Check Out My Fusion!

Syrus Truesdale
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Vehicroid Connection Zone' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Check Out My Fusion! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Check Out My Fusion! trong DUEL LINKS

Top