Được tạo bởi: YGO Mod (20517634)

Được tạo ngày: Thứ Năm, 12 tháng 1 2023

Dino DNA!
Vào đầu lượt của bạn, hãy phục hồi 200 Điểm sinh mệnh.
Dino DNA!

Main: 20 Extra: 8Top