Borrel Booster

Varis
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Borrel", các quái thú "Borrel" và "Rokket" của bạn sẽ tăng 200 CÔNG.

Bạn có thể tìm Borrel Booster thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Borrel Booster trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Borrel Booster trong duel links
Top