Fossil Warriors

Jim "Crocodile" Cook

Bạn có thể tìm Fossil Warriors thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fossil Warriors trong DUEL LINKS