lên, nên Falco đẩy con này từ sân lên và nhảy Falco thì con này cũng kích effect từ tay và nhảy lên sân và combo được với Falco


 kể cả Sunlight Wolf, nói chung đưa nó lên tay là nó tự nhảy, hết :D

Salamangreat Circle (x3)

SR Rarity
Salamangreat Circle
SR Rarity
Salamangreat Circle
Salamangreat Circle
Spell Quick
Salamangreat Circle
Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
  ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


   là một salamangreat player lâu năm, tôi khẳng định lá này không có effect 2


   đây là searcher chính của deck và được sunlight wolf hoặc falco nhặt lại, và search tiếp, effect 2 lá này thì miễn nhiễm effect quái mà duel links toàn úp spell/trap, master duel thì lấy quái body to OTK nên effect này phế vl

  Salamangreat Sanctuary (x1)

  UR Rarity
  Salamangreat Sanctuary
  UR Rarity
  Salamangreat Sanctuary
  Salamangreat Sanctuary
  Spell Field
  Salamangreat Sanctuary
  Thánh địa thú lửa chuyển sinh

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


    là field bạn cầm trên tay thì sẽ lên cơn đau tim nhưng vẫn chơi được, lá này search nhờ balelynx, mà balelynx thì lên dễ, anyway lá này cho phép bạn tensei link shoukan 1 lần một lượt    ủa lá này có effect 2 à :v

   Salamangreat Roar (x1)

   UR Rarity
   Salamangreat Roar
   UR Rarity
   Salamangreat Roar
   Salamangreat Roar
   Trap Counter
   Salamangreat Roar
   Thú lửa chuyển sinh gầm lên

    Hiệu ứng (VN):

    Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Salamangreat" : Vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu "Salamangreat" được Triệu hồi Link đến sân của bạn bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu: Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Roar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Salamangreat" Link Monster: Negate the activation, and if you do, destroy that card. While this card is in the GY, if a "Salamangreat" Link Monster is Link Summoned to your field using a monster with its same name as material: You can Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Salamangreat Roar" effect per turn, and only once that turn.


     là một nô lệ trung thành của counter trap tui chơi x3 lá này, nhưng game mới có 1 copy thôi nên chơi đỡ vậy, omni-negate và destroy và còn là counter trap nên rất mạnh nhưng bạn phải có quái salamangreat link monster để dùng


     lá này không những nhặt bởi lá khác mà còn tự nhặt bản thân lên sân sau khi bạn tensei link shoukan, nhưng bị banish khi rời sân :D    Extra Deck

     

    Salamangreat Balelynx (x2-3)

    UR Rarity
    Salamangreat Balelynx
    UR Rarity
    Salamangreat Balelynx
    Salamangreat Balelynx
    FIRE
    Salamangreat Balelynx
    Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
    • ATK:

    • 500

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


     search field, gửi salamangreat từ sân xuống mộ để nhảy lên ( khi làm cost để link con này ), bảo kê một hoặc NHIỀU lá salamanGREAT, có vai trò là body Link Salamangreat để kích trap, lên chỉ cần quái Cyberse level 4 hoặc thấp hơn nên có thể dùng lady debug để link


     10/10

    Salamangreat Sunlight Wolf (x2-3)

    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    Salamangreat Sunlight Wolf
    FIRE
    Salamangreat Sunlight Wolf
    Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng LỬA
    Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


    nãy giờ đọc bài viết toàn thấy sunlight wolf thì biết con này quan trọng cỡ nào rồi, nếu con nào chạm vào ô mà mũi tên con này chỉ vào ( kể cả quái opp ) thì con này nhặt lại 1 FIRE ( nhặt kaiju lửa cho nó chiến ), nếu con này được tensei link shoukan thì có thể nhặt lại 1 spell/trap salamangreat để search hoặc counter trap, 1 con nhặt được 2 card, nếu counter trap tự nhặt bản thân thì 1 con này nhặt được 3 card


     nhưng điểm yếu lớn nhất của nó là body quá bé, đợi Rage vô game bắn phá thôi chứ bây giờ battle phase hơi đuối

    Salamangreat Heatleo (x1-2)

    UR Rarity
    Salamangreat Heatleo
    UR Rarity
    Salamangreat Heatleo
    Salamangreat Heatleo
    FIRE
    Salamangreat Heatleo
    Thú lửa chuyển sinh sư tử nhiệt
    • ATK:

    • 2300

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng LỬA
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Bẫy & Phép của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Heatleo" làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân và 1 quái thú trong Mộ của bạn; ATK của mục tiêu đầu tiên sẽ bằng với mục tiêu khác, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can target 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone; shuffle it into the Deck. Once per turn, during your Main Phase, if this card was Link Summoned using "Salamangreat Heatleo" as material: You can target 1 face-up monster on the field and 1 monster in your GY; the ATK of the first target becomes equal to the other target's, until the end of this turn.


     con này sau này thay thế bằng lá khác ấy mà đừng quan tâm :v


     nhưng hiện tại dùng thì tui sẽ nói sơ

     con này có khả năng shuffle spell/trap và thay đổi ATK bằng ATK của 1 con dưới mộ, nên con này sẽ là con hiệu quả trong battle, mà sau này sẽ bị thay bằng lá khác, Ningirsu, Number 70 hay Number 39 và C39 luôn cho ló chiến, anyway bạn có thể chơi x2 để tensei link shoukan còn không thì x0 thôi vì x1 cũng ok nhưng do nó không full sức mạnh lắm ( anh em vẫn có thể chơi x1 vì tui thích chơi x2 và x0 )    Staple

     

    Cynet Mining và Lady Debug (x2-3)

    UR Rarity
    Cynet Mining
    UR Rarity
    Cynet Mining
    Cynet Mining
    Spell Normal
    Cynet Mining
    Khai phá mạng lưới

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


     SR Rarity
     Lady Debug
     SR Rarity
     Lady Debug
     Lady Debug
     LIGHT 4
     Lady Debug
     Bọ rùa gỡ lỗi
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


      đều là searcher nhưng lady debug mất normal summon còn cynet mining thì mất 1 card để search


      tùy bạn mà sẽ chơi x bao nhiêu, tui x3 cả lady debug và cynet mining cho nó không brick :D

     Enemy Controller (x0-2)

     SR Rarity
     Enemy Controller
     SR Rarity
     Enemy Controller
     Enemy Controller
     Spell Quick
     Enemy Controller
     Điều khiển địch

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
      ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       có khả năng chống OTK nhờ 2 effect, effect thứ 2 của lá này giúp bạn OTK địch khi họ không có backrow hay handtrap

      Treacherous Trap Hole (x0-2)

      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      Treacherous Trap Hole
      Trap Normal
      Treacherous Trap Hole
      Hang rơi lươn lẹo

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


        WARNING : KHÔNG NÊN ĐEM vì dù lá này mạnh nhưng bạn sẽ có counter trap salamangreat dưới mộ để nhặt lên nên dưới mộ bạn sẽ thường có trap

       D.D. Crow (x0-3)

       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

        địt mẹ galaxy-eyes


        con này banish đi 1 lá trong mộ và là quick effect nên dùng ở turn địch được, chủ yếu banish đi vài lá như Galaxy-Eyes Photon Dragon, Roxrose Dragon,...

       Compulsory Evacuation Device (x0-3)

       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         ở thời đại hiện tại đẩy về tay thốn hơn xuống mộ, vì nếu xuống mộ thì bọn đó trigger effect hoặc nhảy lên sân nên lá đẩy về tay này cực OP         và không once per turn :D

        Crackdown (x0-3)

        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

          là staple siêu vjp khi nó cướp đi body opp ( không cho link xyz hay làm nguyên liệu ) và quái đó còn không đánh và kích effect được, bạn có thể dùng body của opp để làm nguyên liệu cho bạn, hoặc giữ  lại trêu opp :)

         Warning Point (x0-3)

         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


           có thể xem là F2P vì mua salamangreat có lá này, nó làm quái được triệu hồi không đánh được, negate effect không dùng làm nguyên liệu xyz, synchro, fusion hay link           yes vẫn cho tribute summon, blue-eyes best deck

          mấy lá staple còn lại

          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           UR Rarity
           Raigeki Break
           UR Rarity
           Raigeki Break
           Raigeki Break
           Trap Normal
           Raigeki Break
           Tia chớp giật

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


            SR Rarity
            Karma Cut
            SR Rarity
            Karma Cut
            Karma Cut
            Trap Normal
            Karma Cut
            Nhân quả cắt

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             Mystical Space Typhoon
             Spell Quick
             Mystical Space Typhoon
             Cơn lốc thần bí

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


               vâng staple quốc dân hoặc kuriboh nếu chơi Destiny Draw, sao cũng được tùy lối chơi 20 card hoặc 30 card nhưng mix 1 đống staple

              Flame Administrator (x0-1)

              SR Rarity
              Flame Administrator
              SR Rarity
              Flame Administrator
              Flame Administrator
              FIRE
              Flame Administrator
              Trình quản lửa
              • ATK:

              • 1200

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cyberse
              Tất cả các quái thú Link bạn điều khiển nhận được 800 ATK. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Flame Administrator".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Cyberse monsters All Link Monsters you control gain 800 ATK. You can only control 1 "Flame Administrator".


               anh em thấy con này đéo có gì ngoài tăng ATK đúng rồi, anh em đoán đúng cmnr, chỉ có điều con này là FIRE Cyberse nên sẽ mix rất tốt ( 2300 + 800 = 3100 ATK )

              Ningirsu the World Chalice Warrior (x0-1)

              UR Rarity
              Ningirsu the World Chalice Warrior
              UR Rarity
              Ningirsu the World Chalice Warrior
              Ningirsu the World Chalice Warrior
              EARTH
              Ningirsu the World Chalice Warrior
              Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
              • ATK:

              • 2500

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Link
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


              cũng có thể xem là F2P vì bóc sala ra con này, chủ yếu lên lấy effect send quái opp là chủ yếu

              Security Dragon (x0-1)

              SR Rarity
              Security Dragon
              SR Rarity
              Security Dragon
              Security Dragon
              LIGHT
              Security Dragon
              Rồng an ninh
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú
              Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


               nếu bạn nghĩ con này chả có gì ngoài return thì đúng rồi đó nhưng con này còn có cái rất vjp, đó là bạn đặt kiểu gì cũng co-link với sunlight wolf ( yep chuyện tâm linh đấy ), và chính vì thế nên kiểu gì nó cũng nhảy vào ô sunlight wolf chỉ vào để trigger effect

              Number 70: Malevolent Sin (x0-3)

              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              Number 70: Malevolent Sin
              DARK
              Number 70: Malevolent Sin
              Con số 70: Tội ác tử thần
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


               chủ yếu lấy effect banish để OTK, staple quốc dân nên cũng chả muốn nói gì nhiều nhưng do effect là soft once per turn nên bạn có 3 con nhện sẽ banish được 3 lần

              Steelswarm Roach, Abyss Dweller và Dark Rebellion Xyz Dragon (staple quốc dân )

              SR Rarity
              Steelswarm Roach
              SR Rarity
              Steelswarm Roach
              Steelswarm Roach
              DARK
              Steelswarm Roach
              Trùng vai-rớt gián
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Rồng xyz phiến loạn bóng tối
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


               flop hơn nhện nhưng cũng rất mạnh, tùy theo rank bạn đang đánh gặp gì đem đó


               gặp nhiều mộ thì abyss dweller
               gặp mấy thằng level 5 trở lên thì roach

               còn dảk rebellion thì mãi đỉnh trong lòng fan hâm mộ
              Đơn vị đồng hành:

              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


              Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

              Top