Dino DNA!

Tyranno Hassleberry
Vào đầu lượt của bạn, hãy phục hồi 200 Điểm sinh mệnh.

Bạn có thể tìm Dino DNA! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dino DNA! trong DUEL LINKS

Top