Hướng Dẫn Chơi Tachyon

Hướng Dẫn Chơi Tachyon

 với skill Tachyon Dragon Domination được buff mới đây, deck Tachyon tại Duel Links đã ra khỏi hang và one card combo các kiểu khá ổn


 deck này tuy khá rẻ và không cần dùng VNĐ nhưng nếu bạn muốn build deck này thì build deck khác đi vì deck này không mạnh như meta đâu (mà deck meta có vài deck rẻ phết) hoặc build Blue-Eyes (vừa rẻ vừa có card trong box của bọn Tachyon) hoặc chơi cả 2 :)

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Tachyon Dragon Domination (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Tachyon Dragon Domination (Skill Card)
UR Rarity
Tachyon Dragon Domination (Skill Card)
Tachyon Dragon Domination (Skill Card)
Tachyon Dragon Domination (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đặt một Bộ bài trong đó tất cả quái thú không phải Cấp 1 trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ) là quái thú QUANG/ÁM loại Rồng; Quái vật QUANG có Cấp 4/8 với 2000 ATK trở xuống; Quái vật ÁM có Cấp 8 và có CÔNG là 2500 hoặc 2000. Bắt đầu Trận đấu với những cài đặt này sẽ cho phép bạn sử dụng từng hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần trong Trận đấu.
● Tiết lộ 1 quái thú Cấp 8 trên tay của bạn, thêm 1 quái vật QUANG Cấp 4 hoặc 8 vào tay bạn và đặt 1 quái thú Cấp 8 trên tay lên sân của bạn.
● Đưa 1 quái thú ngửa mặt trên sân của bạn về tay và thêm 1 "Tachyon Transmigration" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Set a Deck where all monsters that are not Level 1 in your Deck (Extra Deck excluded) are Dragon-Type LIGHT/DARK monsters; LIGHT monsters are Level 4/8 with 2000 ATK or lower; DARK monsters are Level 8 and have ATK of 2500 or 2000. Beginning a Duel with these settings will let you use each of the following effects once per turn and twice each during the Duel. ● Reveal 1 Level 8 monster in your hand, add 1 Level 4 or 8 LIGHT monster to your hand, and set 1 Level 8 monster in your hand onto your field. ● Return 1 face-up monster on your field to your hand and add 1 "Tachyon Transmigration" from your Deck or 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" from outside your Deck to your hand.


 skill cho phép bạn nhảy 1 quái Level 8 từ tay cũng như search thêm 1 quái khác từ deck lên tay


 chưa dừng ở đó MỖI LƯỢT bạn có thể úp 1 counter trap Tachyon Transmigration từ deck lên sân (có thể kích được lượt này) hoặc 1 Rank-Up Magic Barian's Force từ ngoài deck lên sân 

  nhưng main deck bạn phải không có quái level 1 trong deck (snake-eye à wtf), quái ở main deck chỉ được đem LIGHT/DARK Dragon có level là 4 hoặc 8 với ATK 2000 hoặc thấp hơn hoặc quái DARK với ATK 2500 hoặc 2000CORE

 

Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon (x2)

UR Rarity
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
UR Rarity
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
LIGHT
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


bạn phải có khứa này trên sân để set Rank-Up-Magic hay counter trap nên phải đem x2 (1 lá đi turn 1, 1 lá đi turn 2 rank-up lên C107 để OTK)


 lá này effect khá khó sài, có khả năng negate toàn bộ quái khác trên sân (kể cả quái bạn) và làm ATK/DEF bọn nó thành ATK/DEF gốc sau đó mỗi lần opp resolve lá này tăng 1000 ATK đến cuối Batttle Phase và đấm 2 lần (thường opp sài spell/trap là con này cút khỏi sân rồi nên khó nói lắm)

Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon (x1-2)

 Rarity
Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
 Rarity
Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
LIGHT
Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
 • ATK:

 • 4500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


 lên dễ vì skill gánh còng cả lưng, negate tất cả hiệu ứng bài ngửa khác trên sân (negate cả bài của bạn, trừ lá này) và opp không dùng bài hay hiệu ứng trên sân được cho đến cuối lượt. Có khả năng đấm 3 lần lên quái (không phải thẳng điểm gốc) với cái giá khá rẻ là hiến tế 2 quái nhưng phải cân nhắc kỹ vì deck ít khả năng hồi hàng

Galactic Spiral Dragon (x3)

SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
Galactic Spiral Dragon
DARK 8
Galactic Spiral Dragon
Rồng xoắn ốc Bulge
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.


 F2P


 có khả năng nhảy từ tay hay mộ khi bạn điều khiển 2 quái hoặc nhiều hơn LIGHT/DARK và tăng level tất cả quái thành 8


 đây là card nhảy từ mộ liên tục lên sân để bạn combo, nếu lỡ bóc lên thì cũng chả sao, skill gánh

Schwarzschild Limit Dragon (x1-3)

R Rarity
Schwarzschild Limit Dragon
R Rarity
Schwarzschild Limit Dragon
Schwarzschild Limit Dragon
DARK 8
Schwarzschild Limit Dragon
Rồng giới hạn, Schwarzschild
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).


 tự nhảy, do là level 8 nên bóc lên skill gánh vẫn combo được, có thể tự nhảy lên sân nhưng thường chỉ sài được turn 2 do yêu cầu opp hpair có quái 2000 ATK hoặc hơn trên sân

Nebula Dragon (x2-3)

SR Rarity
Nebula Dragon
SR Rarity
Nebula Dragon
Nebula Dragon
LIGHT 8
Nebula Dragon
Rồng tinh vân, Nebula
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.


 tuy là 1 cục gạch thứ thiệt nhưng do bú skill nên không bị brick, lá này tự nhảy, thậm chí nhảy hộ lá level 8 Dragon khác từ tay để Xyz Rank 8 cực dễ (tuy nhiên sài đó bạn chỉ triệu hồi được quái LIGHT hoặc DARK Dragon)


 lá này cũng có khả năng hồi hàng nhưng ít dùng

Parsec the Interstellar Dragon (x2-3)

R Rarity
Parsec, the Interstellar Dragon
R Rarity
Parsec, the Interstellar Dragon
Parsec, the Interstellar Dragon
LIGHT 8
Parsec, the Interstellar Dragon
Rồng trong khoảng vì sao, Parsec
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 8, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Level 8 monster, you can Normal Summon this card without Tributing.


 con này có thể normal summon, nếu bạn one card combo, bạn sẽ kích skill và search lá này để có 2 quái Level 8 trên sân

Starliege Seyfert (x1-2)

SR Rarity
Starliege Seyfert
SR Rarity
Starliege Seyfert
Starliege Seyfert
LIGHT 4
Starliege Seyfert
Rồng sáng huy hoàng Seyfert
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng quái thú Rồng nào từ tay của bạn và / hoặc ngửa trên sân tới Mộ; thêm 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn lên tay của bạn, có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của những quái thú đó được gửi đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 8 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starliege Seyfert" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send any number of Dragon monsters from your hand and/or face-up field to the GY; add 1 Dragon monster from your Deck to your hand, whose Level equals the total original Levels of those monsters sent to the GY. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 8 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Starliege Seyfert" once per turn.


 sỡ hữu khả năng search thứ mà skill làm tốt hơn, cái hay ở đây là search được Galactic Spiral Dragon để kiến tạo combo rất tốt, có khả năng hồi lại Level 8 từ mộ rất tốt để hồi hàng cho turn sauStaple

 

Galaxy-Eyes Cipher Dragon (x1)

UR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Dragon
LIGHT
Galaxy-Eyes Cipher Dragon
Rồng mật mã mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


 cướp quái opp để dọn bớt 1 xác (nhưng sẽ quay về cưới lượt), lưu ý là bạn dùng hiệu ứng này chỉ có lá này được đánh trực tiếp (nhưng những lá khác vẫn đánh vô quái địch cấu LP được)

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon (x2)

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
LIGHT
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


 có thể dùng Tachyon hoặc Cipher Dragon để lên lá này, Cipher Blade Dragon có khả năng bắn card, dọn quái hay spell/trap rất tốt và có hiệu ứng nhảy lại Galaxy-Eyes Cipher Dragon từ mộ khi bị tiêu diệt để def sân

Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon (x1)

UR Rarity
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
LIGHT
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 8
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


 nếu bạn NTR quái địch bằng Cipher Dragon là quái Xyz, bạn có thể dùng quái đó làm nguyên liệu Xyz lên lá này


 lá này chỉ bắn được card ngửa => spell/trap úp không chạm vào được, bù lại ATK lên đến 4000

Dingirsu the Orcust of the Evening Star (x0-1)

UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
DARK
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


 send card không target, chống lại bọn boss opp có khả năng chống target hay chống destroy

Number 68: Sanaphond the Sky Prison (x0-1)

R Rarity
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
R Rarity
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
DARK
Number 68: Sanaphond the Sky Prison
COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


 vừa lock mộ, vừa body to + không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng

Trade-In (x0-2)

SR Rarity
Trade-In
SR Rarity
Trade-In
Trade-In
Spell Normal
Trade-In
Trao đổi mua bán

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.


   cho phép bỏ 1 body draw 2 staple (hoặc 2 quái) nhưng bù lại khi bóc lên quá nhiều copy hoặc quá nhiều staple & trap sẽ gây brick

  mấy lá còn lại

  UR Rarity
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  UR Rarity
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  WIND 3
  Ghost Mourner & Moonlit Chill
  Ma đêm trăng mùa thu
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Floodgate Trap Hole
   UR Rarity
   Floodgate Trap Hole
   Floodgate Trap Hole
   Trap Normal
   Floodgate Trap Hole
   Hang rơi không đáy

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    Compulsory Evacuation Device
    Trap Normal
    Compulsory Evacuation Device
    Thiết bị sơ tán bắt buộc

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


     SR Rarity
     Dark Hole
     SR Rarity
     Dark Hole
     Dark Hole
     Spell Normal
     Dark Hole
     HỐ đen

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy all monsters on the field.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Artifact Lancea
       UR Rarity
       Artifact Lancea
       Artifact Lancea
       LIGHT 5
       Artifact Lancea
       Hiện vật Lancea
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 2300


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Bottomless Trap Hole
        UR Rarity
        Bottomless Trap Hole
        Bottomless Trap Hole
        Trap Normal
        Bottomless Trap Hole
        Hang rơi không đáy

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          UR Rarity
          Effect Veiler
          UR Rarity
          Effect Veiler
          Effect Veiler
          LIGHT 1
          Effect Veiler
          Người che đậy hiệu ứng
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
          Phân loại:

           thích gì chơi đó, tổng đừng quá 20 card trong deck          Gameplay tham khảo

           

          Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon (Gameplay)

          UR Rarity
          Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          UR Rarity
          Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          LIGHT
          Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


          >>>Bấm Vào Đây<<<
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

          https://ygovietnam.com/
          Top