Hướng dẫn chơi roid

Hướng dẫn chơi roid

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm về lối chơi của các quái thú roid.
Tổng quan

 Roid là tộc bài dung hợp gồm các quái thú Machine. Các quái thú roid chủ yếu có hiệu ứng hỗ trợ liên quan đến battle phase. Tộc bài không quá mạnh hiện tại, nhưng với lá bài môi trường Megaroid City, bạn có thể có nhiều cách phối hợp với các tộc bài khác bằng hiệu ứng tiêu điệt bài của chính mình để lấy Kiteroid lên tay.Các lá bài roid

 

Megaroid City (x3)

R Rarity
Megaroid City
R Rarity
Megaroid City
Megaroid City
Spell Field
Megaroid City
Thành phố cỗ máy lớn

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


  (1)

  You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand.

  (2)

  During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only.

   

  You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn.

  You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).

   

  Đây là ma pháp môi trường giúp cho bạn lấy thêm một roid từ bộ bài lên tay mỗi lượt bằng cách tiêu diệt một lá bài khác của bạn điều khiển. Việc có thể lấy trực tiếp một lá bài trong bộ bài là điều rất cần thiết để cho các deck chơi tốt và có tính liên kết với nhau hơn.

  Submarineroid (x2)

  UR Rarity
  Submarineroid
  UR Rarity
  Submarineroid
  Submarineroid
  WATER 4
  Submarineroid
  Cỗ máy tàu ngầm
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, thì sát thương gây ra cho đối thủ của bạn là ATK ban đầu của lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is the original ATK of this card. At the end of the Damage Step, if this card attacked or was attacked: You can change this card to Defense Position.


  (1)

  This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is the original ATK of this card.

  (2)

  At the end of the Damage Step, if this card attacked or was attacked: You can change this card to Defense Position.

   

  Submarineroid có khả năng cấu rỉa đối phương mỗi lượt bằng cách tấn công trực diện đối phương.

  Mixeroid (x2)

  R Rarity
  Mixeroid
  R Rarity
  Mixeroid
  Mixeroid
  WIND 4
  Mixeroid
  Cỗ máy pha trộn
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Máy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "roid" không phải GIÓ từ Deck của bạn. Bạn có thể trả một nửa LP của mình và loại bỏ bất kỳ số quái thú Máy nào khỏi Mộ của bạn, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "roid" có cùng Cấp với số quái thú bị loại bỏ đó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, nhưng phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mixeroid" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute 1 Machine monster; Special Summon 1 non-WIND "roid" monster from your Deck. You can pay half your LP and banish any number of Machine monsters from your GY, including this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "roid" Fusion Monster with the same Level as the number of those banished monsters, ignoring its Summoning conditions, but destroy it during the End Phase. You can only use each effect of "Mixeroid" once per turn.


  (1)

  You can Tribute 1 Machine monster; Special Summon 1 non-WIND "roid" monster from your Deck.

  (2)

  You can pay half your LP and banish any number of Machine monsters from your GY, including this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "roid" Fusion Monster with the same Level as the number of those banished monsters, ignoring its Summoning conditions, but destroy it during the End Phase.

   

  You can only use each effect of "Mixeroid" once per turn.


  Mixeroid cho phép bạn triệu hồi từ bộ bài một quái thú roid bằng cách hiến tế một quái thú Machine của bạn.

  Drillroid và Steamroid (x1-2)

  UR Rarity
  Drillroid
  UR Rarity
  Drillroid
  Drillroid
  EARTH 4
  Drillroid
  Cỗ máy khoan
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Phá huỷ quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Before damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.


  UR Rarity
  Steamroid
  UR Rarity
  Steamroid
  Steamroid
  EARTH 4
  Steamroid
  Cỗ máy hơi nước
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ nhận được 500 ATK trong Damage Step. Nếu lá bài này bị quái thú của đối thủ tấn công, lá bài này chỉ mất 500 ATK trong Damage Step.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card attacks an opponent's monster, this card gains 500 ATK during the Damage Step only. If this card is attacked by an opponent's monster, this card loses 500 ATK during the Damage Step only.


  Drillroid

  (1)

  Before damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.

   

  Steamroid

  (1)

  If this card attacks an opponent's monster, this card gains 500 ATK during the Damage Step only.

  (2)

  If this card is attacked by an opponent's monster, this card loses 500 ATK during the Damage Step only.

   

  DrillroidSteamroid mang những hiệu ứng liên quan đến battle phase giúp chúng tạo lợi thế khi chiến đấu với quái thú của đối phương.

  Kiteroid (x2)

  SR Rarity
  Kiteroid
  SR Rarity
  Kiteroid
  Kiteroid
  WIND 1
  Kiteroid
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


  (1)

  During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.

  (2)

  During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

   

  Kiteroid được sử dụng rất nhiều trong các deck khác bởi vì bản thân 1 Kiteroid có thể giúp bạn đỡ được 2 đòn tấn công trực tiếp từ đối phương. Đương nhiên trong chính tộc bài của mình, Kiteroid vẫn giữ nguyên giá trị sức mạnh của nó và bạn còn có thể dễ dàng lấy được lá bài này lên tay nhờ Megaroid City.

  Expressroid (x1-2)

  UR Rarity
  Expressroid
  UR Rarity
  Expressroid
  Expressroid
  EARTH 4
  Expressroid
  Cỗ máy tốc hành
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "roid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Expressroid"; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Summoned: You can target 2 "roid" monsters in your GY, except "Expressroid"; add those targets to your hand.


  (1)

  When this card is Summoned: You can target 2 "roid" monsters in your GY, except "Expressroid"; add those targets to your hand.

   

  Expressriod hỗ trợ thêm khả năng hồi hàng giúp các roid tiếp tục cuộc đua.

  Emergeroid Call (x1-2)

  N Rarity
  Emergeroid Call
  N Rarity
  Emergeroid Call
  Emergeroid Call
  Trap Counter
  Emergeroid Call
  Tín hiệu cỗ máy ĐỎ

   Hiệu ứng (VN):

   Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "roid" : Hủy kích hoạt, sau đó gửi tất cả các lá bài có cùng tên với lá bài đó từ Deck và Extra Deck của người chơi đang kích hoạt đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "roid" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Emergeroid Call" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "roid" Fusion Monster: Negate the activation, then send all cards with the same name as that card from the activating player's Deck and Extra Deck to the GY. You can banish this card from the GY, then target 1 "roid" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Emergeroid Call" once per turn.


   (1)

   When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "roid" Fusion Monster: Negate the activation, then send all cards with the same name as that card from the activating player's Deck and Extra Deck to the GY.

   (2)

   You can banish this card from the GY, then target 1 "roid" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Emergeroid Call" once per turn.

    

   Emergeroid Call được tận dụng nhiều hơn ở hiệu ứng (2), người chơi có thể sử dụng lá bài này như là mồi cho Megaroid City.

   Vehicroid Connection Zone (x1)

   SR Rarity
   Vehicroid Connection Zone
   SR Rarity
   Vehicroid Connection Zone
   Vehicroid Connection Zone
   Spell Normal
   Vehicroid Connection Zone
   Vùng kết nối cỗ máy phương tiện

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Vehicroid"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Vehicroid" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials, and if you do, it cannot be destroyed by card effects, and its effects cannot be negated.


    (1)

    Fusion Summon 1 "Vehicroid" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials, and if you do, it cannot be destroyed by card effects, and its effects cannot be negated.

     

    Vihicroid Connection Zone là lá bài dung hợp độc quyền dành riêng cho các quái thú roid. Bên cạnh triệu hồi dung hợp ra thì quái thú Vihicroid được triệu hồi ra sẽ không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng.    Roid thuần

     

    Deck mẫu

    Check Out My Ride!
    Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy rút một con quái vật 'roid' mà bạn chọn.
    Check Out My Ride!

    Cần 10 UR

    UR Rarity
    Drillroid
    UR Rarity
    Drillroid
    UR Rarity
    Expressroid
    UR Rarity
    Steamroid
    UR Rarity
    Submarineroid
    UR Rarity
    Submarineroid
    UR Rarity
    Super Vehicroid Jumbo Drill
    UR Rarity
    Super Vehicroid Jumbo Drill
    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon

    Main: 20 Extra: 7

    UR Rarity
    Drillroid
    UR Rarity
    Drillroid
    Drillroid
    EARTH 4
    Drillroid
    Cỗ máy khoan
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Phá huỷ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Before damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.


    UR Rarity
    Drillroid
    UR Rarity
    Drillroid
    Drillroid
    EARTH 4
    Drillroid
    Cỗ máy khoan
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Phá huỷ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Before damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.


    UR Rarity
    Expressroid
    UR Rarity
    Expressroid
    Expressroid
    EARTH 4
    Expressroid
    Cỗ máy tốc hành
    • ATK:

    • 400

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "roid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Expressroid"; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Summoned: You can target 2 "roid" monsters in your GY, except "Expressroid"; add those targets to your hand.


    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


    R Rarity
    Mixeroid
    R Rarity
    Mixeroid
    Mixeroid
    WIND 4
    Mixeroid
    Cỗ máy pha trộn
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Máy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "roid" không phải GIÓ từ Deck của bạn. Bạn có thể trả một nửa LP của mình và loại bỏ bất kỳ số quái thú Máy nào khỏi Mộ của bạn, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "roid" có cùng Cấp với số quái thú bị loại bỏ đó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, nhưng phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mixeroid" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 Machine monster; Special Summon 1 non-WIND "roid" monster from your Deck. You can pay half your LP and banish any number of Machine monsters from your GY, including this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "roid" Fusion Monster with the same Level as the number of those banished monsters, ignoring its Summoning conditions, but destroy it during the End Phase. You can only use each effect of "Mixeroid" once per turn.


    R Rarity
    Mixeroid
    R Rarity
    Mixeroid
    Mixeroid
    WIND 4
    Mixeroid
    Cỗ máy pha trộn
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Máy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "roid" không phải GIÓ từ Deck của bạn. Bạn có thể trả một nửa LP của mình và loại bỏ bất kỳ số quái thú Máy nào khỏi Mộ của bạn, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "roid" có cùng Cấp với số quái thú bị loại bỏ đó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, nhưng phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mixeroid" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 Machine monster; Special Summon 1 non-WIND "roid" monster from your Deck. You can pay half your LP and banish any number of Machine monsters from your GY, including this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "roid" Fusion Monster with the same Level as the number of those banished monsters, ignoring its Summoning conditions, but destroy it during the End Phase. You can only use each effect of "Mixeroid" once per turn.


    UR Rarity
    Steamroid
    UR Rarity
    Steamroid
    Steamroid
    EARTH 4
    Steamroid
    Cỗ máy hơi nước
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ nhận được 500 ATK trong Damage Step. Nếu lá bài này bị quái thú của đối thủ tấn công, lá bài này chỉ mất 500 ATK trong Damage Step.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card attacks an opponent's monster, this card gains 500 ATK during the Damage Step only. If this card is attacked by an opponent's monster, this card loses 500 ATK during the Damage Step only.


    UR Rarity
    Submarineroid
    UR Rarity
    Submarineroid
    Submarineroid
    WATER 4
    Submarineroid
    Cỗ máy tàu ngầm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, thì sát thương gây ra cho đối thủ của bạn là ATK ban đầu của lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is the original ATK of this card. At the end of the Damage Step, if this card attacked or was attacked: You can change this card to Defense Position.


    UR Rarity
    Submarineroid
    UR Rarity
    Submarineroid
    Submarineroid
    WATER 4
    Submarineroid
    Cỗ máy tàu ngầm
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, thì sát thương gây ra cho đối thủ của bạn là ATK ban đầu của lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is the original ATK of this card. At the end of the Damage Step, if this card attacked or was attacked: You can change this card to Defense Position.


    R Rarity
    Truckroid
    R Rarity
    Truckroid
    Truckroid
    EARTH 4
    Truckroid
    Cỗ máy xe tải
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Trang bị cho quái thú bị phá huỷ vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Equip the destroyed monster to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      R Rarity
      Megaroid City
      R Rarity
      Megaroid City
      Megaroid City
      Spell Field
      Megaroid City
      Thành phố cỗ máy lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


       R Rarity
       Megaroid City
       R Rarity
       Megaroid City
       Megaroid City
       Spell Field
       Megaroid City
       Thành phố cỗ máy lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


        R Rarity
        Megaroid City
        R Rarity
        Megaroid City
        Megaroid City
        Spell Field
        Megaroid City
        Thành phố cỗ máy lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


         SR Rarity
         Vehicroid Connection Zone
         SR Rarity
         Vehicroid Connection Zone
         Vehicroid Connection Zone
         Spell Normal
         Vehicroid Connection Zone
         Vùng kết nối cỗ máy phương tiện

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Vehicroid"


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Fusion Summon 1 "Vehicroid" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials, and if you do, it cannot be destroyed by card effects, and its effects cannot be negated.


          N Rarity
          Emergeroid Call
          N Rarity
          Emergeroid Call
          Emergeroid Call
          Trap Counter
          Emergeroid Call
          Tín hiệu cỗ máy ĐỎ

           Hiệu ứng (VN):

           Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "roid" : Hủy kích hoạt, sau đó gửi tất cả các lá bài có cùng tên với lá bài đó từ Deck và Extra Deck của người chơi đang kích hoạt đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "roid" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Emergeroid Call" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "roid" Fusion Monster: Negate the activation, then send all cards with the same name as that card from the activating player's Deck and Extra Deck to the GY. You can banish this card from the GY, then target 1 "roid" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Emergeroid Call" once per turn.


           SR Rarity
           Necro Fusion
           SR Rarity
           Necro Fusion
           Necro Fusion
           Trap Normal
           Necro Fusion
           Kết hợp vong linh

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


            SR Rarity
            Necro Fusion
            SR Rarity
            Necro Fusion
            Necro Fusion
            Trap Normal
            Necro Fusion
            Kết hợp vong linh

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


             N Rarity
             Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
             N Rarity
             Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
             Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
             EARTH 12
             Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
             Cỗ máy chiến đấu siêu cấp, Barbaroid
             • ATK:

             • 4000

             • DEF:

             • 4000


             Hiệu ứng (VN):

             5 quái thú "roid" Loại Máy
             Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó (kể cả trong Mộ). Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             5 Machine-Type "roid" monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. This card cannot attack your opponent directly. After damage calculation, if this card attacked an opponent's monster: Negate the effects of that monster (including in the Graveyard). If this card destroys an opponent's monster by battle: Inflict 1000 damage to your opponent.


             R Rarity
             Elemental HERO Necroid Shaman
             R Rarity
             Elemental HERO Necroid Shaman
             Elemental HERO Necroid Shaman
             DARK 6
             Elemental HERO Necroid Shaman
             Anh hùng nguyên tố thầy đồng cỗ máy tử
             • ATK:

             • 1900

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             "Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Necroshade"
             Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của đối thủ về phía sân của chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Elemental HERO Wildheart" + "Elemental HERO Necroshade" Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Special Summoned: Target 1 monster your opponent controls; destroy that target, then Special Summon 1 monster from your opponent's Graveyard to their side of the field.


             SR Rarity
             Pair Cycroid
             SR Rarity
             Pair Cycroid
             Pair Cycroid
             EARTH 5
             Pair Cycroid
             Cỗ máy đạp đôi
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Loại Máy có cùng tên
             Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Machine-Type monsters with the same name This card can attack your opponent directly.


             R Rarity
             Steam Gyroid
             R Rarity
             Steam Gyroid
             Steam Gyroid
             EARTH 6
             Steam Gyroid
             Cỗ máy hơi nước chuyển
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             "Gyroid" + "Steamroid"


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Gyroid" + "Steamroid"


             R Rarity
             Super Vehicroid - Stealth Union
             R Rarity
             Super Vehicroid - Stealth Union
             Super Vehicroid - Stealth Union
             EARTH 9
             Super Vehicroid - Stealth Union
             Siêu cỗ máy phương tiện - Quân đoàn đánh du kích
             • ATK:

             • 3600

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             "Truckroid" + "Expressroid" + "Drillroid" + "Stealthroid"
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú không phải là Máy ngửa trên sân; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Khi được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng này, lá bài này có thể tấn công tất cả những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công, ATK ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Truckroid" + "Expressroid" + "Drillroid" + "Stealthroid" Once per turn: You can target 1 face-up non-Machine monster on the field; equip that target to this card. While equipped with a monster by this effect, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks, its original ATK is halved. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


             UR Rarity
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             UR Rarity
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             EARTH 8
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             Siêu cỗ máy phương tiện khoan Jumbo
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid"
             Một cuộc Triệu hồi Fusion của lá bài này chỉ có thể được tiến hành với các quái thú Fusion ở trên. Trong chiến đấu giữa lá bài tấn công này và quái thú Tư thế Phòng thủ có DEF thấp hơn ATK của lá bài này, gây thiệt hại bằng với sự khác biệt như là Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid" A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.


             UR Rarity
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             UR Rarity
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             EARTH 8
             Super Vehicroid Jumbo Drill
             Siêu cỗ máy phương tiện khoan Jumbo
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid"
             Một cuộc Triệu hồi Fusion của lá bài này chỉ có thể được tiến hành với các quái thú Fusion ở trên. Trong chiến đấu giữa lá bài tấn công này và quái thú Tư thế Phòng thủ có DEF thấp hơn ATK của lá bài này, gây thiệt hại bằng với sự khác biệt như là Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid" A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.


              

             Drillroid và Submarineroid (Key)

             UR Rarity
             Drillroid
             UR Rarity
             Drillroid
             Drillroid
             EARTH 4
             Drillroid
             Cỗ máy khoan
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Phá huỷ quái thú đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Before damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster: Destroy that monster.


             UR Rarity
             Submarineroid
             UR Rarity
             Submarineroid
             Submarineroid
             WATER 4
             Submarineroid
             Cỗ máy tàu ngầm
             • ATK:

             • 800

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, thì sát thương gây ra cho đối thủ của bạn là ATK ban đầu của lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is the original ATK of this card. At the end of the Damage Step, if this card attacked or was attacked: You can change this card to Defense Position.


             Lối chơi chủ yếu của deck này là sử dụng DrillroidSubmarineroid tấn công đối phương mỗi lượt. Khi đã có được lượng tài nguyên ổn định, bạn có thể sử dụng chúng và gọi ra các roid dung hợp từ extra deck.

             • Drillroid sẽ tấn công các quái thú thế phòng thủ của đối phương và sử dụng hiệu ứng để tiêu diệt chúng ngay mà không cần quan tâm đến sức thủ của quái thú đó.
             • Submarineroid có thể rỉa đối thủ 800 LP mỗi lượt rồi chuyển thủ sau khi tấn công, 1800 DEF cũng là một con số khá ổn với một quái thú level 4 như Submarineroid.

             Book of Moon, Paleozoic Canadia và Floodgate Trap Hole (Hỗ trợ)

             UR Rarity
             Book of Moon
             UR Rarity
             Book of Moon
             Book of Moon
             Spell Quick
             Book of Moon
             Sách mặt trăng

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


              UR Rarity
              Paleozoic Canadia
              UR Rarity
              Paleozoic Canadia
              Paleozoic Canadia
              Trap Normal
              Paleozoic Canadia
              Loài giáp xác Canadia

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               UR Rarity
               Floodgate Trap Hole
               UR Rarity
               Floodgate Trap Hole
               Floodgate Trap Hole
               Trap Normal
               Floodgate Trap Hole
               Hang rơi không đáy

                Hiệu ứng (VN):

                Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
                Phân loại:

                Dùng các lá bài có thể chuyển quái thú sang thế phòng thủ, hay úp luôn cả quái thú đó xuống vừa có thể ngăn cho đối phương không thể sử dụng quái thú đó làm nguyên liệu synchro, xyz, cũng như giúp cho người chơi chiếm thế chủ động giúp cho Drillroid có thể dễ dàng tiêu diệt quái thú đối phương hơn.

                Windstorm of Etaqua và Pulse Mines (Một số lựa chọn khác cho deck)

                R Rarity
                Windstorm of Etaqua
                R Rarity
                Windstorm of Etaqua
                Windstorm of Etaqua
                Trap Normal
                Windstorm of Etaqua
                Bão gió của Etaqua

                 Hiệu ứng (VN):

                 Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Change the battle positions of all face-up monsters your opponent controls.


                 SR Rarity
                 Pulse Mines
                 SR Rarity
                 Pulse Mines
                 Pulse Mines
                 Trap Normal
                 Pulse Mines
                 Bom mìn nổ

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu bạn điều khiển quái thú Máy: Thay đổi quái thú Tư thế Tấn công của đối thủ (nếu có) thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời, cho đến khi kết thúc lượt này, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của đối thủ, hãy đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If you control a Machine monster: Change your opponent's Attack Position monsters (if any) to Defense Position, also, until the end of this turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned to your opponent's field, change them to Defense Position.


                  (1)

                  If you control a Machine monster: Change your opponent's Attack Position monsters (if any) to Defense Position, also, until the end of this turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned to your opponent's field, change them to Defense Position.

                   

                  Pulse Mines có thể giúp bạn vượt qua được 1 lượt của đối phương một cách dễ dàng!

                  Mixeroid và Truckroid (T set end turn...)

                  R Rarity
                  Mixeroid
                  R Rarity
                  Mixeroid
                  Mixeroid
                  WIND 4
                  Mixeroid
                  Cỗ máy pha trộn
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 2200


                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Máy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "roid" không phải GIÓ từ Deck của bạn. Bạn có thể trả một nửa LP của mình và loại bỏ bất kỳ số quái thú Máy nào khỏi Mộ của bạn, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "roid" có cùng Cấp với số quái thú bị loại bỏ đó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, nhưng phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mixeroid" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can Tribute 1 Machine monster; Special Summon 1 non-WIND "roid" monster from your Deck. You can pay half your LP and banish any number of Machine monsters from your GY, including this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "roid" Fusion Monster with the same Level as the number of those banished monsters, ignoring its Summoning conditions, but destroy it during the End Phase. You can only use each effect of "Mixeroid" once per turn.


                  R Rarity
                  Truckroid
                  R Rarity
                  Truckroid
                  Truckroid
                  EARTH 4
                  Truckroid
                  Cỗ máy xe tải
                  • ATK:

                  • 1000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Trang bị cho quái thú bị phá huỷ vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Equip the destroyed monster to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect.


                  Truckroid

                  (1)

                  When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Equip the destroyed monster to this card.

                  (2)

                  This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect.


                  MixeroidTruckroid có sức thủ lớn, trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể úp chúng và kết thúc lượt.

                  Hiệu ứng lấy quái thú của Truckroid có thể tạo đột biến trong một số trường hợp bởi vì nó có thể ngăn các quái thú bị tiêu diệt không xuống mộ, không cho chúng sử dụng hiệu ứng trong mộ nếu có.

                  Megaroid City (Không đơn thuần là searcher)

                  R Rarity
                  Megaroid City
                  R Rarity
                  Megaroid City
                  Megaroid City
                  Spell Field
                  Megaroid City
                  Thành phố cỗ máy lớn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


                   Có thể dùng Megaroid City để tiêu diệt Emergeroid Call của bạn nhằm sử dụng hiệu ứng dưới mộ của Emergeroid Call. Nếu đi lượt 1, bạn có thể lấy Kiteroid lên tay hoặc đôi khi không cần phải sử dụng hiệu ứng này. Khi đi lượt 2, tùy vào tình huống mà bạn sẽ có các lá bài cần tiêu diệt hay lá bài lấy lên tay sẽ khác nhau.

                   Megaroid City còn có thể hoán đổi công thủ của các quái thú roid khi chiến đấu bằng cách gửi một roid từ bộ bài xuống mộ. Bằng hiệu ứng này bạn có thể biến các Mixeroid hay Truckroid thành những quái thú hủy diệt nếu đối phương chủ quan tấn công chúng.

                   Tận dụng hiệu ứng này có thể giúp bạn làm mỏng bộ bài cũng như thêm mồi cho Mixeroid.

                   Gửi một quái thú roid mà bạn đang rất cần ở trên tay xuống mộ, Emergeroid Call hay Expressroid sẽ giúp bạn nhặt chúng lại lên tay.

                   Bạn có thể gửi Kiteroid xuống mộ bằng hiệu ứng này, Kiteroid dưới mộ có thể đở cho bạn 1 đòn đánh trực tiếp trong lượt đó.         

                   Polymerization và Necro Fusion (Hỗ trợ triệu hồi dung hợp)

                   UR Rarity
                   Polymerization
                   UR Rarity
                   Polymerization
                   Polymerization
                   Spell Normal
                   Polymerization
                   Dung hợp

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                    SR Rarity
                    Necro Fusion
                    SR Rarity
                    Necro Fusion
                    Necro Fusion
                    Trap Normal
                    Necro Fusion
                    Kết hợp vong linh

                     Hiệu ứng (VN):

                     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


                     Necro Fusion

                     (1)

                     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.

                      

                     Ngoài Vehicroid Connection Zone ra, bạn cũng có thể sử dụng thêm các lá bài hỗ trợ triệu hồi dung hợp.

                     Super Vehicroid - Stealth Union, Barbaroid, the Ultimate Battle Machine và Steam Gyroid (Extra deck)

                     R Rarity
                     Super Vehicroid - Stealth Union
                     R Rarity
                     Super Vehicroid - Stealth Union
                     Super Vehicroid - Stealth Union
                     EARTH 9
                     Super Vehicroid - Stealth Union
                     Siêu cỗ máy phương tiện - Quân đoàn đánh du kích
                     • ATK:

                     • 3600

                     • DEF:

                     • 3000


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Truckroid" + "Expressroid" + "Drillroid" + "Stealthroid"
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú không phải là Máy ngửa trên sân; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Khi được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng này, lá bài này có thể tấn công tất cả những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công, ATK ban đầu của nó sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Truckroid" + "Expressroid" + "Drillroid" + "Stealthroid" Once per turn: You can target 1 face-up non-Machine monster on the field; equip that target to this card. While equipped with a monster by this effect, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks, its original ATK is halved. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                     N Rarity
                     Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
                     N Rarity
                     Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
                     Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
                     EARTH 12
                     Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
                     Cỗ máy chiến đấu siêu cấp, Barbaroid
                     • ATK:

                     • 4000

                     • DEF:

                     • 4000


                     Hiệu ứng (VN):

                     5 quái thú "roid" Loại Máy
                     Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó (kể cả trong Mộ). Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     5 Machine-Type "roid" monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. This card cannot attack your opponent directly. After damage calculation, if this card attacked an opponent's monster: Negate the effects of that monster (including in the Graveyard). If this card destroys an opponent's monster by battle: Inflict 1000 damage to your opponent.


                     R Rarity
                     Steam Gyroid
                     R Rarity
                     Steam Gyroid
                     Steam Gyroid
                     EARTH 6
                     Steam Gyroid
                     Cỗ máy hơi nước chuyển
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 1600


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Gyroid" + "Steamroid"


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Gyroid" + "Steamroid"


                     Các quái thú roid dung hợp thực sự không mang khả năng gì nổi bật. Tuy nhiên, vì không có nhiều hỗ trợ để hồi hàng cho các quái thú roid nên bạn sẽ rất dễ đuối với những game mà quái thú của bạn bị tiêu diệt sạch rất dễ dàng từ sớm. Những quái thú dung hợp này được hỗ trợ triệu hồi bằng cách loại bỏ nguyên liệu từ mộ nên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá bài trên tay cũng như tận dụng triệt để các quái thú roid trong mộ.  

                     Pair Cycroid và Super Vehicroid Jumbo Drill (Extra deck)

                     SR Rarity
                     Pair Cycroid
                     SR Rarity
                     Pair Cycroid
                     Pair Cycroid
                     EARTH 5
                     Pair Cycroid
                     Cỗ máy đạp đôi
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Loại Máy có cùng tên
                     Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Machine-Type monsters with the same name This card can attack your opponent directly.


                     UR Rarity
                     Super Vehicroid Jumbo Drill
                     UR Rarity
                     Super Vehicroid Jumbo Drill
                     Super Vehicroid Jumbo Drill
                     EARTH 8
                     Super Vehicroid Jumbo Drill
                     Siêu cỗ máy phương tiện khoan Jumbo
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid"
                     Một cuộc Triệu hồi Fusion của lá bài này chỉ có thể được tiến hành với các quái thú Fusion ở trên. Trong chiến đấu giữa lá bài tấn công này và quái thú Tư thế Phòng thủ có DEF thấp hơn ATK của lá bài này, gây thiệt hại bằng với sự khác biệt như là Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid" A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.


                     Pair Cycroid

                     2 Machine-Type monsters with the same name

                     (1)

                     This card can attack your opponent directly.

                      

                     Pair Cycroid có thể được triệu hồi dễ dàng bằng Necro Fusion.

                     Super Vehicroid Jumbo Drill

                     "Steamroid" + "Drillroid" + "Submarineroid"

                     A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters.

                     (1)

                     During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.

                      

                     Triệu hồi Super Vehicroid Jumbo Drill bằng Vehicroid Connection Zone giúp quái thú này có thêm một hiệu ứng bảo kê tốt.

                     Emergeroid Call và Kiteroid (Khả năng bảo kê)

                     N Rarity
                     Emergeroid Call
                     N Rarity
                     Emergeroid Call
                     Emergeroid Call
                     Trap Counter
                     Emergeroid Call
                     Tín hiệu cỗ máy ĐỎ

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "roid" : Hủy kích hoạt, sau đó gửi tất cả các lá bài có cùng tên với lá bài đó từ Deck và Extra Deck của người chơi đang kích hoạt đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "roid" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Emergeroid Call" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "roid" Fusion Monster: Negate the activation, then send all cards with the same name as that card from the activating player's Deck and Extra Deck to the GY. You can banish this card from the GY, then target 1 "roid" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Emergeroid Call" once per turn.


                      SR Rarity
                      Kiteroid
                      SR Rarity
                      Kiteroid
                      Kiteroid
                      WIND 1
                      Kiteroid
                      • ATK:

                      • 200

                      • DEF:

                      • 400


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                      Sử dụng Emergeroid Call để lấy Kiteroid lên tay trong lượt đối phương, Kiteroid giúp bạn né được nhiều hơn là 2 đòn đánh!                      Hướng chơi khác

                      Hướng chơi khác

                      Tham khảo deck tại đây.

                      Panzer Dragon (x1)

                      SR Rarity
                      Panzer Dragon
                      SR Rarity
                      Panzer Dragon
                      Panzer Dragon
                      LIGHT 5
                      Panzer Dragon
                      Xe tăng rồng bọc giáp
                      • ATK:

                      • 1000

                      • DEF:

                      • 2600


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú Máy + 1 quái thú Rồng
                      Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Machine monster + 1 Dragon monster If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it.


                      1 Machine monster + 1 Dragon monster

                      (1)

                      If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it.

                       

                      Dùng hiệu ứng của Keeper of Dragon Magic để lấy Polymerization lên tay, sau đó bạn có thể triệu hồi được Panzer Dragon bằng Keeper of Dragon Magic và một quái thú roid khác. 

                      Gear Gigant X (xyz)

                      UR Rarity
                      Gear Gigant X
                      UR Rarity
                      Gear Gigant X
                      Gear Gigant X
                      EARTH
                      Gear Gigant X
                      Rô bốt bánh răng X
                      • ATK:

                      • 2300

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Loại Máy Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


                      2 Level 4 Machine-Type monsters

                      (1)

                      Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand.

                      (2)

                      When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

                       

                      Gear Gigant X hỗ trợ cho roid thêm khả năng search cũng như hồi hàng từ mộ tốt hơn. Với Gear Gigant X bạn có thể giảm bớt số lượng Emergeroid Call trong deck cho các lá bài khác thích hợp.                      Invoked ft. roid

                      Invoked ft. roid

                      Tham khảo deck tại đây.

                      Rescueroid (x1)

                      SR Rarity
                      Rescueroid
                      SR Rarity
                      Rescueroid
                      Rescueroid
                      FIRE 6
                      Rescueroid
                      Cỗ máy cứu hỏa
                      • ATK:

                      • 1600

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một "roid" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, bạn có thể trả lại quái thú đó về tay chủ nhân của nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a "roid" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can return that monster to its owner's hand.


                      Rescueroid được chơi trong bộ bài với mục đích duy nhất là triệu hồi ra Purgatrio (có thể lấy lên tay bằng Megaroid City). Sử dụng Rescueroid trên tay để dung hợp ra Purgatrio thứ nhất. Do Invocation có thể trục xuất quái thú dưới mộ để triệu hồi các Invoked nên bạn có thể tận dụng Rescueroid từ mộ để triệu hồi được Purgatrio thứ hai.

                      Aleister the Invoker và Megaroid City (2 cards Purgatrio)

                      UR Rarity
                      Aleister the Invoker
                      UR Rarity
                      Aleister the Invoker
                      Aleister the Invoker
                      DARK 4
                      Aleister the Invoker
                      Triệu hoán sư aleister
                      • ATK:

                      • 1000

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


                      R Rarity
                      Megaroid City
                      R Rarity
                      Megaroid City
                      Megaroid City
                      Spell Field
                      Megaroid City
                      Thành phố cỗ máy lớn

                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


                       Aleister có thể được trục xuất từ mộ để triệu hồi dung hợp bằng Invocation. Sau khi sử dụng hiệu ứng lấy Invocation lên tay của Aleister xong, dùng Megaroid City để tiêu diệt Aleister lấy Rescueroid lên tay và triệu hồi ra Purgatrio.                       Invoked - Ritual Beast - roid

                       Invoked - Ritual Beast - roid

                       Tham khảo deck tại đây.

                       Rescueroid, Megaroid City và Kiteroid (các lá bài roid được sử dụng)

                       SR Rarity
                       Rescueroid
                       SR Rarity
                       Rescueroid
                       Rescueroid
                       FIRE 6
                       Rescueroid
                       Cỗ máy cứu hỏa
                       • ATK:

                       • 1600

                       • DEF:

                       • 1800


                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi một "roid" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, bạn có thể trả lại quái thú đó về tay chủ nhân của nó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When a "roid" monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can return that monster to its owner's hand.


                       R Rarity
                       Megaroid City
                       R Rarity
                       Megaroid City
                       Megaroid City
                       Spell Field
                       Megaroid City
                       Thành phố cỗ máy lớn

                        Hiệu ứng (VN):

                        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


                        SR Rarity
                        Kiteroid
                        SR Rarity
                        Kiteroid
                        Kiteroid
                        WIND 1
                        Kiteroid
                        • ATK:

                        • 200

                        • DEF:

                        • 400


                        Hiệu ứng (VN):

                        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                        Bạn có thể giảm thiểu số lá bài roid xuống tối đa khi chơi với Invoked. Mục đích chính khi bạn chơi roid cùng với Invoked chính là bạn có thể lấy được nguyên liệu cho Purgatrio từ bộ bài bằng Megaroid City.

                        Megaroid City có thể tiêu diệt Aleister sau khi đã sử dụng hiệu ứng search xong giúp bạn có được Purgatrio dễ dàng mà chỉ cần mất 2 lá bài trên tay (Megaroid City + Aleister). Ngoài ra, Megaroid City còn giúp bạn lấy được Kiteroid, một quái thú bảo kê tốt được sử dụng hầu hết trong các bộ bài.                        Lời kết

                        Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ biết được thêm về tộc bài roid. Cảm ơn các bạn đã đọc hết.
                        Đơn vị đồng hành:

                        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                        Top