Thông tin tổng quan của Gouki

Nhìn chung

Gouki là một archetype thiên về kiểm soát sân dựa trên tất cả các quái vật trên sân chính của chúng sẽ tự thay thế khi được đưa đến Nghĩa địa. Với áp lực mà Gouki SuprexGouki Twistcobra mang lại, bộ bài hướng đến việc giành lợi thế gia tăng trước đối thủ bằng cách gây giáng đoạn, ngắt combo, hoặc tiêu tốn tài nguyên của đối thủ. Từ đó, chúng có thể thực hiện triệu hồi Xyz từ Extra Deck để kết thúc trận đấu.

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Cần 13 UR

UR Rarity
D.D. Crow1 card
UR Rarity
Gouki Suprex3 card
UR Rarity
Gouki Thunder Ogre2 card
UR Rarity
Gouki Re-Match1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon2 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card

Main: 30 Extra: 8

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
Phân loại:

R Rarity
Gouki Bearhug
R Rarity
Gouki Bearhug
Gouki Bearhug
EARTH 6
Gouki Bearhug
Quỷ lực sĩ gấu ôm
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của "Gouki" , hoặc Được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Bearhug". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Bearhug" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Gouki" card, or Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its original ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Bearhug". You can only use each effect of "Gouki Bearhug" once per turn.


R Rarity
Gouki Headbatt
R Rarity
Gouki Headbatt
Gouki Headbatt
EARTH 2
Gouki Headbatt
Quỷ lực sĩ thiết đầu dơi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên tay bạn: Bạn có thể gửi 1 "Gouki" từ tay bạn sang Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 800 ATK cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Headbatt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Headbatt" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can send 1 other "Gouki" monster from your hand to the GY, then target 1 "Gouki" monster you control; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, the targeted monster gains 800 ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Headbatt". You can only use each effect of "Gouki Headbatt" once per turn.


R Rarity
Gouki Headbatt
R Rarity
Gouki Headbatt
Gouki Headbatt
EARTH 2
Gouki Headbatt
Quỷ lực sĩ thiết đầu dơi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên tay bạn: Bạn có thể gửi 1 "Gouki" từ tay bạn sang Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 800 ATK cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Headbatt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Headbatt" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can send 1 other "Gouki" monster from your hand to the GY, then target 1 "Gouki" monster you control; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, the targeted monster gains 800 ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Headbatt". You can only use each effect of "Gouki Headbatt" once per turn.


R Rarity
Gouki Headbatt
R Rarity
Gouki Headbatt
Gouki Headbatt
EARTH 2
Gouki Headbatt
Quỷ lực sĩ thiết đầu dơi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên tay bạn: Bạn có thể gửi 1 "Gouki" từ tay bạn sang Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 800 ATK cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Headbatt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Headbatt" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can send 1 other "Gouki" monster from your hand to the GY, then target 1 "Gouki" monster you control; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, the targeted monster gains 800 ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Headbatt". You can only use each effect of "Gouki Headbatt" once per turn.


R Rarity
Gouki Iron Claw
R Rarity
Gouki Iron Claw
Gouki Iron Claw
EARTH 2
Gouki Iron Claw
Quỷ lực sĩ vuốt sắt
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Damage Step, khi "Gouki" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; cho đến cuối lượt này, quái thú của bạn nhận được 500 ATK và nếu có, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Iron Claw". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Iron Claw" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Damage Step, when your "Gouki" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of this turn, your monster gains 500 ATK, and if it does, it is unaffected by your opponent's card effects. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Iron Claw". You can only use each effect of "Gouki Iron Claw" once per turn.


R Rarity
Gouki Iron Claw
R Rarity
Gouki Iron Claw
Gouki Iron Claw
EARTH 2
Gouki Iron Claw
Quỷ lực sĩ vuốt sắt
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Damage Step, khi "Gouki" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; cho đến cuối lượt này, quái thú của bạn nhận được 500 ATK và nếu có, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Iron Claw". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Iron Claw" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Damage Step, when your "Gouki" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of this turn, your monster gains 500 ATK, and if it does, it is unaffected by your opponent's card effects. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Iron Claw". You can only use each effect of "Gouki Iron Claw" once per turn.


R Rarity
Gouki Octostretch
R Rarity
Gouki Octostretch
Gouki Octostretch
EARTH 1
Gouki Octostretch
Quỷ lực sĩ bạch tuộc xốc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú của đối thủ tấn công, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thiệt hại bạn nhận được từ chiến đấu đó giảm đi một nửa. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng có thể gây sát thương cho bạn (ngay cả trong Damage Step) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thiệt hại bạn nhận được từ hiệu ứng đó giảm một nửa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Octostretch". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Octostretch" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent's monster attacks, during damage calculation (Quick Effect): You can discard this card; the damage you take from that battle is halved. When your opponent activates an effect that would inflict damage to you (even during the Damage Step) (Quick Effect): You can discard this card; the damage you take from that effect is halved. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Octostretch". You can only use this effect of "Gouki Octostretch" once per turn.


SR Rarity
Gouki Riscorpio
SR Rarity
Gouki Riscorpio
Gouki Riscorpio
EARTH 5
Gouki Riscorpio
Quỷ lực sĩ bọ cạp bay
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Gouki" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Riscorpio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Riscorpio" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are "Gouki" monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Riscorpio". You can only use this effect of "Gouki Riscorpio" once per turn.


SR Rarity
Gouki Riscorpio
SR Rarity
Gouki Riscorpio
Gouki Riscorpio
EARTH 5
Gouki Riscorpio
Quỷ lực sĩ bọ cạp bay
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Gouki" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Riscorpio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Riscorpio" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are "Gouki" monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Riscorpio". You can only use this effect of "Gouki Riscorpio" once per turn.


UR Rarity
Gouki Suprex
UR Rarity
Gouki Suprex
Gouki Suprex
EARTH 4
Gouki Suprex
Quỷ lực sĩ khủng long đập sàn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gouki" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Suprex". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Suprex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Gouki" monster from your hand. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Suprex". You can only use this effect of "Gouki Suprex" once per turn.


UR Rarity
Gouki Suprex
UR Rarity
Gouki Suprex
Gouki Suprex
EARTH 4
Gouki Suprex
Quỷ lực sĩ khủng long đập sàn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gouki" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Suprex". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Suprex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Gouki" monster from your hand. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Suprex". You can only use this effect of "Gouki Suprex" once per turn.


UR Rarity
Gouki Suprex
UR Rarity
Gouki Suprex
Gouki Suprex
EARTH 4
Gouki Suprex
Quỷ lực sĩ khủng long đập sàn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gouki" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Suprex". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Suprex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Gouki" monster from your hand. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Suprex". You can only use this effect of "Gouki Suprex" once per turn.


SR Rarity
Gouki Twistcobra
SR Rarity
Gouki Twistcobra
Gouki Twistcobra
EARTH 3
Gouki Twistcobra
Quỷ lực sĩ hổ mang vặn
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Gouki" , sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú Hiến Tế cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Twistcobra". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Twistcobra" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute 1 "Gouki" monster, then target 1 "Gouki" monster you control; it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Twistcobra". You can only use each effect of "Gouki Twistcobra" once per turn.


SR Rarity
Gouki Twistcobra
SR Rarity
Gouki Twistcobra
Gouki Twistcobra
EARTH 3
Gouki Twistcobra
Quỷ lực sĩ hổ mang vặn
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Gouki" , sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú Hiến Tế cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Twistcobra". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Twistcobra" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute 1 "Gouki" monster, then target 1 "Gouki" monster you control; it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Twistcobra". You can only use each effect of "Gouki Twistcobra" once per turn.


SR Rarity
Gouki Twistcobra
SR Rarity
Gouki Twistcobra
Gouki Twistcobra
EARTH 3
Gouki Twistcobra
Quỷ lực sĩ hổ mang vặn
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Gouki" , sau đó chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú Hiến Tế cho đến cuối lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Twistcobra". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Twistcobra" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute 1 "Gouki" monster, then target 1 "Gouki" monster you control; it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Twistcobra". You can only use each effect of "Gouki Twistcobra" once per turn.


SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.


  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.


   R Rarity
   Gouki Face Turn
   R Rarity
   Gouki Face Turn
   Gouki Face Turn
   Spell Normal
   Gouki Face Turn
   Quỷ lực sĩ lộ mặt

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển và 1 "Gouki" trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Gouki Face Turn" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Gouki" card you control and 1 "Gouki" monster in your GY; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the GY. You can only activate 1 "Gouki Face Turn" per turn.


    SR Rarity
    Gouki Finishing Move
    SR Rarity
    Gouki Finishing Move
    Gouki Finishing Move
    Spell Normal
    Gouki Finishing Move
    Quỷ lực sĩ ra đòn kết liễu

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng Link Rating của nó x 1000 cho đến cuối lượt này, cũng như nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ trong lượt này, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú "Gouki" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gouki Finishing Move" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Gouki" Link Monster you control; it gains ATK equal to its Link Rating x 1000 until the end of this turn, also if it attacks a Defense Position monster this turn, inflict piercing battle damage to your opponent. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot declare attacks, except with "Gouki" monsters. You can only activate 1 "Gouki Finishing Move" per turn.


     UR Rarity
     Gouki Re-Match
     UR Rarity
     Gouki Re-Match
     Gouki Re-Match
     Spell Normal
     Gouki Re-Match
     Quỷ lực sĩ tái đấu

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 2 "Gouki" trong Mộ của bạn với các Cấp độ khác nhau; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Gouki Re-Match" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 2 "Gouki" monsters in your GY with different Levels; Special Summon them in Defense Position. You can only activate 1 "Gouki Re-Match" per turn.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        Reinforcement of the Army
        Spell Normal
        Reinforcement of the Army
        Quân tiếp viện

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          SR Rarity
          Expendable Dai
          SR Rarity
          Expendable Dai
          Expendable Dai
          Trap Normal
          Expendable Dai
          Gã hiến mạng

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


           SR Rarity
           Expendable Dai
           SR Rarity
           Expendable Dai
           Expendable Dai
           Trap Normal
           Expendable Dai
           Gã hiến mạng

            Hiệu ứng (VN):

            Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


            SR Rarity
            Expendable Dai
            SR Rarity
            Expendable Dai
            Expendable Dai
            Trap Normal
            Expendable Dai
            Gã hiến mạng

             Hiệu ứng (VN):

             Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              Ice Dragon's Prison
              Trap Normal
              Ice Dragon's Prison
              Rồng băng giam cầm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


               SR Rarity
               Gouki Jet Ogre
               SR Rarity
               Gouki Jet Ogre
               Gouki Jet Ogre
               EARTH
               Gouki Jet Ogre
               Quỷ lực sĩ chằn tinh phản lực
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Gouki"
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tất cả quái thú trên sân thành Tư thế tấn công ngửa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể làm cho tất cả "Gouki" mà bạn đang điều khiển nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Jet Ogre" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Gouki" monsters Once per turn: You can target 1 "Gouki" card you control; destroy it, and if you do, change all monsters on the field to face-up Attack Position. If this card is sent from the field to the GY: You can make all "Gouki" monsters you currently control gain 500 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Gouki Jet Ogre" once per turn.


               SR Rarity
               Gouki Jet Ogre
               SR Rarity
               Gouki Jet Ogre
               Gouki Jet Ogre
               EARTH
               Gouki Jet Ogre
               Quỷ lực sĩ chằn tinh phản lực
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Gouki"
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tất cả quái thú trên sân thành Tư thế tấn công ngửa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể làm cho tất cả "Gouki" mà bạn đang điều khiển nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Jet Ogre" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Gouki" monsters Once per turn: You can target 1 "Gouki" card you control; destroy it, and if you do, change all monsters on the field to face-up Attack Position. If this card is sent from the field to the GY: You can make all "Gouki" monsters you currently control gain 500 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Gouki Jet Ogre" once per turn.


               SR Rarity
               Gouki The Great Ogre
               SR Rarity
               Gouki The Great Ogre
               Gouki The Great Ogre
               EARTH
               Gouki The Great Ogre
               Quỷ lực sĩ đại chằn tinh ưu tú
               • ATK:

               • 2600

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Tất cả quái thú trên sân mất ATK bằng với DEF ban đầu của chúng. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, thay vào đó bạn có thể phá huỷ 1 trong các quái thú của mình mà lá bài này chỉ đến.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters All monsters on the field lose ATK equal to their original DEF. If this card would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 of your monsters this card points to instead.


               SR Rarity
               Gouki The Great Ogre
               SR Rarity
               Gouki The Great Ogre
               Gouki The Great Ogre
               EARTH
               Gouki The Great Ogre
               Quỷ lực sĩ đại chằn tinh ưu tú
               • ATK:

               • 2600

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Tất cả quái thú trên sân mất ATK bằng với DEF ban đầu của chúng. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, thay vào đó bạn có thể phá huỷ 1 trong các quái thú của mình mà lá bài này chỉ đến.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters All monsters on the field lose ATK equal to their original DEF. If this card would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 of your monsters this card points to instead.


               SR Rarity
               Gouki The Master Ogre
               SR Rarity
               Gouki The Master Ogre
               Gouki The Master Ogre
               EARTH
               Gouki The Master Ogre
               Quỷ lực sĩ đại chằn tinh
               • ATK:

               • 2800

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại lên tay bất kỳ số "Gouki" nào mà bạn điều khiển mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chúng sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu đối thủ của bạn điều khiển (các) quái thú ngửa, lá bài này chỉ có thể chọn mục tiêu vào quái thú có ATK cao nhất để tấn công (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters Once per turn (Quick Effect): You can return to the hand any number of "Gouki" monsters you control that this card points to, then target the same number of face-up cards your opponent controls; they have their effects negated until the end of this turn. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If your opponent controls a face-up monster(s), this card can only target their monster with the highest ATK for attacks (your choice, if tied).


               SR Rarity
               Gouki The Master Ogre
               SR Rarity
               Gouki The Master Ogre
               Gouki The Master Ogre
               EARTH
               Gouki The Master Ogre
               Quỷ lực sĩ đại chằn tinh
               • ATK:

               • 2800

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại lên tay bất kỳ số "Gouki" nào mà bạn điều khiển mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chúng sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu đối thủ của bạn điều khiển (các) quái thú ngửa, lá bài này chỉ có thể chọn mục tiêu vào quái thú có ATK cao nhất để tấn công (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters Once per turn (Quick Effect): You can return to the hand any number of "Gouki" monsters you control that this card points to, then target the same number of face-up cards your opponent controls; they have their effects negated until the end of this turn. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If your opponent controls a face-up monster(s), this card can only target their monster with the highest ATK for attacks (your choice, if tied).


               UR Rarity
               Gouki Thunder Ogre
               UR Rarity
               Gouki Thunder Ogre
               Gouki Thunder Ogre
               EARTH
               Gouki Thunder Ogre
               Quỷ lực sĩ chằn tinh sấm sét
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Nếu (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 400 ATK. Người chơi theo lượt áp dụng hiệu ứng sau khi quái thú này ở trên sân.
               ● Trong Main Phase của họ, họ có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú từ tay của họ đến khu vực của họ mà lá bài này chỉ đến, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của họ. (Họ chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters If a monster(s) this card points to is destroyed by battle or card effect: You can make this card gain 400 ATK. The turn player applies the following effect while this monster is on the field. ● During their Main Phase, they can Normal Summon 1 monster from their hand to their zone this card points to, in addition to their Normal Summon/Set. (They can only gain this effect once per turn.)


               UR Rarity
               Gouki Thunder Ogre
               UR Rarity
               Gouki Thunder Ogre
               Gouki Thunder Ogre
               EARTH
               Gouki Thunder Ogre
               Quỷ lực sĩ chằn tinh sấm sét
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Gouki"
               Nếu (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 400 ATK. Người chơi theo lượt áp dụng hiệu ứng sau khi quái thú này ở trên sân.
               ● Trong Main Phase của họ, họ có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú từ tay của họ đến khu vực của họ mà lá bài này chỉ đến, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của họ. (Họ chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Gouki" monsters If a monster(s) this card points to is destroyed by battle or card effect: You can make this card gain 400 ATK. The turn player applies the following effect while this monster is on the field. ● During their Main Phase, they can Normal Summon 1 monster from their hand to their zone this card points to, in addition to their Normal Summon/Set. (They can only gain this effect once per turn.)               Deck của GOUKI trong DUEL LINKS