Destiny Draw

Yami Yugi
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Destiny Draw thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Destiny Draw trong DUEL LINKS

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Madolche Hootcake
SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
R Rarity
Madolche Messengelato
 Rarity
Madolche Petingcessoeur
 Rarity
Madolche Petingcessoeur
SR Rarity
Madolche Puddingcess
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Forbidden Lance
R Rarity
Madolche Chateau
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
N Rarity
Madolche Nights
SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
SR Rarity
Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu
SR Rarity
Madolche Teacher Glassouffle
SR Rarity
Madolche Teacher Glassouffle
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 21 Extra: 8

R Rarity
Batteryman Solar
R Rarity
Batteryman Solar
R Rarity
Batteryman Solar
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Luna the Dark Spirit
UR Rarity
Luna the Dark Spirit
UR Rarity
Thunder Dragondark
UR Rarity
Thunder Dragondark
SR Rarity
Thunder Dragonduo
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
 Rarity
Allure of Darkness
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
UR Rarity
Borreload Dragon
SR Rarity
Knightmare Cerberus
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
SR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Ruddy Rose Dragon
UR Rarity
Abyss Dweller
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 30 Extra: 8

N Rarity
Aloof Lupine
N Rarity
Aloof Lupine
N Rarity
Aloof Lupine
SR Rarity
Arcana Force XIV - Temperance
SR Rarity
Arcana Force XIV - Temperance
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Kuriboh
UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
SR Rarity
Thunder Dragon
SR Rarity
Thunder Dragon
SR Rarity
Thunder Dragon
UR Rarity
Thunder Dragondark
UR Rarity
Thunder Dragondark
UR Rarity
Thunder Dragondark
SR Rarity
Thunder Dragonduo
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Thunder Dragonroar
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
 Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Gold Sarcophagus
UR Rarity
Gold Sarcophagus
SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
UR Rarity
Thunder Dragons' Hundred Thunders
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
SR Rarity
Security Dragon
SR Rarity
Adreus, Keeper of Armageddon
SR Rarity
Chronomaly Vimana
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
SR Rarity
Number 22: Zombiestein

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 30 Extra: 8

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
SR Rarity
Fire King Avatar Arvata
SR Rarity
Fire King Avatar Arvata
SR Rarity
Fire King Avatar Arvata
R Rarity
Fire King Avatar Barong
R Rarity
Fire King Avatar Barong
R Rarity
Fire King Avatar Barong
SR Rarity
Fire King Avatar Garunix
SR Rarity
Fire King Avatar Garunix
SR Rarity
Fire King Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Fire King Island
R Rarity
Fire King Island
R Rarity
Fire King Island
SR Rarity
Onslaught of the Fire Kings
SR Rarity
Onslaught of the Fire Kings
SR Rarity
Onslaught of the Fire Kings
UR Rarity
Rekindling
R Rarity
Duelittle Chimera
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
UR Rarity
Number 39: Utopia
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray
SR Rarity
Number S39: Utopia the Lightning

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Lunalight Blue Cat
N Rarity
Lunalight Crimson Fox
N Rarity
Lunalight Emerald Bird
N Rarity
Lunalight Emerald Bird
N Rarity
Lunalight Emerald Bird
N Rarity
Lunalight White Rabbit
N Rarity
Lunalight White Rabbit
SR Rarity
Lunalight Yellow Marten
SR Rarity
Lunalight Yellow Marten
R Rarity
Wightprincess
UR Rarity
Cosmic Cyclone
SR Rarity
Fire Formation - Tenki
SR Rarity
Fire Formation - Tenki
R Rarity
Lunalight Fusion
R Rarity
Lunalight Fusion
R Rarity
Lunalight Fusion
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
SR Rarity
Lunalight Serenade Dance
SR Rarity
Lunalight Serenade Dance
SR Rarity
Rainbow Life
R Rarity
Lunalight Cat Dancer
 Rarity
Lunalight Leo Dancer
 Rarity
Lunalight Panther Dancer
SR Rarity
Lunalight Sabre Dancer
UR Rarity
Abyss Dweller
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Steelswarm Roach
Top